Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Powiatowe Urzędy Pracy
„Indywidualny Plan Działania – planowanie, monitorowanie i realizacja”

*KURS

OFERTA SZKOLENIOWA

Poznań

9-10 VI 2022 r.

Hotel Gromada

ul. Babimojska 7

www.gromada.pl/hotel-poznan

Termin zgłoszenia:

3 VI 2022 r.


Cel szkolenia:

Zdobycie i usystematyzowanie  wiedzy na temat przygotowania indywidualnego planu działania (IPD), jego realizacji oraz modyfikacji.

 

Adresaci szkolenia:

Pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, którzy pełnią funkcję doradców klienta indywidualnego.


Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, ćwiczenia, case study

 

Program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd uczestników szkolenia

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

1. Zasady tworzenia, realizacji i modyfikacji efektywnego IPD jako formy aktywizacji klientów:

 • podstawy prawne regulujące sporządzenie IPD (zmiany w art. 34a ustawy),
 • zadania pośrednika pracy, doradcy zawodowego w świetle obowiązujących przepisów,
 • · określenie z klientem możliwości i terminów realizacji konkretnych działań w celu poprawy jego sytuacji zawodowej  oraz szans zatrudnienia  na lokalnym rynku pracy,

godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia – cd.

 • bezpośrednia zależność zidentyfikowanych barier i problemów z założonymi warunkami zakończenia IPD i zaplanowanymi działaniami do realizacji.
 • dobór adekwatnych do problemu zawodowego klienta usług, instrumentów
  i innych formy pomocy określonych w ustawie możliwych do zastosowaniu przez urząd pracy,
 • ustalenie działań do samodzielnej realizacji przez klienta, zasady kontroli przez doradcę klienta  wykonania działań,
 • analiza i monitorowanie IPD – wyznaczanie terminów i form kontaktu z doradcą klienta, ustalenie potrzeby i możliwości wyznaczenia dodatkowych działań stosownych do zmieniającej się sytuacji klienta w celu doprowadzenia do zatrudnienia.

godz. 19.00 – kolacja

DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia – cd.

 • modyfikacja IPD
 • konsekwencje ustawowe w sytuacji nie podjęcia bądź przerwania IPD
 • zalecenia  pokontrolne dotyczące przygotowania, realizacji i zakończenia IPD.
 • realizacja usług i instrumentów rynku pracy oraz przygotowania IPD w okresie stanu epidemii

2. Właściwe dokumentowanie działań realizowanych w IPD, odpowiednie zapisy w IPD w SI SYRIUSZ:

 • właściwe dokumentowanie  działań w ramach IPD w systemie SI Syriusz, odpowiednie zwroty,
 • przykładowe zwroty stosowane w IPD.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad, zakończenie szkolenia

Wykładowca: Pracownik PSZ, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy PUP, długoletni trener

i wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie  pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla pracowników PUP.

 

Liczba godzin szkolenia – 13 godz. lekc.

 

Cena szkolenia: 1590 zł/os.

 

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszeń, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w hotelu – nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie, serwis kawowy), sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Istnieje możliwość rozliczenia kosztów dojazdów na szkolenie dla uczestników szkolenia

i uwzględnienia ich w cenie szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem w momencie zgłoszenia na szkolenie  (wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.szkola-zarzadzania.eu)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej na numer fax.  15 823 19 22 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt: tel. (15) 823 19 22 lub 606 459 589

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

Szkoła Zarządzania Sp z o. o jest instytucją szkoleniową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1065  z późn. zm.), wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00010/2004.

Wszystkie formy kształcenia przez Szkołę Zarządzania realizowane są zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. nr , poz. 1632). Świadczone usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26lit.a)Ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .).

*Kurs w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo oświatowe” art. 117 ust.1a pkt 5 z dnia 14 grudnia 2016 r.
( Dz.U.2019.0.1148)

 
„Charakterystyka i aktywizacja wybranych grup klientów PUP (osoby do 30 i powyżej 50 roku życia) – przez doradcę klienta w warunkach współczesnego rynku pracy”

*KURS

OFERTA SZKOLENIOWA

27-29 VI 2022 r. Zakopane

Termin zgłoszeń: 15 VI 2022 r.


Hotel START ***

https://startzakopane.com.pl/

 

 

Cele szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili zrozumieć potrzeby młodzieży i seniorów, co przełoży się na odpowiednią obsługę i dobór form pomocy dla tych grup klientów.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy powiatowych urzędów pracy – doradcy klienta.


Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, ćwiczenia, case study

 

Program szkolenia

I DZIEŃ SZKOLENIA

godz. 12.00-13.00 - przyjazd uczestników szkolenia

godz. 13.00-14.00 - obiad

godz. 14.00-19.00 – zajęcia

godz. 19.00 – kolacja

1.         Problemy w pracy z młodzieżą i osobami w wieku 50+.

2.         Charakterystyka społeczno psychologiczna młodzieży i osób powyżej 50 roku życia.

3.         Sposoby uczenia się, percepcji osób młodych i seniorów.

4.         Postrzeganie bezrobocia przez osoby do 30 i powyżej 50 roku życia.

II DZIEŃ SZKOLENIA

godz. 8.00 - 9.00 - śniadanie

godz. 9.00- 13.00 – zajęcia

5.         Poziom samooceny młodzieży i seniorów

6.         Prowadzenie wywiadu z osobami do 30 i powyżej 50 roku życia.

godz. 13.00-14.00 - obiad

godz. 14.00-16.00 – zajęcia cd.

7.         Metody stosowane w rozmowie z bezrobotnymi w różnych grupach wiekowych.

8.         Oczekiwania osób do 30 roku życia i 50+ a oferta rynku pracy.

godz. 19.00 – kolacja

III DZIEŃ SZKOLENIA

godz. 8.00- 9.00 - śniadanie

godz. 9.00- 13.00 – zajęcia

9.         Metody aktywizacji formy pomocy skierowane do młodzieży i seniorów.

10.       Ulgi dla pracodawców z tytułu zatrudnienia bezrobotnych do 30 i powyżej 50 roku życia.

godz. 13.00-14.00 - obiad i zakończenie szkolenia

 

Wykładowca: Pracownik PSZ, trener publicznych służb zatrudnienia, prawnik, licencjonowany doradca zawodowy, Z-ca dyr. PUP.

 

Cena szkolenia:

1890 zł/os.

 

Istnieje możliwość noclegu dzień przed szkoleniem – dopłata 180 zł/os.

 

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu – 2x nocleg, pokoje 2-osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (3 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania, 3 serwisy  kawowe),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NW.

 

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszeń, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

 

Istnieje możliwość rozliczenia kosztów dojazdów na szkolenie dla uczestników szkolenia

i uwzględnienia ich w cenie szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem w momencie zgłoszenia na szkolenie  (wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.szkola-zarzadzania.eu)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej na numer fax.  15 823 19 22 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt: tel. (15) 823 19 22 lub 606 459 589

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

Szkoła Zarządzania Sp z o. o jest instytucją szkoleniową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1065  z późn. zm.), wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00010/2004.

Wszystkie formy kształcenia przez Szkołę Zarządzania realizowane są zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. nr , poz. 1632). Świadczone usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26lit.a)Ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .).

*Kurs w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo oświatowe” art. 117 ust.1a pkt 5 z dnia 14 grudnia 2016 r.
( Dz.U.2019.0.1148)

 


(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies