Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Marketing w firmie
"Budowanie kapitału społecznego w firmie jako warunek rozwoju i sukcesu firmy".

PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zespołem pracowniczym- etapy rozwoju zespołu, delegowanie zadań, role w grupie i ich znaczenie w realizacji zadań

 • Rozwój grupy- etapy; Kiedy grupa staje się zespołem?
 • Lider i jego rola w uruchamianiu procesu twórczego w grupie/ zespole pracowniczym
 • Role grupowe- różnorodność ról warunkiem skutecznej współpracy
 • Współzawodnictwo, czy współpraca? Jak uruchomić efektywną współprace?
 • Świadomość dynamiki relacji wewnątrzgrupowych a efektywność pracy
 • Zachowania lidera uruchamiające i blokujące proces twórczy w grupie

Komunikacja w organizacji, w zespole pracowniczym. Twórcza rola konfliktu.

 • Rola i znaczenie komunikacji interpersonalnej w organizacji.
 • Dynamika relacji wewnątrzgrupowych- problemy i trudności w relacjach.
 • Komunikacja pozioma i pionowa- znaczenie w przekazie informacji.
 • Trudności w przekazie informacji i ich wpływ na efektywność realizacji zadań.
 • Twórcza rola konfliktu.
 • Wykorzystanie konfliktu do wprowadzenia zmian
 • Zachowania menadżera eskalujące konflikt i zmierzające do rozwiązania sytuacji konfliktowych

Komunikacja w organizacji c.d.n

 • Mediacje w zespole pracowniczym, jako skuteczny sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Asertywność w relacjach – elementy treningu asertywności. Asertywna odmowa, obrona i stanowienie swoich praw, asertywne przyjmowanie i wyrażanie krytyki i pochwał

Motywowanie pracowników

 • Psychologiczne aspekty motywowania. Czy wszystkich motywuje to samo?
 • Piramida Maslowa.
 • Zależność narzędzi motywujących od poziomu kompetencji i zaangażowania pracowników.
 • Realizacja celów, świadomość celów a motywacja.
 • Motywowanie przez delegowanie zadań.
 • Uruchamianie procesu twórczego w grupie, zespole pracowniczym.
 • Informacja zwrotna, jako narzędzie motywujące pracowników.

 
"Komunikacja interpersonalna jako warunek skutecznej sprzedaży w firmie"

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Znaczenie komunikacji interpersonalne, skuteczny przekaz informacji

2.  Jakość relacji międzyludzkich- czynniki mające znaczenie i wpływ

3.  Skuteczna i świadoma komunikacji

4.  Budowanie relacji ze świadomością roli i znaczenia komunikacji pozawerbalnej i słownej w sprzedaży

5.  Bariery komunikacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi. Trudności w komunikacji wynikające z problemów emocjonalnych, braku spójności komunikatów pozawerbalnych i słownych, różnic w postrzeganiu- sposoby radzenia sobie

6.  Aktywne słuchanie i rozumienie w relacjach  a jakość relacji sprzedawca- klient, dostosowanie oferty do potrzeb klienta

7.  Poszanowanie praw własnych i praw drugiego człowieka w relacjach sprzedawca – klient

8.  Umiejętność stanowienia praw własnych, szacunek dla siebie i innych- szacunek dla klienta, a budowanie współpracy długofalowej

9.  Zastosowanie asertywności w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w relacjach indywidualnych i w grupie

10. Zastosowanie asertywności w sytuacji odmowy

11. Asertywne wyrażanie próśb

12. Zastosowanie asertywności w wyrażaniu krytyki i pochwał, a także w wyrażaniu swojej opinii, gniewu, złości. Asertywność a skuteczna sprzedaż

13. Zastosowanie asertywności w przyjmowaniu krytyki, pochwał.

14. Trenowanie praktycznych umiejętności- praca na scenkach- psychodrama

15. Rozwijanie umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji w sytuacjach sprzedaży, zawierania kontraktu

16. Style negocjacyjne- skuteczne i nieskuteczne. Styl oparty na zasadach i jego przewaga nad negocjacjami miękkimi i twardymi

17. Techniki prowadzenia negocjacji i mediacji. Jak bronić się przed manipulacją ze strony klienta? Jak uczciwie prezentować własną ofertę?

18. Wartość porozumienia. Kontrakt.

19. Praktyczne trenowanie umiejętności

20. Podsumowanie szkolenia, informacje zwrotna

 
MARKETING MIEDZYNARODOWY

PROGRAM SZKOLENIA

1. Istota i geneza marketingu międzynarodowego.

2. Otoczenie makroekonomiczne przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych.

3. System informacji dla potrzeb decyzyjnych w marketingu międzynarodowym.

4. Strategie wejścia na rynki międzynarodowe.

5. Polityka produktu w marketingu międzynarodowym

6. Międzynarodowa polityka ceny

7. Międzynarodowe kanały dystrybucji

8. Polityka promocji w oddziaływaniu na rynek międzynarodowy.

 

 
NOWOCZESNY HANDLOWIEC

Program szkolenia:

I. Elementy praw gospodarczego.

1. Podstawy prawne działania podmiotów gospodarczych.

- ustawa działalności gospodarczej.

2. Formy prawne podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

- spółki cywilne i spółki prawa handlowego.

3. Wybrane rodzaje umów w obrocie gospodarczym

- umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu, pożyczki zlecenia, spedycji, franchisingu.

4. Formy prawne obrotu towarowego.

- oferta, przetarg, umowa, gwarancja, rękojmia

II. Wprowadzenie do marketingu.

1. Istota, pojęcie i definicja marketingu.

2. Funkcje i znaczenie marketingu.

3. Marketing sprzedażowy.

4. Techniki sprzedaży.

- komunikacja społeczna

- typ klientów i ich zachowania

- wizerunek pracownika - zachowania i postawy.

- sztuka autoprezentacji

- proces sprzedaży:

 • komunikacja pozawerbalna
 • analiza obszaru rozmowy z klientem
 • efektywne zadawanie pytań i aktywne słuchanie klienta
 • ujawnienie potrzeb klienta
 • prezentacja zalet produktu w kategoriach korzyści dla klienta
 • przezwyciężanie zastrzeżeń klienta
 • tworzenie dobrego klimatu
 • wspomaganie klienta w podejmowaniu decyzji kupna
 • techniki negocjacyjne, zachowanie asertywne
 • zamykanie procesu sprzedaży
 • obsługa klienta po sprzedaży.

III. Operacje handlowe krajowe i zagraniczne.

1. Ogólna charakterystyka transakcji w handlu krajowym i zagranicznym

- umowa i transakcja,

- towar jako przedmiot transakcji handlowej,

- ceny transakcyjne,

- terminy dostawy,

- odbiór towaru,

- warunki płatności.

2. Dokumenty w handlu krajowym i zagranicznym

- faktury handlowe,

- dokumenty przewozowe,

- dokumenty ubezpieczeniowe.

3. Zwyczaje w handlu zagranicznym

- zwyczaje dotyczące ilości towarów,

- zwyczaje dotyczące terminów dostaw,

- incoterms 90,

- reguły warszawsko - oksfordzkie,

- reguły haskie,

- jednolite zasady akredytyw dokumentowych,

4. Kontraktw handlu zagranicznym

- pojęcie kontraktu i jego rodzaje,

- elementy kontraktu,

- negocjowanie warunków kontraktu.

5. Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej oraz importowej.

- kalkulacje

- oferty,

- zawarcie kontraktu.

6. Reklamacje i sprawy sporne

- reklamacje jakościowe,

- reklamacje ilościowe,

- reklamacje dotyczące opakowań,

- reklamacje dotyczące terminów dostaw,

- postępowanie reklamacyjne.

7. Nietypowe transakcje w obrocie z zagranicą

- transakcje barterowe,

- transakcje wiązane,

- transakcje kompensyjne

- transakcje leasingowe,

- transakcje franchisingowe.

IV. Prawo celne.

- podstawowe regulacje kodeksu celnego w zakresie obrotu towarowego.

V. Negocjacje handlowe - trening psychologiczny.

1. Podstawy zachowań społecznych - percepcja i informacja

2. Styl prowadzenia negocjacji

3. Przygotowanie i planowanie negocjacji.

4. Techniki diagnozy interesów, potrzeb i motywacji partnerów - sztuka zadawania pytań

5. Komunikacja werbalna i pozawerbalna w negocjacjach

6. Fazy negocjacji.

7. Zasady wywierania wpływu, asertywne zachowania.

8. Gry negocjacyjne

 


(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies