Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Informatyka
KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA

Program szkolenia

I. Elementy prawa gospodarczego

1. Ustawa - prawo o działalności gospodarczej

- zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy,

- zgłoszenie działalności gospodarczej,

- postępowanie ewidencyjne,

- koncesjonowanie działalności gospodarczej,

- KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

2. Kodeks Spółek Handlowych.

- klasyfikacja spółek,

- wybrane rodzaje podmiotów gospodarczych

- spółka cywilna, spółka z o. o

- powstanie, funkcjonowanie i rozwiązanie spółki, organy spółek i ich kompetencje.

3. Wybrane zagadnienia z prawa pracy.

- stosunek pracy, rodzaje umów o pracę i forma umowy, nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy.

4. Podstawowe rodzaje umów w obrocie gospodarczym.

- umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu, pożyczki, zlecenia.

II Rozliczenia z ZUS

1. Podstawy prawne ubezpieczeń społecznych - stan aktualny

2. Podstawowe zasady ubezpieczeń społecznych

3. Rozliczenia z ZUS

III. Rozliczenia z bankami

1. Rachunek bankowy, główne formy rozliczeń, akredytywa, przelew, czek, weksel, zabezpieczenia kredytowe.

IV. System podatkowy

1. Rozliczenia z budżetem:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

- VAT,

- podatek dochodowy od osób prawnych,

- podatek zryczałtowany, karta podatkowa,

- podatek od czynności cywilno - prawnych,

- opłaty skarbowe.

2. Podatki i opłaty lokalne

3. Pozostałe opłaty i świadczenia

V. Rachunkowość podmiotów gospodarczych.

1. Księga przychodów i rozchodów .

2. Plan kont i jego funkcje.

3. Księgi handlowe.

- omówienie dokumentów księgowych związanych z operacjami gospodarczymi

- urządzenia księgowe i sposoby prowadzenia ewidencji,

- aktywa firmy: majątek trwały i obrotowy, rozrachunki i inne aktywa.

- pasywa firmy: kapitał firmy, fundusze własne, kredyty bankowe,

- koszty działalności gospodarczej,

- dochody z działalności gospodarczej

4. Obciążenia wyniku finansowego

5. Zysk i strata.

VI. Obsługa komputerowych systemów księgowych.

VII. Obsługa systemów kadrowo-płacowych.

 
KURS WORD - PODSTAWOWY

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia (spacja, akapit, strona itp.)

2. Omówienie okna programu (paski, ikony, itp.)

3. Operacja otwierania, zapisywania i zamykania dokumentu.

4. Formatowanie dokumentu.

5. Edycja tekstu.

6. Zmiana czcionki, wielkość znaków.

7. Wyrównanie tekstu, wcięcia akapitowe.

8. Wypunktowanie.

9. Numeracja.

10. Wyszukiwanie wyrazów, znaków i ciągu znaków.

11. Zmiana wyrazów, znaków i ciągów znaków.

12. Zmiana kolorów tekstu a także tła.

13. Tworzenie i modyfikowanie tabel (definiowanie szerokości i wysokości komórek)

14. Dodawanie i odejmowanie kolumn, wierszy.

15. Scalanie lub dzielenie komórek.

16. Sortowanie danych w tabeli.

17. Wykorzystywanie słownika ortograficznego.

18. Ustawianie nagłówka i stopki.

19. Ustawienia drukarki.

20. Drukowanie dokumentu.

 
WORD - KURS ZAAWANSOWANY

Program szkolenia

1. Zaawansowane formatowanie tekstów.

2. Style - tworzenie, modyfikacja, usuwanie, kopiowanie.

3. Tworzenie spisu treści.

4. Nagłówki i stopki strony.

5. Tabele - podstawowe obliczenia, obramowanie i cieniowanie.

6. Wstawianie grafiki do dokumentu.

7. Przypis dolny i końcowy.

8. Korespondencja seryjna.

9. Tworzenie etykiet adresowych.

10. Praca z dokumentami wielostronicowymi.

11. Podział dokumentów na sekcje.

12. Automatyzacja zadań - marka.

13. Tworzenie i modyfikacja szablonów.

14. Formularze.

15. Ankiety - pola rozwijane i wyboru.

16. Zabezpieczenie dokumentu przed modyfikacją.

 
EXCEL - KURS PODSTAWOWY

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym.

2. Omówienie wyglądu ekranu programu Excel.

3. Poruszanie się między arkuszami i komórkami.

4. Tworzenie i kasowanie arkuszy.

5. Dodawanie danych do arkusza.

6. Modyfikowanie i usuwanie danych w arkuszu.

7. Znaczenie danych w arkuszu.

8. Kopiowanie danych między komórkami, a także arkuszami.

9. Wybór rozmiaru, koloru, typu czcionki.

10. Zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn.

11. Wprowadzanie podstawowych funkcji matematycznych.

12. Formatowanie danych w komórce.

13. Tworzenie tabeli z danymi.

14. Tworzenie wykresów na tabeli z danymi (wykres słupkowy, kołowy).

15. Sortowanie danych w kolumnie.

16. Tworzenie nagłówka, stopki.

17. Drukowanie arkusza.

 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies