Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla urzędów i instytucji
„Podstawy prawa pracy dla doradców klienta w powiatowych urzędach pracy”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

12 X 2022 r.

GWARANTOWANE

11 X 2022 r.

14 XI 2022 r.

10 XI 2022 r.

5 XII 2022 r.

1 XII 2022 r.

Proponowane szkolenie przeznaczone jest dla pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradcy klienta. Ujmuje elementarną wiedzę z zakresu szeroko pojmowanego prawa pracy. Poza omówieniem podstawowych instytucji ustawy - Kodeks pracy, przedstawiona zostanie również problematyka pozakodeksowych form świadczenia pracy, w tym form cywilnoprawnych. Tematyka poszerzona zostanie również o instytucję zwolnień monitorowanych. Treści teoretyczne uzupełnione zostaną przykładami.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wstęp do prawa pracy.

 • Przepisy prawa pracy
 • Różne formy świadczenia pracy
 • Istota prawa pracy
 • Cywilnoprawne formy świadczenia pracy – cechy charakterystyczne

2. Podstawowe zasady prawa pracy – wybrane.

 • Prawo do pracy
 • Zasada swobody nawiązania stosunku pracy
 • Zasada godziwego wynagrodzenia

3. Stosunek pracy.

 • Pojęcie stosunku pracy
 • Cechy charakterystyczne stosunku pracy
 • Nawiązanie stosunku pracy
 • Rodzaje umów o pracę
 • Sposoby rozwiązania stosunku pracy
 • Zwolnienia monitorowane

4. Świadectwo pracy.

 • Ustawa - Kodeks pracy jako podstawowy akt prawny regulujący kwestie wydawania świadectwa pracy
 • Treść świadectwa pracy - analiza aktu wykonawczego
 • Roszczenia pracownika w zakresie świadectwa pracy

5. Wynagrodzenie za pracę - zarys ogólny.

 • Wynagrodzenie w ustawie - Kodeks pracy
 • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

6. Czas pracy – zarys ogólny.

 • Definicja legalna
 • Ograniczania czasu pracy
 • Przerwy w pracy
 • Normy i ogólny wymiar czasu pracy

 

Akty prawne wykorzystane w szkoleniu:

1. Ustawa - Kodeks pracy;

2. Ustawa - Kodeks cywilny;

3. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

3. Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy;

4. Inne wybrane przepisy wykonawcze do ustawy Kodeks pracy.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor  nauk  prawnych.  Radca  prawny.  Specjalista  z  zakresu  postępowania administracyjnego  i  egzekucyjnego  w  administracji.  Doskonale  zorientowany  w  tematyce zarówno  pod  względem  teoretycznym  jak  i  praktycznym.  Przeprowadził  ponad  3000  godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, pracowników pomocy społecznej  oraz  pozostałych  pracowników  administracji  rządowej  i  samorządowej.  Liczba uczestników  szkoleń  przekroczyła  3500  osób.  Zrealizował  szkolenia  zamknięte  dla  50 powiatowych  urzędów  pracy.  Jest  autorem  ponad  200  szkoleń  z  zakresu  między  innymi postępowania  administracyjnego  oraz  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 430zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodny na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
„Profilaktyka stresu pracowników PUP. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem.”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

12 X 2022 r.

GWARANTOWANE

11 X 2022 r.

16 XI 2022 r.

14 XI 2022 r.

8 XII 2022 r.

6 XII 2022 r.


Adresaci szkolenia:

pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu:

 • Poznanie metod radzenia sobie ze stresem oraz długofalowych technik budujących odporność na stres
 • Zapoznanie się z metodami zarządzania emocjami i redukcji stresu

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Stres i jego znaczenie w życiu człowieka:

•        Mechanizmy powstawania stresu, pozytywne i negatywne aspekty stresu.

•        Stres w pracy i jego znaczenie w relacjach z interesantami
i współpracownikami.

•        Fazy stresu.

•        Reakcje organizmu na stres.

•        Rozpoznawanie własnego wzorca reakcji na stres.

•        Stres w sytuacji zagrożenia

2. Niebezpieczeństwo pogłębionych negatywnych stanów emocjonalnych związane z sytuacją pandemiczną i postpandemiczną.

3. Syndrom wypalenia zawodowego- mechanizmy:

•        Długotrwałe przeciążenie i jego wpływ na funkcjonowanie zawodowe człowieka.

•        Rozwój zawodowy i wprowadzanie zmian, jako skuteczna profilaktyka reakcji na stres, które mogą prowadzić do problemów emocjonalnych.

4. Zagrożenia, traumatyczne przeżycia i ich wpływ na życie osobiste i zawodowe.

5. Praca zdalna/online, hybrydowa:

•        Nowe warunki pracy wynikające z sytuacji pandemii, nowe wymagania.

•        Trudności w  dostosowaniu się do nowych realiów- praca online i stres wynikający z tej sytuacji.

•        Nabywanie nowych umiejętności, a radzenie sobie ze stresem.

6. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem. Znalezienie własnych sposobów radzenia sobie ze stresem w sytuacji ograniczeń i zagrożeń:

•        Wprowadzenie zachowań asertywnych, jako skutecznego sposobu redukcji stresu w relacjach międzyludzkich.

•        Świadomość stanu emocjonalnego. Kierowanie własnymi emocjami.

•        Wzmacnianie odporności indywidualnej na stres, poszukiwanie sposobów relaksowania się, wprowadzenie technik relaksacyjnych.

•        Nowe sposoby radzenia sobie z ograniczeniami- kreatywność w naszej codzienności.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca:
 • Psycholog- coach, terapeutka, od ponad 25 lat realizuje szkolenia dla PSZ
 • Edukator MEN
 • Trener I i II stopnia, superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych - rekomendacja trenerska od 1994r.
 • Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie
 • Doradca metodyczny


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 430zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

1 VII 2021 r.

29 VI 2021 r.

18 VIII 2021 r.

16 VIII 2021 r.

 
„Instrumenty rynku pracy w aktywizacji zawodowej klientów PUP udzielane z zastosowaniem pomocy de minimis”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

14 X 2022 r.

GWARANTOWANE

13 X 2022 r.

25 XI 2022 r.

23 XI 2022 r.

2 XII 2022 r.

30 XI 2022 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rola doradców klienta w procesie aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych
i poszukujących pracy. Usługi i instrumenty możliwe do zastosowania w procesie aktywizacji zawodowej.

2. Podstawy prawne realizacji  wybranych  instrumentów rynku pracy: staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnego pow. 50 roku życia, dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

3. Stosowane przez PUP procedury i zasady realizacji poszczególnych instrumentów rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udzielanych zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis:

a)    zasady tworzenia regulaminów,

b)   przyjmowanie wniosków, zasady i tryb ich rozpatrywania, negocjowanie warunków umów,

c)    zasady zawierania umów w ramach poszczególnych instrumentów:

 • elementy (obligatoryjne i fakultatywne)  zawieranych umów
  z pracodawcami lub przedsiębiorcami,
 • dopuszczalny tryb wypowiadania warunków umowy, monitoring umów, czynności sprawdzające realizację  zawartej umowy i postępowanie przy niedotrzymaniu warunków umów;

4. Omówienie zasad realizacji staży rok po kroku:

a)      podmioty uprawnione do organizacji staży,

b)      kryteria formalnej i merytorycznej oceny wniosków, termin rozpatrzenia wniosku,  sposób poinformowania wnioskodawcy o  jego rozpatrzeniu,

c)      zasady zawierania umowy – obligatoryjne i fakultatywne zapisy umowy
o organizowanie staży, obowiązki starosty, organizatora stażu i stażysty, warunki rozwiązania umowy o organizowanie stażu,

d)     realizacja świadczeń związanych z odbywaniem stażu,

e)      monitoring i kontrola realizacji umowy o odbywanie stażu ,

5. Omówienie instrumentów związanych z refundowaniem kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych – prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnego pow. 50 roku życia oraz nowego instrumentu, o którym mowa w rt. 57 a ustawy, z uwzględnieniem następujących zagadnień:

a)    wnioski o wypłatę poniesionych kosztów zatrudnienia– zawartość, niezbędne załączniki, formalna i merytoryczna kontrola wniosku, naliczanie należnych kwot refundacji  z uwzględnieniem okresów zwolnień lekarskich;

b)   warunki zwrotu środków, zasady naliczania odsetek.

6. Szczegółowa charakterystyka instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorczości - dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej
i  refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
z uwzględnieniem następujących zagadnień:

a)    kryteria oceny wniosków,

b)   omówienie możliwych form zabezpieczeń umowy i wzorów stosowanej dokumentacji,

c)    zasady poprawnego rozliczenia dofinansowania i refundacji, niezbędna dokumentacja,

d)   prawidłowe zasady rozliczania podatku VAT przy udzielaniu dotacji i refundacji, stosowana dokumentacja.

7.  Monitorowanie przebiegu realizacji umów – sposoby monitorowania, kontrola i nadzór nad realizacją umów, zasady kontynuacji umów po przejęciu pracodawcy przez inną osobę lub podmiot.

8.  Zasady postępowania w przypadku niedotrzymania warunków umowy – wypowiedzenie umowy, wezwanie do zwrotu środków.

9.   Działania podejmowane przez urząd w przypadku wpłynięcia wniosków o odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia należności z tytułu przypisanych do zwrotu.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Kierownik Działu Instrumentów PUP -  certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 430zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
„Doskonalenie kompetencji doradcy klienta w zakresie obsługi klienta. Zasady współpracy i dokumentowania poszczególnych zadań w pracy doradcy klienta.”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

18 X 2022 r. GWARANTOWANE

14 X 2022 r.

17 XI 2022 r.

15 XI 2022 r.

8 XII 2022 r.

6 XII 2022 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA


1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

•          Zadania doradcy klienta w świetle obowiązujących przepisów a schemat organizacyjny urzędu pracy.

•          Rola doradcy klientaw procesie aktywizacji zawodowej klientów urzędu pracy.

•          Nowe zadania urzędów pracy w świetle planowanych zmian.

2. Przygotowanie, realizowanie, monitorowanie, modyfikowanie oraz zakończenie Indywidualnego  Planu Działania

•          Założenia, cele i zasady przygotowania IPD oraz konsekwencje niepodjęcia lub przerwania IPD.

•          Identyfikacja potrzeb i oczekiwań klientów.

•          Diagnoza problemu zawodowego.

•          Motywacja klienta do zmiany.

•          Narzędzia wykorzystywane w pracy z klientami powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji rynku pracy przy tworzeniu IPD.

•          Proces przygotowania IPD z klientem.

•          Realizacja IPD.

•          Istota przepływu informacji i bieżąca współpraca pomiędzy poszczególnymi pracownikami urzędu pracy w procesie osiągania wysokiej efektywności realizowanych działań.

•          Dokumentowanie i monitorowanie IPD.

•          Możliwości modyfikacji IPD w trakcie realizacji.

•          Warunki zakończenia IPD.

•          Najczęściej popełniane błędy w IPD

3. Specyfika pracy z klientem urzędu pracy

•          Typologia klientów urzędu pracy.

•          Współpraca z klientem mającym specyficzne problemy z wejściem lub powrotem na rynek pracy.

•          Szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym

legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w związku z konfliktem zbrojnym (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i jej zmiany).

•          Zasady doboru kandydatów do pracy.

•          Przedstawianie ofert pracy z wykorzystaniem różnych źródeł zawierających pro-pozycje pracy i portali publikujących oferty pracy, w tym Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP).

•          Kierowanie kandydatów do pracodawcy i dokumentowanie działań.

•          Monitorowanie wydanego skierowania do pracodawcy.

•          Informowanie o ofertach EURES.

•          Realizacja działań w zakresie kierowania na targi pracy.

•          Realizacja działań w zakresie kierowania na giełdy pracy.

•          Współpraca z pracodawcami. Nawiązanie i utrzymanie współpracy.

•          Sytuacje trudne we współpracy z klientami oraz trudności aktywizacji zawodowej.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Pracownik PSZ, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy PUP, długoletni trener i wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie  pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla pracowników PUP.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 430zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies