Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Szkolenia zawodowe
„Instrumentarium zarządzania jakością”

Czas szkolenia – 8 h (1 dzień)

Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z przedsiębiorstwem

Uczestnicy (adresaci) szkolenia: kierownictwo średniego i najwyższego szczebla zarządzania posiadający podstawowa wiedzę z zakresu zarządzania oraz planowania i organizacji produkcji

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z zasadami, metodami i narzędziami zarządzania jakością wykorzystywanymi w organizowaniu i doskonaleniu zarządzania produkcją.

Uzasadnienie szkolenia:

W celu osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych przedsiębiorstwa szukają rozwiązań, które często są rozwiązaniami wymagającymi zaangażowania znacznych zasobów. Działania te obarczone są też stosunkowo dużymi ryzykami. Poprawnie przeprowadzony bilans szans i zagrożeń powinien być w tym wypadku podstawą do podejmowania decyzji o sposobie doskonalenia. Ale obok tych złożonych i kosztownych rozwiązań są instrumenty zarządzania jakością, które można również zastosować do doskonalenia organizacji produkcji. Ich zaletą jest najczęściej niska zasobochłonność, praktyczne minimalny czas na przygotowanie się do wdrożenia i możliwość zastosowania na każdym stanowisku. Wśród tych instrumentów wyróżnić można zasady (np. Deminga, „zero defektów”), które mówią, co wskazane jest zrobić, metody (np. FMEA), które podają metodykę postępowania i narzędzia (np. stratyfikacja, diagram Ishikawy), które charakteryzują się prostotą i możliwością zastosowania na każdym stanowisku. Znajomość i umiejętne stosowanie tych instrumentów może niewielkim nakładem przyczynić się do wielu usprawnień w konsekwencji poprawienia konkurencyjności organizacji.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 1. Podniesie kwalifikacji pracowników z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej możliwości zastosowania instrumentów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.
 2. Zwiększenie jakości oferowanych produktów jakość produktów uzyskiwane poprzez eliminację zmienności procesów oraz możliwości popełniania błędów.
 3. Zwiększenie zadowolenia klientów i tworzenie grona lojalnych odbiorców poprzez wytwarzanie wyrobów i usług charakteryzujących się wysoką jakością, niskimi kosztami wytwarzania.
 4. Wzrost efektywności produkcji poprzez redukcję wyrobów niezgodnych.
 5. Zwiększenie zaangażowania pracowników w ciągłe doskonalenie produkcji.

 

Umiejętności uczestnika po zakończeniu szkolenia:

 1. Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu instrumentów zarządzania jakością.
 2. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania systemów produkcyjnych w powiązaniu z zarządzaniem i inżynierią produkcji, w szczególności stanowisk roboczych, infrastruktury technicznej oraz potrafi zaproponować zmiany (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych lub organizacyjnych.
 3. Zna podstawowe metody i narzędzia zarządzania jakością służące do identyfikacji i eliminowania marnotrawstwa oraz będzie potrafił zastosować je w rzeczywistych warunkach produkcyjnych.

 

Metoda szkolenia: wykłady i szkolenie praktyczne (warsztaty).

Forma szkolenia: szkolenie zamknięte, termin i miejsce szkolenia w uzgodnieniu
ze Zleceniodawcą (istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy)

 
„Karty kontrolne”

Czas szkolenia – 8 h (1 dzień)

Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z przedsiębiorstwem

Uczestnicy (adresaci) szkolenia: kierownictwo średniego i najwyższego szczebla zarządzania posiadający podstawowa wiedzę z zakresu organizacji produkcji

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z kartami kontrolnymi wykorzystywanymi w w sterowaniu jakością produkcją.

Uzasadnienie szkolenia:

Występujące w procesach błędy, niekoniecznie możliwe do usunięcia, powodują, że trudno jest zapewnić adekwatną zdolność jakościową procesu produkcyjnego. Z problemem tym przemysł boryka się już od czasu wprowadzenia produkcji seryjnej i masowej. Odpowiedzią na pojawiające się produkcji wyroby niezgodne było wprowadzenie za lub obok brakarzy realizujących kontrolę 100%-ą, narzędzi sterowania procesami. Było to zgodne z zasadą: taniej jest zapobiegać wytworzeniu złego wyroby niż potem szukać go w partii wyrobów. Takim podstawowym narzędziem sterowania procesami produkcyjnymi są karty kontrolne Shewharta. Karty te występują w odmianie alternatywnej i częściej dzisiaj spotykanej liczbowej. Stosuje się je na etapie projektowania procesu lub, gdy już jest realizowany, aby nim sterować. Ponieważ jest to wciąż popularne i efektywne narzędzie to do kart stworzono międzynarodową normę: ISO 2859-1+AC1. Obliczenia w kartach kontrolnych nie są złożone, ale by mieć z nich rzeczywiste korzyści to trzeba przeprowadzić je w sposób metodyczny. Wówczas, jest możliwość jakościowego sterowania procesem produkcyjnym a poprzez to obniżania ilości wyrobów niezgodnych, co powiązane jest z korzyściami finansowymi.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 1. Podniesie kwalifikacji pracowników z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej możliwości zastosowania narzędzia zarządzania jakością, jakim są karty kontrolne.
 2. Zwiększenie stabilności procesu produkcyjnego.
 3. Zmniejszenie kosztów tzw. braku jakości związanego z produkcją wyrobów niezgodnych.
 4. Zwiększenie zaangażowania pracowników w ciągłe doskonalenie produkcji.

 

Umiejętności uczestnika po zakończeniu szkolenia:

 1. Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu kart kontrolnych.
 2. Potrafi projektować karty kontrolne wg metody liczbowej, wykorzystując je do sterowania procesem produkcyjnym.

 

Metoda szkolenia: wykłady i szkolenie praktyczne (warsztaty).

Forma szkolenia: szkolenie zamknięte, termin i miejsce szkolenia w uzgodnieniu
ze Zleceniodawcą (istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy)

 
„Wdrażanie i integracja systemów zarządzania”

Czas szkolenia – 8h (1 dzień) lub 16h (2 dni)

Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z przedsiębiorstwem

Uczestnicy (adresaci) szkolenia: kierownictwo średniego i najwyższego szczebla zarządzania posiadający podstawowa wiedzę z zakresu organizacji.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników ze skutecznymi narzędziami zarzadzania organizacją poprzez zastosowanie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz innych koniecznych ze względu na potrzeby organizacji.

Uzasadnienie szkolenia:

Potrzeba budowania i funkcjonowania organizacji w której identyfikowane są
i skutecznie zarządzane procesy operacyjnie. Określanie wskaźników i mierników dla tych procesów oraz roli kierownictwa na kolejnych etapach produkcji lub świadczenia usługi. Określanie współzależności z procesami zarządczymi i procesami wspierającymi – to często najważniejsza droga do budowania firmy prężnej, dobrze zarządzanej, utrzymującej swoją pozycję na rynku, a w efekcie przynoszącej zyski. Identyfikowanie zagrożeń, określanie kryteriów do dobrego identyfikowania ryzyka dla procesów i działalności biznesowej, poznawanie obszarów istotnych do skutecznego zarzadzania nimi – radzenia sobie z szeroko rozumianym rynkiem.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 1. Podniesie kwalifikacji pracowników z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej możliwości zastosowania narzędzi zarządzania jakością, bezpieczeństwem  pracy, ochroną zdrowia i środowiska z wykorzystaniem norm ISO.
 2. Zdobycie umiejętności budowania mapy procesów.
 3. Zdobycie umiejętności rozpoznawania szans i ryzyk dla działalności biznesowej.
 4. Zmniejszenie kosztów tzw. braku jakości związanej z produkcją wyrobów niezgodnych oraz działania na „miarę”- logistyka przedsiębiorstwa.
 5. Zwiększenie zaangażowania pracowników w ciągłe doskonalenie działalności biznesowej oraz poszukiwania nowych rozwiązań w dynamicznej gospodarce makroekonomicznej.

 

Umiejętności uczestnika po zakończeniu szkolenia:

 1. Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu określania procesów w firmie i ich powiązań z innymi.
 2. Potrafi projektować mapy procesów.
 3. Posiada teoretyczną umiejętność rozpoznawania ryzyk i zarządzania nimi.

 

Metoda szkolenia: wykłady i szkolenie praktyczne (warsztaty).

Forma szkolenia: szkolenie zamknięte, termin i miejsce szkolenia w uzgodnieniu
ze Zleceniodawcą (istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy)

 
„Zarządzanie i sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie”

Czas szkolenia – 8 h

Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z przedsiębiorstwem

Uczestnicy (adresaci) szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich komórek organizacyjnych łańcucha logistycznego (szczególnie zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji i planowania) uczestniczących w zarządzaniu zapasami (zarówno surowcowymi, jak i wyrobów gotowych).

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z zasadami oraz możliwościami zastosowania metod zarządzania i sterowania zapasami w przedsiębiorstwie.

Uzasadnienie szkolenia:

Wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów oraz nasilającej się konkurencji. Dlatego z coraz większą uwagą zaczyna przeglądać się zagadnieniom związanym z efektywnym zarządzaniem zapasami oraz z metodami ich redukcji. Badania przeprowadzone na grupie polskich przedsiębiorstw oraz praktyka dowodzi bowiem, iż w wielu przypadkach koszty te stanowią znaczący procent wartości produktów. Efektywna redukcja poziomu zapasu, jego optymalizacja, a później skuteczne nim zarządzanie stanowią klucz do zapewnienia konkurencyjności na rynku.

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

Realizacja szkolenia umożliwi pracownikom zajmującym się planowaniem i zarządzaniem strumieniami przepływu zapasów m.in.:

 • podejmowanie decyzji w zakresie sterowania zapasami,
 • określenie parametrów planowania zapasów w przedsiębiorstwie,
 • określenie i analiza metod zarządzania zapasami,
 • obliczenie wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
 • określenie struktury i wielkości zapasów,

Umiejętności uczestnika po zakończeniu szkolenia:

 • Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu zarządzania zapasami..
 • Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania systemów logistycznych oraz potrafi zaproponować zmiany (usprawnienia) istniejących rozwiązań organizacyjnych.
 • Zna podstawowe metody i narzędzia zarządzania zapasami.

 

Metoda szkolenia: wykłady i szkolenie praktyczne (warsztaty).

Forma szkolenia: szkolenie zamknięte, termin i miejsce szkolenia w uzgodnieniu
ze Zleceniodawcą (istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy)

 
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna »

(C) 1993 - 2024 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies