Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla urzędów i instytucji
„Jak prawidłowo opracować wniosek o dofinansowanie projektu w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 aby uzyskać dofinansowanie. Praktyczne wskazówki eksperta dokonującego oceny projektów w KOP”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

22 VII 2024 r.

18 VII 2024 r.

30 VIII 2024 r.

27 IX 2024 r.

 

Adresaci szkolenia:

Pracownicy PUP realizujący i rozliczający projekty EFS+.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do składania wniosków o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jakie prawidłowe zapisy zastosować w swoich wnioskach o dofinansowanie aby były one zgodne z Regulaminem naboru oraz Wytycznymi w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027. Wykładowca wskaże jak prawidłowo tworzyć wniosek pod kątem jego oceny – mając na uwadze Kartę Oceny Projektu. Podkreśli o czym należy pamiętać,  aby po uzyskaniu dofinansowania projekt był efektywny i bezpieczny w realizacji. Udział w szkoleniu sprawi, że przygotowanie w aplikacji własnego wniosku o dofinansowanie będzie łatwiejsze.

Program szkolenia

1.         Nowa perspektywa budżetowa na lata 2021-2027.

2.         Źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących projektów współfinansowanych z UE.

3.         Omówienie ścieżki aplikowania o uzyskanie dotacji.

4.         Omówienie dokumentacji/regulaminu  naboru, w tym uwzględnienie kryteriów dostępu i strategicznych.

5.  Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027.

6. Tworzenie przykładowego wniosku o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych:

- Dane projektu

- Wnioskodawca i realizatorzy ( Doświadczenie; Opis sposobu zarządzania projektem; Opis wkładu niepieniężnego; Opis własnych środków finansowych; Potencjał kadrowy, techniczny i finansowy do realizacji projektu)

- Opis projektu

- Uczestnicy projektu9 ich potrzeby i oczekiwania, opis rekrutacji)

- Opis zgodności projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum

- Opis zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

- Opis zgodności z zasadami zawartymi w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych

- Opis zgodności z zasadami zawartymi w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej

- Zasada zrównoważonego rozwoju

- Opis działań informacyjno-promocyjnych

- Trwałość i wpływ rezultatów projektu

- Zapewnienie przestrzegania przepisów antydyskryminacyjnych

- Zgodność z prawodawstwem krajowym

- Regionalna Strategia Innowacji

- Zadania

- Wskaźniki projektu,  Sposób i źródła danych do ich pomiaru

- Harmonogram realizacji projektu

- Budżet projektu, podsumowanie budżetu,  źródła finansowania,

- Oświadczenia,

-  Załączniki

7. Przesyłanie wniosku o dofinansowanie do Instytucji organizującej nabór.

8.  Poprawa wniosku o dofinansowanie w aplikacji

9. Pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca:

Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia - praktyk w zakresie zarządzania projektami:

-Od 2005 r. autorka i koordynator wielu projektów konkursowych i systemowych. Od  2013 szkoleniowiec, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z pozyskiwaniem, realizacją  i rozliczaniem oraz  kontrolą   funduszy unijnych. m.in. dla członów Komisji Oceny Projektów,  dla  pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami unijnymi oraz Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy.

-Od 2008 r. ekspert dokonującym oceny projektów konkursowych współfinansowanych ze środków UE w jednostkach samorządowych (Wojewódzkie Urzędy Pracy, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych)  oraz rządowych (Ministerstwo  Rozwoju, Pracy i Technologii, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Jako ekspert  w latach 2014-2020 w ramach POWER i RPO dokonywała ocen projektów z zakresu Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  i biernych zawodowo; Usług w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3; Wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem; Aktywizacji społecznej i zawodowej oraz usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; Edukacji dla rozwoju regionu.

W perspektywie finansowej 2021-2027  ekspert zewnętrzny  dokonujący oceny wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza z zakresu Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych przez PUP, osób młodych, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnością, z wykształceniem ISCED 3 i niższych, kobiet i osób, które ukończyły 50 lat; Aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; Usług społecznych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Edukacja osób dorosłych, kształcenie ustawiczne; Kształcenie zawodowe; Edukacja przedszkolna i ogólna.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 530zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2023 poz. 2175) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
„Podstawy prawne egzekucji administracyjnej w PUP - praktyka stosowania środków egzekucyjnych wraz z postępowaniem w przedmiocie wydawania decyzji”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

23 VII 2024 r.

19 VIII 2024 r.

27 VIII 2024 r.

23 VIII 2024 r.

18 IX 2024 r.

16 IX 2024 r.

 

Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów ewidencji świadczeń oraz finansowo księgowego PUP zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Opis szkolenia:

Szkolenie przedstawia problematykę działania wierzyciela w egzekwowaniu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy. Uczestnicy szkolenia nabędą bądź usystematyzują wiedzę w powyższym zakresie oraz poznają przepisy prawne regulujące tematykę postępowania egzekucyjnego w administracji. Szczegółowo omówione zostanie działanie wierzyciela przy egzekwowaniu roszczeń na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przedstawiona zostanie procedura dotycząca wydawania decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia, odroczenia terminu płatności nienależnie pobranego świadczenia oraz umorzenia nienależnie pobranego świadczenia.

Na szkoleniu przedstawione zostaną zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynika z potrzeby usprawnienia działań wierzyciela i organu egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej efektywności.

Cele szkolenia:

1) przekazanie wiedzy z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji;

2)przedstawienie przykładowej procedury dochodzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w powiatowych urzędach pracy;

3) zwrócenie uwagi na użyteczność tworzenia procedury dochodzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;

4) omówienie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;

5) omówienie procedury podejmowania decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;

6) omówienie procedury podejmowania decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności i umorzeniu nienależnie pobranego świadczenia.

Cele szkolenia:

1) przekazanie wiedzy z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji;

2)przedstawienie przykładowej procedury dochodzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w powiatowych urzędach pracy;

3) zwrócenie uwagi na użyteczność tworzenia procedury dochodzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;

4) omówienie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;

5) omówienie procedury podejmowania decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;

6) omówienie procedury podejmowania decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności i umorzeniu nienależnie pobranego świadczenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wstęp -  wprowadzenie do tematu.

2. Wprowadzenie do nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

- cele nowelizacji ustawy

- metryka aktu prawnego

- przepisy końcowe

- zmiany odnoszące się do działań wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

3. Podstawy prawne postępowania zmierzającego do zastosowania środków egzekucyjnych:

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

- akty wykonawcze

- ustawa - Kodeks cywilny

4. Postępowanie w sprawie decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia:

- tryb postępowania

- wszczęcie postępowania

- postępowanie dowodowe w świetle poszczególnych przesłanek

- decyzja administracyjna

5. Postępowanie zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych:

- procedura dochodzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

- upomnienie

- tytuł wykonawczy

- zakończenie postępowania

6. Rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności, umorzenie nienależnie pobranego świadczenia:

- tryb postępowania

- wszczęcie postępowania

- postępowanie dowodowe

- decyzja administracyjna

7. Podsumowanie treści przekazywanych w trakcie szkolenia.

 

Akty prawne wykorzystane w szkoleniu:

1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

2. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

3. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

4. Ustawa - Kodeks cywilny

5. Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego

6. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

7. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

8. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

9. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej

10. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie danych zawartych w upomnieniu

11. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

12. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor  nauk  prawnych.  Radca  prawny.  Specjalista  z  zakresu  postępowania administracyjnego  i  egzekucyjnego  w  administracji.  Doskonale  zorientowany  w  tematyce zarówno  pod  względem  teoretycznym  jak  i  praktycznym.  Przeprowadził  ponad  3000  godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, pracowników pomocy społecznej  oraz  pozostałych  pracowników  administracji  rządowej  i  samorządowej.  Liczba uczestników  szkoleń  przekroczyła  3500  osób.  Zrealizował  szkolenia  zamknięte  dla  50 powiatowych  urzędów  pracy.  Jest  autorem  ponad  200  szkoleń  z  zakresu  między  innymi postępowania  administracyjnego  oraz  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 530zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2023 poz. 2175) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
„Otoczenie prawne doradcy klienta w publicznych służbach zatrudnienia - wybór przepisów niezbędnych w efektywnym wsparciu klientów PUP”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

29 VII 2024 r.

25 VII 2024 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Opis szkolenia:

Proponowane szkolenie przeznaczone jest dla pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradcy klienta. Ujmuje elementarną wiedzę z zakresu szeroko pojmowanego prawa. Przedmiotem szkolenia będą wybrane przepisy prawa z następujących dziedzin prawa: prawo cywilne, prawo pracy (w tym pracownicy samorządowi), postępowanie administracyjne, postępowanie cywilne, ochrona danych osobowych. Regulacje prawne wybrane zostały biorąc pod uwagę praktykę ich stosowania w powiatowych urzędach pracy.

 

Cele szkolenia:

1) przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu wybranych regulacji prawnych;

2) zwrócenie uwagi na praktyczne stosowanie prawa w powiatowych urzędach pracy.

 

Forma szkolenia:

Szkolenie online – webinarium - zajęcia prowadzone online, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami. W trakcie transmisji webinaru uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę, prezentacje/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu na którym mogą zadawać pytania.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Prawo cywilne:

 • Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
 • Miejsce zamieszkania
 • Cywilnoprawne formy świadczenia pracy
 • Podstawy zawierania umów
 • Umowy w powiatowych urzędach pracy

2. Prawo pracy:

 • Różne formy świadczenia pracy
 • Podstawowe zasady prawa pracy - wybrane
 • Stosunek pracy
 • Świadectwo pracy
 • Zwolnienia monitorowane
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę

3. Status pracownika samorządowego:

 • Podstawowe regulacje prawne
 • Prawa i obowiązki pracownika samorządowego

4. Postępowanie administracyjne:

 • Wstęp do postępowania administracyjnego
 • Wybrane zasady postępowania administracyjnego
 • Wszczęcie postępowania
 • Załatwianie spraw
 • Doręczenia
 • Decyzje
 • Odwołania

5. Postępowanie cywilne:

 • Sposoby dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych

6. Ochrona danych osobowych w powiatowych urzędach pracy:

 • Uregulowania prawne - wprowadzenie
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Administrator i podmiot przetwarzający - podstawowe obowiązki

 

Akty prawne wykorzystane w szkoleniu:

1. Ustawa - Kodeks cywilny;

2. Ustawa - Kodeks pracy;

3. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

4. Ustawa o pracownikach samorządowych;

5. Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego;

6. Ustawa - Kodeks postępowania cywilnego;

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (...).


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor  nauk  prawnych.  Radca  prawny.  Specjalista  z  zakresu  postępowania administracyjnego  i  egzekucyjnego  w  administracji.  Doskonale  zorientowany  w  tematyce zarówno  pod  względem  teoretycznym  jak  i  praktycznym.  Przeprowadził  ponad  3000  godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, pracowników pomocy społecznej  oraz  pozostałych  pracowników  administracji  rządowej  i  samorządowej.  Liczba uczestników  szkoleń  przekroczyła  4500  osób.  Zrealizował  szkolenia  zamknięte  dla  50 powiatowych  urzędów  pracy.  Jest  autorem  ponad  250  szkoleń  z  zakresu  między  innymi postępowania  administracyjnego  oraz  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 530zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2023 poz. 2175) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
„Jak spełnić nowe kryteria Zasady równości szans i niedyskryminacji oraz Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach z udziałem środków EFS+ w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027. Praktyczne przykłady „dobrych praktyk.”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

21 VIII 2024 r.

19 VIII 2024 r.

6 IX 2024 r.

4 IX 2024 r.

 

 

 

 

 

Adresaci szkolenia:

Pracownicy PUP realizujący i rozliczający projekty EFS+.

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności związanej z prawidłowym zastosowaniem Zasady równości szans i niedyskryminacji oraz  Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jakie prawidłowe zapisy zastosować w swoich wnioskach o dofinansowanie aby były zgodne z Zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz  Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.

 

Program szkolenia

1.         Podstawa prawna zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027

2.         Omówienie podstawowych definicji i ich znaczenie.

3.         Wymagania jakie niosą  Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027

4.         Omówienie Standardu minimum w realizacji równości szans

5.         Na czym polega neutralność produktów projektu- praktyczne wskazówki.

6.         Przykłady barier równościowych.

7.         Przykłady dobrych  praktyk z zakresu wdrażania  zasad równościowych.

8.         Wniosek o dofinansowanie  - przykłady prawidłowego  ujęcia zasad równościowych

9.         Wniosek o płatność    - przykłady prawidłowego  ujęcia zasad równościowych

10.       Praktyczne zastosowanie wskazówek zawartych w Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach FU na lata 2021-2027 w zapisach dotyczących rekrutacji oraz działań informacyjno-promocyjnych

11.       Kontrola przestrzegania zasad równościowych w projektach unijnych.

 


 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca:

Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia - praktyk w zakresie zarządzania projektami:

-Od 2005 r. autorka i koordynator wielu projektów konkursowych i systemowych. Od  2013 szkoleniowiec, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z pozyskiwaniem, realizacją  i rozliczaniem oraz  kontrolą   funduszy unijnych. m.in. dla członów Komisji Oceny Projektów,  dla  pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami unijnymi oraz Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy.

-Od 2008 r. ekspert dokonującym oceny projektów konkursowych współfinansowanych ze środków UE w jednostkach samorządowych (Wojewódzkie Urzędy Pracy, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych)  oraz rządowych (Ministerstwo  Rozwoju, Pracy i Technologii, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Jako ekspert  w latach 2014-2020 w ramach POWER i RPO dokonywała ocen projektów z zakresu Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  i biernych zawodowo; Usług w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3; Wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem; Aktywizacji społecznej i zawodowej oraz usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; Edukacji dla rozwoju regionu.

W perspektywie finansowej 2021-2027  ekspert zewnętrzny  dokonujący oceny wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza z zakresu Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych przez PUP, osób młodych, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnością, z wykształceniem ISCED 3 i niższych, kobiet i osób, które ukończyły 50 lat; Aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; Usług społecznych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Edukacja osób dorosłych, kształcenie ustawiczne; Kształcenie zawodowe; Edukacja przedszkolna i ogólna.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 530zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2023 poz. 2175) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2024 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies