Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla urzędów i instytucji
„Psychologiczne aspekty pracy doradcy klienta w procesie aktywizacji klientów PUP w czasie pandemii”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

21 VII 2021 r.

19 VII 2021 r.

30 VIII 2021 r.

26 VIII 2021 r.

22 IX 2021 r.

20 IX 2021 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zmiana wywołana przez sytuację pandemii:

 1. Wprowadzanie zmian w życiu- trudności związane z nowymi sytuacjami zagrażającymi egzystencji człowieka- utrata zdrowia/utrata pracy; zrozumieć zmianę
 2. Wpływ funkcjonowania człowieka na radzenie sobie z nowymi, trudnymi sytuacjami
 3. Pomoc osobom w asymilacji zmiany
 4. Poszukiwanie osobistego potencjału, mocnych stron i słabości w sytuacji zmiany, zmiana sił osłabiających na siły wspierające w zmianie.
 5. Stres a zmiana
 6. Radzenie sobie ze stresem

 

II. Metody pracy z osobami w zmianie:

 1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności u osób w sytuacji zmiany.
 2. Metoda RTZ, jako skuteczny sposób na zmianę zachowań, które mogą prowadzić do rozwoju osobistego i poprawy jakości życia.
 3. Coaching- prowadzenie osoby, /pomoc w poszerzeniu swoich możliwości, pomoc w zwiększeniu poziomu świadomości siebie, świadomość swoich mocnych stron i możliwości./

 

III. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej- zmiany w sposobach komunikowania się w relacjach online

 1. Skuteczny przekaz informacji
 2. Znaczenie systemu preferencyjno- reprezentacyjnego dla budowania relacji z drugim człowiekiem.
 3. Empatia a aktywne słuchanie
 4. Pozawerbalna komunikacja w relacji online
 5. Rozwijanie umiejętności asertywnych, jako skuteczny sposób budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku.

 

IV. Coaching jako skuteczna metoda do wprowadzania zmian:

 1. Etapy coachingu- prowadzenie osoby, dialog
 2. Pytania coachingowe
 3. Zamiana problemu na cel
 4. Poszukiwanie możliwości osiągania celów
 5. Podejmowanie decyzji

HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca:
 • Psycholog- coach, terapeutka, od ponad 25 lat realizuje szkolenia dla PSZ
 • Edukator MEN
 • Trener I i II stopnia, superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych - rekomendacja trenerska od 1994r.
 • Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie
 • Doradca metodyczny

 


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 390zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
„Aktywizacja zawodowa klientów PUP z niepełnosprawnościami - PFRON"

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

18 VIII 2021 r.

16 VIII 2021 r.

28 IX 2021 r.

24 IX 2021 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej realizowane przez PUP na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

2. Omówienie zmian przepisów prawnych dotyczących zasad udzielania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej:

a)      zmiany w art. 12 a ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.).

b)      Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018r.             w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków
na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (t.  Dz. U. z 2018, poz. 2342).

3. Zmiany w zakresie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej:

 • okres prowadzenia działalności a wysokość środków,
 • dopuszczalne formy prawne i sposoby prowadzenia działalności,
 • zasady wydatkowania środków,
 • nowy wzór wniosku osoby niepełnosprawnej dotyczący środków na podjęcie działalności, zmiany kryteriów oceny.

4.         Warunki przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności:

•           wniosek osoby niepełnosprawnej- forma, elementy składowe wniosku, wymagane załączniki i oświadczenia, tryb i zasady rozpatrywania wniosków, wskazane
w rozporządzeniu  kryteria oceny, forma informacji dotyczącej sposobu rozpatrzenia wniosku

•           negocjacje warunków umowy

•           zasady zawierania umów - strony umowy, forma umowy, najważniejsze postanowienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne umowy),obowiązki starosty
i wnioskodawcy, dopuszczalny tryb wypowiadania umowy, zasady  i terminy dokonywania zwrotu środków i naliczania odsetek.

•           rozliczenie środków na podjęcie działalności osób niepełnosprawnych.  Zwrot podatku VAT.

 

5.         Zasady dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

a) omówienie podstaw prawnych

•           Art. 26e ustawy z dnia 27sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych oraz akty wykonawcze dotyczące stosowania instrumentów rynku pracy(t.j. 2019, poz. 1172 z późn. zm.)

•           Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r.
w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 93)

b)         Zasady udzielania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy finansowanego
ze środków PFRON

•           wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy- forma, elementy składowe wniosku, wymagane załączniki i oświadczenia do wniosku składane przez pracodawców, tryb, zasady rozpatrywania wniosków i stosowane  kryteria ich oceny, negocjacje warunków umowy.

•           zasady zawierania umów - strony umowy, forma umowy, najważniejsze postanowienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne umowy),obowiązki stron, dopuszczalny tryb wypowiadania umowy, zasady dokonywania zwrotu środków.

c)         rozliczenie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

6.         Omówienie dopuszczalnych form zabezpieczenia zwrotu środków przez osobę niepełnosprawną oraz zwrotu kwoty refundacji przez pracodawców.

7.         Monitoring i czynności kontrolne zawartych umów:

•           uprawnienia i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych,

•           przebieg kontroli i sporządzenie protokołu po złożeniu wniosku o rozliczenie środków lub refundacji oraz przed zakończeniem zawartych umów.

8.         Rozliczenie i zakończenie zawartych umów o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności oraz zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy, konsekwencje prawne niewykonania umowy.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Kierownik Działu Instrumentów PUP -  certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 390zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
„Profilaktyka stresu pracowników PUP. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacji pandemii.”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

18 VIII 2021 r.
16 VIII 2021 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Stres i jego znaczenie w życiu człowieka:

Mechanizmy powstawania stresu, pozytywne i negatywne aspekty stresu.

Stres w pracy i jego znaczenie w relacjach z interesantami i współpracownikami.

Fazy stresu.

Reakcje organizmu na stres.

Rozpoznawanie własnego wzorca reakcji na stres.

Stres w sytuacji zagrożenia – sytuacja pandemii.

2. Pandemia i niebezpieczeństwa pogłębienia negatywnych stanów emocjonalnych związane z sytuacją pandemii:

Syndrom wypalenia zawodowego- mechanizmy.

Długotrwałe przeciążenie i jego wpływ na funkcjonowanie zawodowe człowieka.

Rozwój zawodowy i wprowadzanie zmian, jako skuteczna profilaktyka reakcji na stres, które mogą prowadzić do problemów emocjonalnych.

Zagrożenia, traumatyczne przeżycia i ich wpływ na życie osobiste i zawodowe.

3. Praca zdalna/online, hybrydowa:

Nowe warunki pracy wynikające z sytuacji pandemii, nowe wymagania.

Trudności w dostosowaniu się do nowych realiów- praca online i stres wynikający z tej sytuacji.

Nabywanie nowych umiejętności, a radzenie sobie ze stresem.

4. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem. Znalezienie własnych sposobów radzenia sobie ze stresem w sytuacji ograniczeń i zagrożeń związanych z sytuacją pandemii:

Wprowadzenie zachowań asertywnych, jako skutecznego sposobu redukcji stresu w relacjach międzyludzkich.

Świadomość stanu emocjonalnego. Kierowanie własnymi emocjami.

Wzmacnianie odporności indywidualnej na stres, poszukiwanie sposobów relaksowania się, wprowadzenie technik relaksacyjnych.

Nowe sposoby radzenia sobie z ograniczeniami- kreatywność w naszej codzienności.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca:
 • Psycholog- coach, terapeutka, od ponad 25 lat realizuje szkolenia dla PSZ
 • Edukator MEN
 • Trener I i II stopnia, superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych - rekomendacja trenerska od 1994r.
 • Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie
 • Doradca metodyczny

 


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 390zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

1 VII 2021 r.

29 VI 2021 r.

18 VIII 2021 r.

16 VIII 2021 r.

 
« poprzednia 1 2 3 4 następna »

(C) 1993 - 2021 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies