Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla urzędów i instytucji
„Projektowane zmiany w ustawie o aktywności zawodowej w zakresie obsługi klientów PUP. Zadania doradców ds. zatrudnienia i doradców zawodowych”.

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

20 II 2023 r. GWARANTOWANE

17 II 2023 r.

15 III 2023 r.

13 III 2023 r.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Aktywność zawodowa po nowemu – planowane zmiany w ustawie.

 • Oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego i wprowadzenie rozwiązania polegającego na dokonywaniu zgłoszenia do tego ubezpieczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • Zniesienie właściwości urzędu pracy ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego;
 • Zmniejszenie obciążeń dla bezrobotnych i pracodawców m.in. poprzez cyfryzację procesów obsługi klientów PUP (z zachowaniem praw osób wykluczonych cyfrowo) oraz odbiurokratyzowanie czynności wykonywanych przez urzędy pracy,
 • Wprowadzenie instrumentów dla rodzin i dla kobiet powracających na rynek pracy,
 • Zwiększenie skuteczności urzędów pracy w zakresie osób długotrwale bezrobotnych oraz rolników,
  • Poprawa skuteczności pomocy poprzez stosowanie najbardziej efektywnych instrumentów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy,
  • Kadra publicznych służb zatrudnienia w nowej ustawie.
  • Powiatowe Urzędy Pracy na rynku konkurencyjności – na co warto zwrócić uwagę wprowadzając zmiany zgodnie z ustawą.

2. Model obsługi klientów urzędów pracy.

 • Zadania pośrednika pracy, doradcy zawodowego w świetle obowiązujących przepisów a zadania doradców ds. zatrudnienia i doradców zawodowych.
 • Aktywizacja obywateli Ukrainy, zadania wynikające ze specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Realizacja zadań związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.

3. Indywidualny Plan Działania, przygotowanie, realizacja, monitorowanie, modyfikowanie  i zakończenie.

 • Założenia, cele i zasady przygotowania IPD oraz konsekwencje niepodjęcia lub przerwania IPD.
 • Identyfikacja potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Diagnoza problemu zawodowego.
 • Motywacja klienta do zmiany.
 • Proces przygotowania IPD z klientem.
 • Realizacja IPD.
 • Współpraca międzystanowiskowa w ramach realizacji IPD.
 • Dokumentowanie i monitorowanie IPD.
 • Możliwości modyfikacji IPD w trakcie realizacji.
 • Warunki zakończenia IPD.

4. Specyfika pracy z klientem  – aspekt pośrednictwa pracy.

 • Pośrednictwo pracy -zadania.
 • Formy i narzędzia pośrednictwa pracy.
 • Typologia klientów urzędu pracy. Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • Realizacja działań w zakresie kierowania do pracy, na targi pracy na giełdy pracy,
 • Efektywne wykorzystanie form pomocy w aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w związku z konfliktem zbrojnym
  (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i jej zmiany).

5. Specyfika pracy z klientem – aspekt poradnictwa zawodowego.

 • Poradnictwo zawodowe – zadania.
 • Formy i narzędzia poradnictwa zawodowego.
 • Warunki stosowania poszczególnych form i narzędzi poradnictwa zawodowego.
 • Cechy charakterystyczne poradnictwa grupowego.
 • Metody pracy stosowane w poradnictwie grupowym.
 • Etapy rozwoju grupy.
 • Zalety i wady pracy grupowej.
 • Identyfikowanie sytuacji wymagających włączenia konkretnej formy poradnictwa zawodowego dla rozwiązania problemu klienta.

 


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Pracownik PSZ, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy PUP, długoletni trener i wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie  pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla pracowników PUP.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 480zł/os.


Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
„Zwiększanie efektywności działań doradcy klienta w procesie aktywizacji zawodowej klientów PUP.”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

24 II 2023 r. GWARANTOWANE

23 II 2023 r.

30 III 2023 r.

28 III 2023 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych:

 • Zadania pośrednika pracy, doradcy zawodowego w świetle obowiązujących przepisów.
 • Rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w procesie aktywizacji zawodowej klientów urzędu pracy.
 • Aktywizacja obywateli Ukrainy, zadania wynikające ze specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

2. Indywidualny Plan Działania, przygotowanie, realizacja, monitorowanie, modyfikowanie  i zakończenie:

 • Założenia, cele i zasady przygotowania IPD oraz konsekwencje niepodjęcia lub przerwania IPD.
 • Identyfikacja potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Diagnoza problemu zawodowego.
 • Motywacja klienta do zmiany.
 • Narzędzia wykorzystywane w pracy z klientami powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji rynku pracy przy tworzeniu IPD.
 • Proces przygotowania IPD z klientem – najczęściej popełniane błędy.
 • Realizacja IPD.
 • Dobór i kierowanie klientów do odpowiednich form pomocy, programów i projektów realizowanych przez powiatowy urząd pracy oraz inne instytucje rynku pracy, a także do centrum informacji i planowania kariery zawodowej lub do innej instytucji rynku pracy w celu dokonania diagnozy problemów bezrobotnego na rynku pracy i pomocy w planowaniu kariery zawodowej.
 • Współpraca międzystanowiskowa w ramach realizacji IPD.
 • Dokumentowanie i monitorowanie IPD.
 • Możliwości modyfikacji IPD w trakcie realizacji.
 • Warunki zakończenia IPD.

 

3. Specyfika pracy z klientem indywidualnym – aspekt pośrednictwa pracy:

 • Pośrednictwo pracy -cele.
 • Formy i narzędzia pośrednictwa pracy
 • Typologia klientów urzędu pracy. Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • Realizacja działań w zakresie kierowania do pracy.
 • Realizacja działań w zakresie kierowania na targi pracy,
 • Realizacja działań w zakresie kierowania na giełdy pracy
 • Efektywne wykorzystanie form pomocy w aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym
 • legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w związku z konfliktem zbrojnym (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i jej zmiany).

4.Specyfika pracy z klientem indywidualnym – aspekt poradnictwa zawodowego:

 • Poradnictwo zawodowe – cele.
 • Formy i narzędzia poradnictwa zawodowego.
 • Warunki stosowania poszczególnych form i narzędzi poradnictwa zawodowego.
 • Cechy charakterystyczne poradnictwa grupowego.
 • Metody pracy stosowane w poradnictwie grupowym.
 • Etapy rozwoju grupy.
 • Zalety i wady pracy grupowej.
 • Identyfikowanie sytuacji wymagających włączenia konkretnej formy poradnictwa zawodowego dla rozwiązania problemu klienta.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Pracownik PSZ, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy PUP, długoletni trener i wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie  pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla pracowników PUP.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 480zł/os.


Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 


Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych:

Zadania pośrednika pracy, doradcy zawodowego w świetle obowiązujących przepisów.

Rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w procesie aktywizacji zawodowej klientów urzędu pracy.

Aktywizacja obywateli Ukrainy, zadania wynikające ze specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Indywidualny Plan Działania, przygotowanie, realizacja, monitorowanie, modyfikowanie i zakończenie:

· Założenia, cele i zasady przygotowania IPD oraz konsekwencje niepodjęcia lub przerwania IPD.

· Identyfikacja potrzeb i oczekiwań klientów.

· Diagnoza problemu zawodowego.

· Motywacja klienta do zmiany.

· Narzędzia wykorzystywane w pracy z klientami powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji rynku pracy przy tworzeniu IPD.

· Proces przygotowania IPD z klientem – najczęściej popełniane błędy.

· Realizacja IPD.

· Dobór i kierowanie klientów do odpowiednich form pomocy, programów

i projektów realizowanych przez powiatowy urząd pracy oraz inne instytucje rynku pracy, a także do centrum informacji i planowania kariery zawodowej lub do innej instytucji rynku pracy w celu dokonania diagnozy problemów bezrobotnego na rynku pracy i pomocy w planowaniu kariery zawodowej.

· Współpraca międzystanowiskowa w ramach realizacji IPD.

· Dokumentowanie i monitorowanie IPD.

· Możliwości modyfikacji IPD w trakcie realizacji.

· Warunki zakończenia IPD.

3. Specyfika pracy z klientem indywidualnym – aspekt pośrednictwa pracy:

· Pośrednictwo pracy -cele.

· Formy i narzędzia pośrednictwa pracy

· Typologia klientów urzędu pracy. Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi,

· Realizacja działań w zakresie kierowania do pracy.

· Realizacja działań w zakresie kierowania na targi pracy,

· Realizacja działań w zakresie kierowania na giełdy pracy

· Efektywne wykorzystanie form pomocy w aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

· Szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym

legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w związku z konfliktem zbrojnym (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i jej zmiany).

4.Specyfika pracy z klientem indywidualnym – aspekt poradnictwa zawodowego:

· Poradnictwo zawodowe – cele.

· Formy i narzędzia poradnictwa zawodowego.

· Warunki stosowania poszczególnych form i narzędzi poradnictwa zawodowego.

· Cechy charakterystyczne poradnictwa grupowego.

· Metody pracy stosowane w poradnictwie grupowym.

· Etapy rozwoju grupy.

· Zalety i wady pracy grupowej.

· Identyfikowanie sytuacji wymagających włączenia konkretnej formy poradnictwa zawodowego dla rozwiązania problemu klienta.

 
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 - priorytety przyznawania środków zmiany w kierunkowych wytycznych dla PUP. Praktyczne kompendium wiedzy dla pracowników PSZ”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

10 II 2023 r.

8 II 2023 r.

 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczących sposobu i trybu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Uczestnicy zapoznają się z priorytetami przyznawania środków KFS na 2023 rok oraz otrzymają praktyczne wskazówki na temat ich stosowania. Szkolenie ma również na celu zapoznania uczestników z procedurą przyznawania środków KFS począwszy od ogłoszenia naboru, przez przyjęcie wniosku, ocenę formalną i merytoryczną po zasady zawierania umów o finansowanie kształcenia ustawicznego ich prawidłowe rozliczenie, monitoring realizacji umowy i kontrolę.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - charakterystyka usługi, ewolucja zmian, efektywność realizowanych dotychczas działań.

2. Omówienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

- Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach i rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,

- Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. 2014, poz. 639 z późn. zm.),

3. Działania możliwe do sfinansowania w ramach KFS, zadania MRPiPS, samorządu wojewódzkiego i powiatowego w zarządzaniu i wydatkowaniu środków.

4. Priorytety przyznawania środków KFS w 2023 – praktyczne wskazówki do ich zastosowania w świetle kierunkowych wytycznych dla urzędów pracy oraz wyjaśnień i interpretacji MRPiPS.

5. Zasady formalnej i merytorycznej oceny wniosków, obligatoryjne i fakultatywne zapisy umowy o przyznania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

6. Prawidłowa realizacja umowy – obowiązki stron umowy, obowiązki pracodawcy i pracowników, sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków, monitoring realizacji oraz warunki wypowiedzenia umowy.

7. Zasady zwrotu pomocy, w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez pracownika, niewykorzystania środków przez pracodawcę lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Kontrola realizacji umowy i wykorzystania środków KFS - uprawnienia do kontroli, zasady prowadzenia kontroli przez starostę, zakres i ustalenia kontroli, stosowana dokumentacja.

9. Analiza dotychczasowych doświadczeń oraz pojawiających się problemów
w przyznawaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków KFS. Postulowane zmiany w zakresie KFS.

10. Regulacje w zakresie pomocy de minimis udzielanej w przypadku KFS.

 


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Kierownik Działu Instrumentów PUP - certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 430zł/os.


Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - charakterystyka usługi, ewolucja zmian, efektywność realizowanych dotychczas działań.

2. Omówienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Ø Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach i rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,

Ø Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. 2014, poz. 639 z późn. zm.),

3. Działania możliwe do sfinansowania w ramach KFS, zadania MRPiPS, samorządu wojewódzkiego i powiatowego w zarządzaniu i wydatkowaniu środków.

4. Priorytety przyznawania środków KFS w 2022 – praktyczne wskazówki do ich zastosowania w świetle kierunkowych wytycznych dla urzędów pracy oraz wyjaśnień i interpretacji MRPiPS.

5. Zasady formalnej i merytorycznej oceny wniosków, obligatoryjne i fakultatywne zapisy umowy o przyznania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

6. Prawidłowa realizacja umowy – obowiązki stron umowy, obowiązki pracodawcy i pracowników, sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków, monitoring realizacji oraz warunki wypowiedzenia umowy.

7. Zasady zwrotu pomocy, w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez pracownika, niewykorzystania środków przez pracodawcę lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Kontrola realizacji umowy i wykorzystania środków KFS - uprawnienia do kontroli, zasady prowadzenia kontroli przez starostę, zakres i ustalenia kontroli, stosowana dokumentacja.

9. Analiza dotychczasowych doświadczeń oraz pojawiających się problemów
w przyznawaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków KFS. Postulowane zmiany w zakresie KFS.

10. Regulacje w zakresie pomocy de minimis udzielanej w przypadku KFS.

 
„Profilaktyka stresu pracowników PUP. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w sytuacjach intensywnych przemian społecznych i zmian na rynku pracy”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

13 II 2023 r.

9 II 2023 r.

9 III 2023 r.

7 III 2023 r.


Adresaci szkolenia:

pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu:

 • Poznanie metod radzenia sobie ze stresem oraz długofalowych technik budujących odporność na stres
 • Zapoznanie się z metodami zarządzania emocjami i redukcji stresu

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Stres i jego znaczenie w życiu człowieka:

•        Mechanizmy powstawania stresu, pozytywne i negatywne aspekty stresu.

•        Stres w pracy i jego znaczenie w relacjach z interesantami
i współpracownikami.

•        Fazy stresu.

•        Reakcje organizmu na stres.

•        Rozpoznawanie własnego wzorca reakcji na stres.

•        Stres w sytuacji zagrożenia

2. Niebezpieczeństwo pogłębionych negatywnych stanów emocjonalnych związane z sytuacją pandemiczną i postpandemiczną.

3. Syndrom wypalenia zawodowego- mechanizmy:

•        Długotrwałe przeciążenie i jego wpływ na funkcjonowanie zawodowe człowieka.

•        Rozwój zawodowy i wprowadzanie zmian, jako skuteczna profilaktyka reakcji na stres, które mogą prowadzić do problemów emocjonalnych.

4. Zagrożenia, traumatyczne przeżycia i ich wpływ na życie osobiste i zawodowe.

5. Praca zdalna/online, hybrydowa:

•        Nowe warunki pracy wynikające z sytuacji pandemii, nowe wymagania.

•        Trudności w  dostosowaniu się do nowych realiów- praca online i stres wynikający z tej sytuacji.

•        Nabywanie nowych umiejętności, a radzenie sobie ze stresem.

6. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem. Znalezienie własnych sposobów radzenia sobie ze stresem w sytuacji ograniczeń i zagrożeń:

•        Wprowadzenie zachowań asertywnych, jako skutecznego sposobu redukcji stresu w relacjach międzyludzkich.

•        Świadomość stanu emocjonalnego. Kierowanie własnymi emocjami.

•        Wzmacnianie odporności indywidualnej na stres, poszukiwanie sposobów relaksowania się, wprowadzenie technik relaksacyjnych.

•        Nowe sposoby radzenia sobie z ograniczeniami- kreatywność w naszej codzienności.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca:
 • Psycholog- coach, terapeutka, od ponad 25 lat realizuje szkolenia dla PSZ
 • Edukator MEN
 • Trener I i II stopnia, superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych - rekomendacja trenerska od 1994r.
 • Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie
 • Doradca metodyczny


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 480zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

1 VII 2021 r.

29 VI 2021 r.

18 VIII 2021 r.

16 VIII 2021 r.

 
« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »

(C) 1993 - 2023 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies