Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

BHP
SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)

a) aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące

- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP

- ochrony pracy kobiet i młodocianych

- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

- szkolenie w zakresie bhp, organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.

b) skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy ( np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenie społeczne pracowników)

c) problem w interpretacji niektórych przepisów.

II. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

III. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych warunków pracy.

IV. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka. Omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy. Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy - w sytuacjach zagrożeń.

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

V. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ( z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zagrożeń zachowań pracowników w procesie pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

VI. Problem ochrony przeciwpożarowej.

 

 
SZKOLENIA OKRESOWE W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH

PROGRAM SZKOLENIA

1. WYBRANE REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA PRACY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

1.1. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny:

- podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające w szczególności z art. 207 - 209 KP, 213 - 218, 237³, 237 oraz art. 94 i 97,

- katalog podstawowych obowiązków pracowników w zakresie bhp - art. 211 KP,

- prawa pracownika wynikające z art. 100 KP,

- prawa pracownika wynikające z art. 210 KP (prawo nie wykonywania pracy).

1.2. Odpowiedzialność pracowników i pracodawców za naruszenie przepisów i zasad bhp.

- odpowiedzialność regulaminowo - porządkowa wynikająca z art. 108 KP (kara upomnienia, kara nagany, kara pieniężna)

- odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika - art.281 283 KP

- odpowiedzialność karna - art.191 Kodeksu Karnego.

1.3. Ochrona pracy kobiet i młodocianych.

- zasady ochrony pracy kobiet z art. 176 - 189 KP

- wykaz prac wzbronionych kobiet (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac wzbronionym kobietom).

Omówić najważniejsze ograniczenia pracy kobiet

- prawa ochrony pracy kobiet w ciąży.

- podstawowe zasady ochrony prac młodocianych wynikające z Działu IX KP oraz zasady zatrudniania w celu przyuczenia do zawodu.

1.4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane

- definicja wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy,

- pojęcie wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy,

- podział i klasyfikacja wypadków: pojęcie wypadku śmiertelnego, pojęcie wypadku ciężkiego, pojęcie wypadku zbiorowego.

- definicja choroby zawodowej ( wykaz chorób zawodowych - tryb postępowania w wyniku wystąpienia objawów choroby zawodowej)

- podstawowe obowiązki pracodawcy w związku z zaistniałym wypadkiem przy pracy: obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku (protokół przypadkowy - zasady sporządzania i zatwierdzania), wypłata świadczeń odszkodowawczych.

- podstawowe obowiązki pracodawcy w związku z wystąpieniem (podejrzeniem) choroby zawodowej.

- rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

1.5. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników.

- badania lekarskie profilaktyczne: badania wstępne, badania okresowe, badania kontrolne.

Wynikające z art. 229 KP i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich i pracowników z zakresu profilaktycznej opiei zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w KP (Dz. U.Nr 69,poz.332).

- należy uwzględnić specjalistyczne badania profilaktyczne przewidziane dla osób zawodowo zatrudnionych na stanowiskach operatorów komputerowych - przy monitorach ekranowych (badania internistyczne, okulistyczne, neurologiczne)

2. POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE OCENY ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY ORAZ W ZAKRESIE METOD OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI DLA ZDROWIA I ŻYCIA PRACOWNIKÓW

2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH.

- czynniki fizyczne - hałas, drgania mechaniczne, mikroklimat, promieniowanie jonizujące, pole elektromagnetyczne i elektrostatyczne, pyły.

czynniki chemiczne - farby, kleje, rozpuszczalniki.

czynniki biologiczne - bakterie, wirusy, grzyby i inne.

- czynniki psychofizyczne - obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne), obciążenie psychonerwowe.

- pojęcie ryzyka zawodowego i związana z nim profilaktyka.

- dokumentacja i zasady pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych (pyłów, drgań, hałasu, oświetlenia, par, gazów, substancji szkodliwych, promieniowania szkodliwego itp.)

2.2. Ogólna charakterystyka czynników niebezpiecznych - metod ochrony.

- zagrożenia elementami ruchowymi

- zagrożenia pożarem i wybuchem

- zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi

- zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.

- zagrożenia elementami ostrymi i występującymi

- zagrożenia poparzeniem

2.3. Podstawowe zasady likwidacji lub ograniczenia wpływu na pracownika czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych:

- eliminacja źródeł czynników niebezpiecznych i szkodliwych

- osłonięcie strefy narażenia

- odsunięcie człowieka z obszaru ich oddziaływania

- stosowanie ochron osobistych

- właściwy dobór pracowników i właściwa organizacja pracy.

3. PROBLEMY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ STANOWISK PRACY BIUROWEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD ERGONOMII, W TYM TYM STANOWISK WYPOSAŻONYCH W MONITORY ELEKTRONOWE I INNE URZĄDZENIA BIUROWE

3.1. Rola i zadania ergonomii w procesie pracy biurowej.

- podział zasadniczy ergonomii: ergonomia koncepcyjna, ergonomia korekcyjna

- układ człowiek - maszyna

- postawa przy pracy - siedlisko

- wykorzystanie zasad ergonomii w organizacji stanowisk pracy biurowej: rozmieszczenie elementów stanowiska pracy, odpowiedni dobór siedziska, stołu, prawidłowe ustawienie monitora, klawiatury,

3.2. Podstawowe zasady pracy przy komputerze.

3.2. Obowiązki pracodawcy dotyczące organizacji stanowisk pracy z monitorem ekranowym.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 nr 148 poz 973)

4. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW I W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU< AWARII), W TYM ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W RAZIE WYPADKU

4.1. Obowiązki pracownika w razie wypadku przy pracy:

- udzielić pomocy poszkodowanemu

- zawiadomić przełożonego i służbę BHP

- zabezpieczyć miejsce wypadku

- współudział w dochodzeniu powypadkowym (zeznania poszkodowanego i środków wypadku)

4.2. Zasady postępowania w przypadku zagrożenia pożarem - podstawowe zasady ochrony ppoż.

- ogólne wiadomości o pożarach i wybuchach: źródła zapłonu, czynniki utleniające, materiały palne

- podstawowe przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów

- ogólne zasady zapobiegania pożarem i wybuchem: usunięcie materiałów palnych ze strefy zagrożenia, usunięcie źródeł zapłonu ze strefy zagrożenia

- podstawowe środki gaśnicze i sprzęt gaśniczy - zasady użytkowania

- zasady postępowania pracowników na wypadek powstania i rozprzestrzeniania się pożarów

- ogólne zasady zapobiegania pożarom i wybuchom: usunięcie materiałów palnych  ze strefy zagrożenia, usunięcie źródeł zapłonu ze strefy zagrożenia.

- podstawowe środki gaśnicze i sprzęt gaśniczy - zasady użytkowania

- zasady postępowania pracowników na wypadek powstania pożaru: zasady alarmowania o zaistniałym pożarze, warunki ewakułacji, udział w akcji ratowniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.

- kierownictwo akcji ratowniczej - obowiązki, uprawnienia

4.3. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku:

- rola i znaczenie pierwszej pomocy w ratowaniu życia lub zdrowia poszkodowanego

- ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy; ocena zdarzenia, podjęcie działania, usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego, zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu, wezwanie pomocy medycznej, zorganizowanie transportu poszkodowanego.

4.4. Zasady postępowania (udzielania pomocy) w przypadku konkretnych urazów i stanów chorobowych: sztuczne oddychanie, zranienia - opatrywanie ran, oparzenia i odmrożenia, złamania i zwichnięcia, zatrucie chemiczne, reanimacja - pośredni masaż serca, tamowanie krwotoku.

 


(C) 1993 - 2024 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies