Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Powiatowe Urzędy Pracy
„Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku. Zasady ewidencji księgowej Budżetu, Funduszu Pracy oraz projektów pozakonkursowych PO WER i RPO obwiązujące w 2020r.”

Warszawa

24-25 II 2020 r.

Hotel Wald

ul. Połczyńska 52

www.wald.pl

Termin zgłoszenia:

18 II 2020 r.

Program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd uczestników szkolenia

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

 1. I.       Zasady prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok, w tym weryfikacja prawidłowego:
  1. przeprowadzenia oraz rozliczenia inwentaryzacji aktywów i pasywów
  2. przeksięgowania dochodów i wydatków
  3. ustalenia stanu majątku
  4. dokonywania odpisów aktualizujących - podstawy prawne dokonania odpisu aktualizującego, konto 290 – zasady korespondencji między kontami, zwiększenia oraz zmniejszenia odpisu –wykorzystanie a rozwiązanie odpisu aktualizującego

godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia

 1. Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji.
  1. zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów
  2. terminy przeprowadzenia inwentaryzacji – harmonogram inwentaryzacji (inwentaryzacja nie kończy się z dniem 15.01)
  3. zasady rozliczenia uzgodnienia sald z bankami i kontrahentami oraz porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami - (weryfikacja)
  4. uzgodnienie zapisów księgowych ze stanem rzeczywistym,
  5. weryfikacja dokonanej oceny przydatności składników majątkowych -  majątek zbędny lub zużyty - likwidacja
  6. rozliczenie wyników inwentaryzacyjnych, w tym osób odpowiedzialnych materialnie oraz ujęcie wyników inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.
  7. najczęściej popełniane błędy podczas inwentaryzacji.
 2. Omówienie zasad sporządzenia sprawozdania finansowego, głównie w zakresie Informacji dodatkowej w oparciu o rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zasad gospodarowania i księgowania środków pochodzących z budżetu środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 – obowiązujące w 2020 roku, oparte o tworzone w tym zakresie wytyczne, obejmujące m. in:
  1. omówienie podstawowej dokumentacji programowej
  2. przybliżenie zasad finansowania oraz kwalifikowalności jako nieodzowne elementy prawidłowego wydatkowania środków jak i skutki finansowe ich nie przestrzegania.

godz. 19.00 – kolacja

DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia

 1. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER I RPO, w tym:
  1. omówienie zasad udziału środków finansowych w ramach projektu – różnica pomiędzy projektem współfinansowanym EFS a projektem PUP
  2. omówienie zasad rozliczania podatku VAT uznanego jako wydatek niekwalifikowalny
  3. omówienie nowych zasad rozliczania kosztów pośrednich finansowanych ze środków FP
 2. Omówienie podstawowych zasad rachunkowości, gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej środków funduszu pracy i budżetu w oparciu o:
  1. ustawę o rachunkowości
  2. ustawę o finansach publicznych

rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz (…)

godz. 13.00 – 14.00 – obiad, zakończenie szkolenia


Wykładowca: Praktyk, ekonomista, główny księgowy PUP, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów konkursowych i pozakonkursowych finansowanych ze środków UE. Wykładowca i szkoleniowiec  z zakresu prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem: finansów publicznych, rachunkowości środków samorządowych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych jak również ewidencji, rozliczenia i kontroli projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszeń, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu – nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł

 
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020r. Nowe priorytety przyznawania środków przyjęte przez MRPiPS i Radę Rynku Pracy, zmiany w kierunkowych wytycznych dla PUP. Praktyczne kompendium wiedzy dla pracowników PSZ.”

Warszawa

6-7 II 2020 r.

Hotel Wald

ul. Połczyńska 52

www.wald.pl

Termin zgłoszenia:
31 I 2020 r.

Poznań

13-14 II 2020 r.

Hotel Gromada

ul. Babimojska 7

www.gromada.pl/hotel-poznan

Termin zgłoszenia:
7 II 2020 r.

Wrocław

5-6 III 2020 r.

Hotel Bacero

ul. Ołtaszyńska 107

www.hotelbacero.pl

Termin zgłoszenia:

28 II 2020 r.

Toruń

16-17 III 2020 r.

Hotel Heban

ul. Małe Garbary 7

www.hotel-heban.com.pl/

Termin zgłoszenia:

10 III 2020 r.


Program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd uczestników szkolenia

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

 1. Omówienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego:
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach i rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,
 • Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. 2014, poz. 639 z późn. zm.),

godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia

 1. Działania możliwe do sfinansowania w ramach KFS, zadania MRPiPS, samorządu wojewódzkiego i powiatowego w zarządzaniu i wydatkowaniu środków.
 2. Nowe priorytety przyznawania środków KFS – praktyczne wskazówki do ich zastosowania w świetle kierunkowych wytycznych dla urzędów pracy oraz wyjaśnień i interpretacji MRPiPS.
 3. Zasady formalnej i merytorycznej oceny wniosków, obligatoryjne i fakultatywne zapisy umowy o przyznania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.
 4. Prawidłowa realizacja umowy – obowiązki stron umowy, obowiązki pracodawcy
  i pracowników, sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków, monitoring realizacji oraz warunki wypowiedzenia umowy.

godz. 19.00 – kolacja

DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia

 1. Zasady zwrotu pomocy, w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez pracownika, niewykorzystania środków przez pracodawcę lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.
 2. Kontrola realizacji umowy i wykorzystania środków KFS - uprawnienia do kontroli, zasady prowadzenia kontroli przez starostę, zakres i ustalenia kontroli, stosowana dokumentacja.
 3. Analiza dotychczasowych doświadczeń oraz pojawiających się problemów
  w przyznawaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu  środków KFS.
 4. Regulacje w zakresie pomocy de minimis udzielanej w przypadku KFS.

10.  Pytania i odpowiedzi.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad, zakończenie szkolenia


Wykładowca: Kierownik Działu Instrumentów PUP -  certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług KFS, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis,. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.


Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszeń, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu –nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł

 
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020 r. – praktyczne i prawne aspekty związane z rozpatrywaniem wniosków, zawieraniem umów, finansowaniem, rozliczaniem i monitoringiem. Nowości w priorytetach wydatkowania środków KFS”

Rzeszów
6-7 II 2020 r.
Hotel Classic
ul. Armii Krajowej 32
www.hotelclassic.pl

Termin zgłoszenia:
31 I 2020 r.

Kraków
27-28 II 2020 r.
Hotel City SM
ul. Gajowa 16
www.hotelcity.pl/pl/

Termin zgłoszenia:
21 II 2020 r.

Katowice
23-24 III 2020 r.
Hotel Silesian
ul. Szybowcowa 1A
www.silesianhotel.pl/hotel

Termin zgłoszenia:
17 III 2020 r.

Program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd uczestników szkolenia

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

1.         Krajowy Fundusz Szkoleniowy – regulacje prawne.

2.         Działania finansowane z KFS i rodzaje kosztów.

3.         Priorytety przyznawania środków KFS w 2020 roku – praktyczne wskazówki.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia

4.         Zasady i tryb rozpatrywania wniosków pracodawców i przyznanie środków z KFS w 2020 roku:

 • zasady organizowania naboru wniosków,
 • terminy naborów,
 • katalog danych i dokumentów jakie powinien zawierać wniosek, czego możemy żądać na etapie wniosku,
 • zasady rozpatrywania wniosków,
 • kryteria oceny wniosków.

5.         Zakres wsparcia pracodawcy środkami KFS.

6.         Umowy o finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS – wzory umów.

7.         Umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

8.         Finansowanie z KFS działań realizowanych w danym roku kalendarzowym i na przełomie lat.

9.         Możliwości korzystania ze środków KFS przez określone grupy zawodowe.

10.       Instytucje szkoleniowe uprawnione do przeprowadzenia szkolenia – uzasadnienie wyboru instytucji, certyfikat jakości usług jako element oceny instytucji wskazanej do przeprowadzenia szkolenia.

11.       Kontrola i monitorowanie wydatkowania przez pracodawcę środków KFS na działania związane z kształceniem ustawicznym.

12.       Procedura zwrotu środków KFS.

13.       Obciążenie podatkiem VAT kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS.

14.       Praktyczne ujęcie pomocy de minimis w KFS.

godz. 19.00 – kolacja

DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia

15.       Dokumentacja wykorzystywana w realizacji KFS – wzory stosowanych wniosków i umów

o finansowanie działań z KFS, treść umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.

16.       Identyfikacja zagrożeń i potencjałów KFS na podstawie codziennej praktyki – praktyczne porady.

17.       Regulamin organizacji szkoleń w PUP.

18.       Dokumentacja związana z organizacją procesu szkoleniowego (wnioski, umowy, skierowania, koszty dojazdu na szkolenie, koszty noclegu i inne).

19.       Ocena efektywności szkoleń – stosowane techniki i metody oceny.

20.       Prawidłowa realizacja usługi szkoleń i bonów szkoleniowych - analiza nieprawidłowości wykazanych przez nadzór wojewody.

21.       Podsumowanie szkolenia.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad, zakończenie szkolenia

 


Wykładowca: Długoletni trener i wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń modułowych MPiPS dla pracowników instytucji rynku pracy, w szczególności z obszaru KFS, doradztwa zawodowego, pośrednictwa, integumentów rynku pracy.


Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu – nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie, serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe).

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszeń, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu –nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł 
„Efektywne zarządzanie projektem PUP w 2020r. z uwzględnieniem zmian w metodyce projektów.”

Warszawa

6-7 II 2020 r.

Hotel Wald

ul. Połczyńska 52

www.wald.pl

Termin zgłoszenia:

31 I 2020 r.

Poznań

13-14 II 2020 r.

Hotel Gromada

ul. Babimojska 7

www.gromada.pl/hotel-poznan

Termin zgłoszenia:

7 II 2020 r.

Wrocław

5-6 III 2020 r.

Hotel Bacero

ul. Ołtaszyńska 107

www.hotelbacero.pl

Termin zgłoszenia:

28 II 2020 r.

Kraków

21-22 V 2020 r.

Hotel City SM

ul. Gajowa 16

www.hotelcity.pl/pl/

Termin zgłoszenia:

15 V 2020 r.

Olsztyn

8-9 VI 2020 r.

Hotel na Skarpie

ul. Gietkowska 6a

www.hotelnaskarpie.com.pl

Termin zgłoszenia:

2 VI 2020 r.

 

Program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd uczestników szkolenia

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

I.         PRAWIDŁOWA REALIZACJA PRZEZ URZĄD PRACY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS

1.         Omówienie najważniejszych zapisów w dokumentach programowych niezbędnych w procesie realizacji projektów konkursowych i pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia

II.        FORMY WSPARCIA, WSKAŹNIKI ORAZ KWALIFIKOWALNOŚĆ OSÓB I WYDATKÓW.

1. Omówienie sposobu dokumentowanie działań projektowych w aspekcie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie:

– procedury realizacji,

– promocja projektu,

– rekrutacja, kwalifikowalność uczestników projektu, pozyskiwanie danych osobowych,

– dokumentacja realizowanych zadań projektowych

– zarządzanie projektem a koszty pośrednie, najnowsze interpretacje i stanowiska związane z zarządzaniem projektem pup,

– działania monitoringowe ( w tym monitoring założonych wskaźników produktu i rezultatu).

2. Wniosek o płatność podstawą oceny realizacji projektu.

– monitoring uczestników projektu,

– postęp rzeczowy wniosku,

- wskaźniki efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźniki horyzontalne

– postęp finansowy wniosku,

- ewidencja księgowa i aktualne wymogi odnośnie opisu dokumentów finansowo-księgowych

- zmiany w zakresie rozliczania w projektach EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

- zmiany w zakresie rozliczania wydatków na zarządzanie projektami EFS;

- finansowanie VAT w projekcie

– dokumenty do analizy pogłębionej.

- zamykanie i końcowe rozliczanie projektów z 2018 r.

godz. 19.00 – kolacja

DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia

III.      KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW

1.Zakres kontroli obejmujący uczestników projektu, realizację  poszczególnych form wsparcia,

2. Zakres i cel wizyt monitoringowych.

 

IV.      ROLA PUP W PROJEKTACH PARTNERSKICH

 

V.        OMÓWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYSTEPUJACYCH BŁĘDÓW I UCHYBIEŃ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU.

 

VI.      PYTANIA UCZESTNIKÓW.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad, zakończenie szkolenia


Wykładowca: Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia-  praktyk w zakresie zarządzania projektami - od 2005 r.  autorka i koordynator wielu projektów konkursowych i systemowych. Od  2013 specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z pozyskiwaniem, realizacją  i rozliczaniem  funduszy unijnych. m.in. dla członów Komisji Oceny Projektów,  dla  pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami unijnymi oraz Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy. Ekspert Centralnej Bazy Ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (od 2008 roku)  dokonujący oceny projektów (również  innowacyjnych i ponadnarodowych) oraz strategii wdrażania projektów innowacyjnych. Jako ekspert RPO WM dokonuje ocen w ramach  Osi priorytetowej VIII, IX, X. Od 2015 roku również Ekspert Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dokonujący oceny projektów w sferze zatrudnienia w ramach POWER.


Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszeń, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu – nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł

 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2020 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies