Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla urzędów i instytucji
„Ustalanie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych wraz z wydawaniem w tym zakresie decyzji administracyjnych zgodnych z KPA oraz dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

25 X 2023 r.

23 X 2023 r.

15 XI 2023 r.

13 XI 2023 r.

14 XII 2023 r.

12 XII 2023 r.

 

Na szkoleniu zostaną omówione problemy z jakimi najczęściej borykają się pracownicy powiatowych urzędów pracy przy ustalaniu uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych i wydawaniu w tym zakresie decyzji administracyjnych zgodnych z KPA.

W sposób wnikliwy i dokładny zostanie przeanalizowany art. 71 Ustawy o promocji zatrudnienia (…) mając na względzie aktualne orzecznictwo sądowe.

Powroty na uzupełnienie zasiłku, skracanie okresu zasiłkowego, prawidłowe zaliczanie okresów zatrudnienia na podstawie przedkładanych dokumentów, zaliczanie niepełnego wymiaru czasu pracy oraz umów zleceń do okresów uprawniających do zasiłku, wydawane prawidłowych decyzji administracyjnych zgodnych z KPA i skuteczne dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych  – to tylko jedne z nielicznych problemów związanych z przyznawaniem świadczeń jakie zostaną poruszone na szkoleniu.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Przyznawanie świadczeń na podstawie art. 71 Ustawy - weryfikacja świadectw pracy, przedkładanych zaświadczeń i innych dokumentów

2. Prawidłowe zalizanie okresów zatrudnienia oraz odliczanie urlopów bezpłatnych i nieobecności nieusprawiedliwionych

3. Powrót na uzupełnienie zasiłku w ramach art. 73 ust. 5 i 7 Ustawy – dopełnienia zasiłku z uwzględnieniem zaliczenia okresu krótkotrwałej pracy do okresu karencji

4. Zasady skracania zasiłku dla bezrobotnych po okresie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych

5. Okresy karencji i nieprzyznawania zasiłku dla bezrobotnych

6. Zawieszenie działalności gospodarczej, a przyznawanie świadczeń z tytułu bezrobocia

7. Okresy zasiłkowe w tym szczegółowa analiza statusu osoby samotnie wychowującej dziecko

8. Ustalanie uprawnie do zasiłku w przypadku braku świadectw pracy

9. Weryfikacja raportów U1 i U2 pod kątem przyznawania świadczeń z tytułu bezrobocia

10.  Terminy załatwiania spraw zgodnie z KPA

11.  Pojęcie decyzji administracyjnej (art. 104 KPA) i jej prawidłowa budowa

12.  Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzjijako najważniejsze elementy decyzji

13.  Zawieszenie postępowania na wniosek Strony i z Urzędu w przedmiocie ustalenia uprawnień do zasiłku

14.  Obowiązki organu w przypadku upływu terminu do wydania decyzji o zasiłku

15.  Postępowanie odwoławcze

16.  Wszczęcie postępowania w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

17.  Dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

18.  Istota świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą świadczenie

19.  Przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego w zakresie przyznawania zasiłku dla bezrobotnych i dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

20.  Studium przypadków


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca:
Kierownik działu Ewidencji, Świadczeń i Rejestracji PUP posiadająca 20 letnie doświadczenie zawodowe. Z wykształcenia Doradca Zawodowy. Od samego początku związana z Ewidencją i Rejestracją. Po dziś dzień czynnie rejestruje i obsługuje Klienta. Praktyk w zakresie znajomości i stosowania przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i aktów wykonawczych do Ustawy i Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 480zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
„Charakterystyka i aktywizacja wybranych grup klientów PUP (osoby do 30 i powyżej 50 roku życia) – przez doradcę klienta w warunkach współczesnego rynku pracy”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

14 XII 2023 r.

12 XII 2023 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1.      Problemy w pracy z młodzieżą i osobami w wieku 50+.

2.      Charakterystyka społeczno psychologiczna młodzieży i osób powyżej 50 roku życia.

3.      Sposoby uczenia się, percepcji osób młodych i seniorów.

4.      Postrzeganie bezrobocia przez osoby do 30 i powyżej 50 roku życia.

5.      Poziom samooceny młodzieży i seniorów

6.      Prowadzenie wywiadu z osobami do 30 i powyżej 50 roku życia.

7.      Metody stosowane w rozmowie z bezrobotnymi w różnych grupach wiekowych.

8.      Oczekiwania osób do 30 roku życia i 50+ a oferta rynku pracy.

9.      Metody aktywizacji formy pomocy skierowane do młodzieży i seniorów.

10.    Ulgi dla pracodawców z tytułu zatrudnienia bezrobotnych do 30 i powyżej 50 roku życia.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Pracownik PSZ, trener publicznych służb zatrudnienia, prawnik, licencjonowany doradca zawodowy, Z-ca dyr. PUP.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 480zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
« poprzednia 1 2 3 4 następna »

(C) 1993 - 2023 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies