Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Szkolenia zawodowe
„Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością, bhp i środowiskowego”

Czas szkolenia – 16 h (2 dni* 8h)

Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z przedsiębiorstwem

Uczestnicy (adresaci) szkolenia: pracownicy dowolnych organizacji (firm) posiadający podstawowa wiedzę z zakresu zarządzania chcący poprzez audity realizować ideę ciągłego doskonalenia.

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001, ISO 45001 systemu zarządzania bhp i systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 we wszelkiego rodzaju organizacjach (nie tylko tej, w której jest się zatrudnionym) – bez względu na wielkość i prowadzoną działalność.

Uzasadnienie szkolenia:

Systemy zarządzania jakością i systemy zarządzania środowiskowego są najpopularniejszymi systemami zarządzania w organizacjach całego Świata. Umiejętne wdrożenie i stosowanie norm ISO 9001 i 14001 może zapewnić organizacji wiele korzyści, w tym finansowych. Warunkiem jest jednak konsekwentne realizowanie postanowień norm. Jednym z nich jest prowadzenie auditów wewnętrznych. To narzędzie doskonalenia, jak pokazuje praktyka, niekoniecznie jest najlepiej realizowane. Badania wykazują, że częstą tego przyczyną, oprócz braku świadomości jest związany z tym faktem brak wiedzy na temat metodyki i teorii auditu. Zmianę ta można osiągnąć poprzez szkolenia. Niestety często są one kosztowne i „wyjazdowe” co dodatkowo komplikuje możliwość doskonalenia auditorów wewnętrznych. A szkolenia takie wydają się aktualnie nieodzowne, gdyż 2015 i 2018 roku znowelizowano normy modelowe ISO 14001 i ISO 9001 oraz ISO 45001. Auditorzy już będący auditorami wewnętrznymi powinni uzupełnić swoje szkolenia aby utrzymać możliwość prowadzenia auditów. Z kolei, podobnie jak przy poprzednich nowelizacjach, pojawi się możliwość wyszkolenia kolejnych auditorów. Warto przy tym pamiętać, że dobrze przygotowani auditorzy, to wartościowe audity, a wartościowe audity to możliwość doskonalenia organizacji, a z kolei doskonaląca się organizacja może konkurować i z powodzeniem osiągać cele strategiczne.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 1. Podniesie kwalifikacji pracowników z zakresu auditowania systemów zarządzania jakością ISO 9001, systemów zarządzania bhp ISO 45001 i systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 w organizacjach.
 2. Zwiększenie jakości prowadzonych auditów jakości/środowiskowych.
 3. Poprawa zarządzania organizacją.
 4. Zwiększenie zaangażowania pracowników w ciągłe doskonalenie.

 

Umiejętności uczestnika po zakończeniu szkolenia:

 1. Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą wymagań aktualnych norm: ISO 9001:2015, ISO 45001 i ISO 14001:2015.
 2. Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą auditów systemów zarządzania jakością ISO 9001, systemów zarządzania bhp ISO 45001 i systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001.
 3. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania systemów zarządzania jakością ISO 9001, systemów zarządzania bhp ISO 45001i systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001.
 4. Zna podstawowe metody i narzędzia prowadzenia auditów wewnętrznych.

 

 

Metoda szkolenia: wykłady i szkolenie praktyczne (warsztaty).

Forma szkolenia: szkolenie zamknięte, termin i miejsce szkolenia w uzgodnieniu
ze Zleceniodawcą (istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy)

 
„Szkolenie uzupełniające dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością, bhp i środowiskowego”

Ciągłe doskonalenie, a w tym aktualizowanie wiedzy jest wymaganiem stawianym auditorom wewnętrznym. Dlatego nowelizacja norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001 uzasadnia odbycie takiego szkolenia. W związku z tym, w takim  szkoleniu powinni wziąć udział auditorzy wewnętrzni:

 • systemu zarządzania jakością,
 • systemu zarządzania środowiskowego,
 • susyemu zarządzania bhp i
 • zintegrowanego systemu zarządzania.

 

Czas szkolenia – 8h (1 dzień = 8h)

Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z przedsiębiorstwem

Uczestnicy (adresaci) szkolenia: aktualni auditorzy wewnętrzni zobligowani poprzez nowelizacje norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015i ISO 45001 do uzupełnienia wiedzy celem utrzymania kompetencji auditorskich.

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015, systemu zarządzania bhp ISO 45001 i systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001:2015we wszelkiego rodzaju organizacjach (nie tylko tej, w której jest się zatrudnionym) – bez względu na wielkość i prowadzoną działalność.

Uzasadnienie szkolenia:

Systemy zarządzania jakością i systemy zarządzania środowiskowego są najpopularniejszymi systemami zarządzania w organizacjach całego Świata. Umiejętne wdrożenie i stosowanie norm ISO 9001, 14001 i 45001 może zapewnić organizacji wiele korzyści, w tym finansowych. Warunkiem jest jednak konsekwentne realizowanie postanowień norm. Normy te znowelizowano w 2015 i 2018 roku. Organizacje posiadające wdrożone systemy spełniają już wymagania tych norm. Jednym z takich wymagań jest prowadzenie auditów wewnętrznych. To narzędzie doskonalenia, jak pokazuje praktyka, niekoniecznie jest najlepiej realizowane. Badania wykazują, że częstą tego przyczyną, oprócz braku świadomości jest związany z tym faktem brak wiedzy na temat metodyki i teorii auditu. Zmianę ta można osiągnąć poprzez szkolenia. Auditorzy już będący auditorami wewnętrznymi powinni uzupełnić swoje szkolenia, aby utrzymać możliwość prowadzenia auditów. Z kolei, podobnie jak przy poprzednich nowelizacjach norm, pojawia się możliwość wyszkolenia kolejnych auditorów. Warto przy tym pamiętać, że dobrze przygotowani auditorzy, to wartościowe audity, a wartościowe audity to możliwość doskonalenia organizacji, a z kolei doskonaląca się organizacja może konkurować i z powodzeniem osiągać cele strategiczne.

 

Dokument po szkoleniu: Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Zaświadczenie to przedłuża ważność posiadanych przez auditorów wewnętrznych certyfikatów uprawniających do prowadzenia auditów wewnętrznych stosownych systemów.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 1. Organizacja otrzyma auditorów wewnętrznych przygotowanych na wymagania nowych norm ISO 9001:2015, ISO 1400:2015 i ISO 45001.
 2. Podniesie kwalifikacji auditorów systemów zarządzania jakościąISO 9001:2015, systemów zarządzania bhp ISO 45001 i systemów zarządzania środowiskowego ISO 1400:2015w organizacjach.
 3. Zwiększenie jakości prowadzonych auditów jakości/bhp/środowiskowych.
 4. Poprawa zarządzania organizacją.
 5. Zwiększenie zaangażowania pracowników w ciągłe doskonalenie.

 

Umiejętności uczestnika po zakończeniu szkolenia:

 1. Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą wymagań aktualnych norm: ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015i ISO 45001.
 2. Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą auditów systemów zarządzania jakością ISO 9001, systemów zarządzania bhp ISO 45001 isystemów zarządzania środowiskowego ISO 14001.
 3. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania systemówzarządzania jakością ISO 9001, systemów zarządzania bhp ISO 45001 isystemów zarządzania środowiskowego ISO 14001.
 4. Zna podstawowe metody i narzędzia prowadzenia auditów wewnętrznych.

 

Metoda szkolenia: wykłady i szkolenie praktyczne (warsztaty).

Forma szkolenia: szkolenie zamknięte, termin i miejsce szkolenia w uzgodnieniu
ze Zleceniodawcą (istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy)

 
„Wymagania dla systemów zarządzania środowiskowego wg nowej normy PN-EN ISO 14001:2015-09”

Czas szkolenia – 16h (2 dzień)

Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z organizacją (firmą)

Uczestnicy (adresaci) szkolenia: Pełnomocnicy najwyższego kierownictwa ds. SZŚ, auditorzy wewnętrzni, kierownictwo średniego i najwyższego szczebla zarządzania dowolnych organizacji.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z nową normą ISO 14001:2015-09 wymuszającą na posiadających certyfikaty konieczność zmian w posiadanych systemach zarządzania środowiskowego bądź systemach zintegrowanych.

Uzasadnienie szkolenia:

Znowelizowana we wrześniu 2015 roku norma ISO 14001 została przetłumaczona i wydana w języku polskim w sierpniu 2016. Teraz znane jest dokładne tłumaczenie wymagań, które organizacje muszą spełnić, aby otrzymać lub utrzymać certyfikat. W porównaniu do wydania z roku 2004/5 zmiany są liczne. Między innymi wprowadzono jednolitą strukturę wymagań zgodną z architekturą wysokiego poziomu (Aneks SL i HLS), a także wymóg analizy kontekstu organizacji, wprowadzono zarządzanie ryzykiem, podniesiono rangę zarządzania procesowego, zniesiono działania zapobiegawcze, ustanowiono udokumentowane informacje w miejsce dokumentów i zapisów, wprowadzono tzw. zainteresowane strony, zmieniono zasady zarządzania jakością… Zmian jest stosunkowo dużo i tylko ich znajomość pomóc może w wypełnieniu wszystkich wymagań normy, a tylko spełnienie wszystkich wymagań, gwarantuje otrzymanie lub utrzymanie nobilitującego certyfikatu ISO 14001, który zyskuje na uznaniu w zwracającej baczną uwagę na środowisko naturalne Europie i a także i na całym Świecie.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 1. Zdobycie wiedzy teoretycznej i pewnym stopniu praktycznej dotyczącej systemowego zarządzania środowiskowego wg wymagań nowej normy ISO 14001:2015-09.
 2. Zdobycie umiejętności rozpoznawania szans i ryzyk i zarządzania ryzykiem w kontekście wymagań ISO 14001:2015-09.
 3. Zwiększenie zaangażowania pracowników w ciągłe doskonalenie działalności środowiskowej.

 

Umiejętności uczestnika po zakończeniu szkolenia:

 1. Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu wymagań ISO 14001:2015-09.
 2. Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu określania aspektów środowiskowych i ich wykorzystania w SZŚ i ich powiązań z innymi elementami systemu.
 3. Posiada uporządkowaną teoretyczną wiedzę ogólną z zakresu zarządzania ryzykiem.
 4. Posiada teoretyczną umiejętność rozpoznawania szans i ryzyk i zarządzania nimi w kontekście organizacji.

 

Metoda szkolenia: wykłady i szkolenie praktyczne (warsztaty).

Forma szkolenia: szkolenie zamknięte, termin i miejsce szkolenia w uzgodnieniu
ze Zleceniodawcą (istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy)

 
„Wymagania dla systemów zarządzania jakością wg nowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10”

Czas szkolenia – 2*8h (2 dni)

Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z przedsiębiorstwem

Uczestnicy (adresaci) szkolenia: Pełnomocnicy najwyższego kierownictwa ds. SZJ, auditorzy wewnętrzni, kierownictwo średniego i najwyższego szczebla zarządzania dowolnych organizacji.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z nową normą ISO 9001:2015-10 wymuszającą na posiadających certyfikaty konieczność zmian w posiadanych systemach zarządzania jakością bądź systemach zintegrowanych.

Uzasadnienie szkolenia:

Znowelizowana we wrześniu 2015 roku norma ISO 9001 została przetłumaczona i wydana w języku polskim w lipcu 2016. Teraz znane jest dokładne tłumaczenie wymagań, które organizacje muszą spełnić, aby otrzymać lub utrzymać certyfikat. W porównaniu do wydania z roku 2008/9 zmiany są liczne. Między innymi wprowadzono jednolitą strukturę wymagań zgodną z architekturą wysokiego poziomu (Aneks SL i HLS), a także wymóg analizy kontekstu organizacji, wprowadzono zarządzanie ryzykiem, podniesiono rangę zarządzania procesowego, zniesiono działania zapobiegawcze, nie ma obowiązku pisania Księgi Jakości, ustanowiono udokumentowane informacje w miejsce dokumentów i zapisów, wprowadzono tzw. zainteresowane strony, zmieniono zasady zarządzania jakością… Zmian jest stosunkowo dużo i tylko ich znajomość pomóc może w wypełnieniu wszystkich wymagań normy, a tylko spełnienie wszystkich wymagań, gwarantuje otrzymanie lub utrzymanie nobilitującego certyfikatu ISO 9001.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 1. Zdobycie wiedzy teoretycznej i pewnym stopniu praktycznej dotyczącej systemowego zarządzania jakością wg wymagań nowej normy ISO 9001:2015-10.
 2. Zdobycie umiejętności rozpoznawania szans i ryzyk i zarządzania ryzykiem w kontekście wymagań ISO 9001:2015-10.
 3. Zwiększenie zaangażowania pracowników w ciągłe doskonalenie działalności biznesowej oraz poszukiwania nowych rozwiązań w dynamicznej gospodarce makroekonomicznej.

 

Umiejętności uczestnika po zakończeniu szkolenia:

 1. Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu wymagań ISO 9001:2015-10.
 2. Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu określania procesów w firmie i ich powiązań z innymi.
 3. Posiada uporządkowaną teoretyczną wiedzę ogólną z zakresu zarządzania ryzykiem.
 4. Posiada teoretyczną umiejętność rozpoznawania szans i ryzyk i zarządzania nimi w kontekście organizacji.

 

Metoda szkolenia: wykłady i szkolenie praktyczne (warsztaty).

Forma szkolenia: szkolenie zamknięte, termin i miejsce szkolenia w uzgodnieniu
ze Zleceniodawcą (istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy)

 

UWAGA!!!

Istnieje również możliwość wdrożenia na zlecenie systemu zarządzania jakością
wg NORMY PN-EN ISO 9001:2015-10

Cel wdrożenia:
Przygotowanie, poprzez konsultowanie koncepcji i dokumentów do certyfikacji systemu zarządzania jakością w akredytowanej jednostce certyfikującej.

Uczestnicy(adresaci):

Dowolne organizacje (firmy) pragnące wdrożyć lub wdrożyć i certyfikować system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001.

Termin i miejsce wdrożenia:

w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą

Czas wdrożenia:

uzależniony od stopnia spełniania wymagań normy modelowej. Typowy czas wdrażania
w MSP to od ok. 3 m-cy do roku czasu.

Forma wdrożenia:

wizyty w organizacji (firmie) odbywające się zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, udział w przygotowanym audicie i przeglądzie zarządzania.

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 1. Unikanie błędów wdrożeniowych.
 2. Profesjonalne konsultowanie dokumentacji na zgodność w wymaganiami normy ISO 9001.
 3. Umiejętne przygotowanie do certyfikacji.
 4. Pomoc w prowadzeniu auditu wewnętrznego i przeglądu zarządzania

Wartość dodana po zakończeniu konsultacji:

 1. Organizacja może być zarządzana na światowym poziomie zgodnie z ISO 9001:2015.
 2. Skonsultowana dokumentacja SZJ z zakresu wymagań ISO 9001:2015-10.
 3. Organizacja jest przygotowana do certyfikacji systemu. Sama certyfikacja nie jest obowiązkowa.
 4. Podniesiona świadomość w zakresie jakości i zarządzania wśród pracowników.
 
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies