Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Zarządzanie firmą
„Kompetencje międzykulturowe i zasady zarządzania zespołami pracowniczymi zza wschodniej granicy RP”

1. Wybrane informacje dotyczące Ukrainy oraz ich wpływ na zarządzanie zespołem pracowniczym.

2. Kultura i różnice kulturowe w zachowaniu Polaków i osób zza wschodniej granicy:

 • Kultura – ukryte schematy
 • Zmiany życiowe związane z kulturowym przemieszczeniem się
 • Elementy kształtujące indywidualny profil jednostki

3. Szok kulturowy i zasady funkcjonowania w międzykulturowym środowisku zawodowym:

 • Przyczyny szoku kulturowego oraz jego skutki (fizyczne i psychiczne)
 • Fazy szoku kulturowego – charakterystyka
 • Kluczowe momenty wdrażania pracownika zza wschodniej granicy do polskiego zespołu
 • Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – różnice

4. Komunikacja międzykulturowa:

 • Rodzaje i sposoby komunikacji Polaków i osób zza wschodniej granicy
 • Co utrudnia, a co wspiera komunikację?
 • Formy towarzyskie powitania
 • Formy przedstawiania siebie i innych
 • Nawiązywanie nowych kontaktów
 • Tytułowanie

5. Podsumowanie i praca na przykładach uczestników:

 • Integracja wiedzy i teorii na tematy międzykulturowe
 • Wspólne  wypracowanie  skutecznych  metod  zarządzania  zespołem  różnorodnym kulturowo – praca w grupach

Wykładowca:

Ukrainka z ponad 20-letnim doświadczeniem adaptacji w Polsce. Wspiera polski biznes w szerokim zakresie poprzez tłumaczenia, konsultacje językowe, przygotowanie międzykulturowe do pracy lub do prowadzenia biznesu  w  krajach  byłego  ZSRR.  Opracowuje  plany  kompleksowego  wdrażania  pracowników  z  innych krajów  w  polskich  przedsiębiorstwach.

Absolwentka  Instytutu  Przedsiębiorczości  na  Ukrainie oraz  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocławiu. Łączy  w  sobie  dwukulturowość  (PL  i  UA),  trenerskie  doświadczenie,  znajomość  specyfiku  krajów  byłego ZSRR oraz umiejętność przekazywania skomplikowanej wiedzy prostymi słowami.


TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA W UZGODNIENIU ZE ZLECENIODAWCĄ!

 
„Psychologiczne aspekty efektywnego zarządzania zespołem pracowniczym- budowanie zespołu skutecznie realizującego cele przedsiębiorstwa”


 

Program szkolenia:


1. Zarządzanie zespołem pracowniczym- etapy rozwoju zespołu, delegowanie zadań, role w grupie i ich znaczenie w realizacji zadań

 • Rozwój grupy- etapy; Kiedy grupa staje się zespołem?
 • Lider i jego rola w uruchamianiu procesu twórczego w grupie/ zespole pracowniczym
 • Role grupowe- różnorodność ról warunkiem skutecznej współpracy
 • Współzawodnictwo, czy współpraca? Jak uruchomić efektywną współprace?
 • Świadomość dynamiki relacji wewnątrzgrupowych a efektywność pracy
 • Zachowania lidera uruchamiające i blokujące proces twórczy w grupie.


2. Komunikacja w organizacji, w zespole pracowniczym. Twórcza rola konfliktu.

 • Rola i znaczenie komunikacji interpersonalnej w organizacji.
 • Dynamika relacji wewnątrzgrupowych- problemy i trudności w relacjach.
 • Komunikacja pozioma i pionowa- znaczenie w przekazie informacji.
 • Trudności w przekazie informacji i ich wpływ na efektywność realizacji zadań.
 • Twórcza rola konfliktu.
 • Wykorzystanie konfliktu do wprowadzania zmian.
 • Zachowania menedżera eskalujące konflikt i zmierzające do rozwiązania sytuacji

3. Motywowanie pracowników

 • Psychologiczne aspekty motywowania. Czy wszystkich motywuje to samo?
 • Piramida Maslowa.
 • Zależność narzędzi motywujących od poziomu kompetencji i zaangażowania pracowników.
 • Realizacja celów, świadomość celów a motywacja.
 • Motywowanie przez delegowanie zadań.
 • Uruchamianie procesu twórczego w grupie, zespole pracowniczym.
 • Informacja zwrotna, jako narzędzie motywujące pracowników

Wykładowca: psycholog biznesu, terapeuta, coach, trenerka I i II stopnia, superwizor rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych.

 
"Doskonalenie organizacji i zarządzania procesem produkcyjnym i procesami technologicznymi pod kątem wzrostu wydajności i efektywności procesu produkcyjnego".

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Instrumenty zarządzania jakością. Zasady, metody i narzędzia ( wykład).
 2. Narzędzia zarządzania jakością. Diagramy, zależności i pokrewieństwa, Ishikawy, Pareto – Lorenza i inne ( warsztaty).
 3. Praca zespołowa. Istota, korzyści, budowa i cykl życia zespołów ( wykład).
 4. Praca zespołowa. Burza mózgów. Wielokrotne głosowanie, Piramida pomysłów, diagram Ishikawy ( warsztat).
 5. Wprowadzenie do Lean Manufacturing cele i zasady odchudzonego zarządzania, identyfikacja marnotrawstwa w procesach. Efekty wdrożenia LM. Procesy przy wdrażaniu LM ( wykład z analizą przykładów praktycznych).
 6. Organizacja stanowisk roboczych z wykorzystaniem metody 5s ( wykład z analizą przykładów praktycznych).
 7. Doskonalenie procesu zarządzania infrastrukturą- Kompleksowe Utrzymanie Maszyn TPM ( wykład z analizą przykładów praktycznych).
 8. Skrócenie czasu przezbrojeń z wykorzystaniem metody SMED (wykład z analizą przykładów praktycznych).
 9. Doskonalenie procesów z wykorzystaniem Mapowania Strumienia wartości VSM ( wykład z analizą przykładów praktycznych).
 10. Wdrożenie SMED, 5S, TMP na wybranych obszarach ( stanowiskach) produkcyjnych uzgodnionych z firmą (warsztaty).

 


(C) 1993 - 2024 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies