Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla urzędów i instytucji
„Coaching jako metoda prowadzenia klienta PUP. Dostosowanie technik coachingowych do osób długotrwale bezrobotnych i poszukujących pracy”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

25 X 2022 r.

21 X 2022 r.

21 XI 2022 r.

17 XI 2022 r.

7 XII 2022 r.

5 XII 2022 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Coaching jako metoda pracy z klientem PUP

- Czym jest coaching? Zasady prowadzenia coachingu.

- Poszukiwanie potencjału rozwojowego za pomocą metody coachingu.

- Wprowadzanie coachingu do codziennej praktyki zawodowej doradcy klienta- możliwości i ograniczenia; zasady pracy coachingowej

- Adekwatność pytań coachingowych

- Etapy coachingu

2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji i asertywności w pracy doradcy/ coacha

- Wchodzenie w relacje z klientem. Sposoby zawierania kontraktu na współpracę.

- Znaczenie komunikacji interpersonalnej w relacjach.

- Komunikacja pozawerbalna i słowna.

- Praca z „trudnym” klientem/osobą bezrobotną. Asertywność, jako sposób rozwiązywania trudnych sytuacji w relacjach.

- Informacja zwrotna, jako narzędzie motywowania

- Podtrzymywanie kontaktu.

3. Przygotowanie osób do pracy w obszarze poszukiwania celów, możliwych do osiągania przez klienta- rozwijanie umiejętności stawiania sobie realistycznych celów, adekwatnych do poziomu zasobów.

- Zamiana problemu na cel

- Prawidłowe stawianie sobie celów

- Zasady osiągania celów

- Radzenie sobie z trudnościami w obszarze realizacji celów

- Zamiana sił osłabiających na wspierające klienta

4. Coaching jako narzędzie motywowania i wprowadzania zmian.

- Rozwijanie nowych umiejętności.

- Korygowanie nieskutecznych i wzmacnianie skutecznych działań, zachowań.

- Coaching a poszerzenie świadomości odpowiedzialności za podejmowane decyzje, analiza procesu podejmowania decyzji, świadomość skutków.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca:
 • Psycholog- coach, terapeutka, od ponad 25 lat realizuje szkolenia dla PSZ
 • Edukator MEN
 • Trener I i II stopnia, superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych - rekomendacja trenerska od 1994r.
 • Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie
 • Doradca metodyczny


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 430zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
„SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI PROJEKTÓW PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Z UŻYCIEM SYSTEMU SL2014. ZAMYKANIE PROJEKTÓW – OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKÓW, A REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

26 X 2022 r.

24 X 2022 r.

22 XI 2022 r.

18 XI 2022 r.

15 XII 2022 r.

13 XII 2022 r.

 

 

 

 

 

Program szkolenia

1. Obowiązki Wnioskodawcy wynikające z podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

2. Wniosek o dofinansowanie podstawą do sporządzenia wniosku o płatność.

3. Centralny system teleinformatyczny SL 2014-  cel i zadania. Zakres danych gromadzony w  SL 2014.

4. Jak zacząć pracę w systemie SL2014? Nadawanie i cofanie uprawnień do pracy w systemie.

5. Opis poszczególnych modułów systemu – korespondencja, harmonogram płatności, monitorowanie uczestników, baza personelu, zamówienia publiczne;

6. Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014.

7. Zasady wypełniania części merytorycznej.

8. Pomiar wskaźników produktu i rezultatów (w tym efektywności zatrudnieniowej).

9. Zasady wypełniania części finansowej (konstrukcja budżet projektu).

10. Zasada kwalifikowalności wydatków. Dokumentowanie wydatków z uwzględnieniem zasad  wynikających z przepisów prawa. Szczególne wymogi dla wydatków finansowanych ze środków unijnych.

11. Monitorowanie uczestników projektu - zasady uzupełnianie modułu w systemie SL 2014.Omówienie trudnych przypadków np. powtórzony uczestnik w różnych zadaniach.

12. Harmonogram płatności – zasady jego sporządzania i aktualizacja.

13.Ogólne warunki realizacji zamówień publicznych.

14. Zamykanie projektów,  z uwzględnieniem osiągniętych wskaźników. Trwałość osiągniętych efektów.

15. Zastosowanie reguły proporcjonalności.

16. Najczęściej popełniane błędy podczas opracowania wniosków. Jak ich unikać korzystając z sytemu SL2014.

17. Pytania uczestników.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia - praktyk w zakresie zarządzania projektami - od 2005 r.  autorka i koordynator wielu projektów konkursowych i systemowych. Od  2013 specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z pozyskiwaniem, realizacją  i rozliczaniem  funduszy unijnych. m.in. dla członów Komisji Oceny Projektów,  dla  pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami unijnymi oraz Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy. Ekspert Centralnej Bazy Ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (od 2008 roku)  dokonujący oceny projektów (również  innowacyjnych i ponadnarodowych) oraz strategii wdrażania projektów innowacyjnych. Jako ekspert RPO WM dokonuje ocen w ramach  Osi priorytetowej VIII, IX, X. Od 2015 roku również Ekspert Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dokonujący oceny projektów w sferze zatrudnienia w ramach POWER.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 430zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
„Aktywizacja klienta PUP – pomoc w znalezieniu się na rynku pracy. Wsparcie psychologiczne i poszukiwanie skutecznych sposobów pracy z klientami PUP”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

7 XI 2022 r.

3 XI 2022 r.

1 XII 2022 r.

29 XI 2022 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zmiana wywołana przez sytuację pandemii:

 1. Wprowadzanie zmian w życiu- trudności związane z nowymi sytuacjami zagrażającymi egzystencji człowieka- utrata zdrowia/utrata pracy; zrozumieć zmianę
 2. Wpływ funkcjonowania człowieka na radzenie sobie z nowymi, trudnymi sytuacjami
 3. Pomoc osobom w asymilacji zmiany
 4. Poszukiwanie osobistego potencjału, mocnych stron i słabości w sytuacji zmiany, zmiana sił osłabiających na siły wspierające w zmianie.
 5. Stres a zmiana
 6. Radzenie sobie ze stresem

II. Metody pracy z osobami w zmianie:

 1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności u osób w sytuacji zmiany.
 2. Metoda RTZ, jako skuteczny sposób na zmianę zachowań, które mogą prowadzić do rozwoju osobistego i poprawy jakości życia.
 3. Coaching- prowadzenie osoby, /pomoc w poszerzeniu swoich możliwości, pomoc w zwiększeniu poziomu świadomości siebie, świadomość swoich mocnych stron i możliwości./

III. Elementy komunikacji interpersonalnej i asertywności

 1. Skuteczny przekaz informacji
 2. Znaczenie systemu preferencyjno- reprezentacyjnego dla budowania relacji z drugim człowiekiem.
 3. Empatia a aktywne słuchanie
 4. Pozawerbalna komunikacja w relacji online
 5. Rozwijanie umiejętności asertywnych, jako skuteczny sposób budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku.

IV. Coaching, jako skuteczna metoda do wprowadzania zmian

 1. Czym jest coaching ?
 2. Etapy coachingu- prowadzenie osoby, dialog
 3. Pytania coachingowe- dostosowanie pytań do sytuacji klienta
 4. Zamiana problemu na cel
 5. Formułowanie celu- zasady
 6. Poszukiwanie możliwości osiągania celów, radzenie sobie z ewentualnymi trudnościami
 7. Podejmowanie decyzji

HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca:
 • Psycholog- coach, terapeutka, od ponad 25 lat realizuje szkolenia dla PSZ
 • Edukator MEN
 • Trener I i II stopnia, superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych - rekomendacja trenerska od 1994r.
 • Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie
 • Doradca metodyczny

 


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 430zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
„Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

8 XI 2022 r.

4 XI 2022 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy wiedzy zawodoznawczej wykorzystywane przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.

 • Omówienie obowiązujących przepisów prawnych.
 • Istota i obszary  zawodoznawstwa,
 • Najważniejsze pojęcia związane z zawodoznawstwem.
 • Wybrane teorie rozwoju zawodowego

2. Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

 • Cele funkcjonowania klasyfikacji zawodów i specjalności na rynku pracy.
 • Definicje pojęć, na których opiera się klasyfikacja.
 • Budowa klasyfikacji zawodów i specjalności.
 • Ogólna charakterystyka grup wielkich i dużych.
 • Jak zidentyfikować zawód osoby bezrobotnej?
 • Jak zidentyfikować zawód z oferty pracy?
 • Zakres wykorzystywania Klasyfikacji zawodów i specjalności. Praktyczne stosowanie KZiS  w realizacji usług i instrumentów rynku pracy na gruncie Powiatowego Urzędu Pracy.
 • Zasady klasyfikowania zawodów.
 • Błędy popełniane przez użytkowników klasyfikacji.
 • Założenia, cele, podstawy prawne i organizatorzy kształcenia ustawicznego dorosłych w Polsce

3. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego.

 • Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego. Struktura KSzB
 • Możliwości i cele wykorzystania KSzB w PUP, identyfikacja zawodów i kwalifikacji w zawodach, poziomy kształcenia.
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy a Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego
 • Charakterystyka kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, oraz kursów kompetencji ogólnych, jako nowych rozwiązań w systemie oświaty.
 • Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

4. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej

 • Ustawa o zasadach uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Pracownik PSZ, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy PUP, długoletni trener i wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie  pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla pracowników PUP.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 430zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies