Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla urzędów i instytucji
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022 - priorytety przyznawania środków zmiany w kierunkowych wytycznych dla PUP. Praktyczne kompendium wiedzy dla pracowników PSZ”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

I II 2022 r.

28 I 2022 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - charakterystyka usługi, ewolucja zmian, efektywność realizowanych dotychczas działań.

2. Omówienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

- Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach i rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,

- Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. 2014, poz. 639 z późn. zm.),

3. Działania możliwe do sfinansowania w ramach KFS, zadania MRPiPS, samorządu wojewódzkiego i powiatowego w zarządzaniu i wydatkowaniu środków.

4. Priorytety przyznawania środków KFS w 2022 – praktyczne wskazówki do ich zastosowania w świetle kierunkowych wytycznych dla urzędów pracy oraz wyjaśnień i interpretacji MRPiPS.

5. Zasady formalnej i merytorycznej oceny wniosków, obligatoryjne i fakultatywne zapisy umowy o przyznania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

6. Prawidłowa realizacja umowy – obowiązki stron umowy, obowiązki pracodawcy i pracowników, sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków, monitoring realizacji oraz warunki wypowiedzenia umowy.

7. Zasady zwrotu pomocy, w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez pracownika, niewykorzystania środków przez pracodawcę lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Kontrola realizacji umowy i wykorzystania środków KFS - uprawnienia do kontroli, zasady prowadzenia kontroli przez starostę, zakres i ustalenia kontroli, stosowana dokumentacja.

9. Analiza dotychczasowych doświadczeń oraz pojawiających się problemów
w przyznawaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków KFS. Postulowane zmiany w zakresie KFS.

10. Regulacje w zakresie pomocy de minimis udzielanej w przypadku KFS.

 


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Kierownik Działu Instrumentów PUP - certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 390zł/os.


Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - charakterystyka usługi, ewolucja zmian, efektywność realizowanych dotychczas działań.

2. Omówienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Ø Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach i rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,

Ø Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. 2014, poz. 639 z późn. zm.),

3. Działania możliwe do sfinansowania w ramach KFS, zadania MRPiPS, samorządu wojewódzkiego i powiatowego w zarządzaniu i wydatkowaniu środków.

4. Priorytety przyznawania środków KFS w 2022 – praktyczne wskazówki do ich zastosowania w świetle kierunkowych wytycznych dla urzędów pracy oraz wyjaśnień i interpretacji MRPiPS.

5. Zasady formalnej i merytorycznej oceny wniosków, obligatoryjne i fakultatywne zapisy umowy o przyznania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

6. Prawidłowa realizacja umowy – obowiązki stron umowy, obowiązki pracodawcy i pracowników, sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków, monitoring realizacji oraz warunki wypowiedzenia umowy.

7. Zasady zwrotu pomocy, w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez pracownika, niewykorzystania środków przez pracodawcę lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Kontrola realizacji umowy i wykorzystania środków KFS - uprawnienia do kontroli, zasady prowadzenia kontroli przez starostę, zakres i ustalenia kontroli, stosowana dokumentacja.

9. Analiza dotychczasowych doświadczeń oraz pojawiających się problemów
w przyznawaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków KFS. Postulowane zmiany w zakresie KFS.

10. Regulacje w zakresie pomocy de minimis udzielanej w przypadku KFS.

 
„Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

4 II 2022 r.

2 II 2022 r.

7 III 2022 r.

3 III 2022 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy wiedzy zawodoznawczej wykorzystywane przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.

 • Omówienie obowiązujących przepisów prawnych.
 • Istota i obszary  zawodoznawstwa,
 • Najważniejsze pojęcia związane z zawodoznawstwem.
 • Wybrane teorie rozwoju zawodowego

2. Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

 • Podstawa prawna, metodologia, cele, zakres stosowania, struktura, opisy zawodów,
 • Stosowana terminologia, różnicowanie pojęć tj. uprawnienie, umiejętność,  zawód, specjalność, specjalizacja, kwalifikacje, kompetencje.
 • Zakres wykorzystywania Klasyfikacji zawodów i specjalności.  Praktyczne stosowanie Klasyfikacji Zawodów iSpecjalności  w realizacji usług i instrumentów rynku pracy na gruncie Powiatowego Urzędu Pracy
 • Założenia, cele, podstawy prawne i organizatorzy kształcenia ustawicznego dorosłych  w Polsce

3. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego

 • Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Struktura Klasyfikacji Szkolnictwa Branżowego
 • Możliwości i cele wykorzystania Klasyfikacji Szkolnictwa Branżowego w PUP  (identyfikacja zawodów i kwalifikacji w zawodach, poziomy kształcenia)
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy a Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego
 • Charakterystyka kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz kursów kompetencji ogólnych
 • Nazwy kierunków kształcenia wyższego
 • Prawo oświatowe
 • Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
 • Europejskie i polskie ramy kwalifikacji

4. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej

 • Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej. Ustawa o zasadach uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Pracownik PSZ, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy PUP, długoletni trener i wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie  pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla pracowników PUP.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 430zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
„Praktyka stosowania postępowania administracyjnego w działalności PUP”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

7 II 2022 r.

3 II 2022 r.

 

Prawidłowe stosowanie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w procesie załatwiania spraw jest tak ważne, jak stosowanie prawa materialnego. Często zdarzają się przypadki  kiedy decyzja administracyjna prawidłowa pod względem prawa materialnego zostaje usunięta z obiegu prawnego, ze względu na naruszenie przepisów procedury administracyjnej. W praktyce zdarzają się przypadki między innymi: nieprawidłowości w zakresie zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowania, niewłaściwego uzasadnienia decyzji administracyjnych, nieterminowego załatwiania spraw, błędów w postępowaniu dowodowym, niestosowania przepisów dotyczących doręczania, nieprawidłowego stosowaniu przepisów dotyczących weryfikacji decyzji administracyjnych w trybie samokontroli, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnej.

Szkolenie ma na celu przekazanie i usystematyzowanie wiedzy w przedmiocie procedury administracyjnej z ukierunkowaniem na specyfikę prowadzonych postępowań administracyjnych w powiatowych urzędach pracy, biorąc pod uwagę najczęściej popełniane błędy w praktycznym stosowaniu ustawy. Treści teoretyczne uzupełnione zostaną przykładami biorąc pod uwagę ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wstęp do postępowania administracyjnego.

 • Prawo materialne a prawo procesowe.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Istota procedury administracyjnej.

2. Wszczęcie postępowania.

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
 • Konsekwencje braku zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

3. Załatwianie spraw.

 • Terminy załatwienia spraw.
 • Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie i jego znaczenie.
 • Przekroczenie terminu załatwienia sprawy.

4. Doręczenia.

 • Sposoby doręczania pism.
 • Potwierdzenie odbioru pisma.
 • Informacja o sposobie doręczenia.
 • Błędy w doręczaniu pism.

5. Decyzje.

 • Elementy decyzji i ich charakterystyka.
 • Prawidłowe uzasadnienie decyzji administracyjnej.

6. Odwołania.

 • Postępowanie przed organem I instancji.
 • Decyzja w wyniku samokontroli.
 • Postępowanie w przypadku przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

7. Weryfikacja decyzji ostatecznych.

 • Wznowienie postępowania.
 • Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji.
 • Najczęściej popełniane błędy w postępowaniu nadzwyczajnym.

 

Akty prawne wykorzystane w szkoleniu:

1. Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor  nauk  prawnych.  Radca  prawny.  Specjalista  z  zakresu  postępowania administracyjnego  i  egzekucyjnego  w  administracji.  Doskonale  zorientowany  w  tematyce zarówno  pod  względem  teoretycznym  jak  i  praktycznym.  Przeprowadził  ponad  3000  godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, pracowników pomocy społecznej  oraz  pozostałych  pracowników  administracji  rządowej  i  samorządowej.  Liczba uczestników  szkoleń  przekroczyła  3500  osób.  Zrealizował  szkolenia  zamknięte  dla  50 powiatowych  urzędów  pracy.  Jest  autorem  ponad  200  szkoleń  z  zakresu  między  innymi postępowania  administracyjnego  oraz  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 430zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodny na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
„Aktywizacja klienta PUP – pomoc w znalezieniu się na rynku pracy. Wsparcie psychologiczne i poszukiwanie skutecznych sposobów pracy z klientami PUP długotrwale bezrobotnymi oraz osobami, które straciły pracę w wyniku pandemii.”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

9 II 2022 r.

7 II  2022 r.

9 III 2022 r.

7 III 2022 r.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zmiana wywołana przez sytuację pandemii:

 1. Wprowadzanie zmian w życiu- trudności związane z nowymi sytuacjami zagrażającymi egzystencji człowieka- utrata zdrowia/utrata pracy; zrozumieć zmianę
 2. Wpływ funkcjonowania człowieka na radzenie sobie z nowymi, trudnymi sytuacjami
 3. Pomoc osobom w asymilacji zmiany
 4. Poszukiwanie osobistego potencjału, mocnych stron i słabości w sytuacji zmiany, zmiana sił osłabiających na siły wspierające w zmianie.
 5. Stres a zmiana
 6. Radzenie sobie ze stresem

 

II. Metody pracy z osobami w zmianie:

 1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności u osób w sytuacji zmiany.
 2. Metoda RTZ, jako skuteczny sposób na zmianę zachowań, które mogą prowadzić do rozwoju osobistego i poprawy jakości życia.
 3. Coaching- prowadzenie osoby, /pomoc w poszerzeniu swoich możliwości, pomoc w zwiększeniu poziomu świadomości siebie, świadomość swoich mocnych stron i możliwości./

 

III. Elementy komunikacji interpersonalnej i asertywności

 1. Skuteczny przekaz informacji
 2. Znaczenie systemu preferencyjno- reprezentacyjnego dla budowania relacji z drugim człowiekiem.
 3. Empatia a aktywne słuchanie
 4. Pozawerbalna komunikacja w relacji online
 5. Rozwijanie umiejętności asertywnych, jako skuteczny sposób budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku.

 

IV. Coaching, jako skuteczna metoda do wprowadzania zmian

 

 1. Czym jest coaching ?
 2. Etapy coachingu- prowadzenie osoby, dialog
 3. Pytania coachingowe- dostosowanie pytań do sytuacji klienta
 4. Zamiana problemu na cel
 5. Formułowanie celu- zasady
 6. Poszukiwanie możliwości osiągania celów, radzenie sobie z ewentualnymi trudnościami
 7. Podejmowanie decyzji
HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca:
 • Psycholog- coach, terapeutka, od ponad 25 lat realizuje szkolenia dla PSZ
 • Edukator MEN
 • Trener I i II stopnia, superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych - rekomendacja trenerska od 1994r.
 • Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie
 • Doradca metodyczny

 


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 430zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies