Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

O firmie

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. w Tarnobrzegu powstała jesienią 1993 r. Jej założycielem była Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i lokalni przedsiębiorcy. Potrzebę stworzenia profesjonalnej instytucji szkoleniowej o zasięgu regionalnym podyktowała szybko rodząca się przedsiębiorczość i upadek monokultur przemysłowych w ówczesnym województwie tarnobrzeskim. Misją nowopowstałej Szkoły stało się „zaspakajanie potrzeb szkoleniowych regionu, kreowanie postaw przedsiębiorczych oraz aktywizowanie lokalnego rynku pracy”.

Pierwszym przedsięwzięciem był kurs „makler giełdy towarowej” i ... tak to się zaczęło. Potem były szkolenia dla osób bezrobotnych oraz zlecenia od dużych firm grup kapitałowych. Przedsiębiorstwa małe i średnie także inwestowały w wiedzę swoich pracowników, szkoląc ich w zakresie nowoczesnego zarządzania, rachunkowości, finansów czy podatków. Kadrę szkolącą stanowili pracownicy renomowanych szkół wyższych, takich jak Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki oraz praktycy życia gospodarczego. Od chwili powstania Szkoła poszukiwała partnerów do wspólnych przedsięwzięć o zasięgu ponadregionalnym i ogólnopolskim. Stwarzało to gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnego prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Do 2006 roku szkoła prowadziła dwutorową działalność: oświatową w postaci 2- letnich Policealnych Studium - Przedsiębiorczości, Handlowego, Rachunkowości, Informatyki, Sekretarsko-Językowego, Pocztowo-Telekomunikacyjnego oraz szkoleniowo - kursową.

Od 2007 roku do chwili obecnej zajmujemy się wyłącznie działalnością szkoleniową prowadzoną na terenie całego kraju i zagranicą, organizujemy także wyjazdy szkoleniowo - integracyjne dla firm, instytucji    i pozostałych zainteresowanych podmiotów.

W okresie 17 lat działalności szkoleniowej kursy ukończyło blisko ponad 7000 osób. Szczególne miejsce w tej części działalności zajmuje udział Szkoły w programach przedakcesyjnych i pomocowych UE.

I tak w latach 2003 i 2004 Szkoła - jako jedyna instytucja akredytowana w PARP z województwa podkarpackiego - uczestniczyła w programie „Wprowadzenie na rynki europejskie” w ramach PHARE 2001. Program ten obejmował szkolenia i doradztwo dla firm sektora MŚP z całej Polski. W ramach tego projektu zrealizowano 5 dużych przedsięwzięć, dotyczących zagadnień finansowych, rachunkowości, marketingu, negocjacji i zarządzania. Następnie  Szkoła uczestniczyła  jako jednostka akredytowana przez PARP i Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w ramach PHARE 2001 w programie Rozwój Zasobów Ludzkich w podprojekcie 3, przeznaczonym dla sektora MŚP. Oferta dla tego projektu obejmowała blisko 70 szkoleń.

W latach 2004-2005 Szkoła Zarządzania w Tarnobrzegu realizowała projekt pt. ”Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich” w województwie podkarpackim w ramach PHARE 2002. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia związane z założeniem i prowadzeniem własnej firmy.

Kolejnym projektem realizowanym przez Szkołę Zarządzania w latach 2006/2007 był projekt pt. „Podwyższenie kwalifikacji (kurs księgowości i finansów podmiotów posp) dla dorosły osób pracujących jako czynnik zwiększania szans na kontynuowanie zatrudnienia”, który ukończyło 56 osób.

W okresie 2008 - 2010 zrealizowaliśmy  projekt w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „@ktywni na rynku pracy" – Program aktywizacji społeczno – zawodowej z kursem umożliwiającym uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych uczestnikami w liczbie 90 osób były osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie woj. Świętokrzyskiego. Po ukończeniu trzymiesięcznego szkolenia uczestnicy otrzymali Certyfikaty Umiejętności Komputerowych z zakresu obsługi komputera.

Aktualnie przygotowujemy kolejne projekty do realizacji w latach 2011/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies