Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla urzędów i instytucji
„Zwiększanie efektywności działań doradcy klienta w procesie aktywizacji zawodowej klientów PUP.”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

23 VIII 2024 r.

21 VIII 2024 r.

20 IX 2024 r.

18 IX 2024 r.

Cel szkolenia:

Usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu roli i zadań pośredników pracy i doradców zawodowych. Poznanie rozwiązań dotyczących świadczenia pomocy osobom bezrobotnym z zaznaczeniem znajomości rynku pracy w procesie aktywizacji zawodowej klientów PUP. Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie motywowania osób bezrobotnych do zmiany postaw na rynku pracy.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych:

 • Zadania pośrednika pracy, doradcy zawodowego w świetle obowiązujących przepisów.
 • Rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w procesie aktywizacji zawodowej klientów urzędu pracy.

2. Indywidualny Plan Działania, przygotowanie, realizacja, monitorowanie, modyfikowanie  i zakończenie:

 • Założenia, cele i zasady przygotowania IPD oraz konsekwencje niepodjęcia lub przerwania IPD.
 • Identyfikacja potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Diagnoza problemu zawodowego.
 • Motywacja klienta do zmiany.
 • Proces przygotowania IPD z klientem – najczęściej popełniane błędy.
 • Realizacja IPD. Modyfikacja IPD.
 • Dobór i kierowanie klientów do odpowiednich form pomocy, programów i projektów.
 • Współpraca międzystanowiskowa w ramach realizacji IPD.
 • Dokumentowanie i monitorowanie IPD.
 • Warunki zakończenia IPD.

3. Specyfika pracy z klientem indywidualnym – aspekt pośrednictwa pracy:

 • Pośrednictwo pracy –cele, formy i narzędzia.
 • Typologia klientów urzędu pracy. Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • Realizacja działań w zakresie kierowania do pracy.
 • Realizacja działań w zakresie kierowania na targi pracy,
 • Realizacja działań w zakresie kierowania na giełdy pracy
 • Efektywne wykorzystanie form pomocy w aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym.

4.Specyfika pracy z klientem indywidualnym – aspekt poradnictwa zawodowego:

 • Poradnictwo zawodowe – cele, formy i narzędzia.
 • Identyfikowanie sytuacji wymagających włączenia konkretnej formy poradnictwa zawodowego dla rozwiązania problemu klienta.
 • Warunki stosowania poszczególnych form i narzędzi poradnictwa zawodowego.
 • Cechy charakterystyczne poradnictwa indywidualnego i grupowego.
 • Zalety i wady pracy indywidualnej i grupowej.
 • Metody pracy stosowane w poradnictwie grupowym.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Pracownik PSZ, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy PUP, długoletni trener i wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie  pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla pracowników PUP.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 530zł/os.


Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2023 poz. 2175) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 


Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych:

Zadania pośrednika pracy, doradcy zawodowego w świetle obowiązujących przepisów.

Rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w procesie aktywizacji zawodowej klientów urzędu pracy.

Aktywizacja obywateli Ukrainy, zadania wynikające ze specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Indywidualny Plan Działania, przygotowanie, realizacja, monitorowanie, modyfikowanie i zakończenie:

· Założenia, cele i zasady przygotowania IPD oraz konsekwencje niepodjęcia lub przerwania IPD.

· Identyfikacja potrzeb i oczekiwań klientów.

· Diagnoza problemu zawodowego.

· Motywacja klienta do zmiany.

· Narzędzia wykorzystywane w pracy z klientami powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji rynku pracy przy tworzeniu IPD.

· Proces przygotowania IPD z klientem – najczęściej popełniane błędy.

· Realizacja IPD.

· Dobór i kierowanie klientów do odpowiednich form pomocy, programów

i projektów realizowanych przez powiatowy urząd pracy oraz inne instytucje rynku pracy, a także do centrum informacji i planowania kariery zawodowej lub do innej instytucji rynku pracy w celu dokonania diagnozy problemów bezrobotnego na rynku pracy i pomocy w planowaniu kariery zawodowej.

· Współpraca międzystanowiskowa w ramach realizacji IPD.

· Dokumentowanie i monitorowanie IPD.

· Możliwości modyfikacji IPD w trakcie realizacji.

· Warunki zakończenia IPD.

3. Specyfika pracy z klientem indywidualnym – aspekt pośrednictwa pracy:

· Pośrednictwo pracy -cele.

· Formy i narzędzia pośrednictwa pracy

· Typologia klientów urzędu pracy. Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi,

· Realizacja działań w zakresie kierowania do pracy.

· Realizacja działań w zakresie kierowania na targi pracy,

· Realizacja działań w zakresie kierowania na giełdy pracy

· Efektywne wykorzystanie form pomocy w aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

· Szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym

legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w związku z konfliktem zbrojnym (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i jej zmiany).

4.Specyfika pracy z klientem indywidualnym – aspekt poradnictwa zawodowego:

· Poradnictwo zawodowe – cele.

· Formy i narzędzia poradnictwa zawodowego.

· Warunki stosowania poszczególnych form i narzędzi poradnictwa zawodowego.

· Cechy charakterystyczne poradnictwa grupowego.

· Metody pracy stosowane w poradnictwie grupowym.

· Etapy rozwoju grupy.

· Zalety i wady pracy grupowej.

· Identyfikowanie sytuacji wymagających włączenia konkretnej formy poradnictwa zawodowego dla rozwiązania problemu klienta.

 
„Klasyfikacja zawodów i specjalności w praktyce urzędów pracy”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

13 IX 2024 r.

11 IX 2024 r.

 

Cel szkolenia:

Podniesienie kompetencji pracowników PUP w zakresie prawidłowego klasyfikowania zawodów i specjalności klientów PUP oraz zgłaszanych ofert pracy.

Adresaci szkolenia:

Pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, którzy pełnią funkcję doradców klienta indywidualnego
i instytucjonalnego.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy wiedzy zawodoznawczej wykorzystywane przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.

 • Omówienie obowiązujących przepisów prawnych.
 • Istota i obszary zawodoznawstwa,
 • Najważniejsze pojęcia związane z zawodoznawstwem.
 • Wybrane teorie rozwoju zawodowego

2. Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

 • Cele funkcjonowania klasyfikacji zawodów i specjalności na rynku pracy.
 • Definicje pojęć, na których opiera się klasyfikacja.
 • Budowa klasyfikacji zawodów i specjalności.
 • Ogólna charakterystyka grup wielkich i dużych.
 • Jak zidentyfikować zawód osoby bezrobotnej?
 • Jak zidentyfikować zawód z oferty pracy?
 • Zakres wykorzystywania Klasyfikacji zawodów i specjalności. Praktyczne stosowanie KZiS  w realizacji usług i instrumentów rynku pracy na gruncie Powiatowego Urzędu Pracy.
 • Zasady klasyfikowania zawodów.
 • Błędy popełniane przez użytkowników klasyfikacji.
 • Założenia, cele, podstawy prawne i organizatorzy kształcenia ustawicznego dorosłych w Polsce

3. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego.

 • Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego. Struktura KSzB
 • Możliwości i cele wykorzystania KSzB w PUP, identyfikacja zawodów
  i kwalifikacji w zawodach, poziomy kształcenia.
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
  a Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego
 • Charakterystyka kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, oraz kursów kompetencji ogólnych, jako nowych rozwiązań w systemie oświaty.
 • Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

4. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej

 • Ustawa o zasadach uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

 


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Pracownik PSZ, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy PUP, długoletni trener i wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie  pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla pracowników PUP.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 530zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2023 poz. 2175) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2024 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies