Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Powiatowe Urzędy Pracy
„Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Nowości w zakresie przyznawania z PFRON osobom niepełnosprawnym jednorazowo środków na podjęcie działalności oraz udzielania pracodawcom zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Kraków 26-27 IX 2019 r. SZKOLENIE GWARANTOWANE

Hotel City SM

ul. Gajowa 16

www.hotelcity.pl/pl/

Termin zgłoszenia:

24 IX 2019 r.


Toruń 10-11 X 2019 r.

Hotel Heban

ul. Małe Garbary 7

www.hotel-heban.com.pl/

Termin zgłoszenia:

4 X 2019 r.


Wrocław 17-18 X 2019 r.

Hotel Bacero

ul. Ołtaszyńska 107

www.hotelbacero.pl

Termin zgłoszenia:

11 X 2019 r.


Poznań 24-25 X 2019 r.

Hotel Gromada

ul. Babimojska 7

www.gromada.pl/hotel-poznan

Termin zgłoszenia:

18 X 2019 r.


PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd uczestników szkolenia

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

1. Podstawowe informacje o niepełnosprawności - orzecznictwo, rodzaje niepełnosprawności, prawa i obowiązki osoby niepełnosprawnej w sferze pracowniczej.

2. Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery i ograniczenia w miejscu , otoczeniu i środowisku pracy. Jak przygotować pracodawców do zatrudnienia osób

z niepełnosprawnościami?

3. Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej realizowane przez PUP na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu

4. Obsługa klienta z uwagi na specyfikę rodzaju niepełnosprawności,
savoir vivre i komunikacja z osobami z niepełnosprawnością.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia

5. Warsztat pracy doradcy klienta – dobór usług i instrumentów służących skutecznej aktywizacji osób niepełnosprawnych.

6. Omówienie zmian przepisów prawnych dotyczących zasad udzielania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej:

a) zmiany w art. 12 a ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

b) Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (t. Dz. U. z 2018, poz. 2342).

7. Zmiany w zakresie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej:

okres prowadzenia działalności a wysokość środków,

dopuszczalne formy prawne i sposoby prowadzenia działalności,

zasady wydatkowania środków,

nowy wzór wniosku osoby niepełnosprawnej dotyczący środków na podjęcie działalności, zmiany kryteriów oceny.

8. Warunki przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności:

wniosek osoby niepełnosprawnej- forma, elementy składowe wniosku, wymagane załączniki i oświadczenia, tryb i zasady rozpatrywania wniosków, wskazane w rozporządzeniu kryteria oceny, forma informacji dotyczącej sposobu rozpatrzenia wniosku

negocjacje warunków umowy

zasady zawierania umów - strony umowy, forma umowy, najważniejsze postanowienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne umowy),obowiązki starosty i wnioskodawcy, dopuszczalny tryb wypowiadania umowy, zasady i terminy dokonywania zwrotu środków i naliczania odsetek.

rozliczenie środków na podjęcie działalności osób niepełnosprawnych. Zwrot podatku VAT.

9. Zasady dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

a) omówienie podstaw prawnych

Art. 26e ustawy z dnia 27sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz akty wykonawcze dotyczące stosowania instrumentów rynku pracy(t.j. 2018, poz. 511 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 93)

b) Zasady udzielania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy finansowanego ze środków PFRON

wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy- forma, elementy składowe wniosku, wymagane załączniki i oświadczenia do wniosku składane przez pracodawców, tryb, zasady rozpatrywania wniosków i stosowane kryteria ich oceny, negocjacje warunków umowy.

zasady zawierania umów - strony umowy, forma umowy, najważniejsze postanowienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne umowy),obowiązki stron, dopuszczalny tryb wypowiadania umowy, zasady dokonywania zwrotu środków.

c) rozliczenie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

godz. 19.00 - kolacja

DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia

10. Omówienie dopuszczalnych form zabezpieczenia zwrotu środków przez osobę niepełnosprawną oraz zwrotu kwoty refundacji przez pracodawców

11. Monitoring i czynności kontrolne zawartych umów:

uprawnienia i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych,

przebieg kontroli i sporządzenie protokołu po złożeniu wniosku o rozliczenie środków lub refundacji oraz przed zakończeniem zawartych umów.

12. Rozliczenie i zakończenie zawartych umów o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności oraz zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy, konsekwencje prawne niewykonania umowy.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad, zakończenie szkolenia


Wykładowca: Kierownik Działu Instrumentów PUP - certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.


Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701), do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu – nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie, serwis kawowy), sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe).

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszeń, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu –nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis kawowy), sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł

„Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.
Nowości w zakresie przyznawania z PFRON osobom niepełnosprawnym jednorazowo środków na podjęcie działalności oraz udzielania pracodawcom zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.”

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 
„Praktyka tworzenia, realizacji i modyfikacji Indywidualnego Planu Działania jako skutecznej formy aktywizacji klientów PUP”

Wrocław
14-15 X 2019 r.
Hotel Bacero

ul. Ołtaszyńska 107

www.hotelbacero.pl


Termin zgłoszenia:
7 X 2019 r.

Warszawa
21-22 X 2019 r.
Hotel Wiatraczna

Ul. Czapelska 34a

www.hotelwiatraczna.pl/

Termin zgłoszenia:
14 X 2019 r.

Poznań
28-29 X 2019 r.
Hotel Gromada
ul. Babimojska 7
www.gromada.pl/hotel-poznan

 


Termin zgłoszenia:
21 X 2019 r.

Toruń
7-8 XI 2019 r.
Hotel Heban
ul. Małe Garbary 7
www.hotel-heban.com.pl/

Termin zgłoszenia:
31 X 2019 r.

Kraków
14-15 XI 2019 r.
Hotel City SM
ul. Gajowa 16
www.hotelcity.pl/pl/

Termin zgłoszenia:
8 XI 2019 r.

Olsztyn
21-22 XI 2019 r.
Hotel na Skarpie
ul. Gietkowska 6a
http://www.hotelnaskarpie.com.pl/

Termin zgłoszenia:
15 XI 2019 r.

Rzeszów
28-29 XI 2019 r.
Hotel Classic
ul. Armii Krajowej 32
www.hotelclassic.pl


Termin zgłoszenia:
22 XI 2019 r.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd uczestników szkolenia

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

 

1.      IPD w świetle obowiązujących przepisów:

•        cel, elementy składowe oraz założenia opracowania i realizacji IPD,

•        zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ich wpływ na pracę doradcy z klientem indywidualnym w zakresie modyfikacji

i zakończenia IPD osób, dla których wcześniej ustalony został III profil klienta

godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia

 

2.      Planowanie procesu aktywizacji klienta indywidualnego :

•        identyfikacja potencjału zawodowego klienta, jego potrzeb i oczekiwań oraz  barier utrudniających podjęcie zatrudnienia,

•        analiza zebranych danych o kliencie,

•        określanie problemu klienta w oparciu o posiadane dane,

•        ustalanie ścieżki aktywizacji - określenie z klientem możliwości i terminów realizacji konkretnych działań w celu poprawy jego sytuacji zawodowej  oraz szans zatrudnienia  na lokalnym rynku pracy,

•        dobór adekwatnych do problemu zawodowego klienta usług, instrumentów

i innych formy pomocy określonych w ustawie możliwych do zastosowaniu przez urząd pracy,

•        ustalenie działań do samodzielnej realizacji przez klienta, zasady kontroli przez doradcę wykonania działań.

3.      Indywidualny Plan Działania – realizacja i warunki zakończenia:

•        analiza i monitorowanie IPD – wyznaczanie terminów i form kontaktu z doradcą klienta,

•        modyfikacja IPD stosownie do zmieniającej się sytuacji klienta- ustalenie potrzeby

i możliwości wyznaczenia dodatkowych działań w celu doprowadzenia do zatrudnienia.

•        właściwe dokumentowanie realizacji poszczególnych etapów IPD, odpowiednie zapisy w IPD w SI SYRIUSZ

 

godz. 19.00 – kolacja

DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia

 

4.      Bariery i trudności w realizacji IPD, bilans IPD, kontrola realizacji.

 

5.      Postępowania z klientami w sytuacjach, gdy dotychczasowy Indywidualny Plan Działania nie przyniósł zamierzonych efektów.

 

6.      Zasady współpracy doradcy klienta z osobą objętą IPD oraz innymi stanowiskami w ramach CAZ przy tworzeniu i realizacji IPD w celu skutecznej aktywizacji zawodowej klientów PUP.


Wykładowca: Kierownik Działu Instrumentów PUP -  certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.


 

Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia ( wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W cenę wliczono m. in.: honorarium wykładowcy, sala wykładowa, serwis  kawowy, obiad, koszty obsługi szkolenia, Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł

 
„Warsztaty RODO - praktyka stosowania i realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, z wykorzystaniem dotychczasowej wiedzy i doświadczeń pracowników Powiatowych Urzędów Pracy”

Lublin
26-27 IX 2019 r.
Hotel Victoria
ul. Narutowicza 58/60

www.victorialublin.pl/

 

Termin zgłoszenia:
20 IX 2019 r.

 

Toruń
3-4 X 2019 r.
Hotel Heban
ul. Małe Garbary 7
www.hotel-heban.com.pl/

 

Termin zgłoszenia:
27 IX 2019 r.

 

Wrocław
14-15 X 2019 r.
Hotel Bacero
ul. Ołtaszyńska 107
www.hotelbacero.pl

 

Termin zgłoszenia:
7 X 2019 r.

Warszawa
21-22 X 2019 r.
Hotel Wiatraczna
Ul. Czapelska 34a
www.hotelwiatraczna.pl/

 


Termin zgłoszenia:
14 X 2019 r.

Poznań
28-29 X 2019 r.
Hotel Gromada
ul. Babimojska 7
www.gromada.pl/hotel-poznan

 


Termin zgłoszenia:
21 X 2019 r.

 

Szczecin
7-8 XI 2019 r.
Hotel Campanile
ul. Wyszyńskiego 30
www.campanile.com/pl/hotels/campanile-szczecin

 

Termin zgłoszenia:
31 X 2019 r.

 

Rzeszów
14-15 XI 2019 r.
Hotel Classic
ul. Armii Krajowej 32
www.hotelclassic.pl

 

Termin zgłoszenia:
8 XI 2019 r.


 

Olsztyn
21-22 XI 2019 r.
Hotel na Skarpie
ul. Gietkowska 6a
http://www.hotelnaskarpie.com.pl/

 

Termin zgłoszenia:
15 XI 2019 r.

 

Kraków
28-29 XI 2019 r.
Hotel City SM
ul. Gajowa 16
www.hotelcity.pl/pl/

 

Termin zgłoszenia:
22 XI 2019 r.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień

godz. 1100-1300 – zajęcia

I RODO WIEDZA

(najważniejsze zagadnienia wynikające z przepisów prawa w odniesieniu
do operacji przetwarzania mających miejsce w publicznych służbach zatrudnienia – PUP)

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO       I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)RODO ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

 • USTAWA z dnia 10 maja 2018o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2018 poz. 1000)

 

 • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r.(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2)(Dz.U. z 2019 r. poz. 730)

 • USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001)

godz. 1300-1400

 • obiad

godz. 1400-1900 - zajęcia

II RODO – DOŚWIADCZENIE

(wnioski i propozycje praktyk stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia – PUP wynikających z doświadczenia przy realizacji operacji przetwarzania zgodnie z RODO)

Praktyczne przykłady realizowania zadań wskazanych w RODO i innych aktach prawnych przez powiatowe urzędy pracy jako administratora lub podmiot przetwarzający, szczególnie:

1. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi wart. 5 RODO oraz w art. 25 RODO,

2. Realizacja praw osób, których dane są przetwarzane przez PUP, wskazanych w art. 12-22 oraz art. 34 RODO,

3. Realizacja obowiązków współadministratora, o którym mowa w art. 26 RODO, jeżeli przepisy prawa wskazują takie sytuacje,

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 28 RODO,

5. Dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych w PUP jedynie osób upoważnionych zgodnie z art. 29 RODO,

6. Prowadzenie rejestrów, o których mowa w art. 30 RODO,

7. Współpraca z organem nadzorczym - art. 31 RODO,

8. Wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 32 RODO,

9. Zgłaszanie i dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu w trybie art. 33 RODO,

10. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych po spełnieniu przesłanek z art. 34 RODO,

11. Przeprowadzanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania oraz prowadzenie konsultacji z organem nadzorczym, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa (art. 35 i 36 RODO),

12. Wyznaczenie inspektora ochrony danych z zastosowaniem zasad wskazanych w art. 37 i 38 RODO i określenie jego zadań,

13. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdziale V RODO,

14. Ewidencjonowanie wniosków w sprawie udostępnienia danych osobowych.

 

godz. 1900

 • kolacja

II dzień

godz. 800-900

 • śniadanie

godz. 900-1300 - zajęcia

III RODO – POTRZEBY i OCZEKIWANIA oraz PRAKTYCZNEDZIAŁANIA

w celu ich realizacji

(zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania w odniesieniu do operacji przetwarzania realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia – PUP oraz praktyczne sposoby ich realizowania z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań ze wskazaniem praktycznych działań w celu ich realizacji)

1.Praktyczne wykorzystanie Formularza oceny spełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (uodo), który został opracowany przez międzyresortowy zespół roboczy audytorów wewnętrznych i kontrolerów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

2. Praktyczne działanie wynikające z przepisów mówiących o Prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej.” zawarte w „Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369)”

3. Obowiązki pracowników powiatowych urzędów pracy w związku z udostępnianiem danych osobowych.

4. Postępowanie z pozyskanymi danymi osobowymi, kiedy brak jest prawnie uzasadnionego celu przetwarzania w powiatowym urzędzie pracy.

5.  Postępowanie w sytuacji pozyskania danych osobowych w ramach realizowanych w PUP celów i wyodrębnionych czynności przetwarzań a niewłaściwych miejscowo ze względu na wskazany cel.

6. Przetwarzanie danych pracowników w ramach organizowanych szkoleń zgodnie z wytycznymi UODO.

7. Wskazywanie odbiorców danych osobowych z uwzględnieniem organów publicznych nieuznawanych za odbiorcę.

8. Postępowanie w sytuacji, kiedy otrzymano dokumenty lub załączniki do nich zawierające dane osobowe zgodnie z realizowanymi celami i wyodrębnionymi czynnościami oraz kategoriami czynności natomiast niezgodnie z kategoriami osób, danych osobowych i ich zakresem.

9. Zapobiegania INCYDENTOM i NARUSZENIOM ochrony danych osobowych oraz postępowanie, kiedy wystąpią.

10. Postępowanie z danymi osobowymi w sytuacji wnioskowania ze strony Policji, komornika, sądów itp. o ich udostępnienie.

11. Konkretne kwestie związane z przetwarzaniem danych w okresie zatrudnienia.

12. Udostępnianie danych pracowników podmiotom zewnętrznym.

13. Wykorzystanie wewnętrznych zasobów telekomunikacyjnych.

14. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań na podstawie umów cywilnoprawnych.

15. Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna – SEPI "Platforma SEPI – wyjaśnienie zagadnień związanych z korzystaniem, przetwarzaniem, powierzaniem                                               i udostępnianiem danych osobowych.

16. Określenie zgodności przetwarzania z prawem danych osobowych członków rodziny osoby zarejestrowanej w PUP niezbędnych w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, kiedy dane pozyskano w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą, czyli od osoby zarejestrowanej w PUP a dane te zaliczane są do szczególnych kategorii danych osobowych.

17. Określenie zgodności przetwarzania z prawem danych osobowych poręczycieli umów (dane pozyskiwane od wnioskodawców) – zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oaz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017. poz. 1380) w sytuacji, kiedy dane osobowe zawarte w wekslach przetwarzane są na podstawie zgody a zgoda taka zostanie wycofana po zawarciu umowy i przyznaniu środków.

18. Anonimizacja i pseudonimizacja – okoliczności, warunki i zasady stosowania.

19. Wydawanie zaświadczeń na prośbę osoby, której dane dotyczą.

20. Dane osobowe a informacja publiczna (DO a BIP).

21. Ustalenie administratora lub podmiotu przetwarzającego a powierzanie lub udostępnianie danych osobowych.

22. Okoliczności, sytuacje, zasady zawierania i wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

23. Polecenie –upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – okoliczności, zasady wydawania i stosowane wzory.

24. Powierzanie przetwarzania danych osobowych lub udostępnianie w celu realizowania staży, prac interwencyjnych oraz szkoleń.

25. Ryzyka - Sposób realizacji obowiązków nałożonych na administratora.

26. Rejestr czynności - czy należy wprowadzić aktualizacje rejestru pod kątem zmian w ustawach po 04.05.2019

27. Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę ochrony danych osobowych w urzędzie zgodnie z art. 32 RODO, jakie dokumenty zredagować, przykładowa dokumentacja sprawozdania.

28. KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) kto jest Administratorem i jaką powinien prowadzić dokumentację.

29. Czy powiatowe urzędu pracy powinny zawierać z jednostkami organizującymi szkolenia dla bezrobotnych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

30. W zakresie zabezpieczenia zawieranych przez powiatowe urzędy pracy umów cywilnoprawnych o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – jakie dane osobowe i stosując jakie klauzule informacyjne zbierać od małżonka wnioskodawcy, poręczyciela, małżonka poręczyciela? Kategorie danych wskazane w ustawie mogą być niewystarczające do właściwego zabezpieczenia wykonania umowy.

31. Na jakiej podstawie prawnej oprzeć ewentualną klauzulę informacyjną dla osób załączających do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej tytuł prawny do rzeczy lub nieruchomości, który może zawierać dane osobowe osób trzecich (np. umowa wynajmu, dowód rejestracyjny samochodu)? – Wyjaśnienie postępowania w takiej sytuacji.

32. Czy w klauzulach informacyjnych dla klientów Urzędu drobiazgowo wyliczać wszystkich odbiorców danych bądź ich kategorie, czy też wskazać ten katalog bardziej ogólnie, np. zwrotem „odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”? Wyjaśnienie sytuacji i sposobu postępowania.

33. W przypadku skierowania do Urzędu anonimowego (np. niepodpisany maszynopis) wniosku o udzielenie informacji publicznej, informacji tej udziela się jeśli sposób udzielenia tej informacji da się pogodzić z anonimowych charakterem wiadomości (np. wnioskodawca życzy sobie opublikowania danej informacji na BIP urzędu). Jaką podstawę prawną RODO zastosować, jeśli wnioskujący o udzielenie informacji publicznej podaje swoje pełne dane osobowe, mimo że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wskazuje kategorii danych jakie podmiot publiczny może w tym zakresie przetwarzać. Również uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskującego w praktyce zwykle nie jest możliwe. Wyjaśnienie okoliczności i sposobu postępowania.

34. Czy powiatowe urzędy pracy w ramach przyznanego im prawa zbierania danych osobowych o osobach bezrobotnych dotyczących adresu zameldowania mogą występować w ramach dostępu do bazy PESEL o uzyskanie informacji o okresach, w jakich zameldowanie to miało miejsce, w celu wydania właściwej decyzji administracyjnej? (art. 4 ust. 5b pkt 10 ustawy). Wyjaśnienie okoliczności i sposobu postępowania.

 


Wykładowca: Inspektor Ochrony Danych w jednostce publicznej – jednostce organizacyjnej samorządu województwa - Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Doświadczony trener i wykładowca. Specjalista z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Praktyk w stosowaniu przepisów RODO w Publicznych Służbach Zatrudnienia.


Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu – nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie, serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe).

 

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł

 
„Skuteczne metody aktywizacji klientów Powiatowych Urzędów Pracy. Coaching jako metoda pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi.”

Termin szkolenia:

07-09.10.2019 r.

Miejsce szkolenia:
Kraków – Hotel (ośrodek) w standardzie 3***

Termin zgłoszeń:

30.09.2019 r.

Termin szkolenia:

07-09.10.2019 r.

Miejsce szkolenia:
Toruń – Hotel (ośrodek) w standardzie 3***

Termin zgłoszeń:

30.09.2019 r.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd grupy szkoleniowej

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

1.         Coaching, jako metoda „prowadzenia” klienta długotrwale bezrobotnego, poszukiwanie celów rozwojowych i drogi do osiągania celu w oparciu o zasoby klienta.

2.         Wprowadzanie coachingu do codziennej praktyki zawodowej- możliwości i ograniczenia; zasady pracy coachingowej.

 

godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00– zajęcia

3.         Elementy Racjonalnej Terapii Zachowań w coachingu/ RTZ umożliwia szybką, skuteczną pomoc coachingową przez zmianę ograniczających przekonań./.

4.         Komunikacja interpersonalna, asertywność a coaching

 • Wchodzenie w relacje z klientem. Sposoby zawierania kontraktu na współpracę.
 • Znaczenie komunikacji interpersonalnej w relacjach.
 • Komunikacja pozawerbalna i słowna.
 • Praca z „trudnym” klientem/osobą długotrwale bezrobotną.
  Asertywność, jako sposób rozwiązywania trudnych sytuacji w relacjach.
 • Informacja zwrotna, jako narzędzie motywowania
 • Podtrzymywanie kontaktu.

godz. 19.00 - kolacja

 

DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia /warsztaty/:

5.         Poszukiwanie celów, możliwych do osiągania przez długotrwale bezrobotnego - rozwijanie umiejętności stawiania sobie realistycznych celów, adekwatnych do potencjału aktywizowanego.

 

6.         Coaching jako narzędzie motywowania i wprowadzania zmian. Rozwijanie nowych umiejętności. Korygowanie nieskutecznych i wzmacnianie skutecznych działań, zachowań. Coaching jako narzędzie sprzyjające rozwojowi , pomagające aktywizować osoby bezrobotne.

 

godz. 13.00 – 14.00 – obiad.

godz. 14.00 – 16.30 –zajęcia/warsztaty/.

7.         Coaching a poszerzenie świadomości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje, analiza procesu podejmowania decyzji, świadomość skutków.

godz. 16.30– 19.00 – czas wolny.

godz. 19.00 – kolacja.

DZIEŃ TRZECI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia – ćwiczenia:

8.         Praktyczne uczenie się metod coachingowych- psychodrama- symulowanie rozmów/ spotkań pracownika urzędu pracy z osobą długotrwale bezrobotną. - /ćwiczenia/.

9. Planowanie rozwoju osobistego, poszukiwanie potencjału tkwiącego w osobie bezrobotnej i możliwości wprowadzania zmian. - /ćwiczenia/.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad – Zakończenie szkolenia.


Wykładowca I:

 • Psycholog- coach, terapeutka
 • Edukator MEN
 • Trener I i II stopnia, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych - rekomendacja trenerska od 1994r.
 • Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie
 • Doradca metodyczny

Wykładowca II:

psycholog, terapeuta, coach, trenerka, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne I i II stopnia w zakresie prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych.


Cena szkolenia : 1750 zł./os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W cenę wliczono m. in.: pobyt w hotelu (2 noclegi- pokoje 2-osobowe) pełne wyżywienie ( 3 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania- bufet szwedzki), honorarium wykładowcy, sala wykładowa, serwis  kawowy,  koszty obsługi szkolenia, Zaświadczenia, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie.

 
« poprzednia 1 2 następna »

(C) 1993 - 2019 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies