Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla urzędów i instytucji
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 - priorytety przyznawania środków zmiany w kierunkowych wytycznych dla PUP. Praktyczne kompendium wiedzy dla pracowników PSZ”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

11 XII 2023 r. GWARANTOWANE

8 XII 2023 r.

15 XII 2023 r. GWARANTOWANE 14 XII 2023 r.

 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczących sposobu i trybu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Uczestnicy zapoznają się z priorytetami przyznawania środków KFS na 2024 rok oraz otrzymają praktyczne wskazówki na temat ich stosowania. Szkolenie ma również na celu zapoznania uczestników z procedurą przyznawania środków KFS począwszy od ogłoszenia naboru, przez przyjęcie wniosku, ocenę formalną i merytoryczną po zasady zawierania umów o finansowanie kształcenia ustawicznego ich prawidłowe rozliczenie, monitoring realizacji umowy i kontrolę.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - charakterystyka usługi, ewolucja zmian, efektywność realizowanych dotychczas działań.

2. Omówienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

- Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach i rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,

- Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. 2014, poz. 639 z późn. zm.),

3. Działania możliwe do sfinansowania w ramach KFS, zadania MRPiPS, samorządu wojewódzkiego i powiatowego w zarządzaniu i wydatkowaniu środków.

4. Priorytety przyznawania środków KFS w 2024 – praktyczne wskazówki do ich zastosowania w świetle kierunkowych wytycznych dla urzędów pracy oraz wyjaśnień i interpretacji MRPiPS.

5. Zasady formalnej i merytorycznej oceny wniosków, obligatoryjne i fakultatywne zapisy umowy o przyznania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

6. Prawidłowa realizacja umowy – obowiązki stron umowy, obowiązki pracodawcy i pracowników, sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków, monitoring realizacji oraz warunki wypowiedzenia umowy.

7. Zasady zwrotu pomocy, w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez pracownika, niewykorzystania środków przez pracodawcę lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Kontrola realizacji umowy i wykorzystania środków KFS - uprawnienia do kontroli, zasady prowadzenia kontroli przez starostę, zakres i ustalenia kontroli, stosowana dokumentacja.

9. Analiza dotychczasowych doświadczeń oraz pojawiających się problemów
w przyznawaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków KFS. Postulowane zmiany w zakresie KFS.

10. Regulacje w zakresie pomocy de minimis udzielanej w przypadku KFS.

 


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Kierownik Działu Instrumentów PUP - certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 480zł/os.


Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2023 poz. 2175) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - charakterystyka usługi, ewolucja zmian, efektywność realizowanych dotychczas działań.

2. Omówienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Ø Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach i rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,

Ø Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. 2014, poz. 639 z późn. zm.),

3. Działania możliwe do sfinansowania w ramach KFS, zadania MRPiPS, samorządu wojewódzkiego i powiatowego w zarządzaniu i wydatkowaniu środków.

4. Priorytety przyznawania środków KFS w 2022 – praktyczne wskazówki do ich zastosowania w świetle kierunkowych wytycznych dla urzędów pracy oraz wyjaśnień i interpretacji MRPiPS.

5. Zasady formalnej i merytorycznej oceny wniosków, obligatoryjne i fakultatywne zapisy umowy o przyznania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

6. Prawidłowa realizacja umowy – obowiązki stron umowy, obowiązki pracodawcy i pracowników, sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków, monitoring realizacji oraz warunki wypowiedzenia umowy.

7. Zasady zwrotu pomocy, w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez pracownika, niewykorzystania środków przez pracodawcę lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Kontrola realizacji umowy i wykorzystania środków KFS - uprawnienia do kontroli, zasady prowadzenia kontroli przez starostę, zakres i ustalenia kontroli, stosowana dokumentacja.

9. Analiza dotychczasowych doświadczeń oraz pojawiających się problemów
w przyznawaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków KFS. Postulowane zmiany w zakresie KFS.

10. Regulacje w zakresie pomocy de minimis udzielanej w przypadku KFS.

 
„Doręczenie elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem doręczeń w postępowaniu administracyjnym w działalności PUP.”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

13 XII 2023 r.

GWARANTOWANE

12 XII 2023 r.

20 XII 2023 r.

18 XII 2023 r.

 

Opis szkolenia:

Zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. podmioty objęte ustawą (w tym  powiatowe  urzędy  pracy)  zobowiązane  są  do  wdrożenia  rozwiązań  technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej do 30 grudnia 2023 r. Oznacza to, że od tej daty zmieni się sposób doręczania pism
w postępowaniu administracyjnym.

Ustawa  z  dnia  18  listopada  2020  r.  o  doręczeniach  elektronicznych  określa  między  innymi zasady  doręczania  korespondencji  z  wykorzystaniem  publicznej  usługi  rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. Regulacja prawna wprowadza nowe zasady  doręczeń  elektronicznych,  formułując  między  innymi  zasadę  pierwszeństwa korespondencji elektronicznej przed tradycyjną papierową.

Odpowiednio zasady te przejmuje ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego.

Szkolenie  przedstawia  problematykę  doręczeń  elektronicznych    ze  szczególnym

uwzględnieniem  doręczeń  w  ustawie  -  Kodeks  postępowania  administracyjnego
w  zakresie dokumentów elektronicznych i doręczeń elektronicznych.

Uczestnicy  szkolenia  nabędą  wiedzę  w  powyższym  zakresie  oraz  poznają  przepisy  prawne regulujące tematykę doręczeń elektronicznych.

Cele szkolenia:

1) przekazanie wiedzy z zakresu regulacji prawnej dotyczącej doręczeń elektronicznych;

2) wprowadzenie do tematyki doręczeń elektronicznych poprzez przedstawienie podstawowych pojęć w tym zakresie;

3) szczegółowe omówienie zasad doręczeń elektronicznych;

4)przedstawienie doręczeń w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wstęp do tematu

 • Doręczenia elektroniczne, a doręczenia w formie tradycyjnej.
 • Podstawowe akty prawne.
 • Prowadzenie  i  załatwianie  spraw  na  piśmie  utrwalonym  w postaci papierowej lub elektronicznej.
 • Pisma utrwalone w postaci papierowej.
 • Pisma utrwalone w postaci elektronicznej.
 • Opatrywanie pism podpisami.
 • Podpis własnoręczny.
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny.
 • Podpis zaufany.
 • Podpis osobisty.
 • Kwalifikowana  pieczęć  elektroniczna  organu  administracji publicznej.
 • Definicja dokumentu elektronicznego.

2. Podstawowe uregulowania prawne w zakresie doręczeń elektronicznych

 • Zakres  przedmiotowy  i  podmiotowy  ustawy  o  doręczeniach elektronicznych.
 • Wyłączenie stosowania ustawy.
 • Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 • Publiczna usługa hybrydowa.

3. Zasady doręczeń elektronicznych

 • Zasada pierwszeństwa korespondencji elektronicznej przed tradycyjną papierową.
 • Wyłączenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
  i publicznej usługi hybrydowej.
 • Domniemanie doręczenia na adres elektroniczny.

4. Doręczenie w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego

 • Sposoby doręczania.
 • Doręczenie drogą elektroniczną.
 • Doręczenie wydruku pisma.
 • Ustalenie dnia doręczenia korespondencji.
 • Pozycja przedstawiciela.
 • Miejsce doręczenia.
 • Nieobecność adresata.
 • Doręczenie zastępcze.
 • Potwierdzenie odbioru pisma.

Akty prawne wykorzystane w szkoleniu:

1. Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r.

2. Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego.

 


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor  nauk  prawnych.  Radca  prawny.  Specjalista  z  zakresu  postępowania administracyjnego  i  egzekucyjnego  w  administracji.  Doskonale  zorientowany  w  tematyce zarówno  pod  względem  teoretycznym  jak  i  praktycznym.  Przeprowadził  ponad  3500  godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, pracowników pomocy społecznej  oraz  pozostałych  pracowników  administracji  rządowej  i  samorządowej.  Liczba uczestników  szkoleń  przekroczyła  4500  osób.  Zrealizował  szkolenia  zamknięte  dla  50 powiatowych  urzędów  pracy.  Jest  autorem  ponad  250  szkoleń  z  zakresu  między  innymi postępowania  administracyjnego  oraz  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 480zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2023 poz. 2175) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodny na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

„Wzory pism w postępowaniu administracyjnym na tle ustawy o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy - szkolenie dla pracowników powiatowych urzędów pracy”

 
„Zwiększanie efektywności działań doradcy klienta w procesie aktywizacji zawodowej klientów PUP.”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

13 XII 2023 r. GWARANTOWANE

12 XII 2023 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych:

 • Zadania pośrednika pracy, doradcy zawodowego w świetle obowiązujących przepisów.
 • Rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w procesie aktywizacji zawodowej klientów urzędu pracy.
 • Aktywizacja obywateli Ukrainy, zadania wynikające ze specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

2. Indywidualny Plan Działania, przygotowanie, realizacja, monitorowanie, modyfikowanie  i zakończenie:

 • Założenia, cele i zasady przygotowania IPD oraz konsekwencje niepodjęcia lub przerwania IPD.
 • Identyfikacja potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Diagnoza problemu zawodowego.
 • Motywacja klienta do zmiany.
 • Narzędzia wykorzystywane w pracy z klientami powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji rynku pracy przy tworzeniu IPD.
 • Proces przygotowania IPD z klientem – najczęściej popełniane błędy.
 • Realizacja IPD.
 • Dobór i kierowanie klientów do odpowiednich form pomocy, programów i projektów realizowanych przez powiatowy urząd pracy oraz inne instytucje rynku pracy, a także do centrum informacji i planowania kariery zawodowej lub do innej instytucji rynku pracy w celu dokonania diagnozy problemów bezrobotnego na rynku pracy i pomocy w planowaniu kariery zawodowej.
 • Współpraca międzystanowiskowa w ramach realizacji IPD.
 • Dokumentowanie i monitorowanie IPD.
 • Możliwości modyfikacji IPD w trakcie realizacji.
 • Warunki zakończenia IPD.

 

3. Specyfika pracy z klientem indywidualnym – aspekt pośrednictwa pracy:

 • Pośrednictwo pracy -cele.
 • Formy i narzędzia pośrednictwa pracy
 • Typologia klientów urzędu pracy. Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • Realizacja działań w zakresie kierowania do pracy.
 • Realizacja działań w zakresie kierowania na targi pracy,
 • Realizacja działań w zakresie kierowania na giełdy pracy
 • Efektywne wykorzystanie form pomocy w aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym
 • legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w związku z konfliktem zbrojnym (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i jej zmiany).

4.Specyfika pracy z klientem indywidualnym – aspekt poradnictwa zawodowego:

 • Poradnictwo zawodowe – cele.
 • Formy i narzędzia poradnictwa zawodowego.
 • Warunki stosowania poszczególnych form i narzędzi poradnictwa zawodowego.
 • Cechy charakterystyczne poradnictwa grupowego.
 • Metody pracy stosowane w poradnictwie grupowym.
 • Etapy rozwoju grupy.
 • Zalety i wady pracy grupowej.
 • Identyfikowanie sytuacji wymagających włączenia konkretnej formy poradnictwa zawodowego dla rozwiązania problemu klienta.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Pracownik PSZ, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy PUP, długoletni trener i wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie  pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla pracowników PUP.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 480zł/os.


Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2023 poz. 2175) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 


Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych:

Zadania pośrednika pracy, doradcy zawodowego w świetle obowiązujących przepisów.

Rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w procesie aktywizacji zawodowej klientów urzędu pracy.

Aktywizacja obywateli Ukrainy, zadania wynikające ze specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Indywidualny Plan Działania, przygotowanie, realizacja, monitorowanie, modyfikowanie i zakończenie:

· Założenia, cele i zasady przygotowania IPD oraz konsekwencje niepodjęcia lub przerwania IPD.

· Identyfikacja potrzeb i oczekiwań klientów.

· Diagnoza problemu zawodowego.

· Motywacja klienta do zmiany.

· Narzędzia wykorzystywane w pracy z klientami powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji rynku pracy przy tworzeniu IPD.

· Proces przygotowania IPD z klientem – najczęściej popełniane błędy.

· Realizacja IPD.

· Dobór i kierowanie klientów do odpowiednich form pomocy, programów

i projektów realizowanych przez powiatowy urząd pracy oraz inne instytucje rynku pracy, a także do centrum informacji i planowania kariery zawodowej lub do innej instytucji rynku pracy w celu dokonania diagnozy problemów bezrobotnego na rynku pracy i pomocy w planowaniu kariery zawodowej.

· Współpraca międzystanowiskowa w ramach realizacji IPD.

· Dokumentowanie i monitorowanie IPD.

· Możliwości modyfikacji IPD w trakcie realizacji.

· Warunki zakończenia IPD.

3. Specyfika pracy z klientem indywidualnym – aspekt pośrednictwa pracy:

· Pośrednictwo pracy -cele.

· Formy i narzędzia pośrednictwa pracy

· Typologia klientów urzędu pracy. Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi,

· Realizacja działań w zakresie kierowania do pracy.

· Realizacja działań w zakresie kierowania na targi pracy,

· Realizacja działań w zakresie kierowania na giełdy pracy

· Efektywne wykorzystanie form pomocy w aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

· Szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym

legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w związku z konfliktem zbrojnym (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i jej zmiany).

4.Specyfika pracy z klientem indywidualnym – aspekt poradnictwa zawodowego:

· Poradnictwo zawodowe – cele.

· Formy i narzędzia poradnictwa zawodowego.

· Warunki stosowania poszczególnych form i narzędzi poradnictwa zawodowego.

· Cechy charakterystyczne poradnictwa grupowego.

· Metody pracy stosowane w poradnictwie grupowym.

· Etapy rozwoju grupy.

· Zalety i wady pracy grupowej.

· Identyfikowanie sytuacji wymagających włączenia konkretnej formy poradnictwa zawodowego dla rozwiązania problemu klienta.

 
„Rozwój umiejętności psychospołecznych doradcy klienta PUP. Komunikacja interpersonalna i asertywność w relacjach z interesantami i współpracownikami”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

15 XII 2023 r. GWARANTOWANE

13 XII 2023 r.

 

Cele szkolenia:

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych doradców klienta PUP jako podstawa rozwoju zawodowego
 • Rozwijanie umiejętności efektywnego komunikowania się
 • Kształtowanie postaw asertywnych warunkujących skuteczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

1. Poszerzenie świadomości znaczenia, jakości umiejętności interpersonalnych w relacji z interesantami i współpracownikami

 • Jakość relacji międzyludzkich- czynniki mające znaczenie i wpływ
 • Uświadomienie pełnionych przez siebie ról, realizowanych zadań- analiza pod kątem zadowolenia, spełnienia, wprowadzania ewentualnych, twórczych zmian
 • Skuteczna i świadoma komunikacja
 • Budowanie relacji ze świadomością roli i znaczenia komunikacji pozawerbalnej i słownej
 • Bariery komunikacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi. Trudności w komunikacji wynikające z problemów emocjonalnych, braku spójności komunikatów pozawerbalnych i słownych, różnic w postrzeganiu- sposoby radzenia sobie
 • Aktywne słuchanie i rozumienie w relacjach
 • Udzielanie informacji zwrotnych

2. Asertywność w trudnych relacjach z interesantem i współpracownikami

 • Poszanowanie praw własnych i praw drugiego człowieka
 • Umiejętność stanowienia praw własnych, szacunek dla siebie i innych
 • Zastosowanie asertywności w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w relacjach indywidualnych i w zespole
 • Zastosowanie asertywności w sytuacji odmowy.
 • Prowadzenie rozmowy motywującej, wyrażanie oczekiwań w sposób asertywny.
 • Asertywne wyrażanie próśb
 • Zastosowanie asertywności w wyrażaniu krytyki i pochwał, a także w wyrażaniu swojej opinii, gniewu, złości
 • Zastosowanie asertywności w przyjmowaniu krytyki, pochwał.

3. Analiza zachowań skutecznych i nieskutecznych - wprowadzanie zmian, trenowanie umiejętności interpersonalnych

 • Wprowadzenie zasad skutecznej komunikacji- trenowanie praktycznych umiejętności- praca na scenkach- psychodrama
 • Praktyczne trenowanie umiejętności asertywnych w relacjach z interesantem- praca na scenkach
 • Praktyczne trenowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych z elementami negocjacji- psychodrama

4. Negocjacje i mediacje w sytuacjach konfliktowych

 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji w sytuacjach konfliktowych
 • Style negocjacyjne- skuteczne i nieskuteczne
 • Techniki prowadzenia negocjacji i mediacji
 • Wartość porozumienia- realizacja porozumienia
 • Praktyczne trenowanie umiejętności
 • Podsumowanie szkolenia, informacje zwrotne

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca:
 • Psycholog- coach, terapeutka, od ponad 25 lat realizuje szkolenia dla PSZ
 • Edukator MEN
 • Trener I i II stopnia, superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych - rekomendacja trenerska od 1994r.
 • Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie
 • Doradca metodyczny


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 480zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2023 poz. 2175) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
« poprzednia 1 2 następna »

(C) 1993 - 2023 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies