Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Powiatowe Urzędy Pracy
„Cudzoziemiec w PUP praktyczne aspekty legalizacji pracy w świetle kpa oraz RODO”

Gdańsk
21-22 XI 2019 r.
Hotel FOCUS
ul. Elbląska 85
www.focushotels.pl


Termin zgłoszenia:
15 XI 2019 r.

Kraków
28-29 XI 2019 r.
Hotel City SM
ul. Gajowa 16
www.hotelcity.pl/pl/


Termin zgłoszenia:
22 XI 2019 r.

Olsztyn
2-3 XII 2019 r.
Hotel na Skarpie
ul. Gietkowska 6a
www.hotelnaskarpie.com.pl/


Termin zgłoszenia:
25 XI 2019 r.

Katowice
16-17 XII 2019 r.
Hotel Silesian
ul. Szybowcowa 1A
www.silesianhotel.pl/hotel


Termin zgłoszenia:
9 XII 2019 r.

NOWY PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd uczestników szkolenia

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

 

I.         Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

1.         Warunki formalne oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca

2.         Analiza wniosku pracodawcy w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeń wykonawczych

3.         Pracodawca- definicja – wpis do CEIDG a spółki

4.         Stanowisko pracy a klasyfikacja zawodów i specjalności

5.         Odpowiednie wynagrodzenie cudzoziemca

godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia

6.         Okresy powierzenia wykonywania pracy

7.         Okoliczności odmowy wydania oświadczenia

8.         Terminy kpa a terminy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

9.         Systemy informatyczne wykorzystywane prze PUP

10.       Obowiązki informacyjne pracodawcy

11.       Tworzenie wzorów pism i decyzji administracyjnych w sprawach oświadczeń

 

II.        Zezwolenie na pracę sezonową

1.         Warunki formalne złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

2.         Analiza wniosku pracodawcy

3.         Przesłanki udzielenia zezwolenia na pracę sezonową

4.         Odmowa udzielenia zezwolenia na pracę sezonową

5.         Klasyfikacja działalności dot. pracy sezonowej – analiza

6.         Praca sezonowa a karta pobytu

7.         Udzielenie a przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową – wyjaśnienie różnic

8.         Terminy administracyjne wydania zezwolenia na pracę sezonową

9.         Odmowa wszczęcia postępowania, umorzenie postępowania,

10.       Tworzenie i wzory pism w sprawach zezwolenia na pracę sezonową (wezwania, decyzje, postanowienia)

III.      Pobyt cudzoziemca w Polsce – obliczanie legalnego pobytu

IV.      Metryka sprawy w prowadzonych przez PUP postępowaniach

V.        Upoważnienia pracowników w sprawach oświadczeń i zezwoleń

VI.      Klauzula informacyjna dla cudzoziemców zamierzających podjąć lub podejmujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej     RODO

VII.     Rejestracja cudzoziemca w urzędzie pracy

 

godz. 19.00 – kolacja

 

DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia

 

VIII.   Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy

1.         Termin wydania informacji

2.         Zwolnienia z informacji starosty

3.         Analiza oferty pracy w kontekście wydawanej informacji

IX.      Brexit a cudzoziemiec w PUP

X.        Skutki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców

XI.      Kontrola i nadzór sprawowane przez Urzędy Wojewódzkie

(Oddziały ds. Cudzoziemców) nad działalnością Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

•          Podstawy prawne i zasady kontroli

•          Przebieg kontroli

•          Dokumentacja (protokół kontroli)

XI. Warsztaty – analiza przypadków

godz. 13.00 – 14.00 – obiad, zakończenie szkolenia


Wykładowca: Mariola Iskrzyńska - Strzałka -  prawnik- praktyk z ponad 20-letnią praktyką z zakresu zatrudniania cudzoziemców.

Kierownik Oddziału Cudzoziemców ds. legalizacji pobytu i pracy Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.


Cena szkolenia: 1390zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 zł/os

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu – nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe).

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł

 
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020 r. - nowe priorytety i praktyka stosowania w działalności PUP”

Warszawa

25-26 XI 2019 r.

Hotel Wald

ul. Połczyńska 52

www.wald.pl


Termin zgłoszenia:

18 XI 2019 r.

Poznań

9-10 XII 2019 r.

Hotel Gromada

ul. Babimojska 7

www.gromada.pl/hotel-poznan


Termin zgłoszenia:

2 XII 2019 r.

Toruń

12-13 XII 2019 r.

Hotel Heban

ul. Małe Garbary 7

www.hotel-heban.com.pl

Termin zgłoszenia:

6 XII 2019 r.

 

Program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd uczestników szkolenia

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

 1. Omówienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego:
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach i rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,
 • Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. 2014, poz. 639),
 • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U z 2016 r., poz. 2155)

godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia

 1. Działania możliwe do sfinansowania w ramach KFS, zadania MRPiPS, samorządu wojewódzkiego i powiatowego w zarządzaniu i wydatkowaniu środków.
 2. Przyznawanie środków KFS w 2020 r.- zasady dystrybucji środków, zawartość wniosku, ocena wniosków -tryb, zasady i elementy uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosków.
 3. Omówienie przyjętych na 2020 rok priorytetów przyznawania środków KFS

wg. algorytmu oraz z rezerwy ministra.

 1. Wpływ obowiązujących priorytetów na rozpatrywanie wniosków- ćwiczenia na przykładach.
 2. Zasady przeprowadzania negocjacji treści wniosku pracodawców.
 1. Tworzenie dokumentacji wykorzystywanej w realizacji usługi – wzory stosowanych umów o finansowanie działań z KFS, treść umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.
 2. Prawidłowa realizacja umowy – obowiązki stron umowy, obowiązki pracodawcy i pracowników, sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków, warunki wypowiedzenia umowy.

godz. 19.00 – kolacja

DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia

 1. Zasady zwrotu pomocy, w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez pracownika, niewykorzystania środków przez pracodawcę lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

10.  Kontrola realizacji umowy i wykorzystania środków KFS - uprawnienia do kontroli, zasady prowadzenia kontroli przez starostę, zakres i ustalenia kontroli, stosowana dokumentacja.

11.  Analiza dotychczasowych doświadczeń oraz pojawiających się problemów w przyznawaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu  środków KFS.

12. Regulacje w zakresie pomocy de minimis udzielanej w przypadku KFS.

13. Pytania i odpowiedzi.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad, zakończenie szkolenia


Wykładowca: Kierownik Działu Instrumentów PUP -  certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis, KFS. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.


Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu – nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie, serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe).

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszeń, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu –nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł


 
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020 r. Weryfikacja wniosków, zawieranie umów, finansowanie, rozliczanie i monitoring – analiza nieprawidłowości wykazanych przez nadzór wojewody”

Kraków
28-29 XI 2019 r.
Hotel City SM
ul. Gajowa 16
www.hotelcity.pl/pl/

Termin zgłoszenia:
22 XI 2019 r.

Wrocław
2-3 XII 2019 r.
Hotel Bacero
ul. Ołtaszyńska 107
www.hotelbacero.pl

Termin zgłoszenia:
25 XI 2019 r.

Katowice
16-17 XII 2019 r.
Hotel Silesian
ul. Szybowcowa 1A
www.silesianhotel.pl/hotel

Termin zgłoszenia:
9 XII 2019 r.

 

 

Program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd uczestników szkolenia

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

1.         Krajowy Fundusz Szkoleniowy – regulacje prawne.

2.         Działania finansowane z KFS i rodzaje kosztów.

3.         Priorytety przyznawania środków KFS w 2020 roku – praktyczne wskazówki.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia

4.         Zasady i tryb rozpatrywania wniosków pracodawców i przyznanie środków z KFS w 2020 roku:

 • zasady organizowania naboru wniosków,
 • terminy naborów,
 • katalog danych i dokumentów jakie powinien zawierać wniosek, czego możemy żądać na etapie wniosku,
 • zasady rozpatrywania wniosków,
 • kryteria oceny wniosków.

5.         Zakres wsparcia pracodawcy środkami KFS.

6.         Umowy o finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS – wzory umów.

7.         Umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

8.         Finansowanie z KFS działań realizowanych w danym roku kalendarzowym i na przełomie lat.

9.         Możliwości korzystania ze środków KFS przez określone grupy zawodowe.

10.       Instytucje szkoleniowe uprawnione do przeprowadzenia szkolenia – uzasadnienie wyboru instytucji, certyfikat jakości usług jako element oceny instytucji wskazanej do przeprowadzenia szkolenia.

11.       Kontrola i monitorowanie wydatkowania przez pracodawcę środków KFS na działania związane z kształceniem ustawicznym.

12.       Procedura zwrotu środków KFS.

13.       Obciążenie podatkiem VAT kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS.

14.       Praktyczne ujęcie pomocy de minimis w KFS.

godz. 19.00 – kolacja

DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia

15.       Dokumentacja wykorzystywana w realizacji KFS – wzory stosowanych wniosków i umów

o finansowanie działań z KFS, treść umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.

16.       Identyfikacja zagrożeń i potencjałów KFS na podstawie codziennej praktyki – praktyczne porady.

17.       Regulamin organizacji szkoleń w PUP.

18.       Dokumentacja związana z organizacją procesu szkoleniowego (wnioski, umowy, skierowania, koszty dojazdu na szkolenie, koszty noclegu i inne).

19.       Ocena efektywności szkoleń – stosowane techniki i metody oceny.

20.       Prawidłowa realizacja usługi szkoleń i bonów szkoleniowych - analiza nieprawidłowości wykazanych przez nadzór wojewody.

21.       Podsumowanie szkolenia.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad, zakończenie szkolenia

 


Wykładowca: Długoletni trener i wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń modułowych MPiPS dla pracowników instytucji rynku pracy, w szczególności z obszaru KFS, doradztwa zawodowego, pośrednictwa, integumentów rynku pracy.


Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu – nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie, serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe).

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszeń, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu –nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł 
„Warsztaty RODO - praktyka stosowania i realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, z wykorzystaniem dotychczasowej wiedzy i doświadczeń pracowników Powiatowych Urzędów Pracy”

Gdańsk
21-22 XI 2019 r.
Hotel FOCUS

ul. Elbląska 85
www.focushotels.pl

Termin zgłoszenia:
15 XI 2019 r.

Kraków
28-29 XI 2019 r.
Hotel City SM
ul. Gajowa 16
www.hotelcity.pl/pl/

Termin zgłoszenia:
22 XI 2019 r.

Olsztyn
2-3 XII 2019 r.
Hotel na Skarpie
ul. Gietkowska 6a
www.hotelnaskarpie.com.pl/

Termin zgłoszenia:
25 XI 2019 r.

Katowice
16-17 XII 2019 r.
Hotel Silesian
ul. Szybowcowa 1A
www.silesianhotel.pl/hotel

Termin zgłoszenia:
9 XII 2019 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień

godz. 1100-1300 – zajęcia

I RODO WIEDZA

(najważniejsze zagadnienia wynikające z przepisów prawa w odniesieniu
do operacji przetwarzania mających miejsce w publicznych służbach zatrudnienia – PUP)

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO       I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)RODO ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

 • USTAWA z dnia 10 maja 2018o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2018 poz. 1000)

 

 • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r.(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2)(Dz.U. z 2019 r. poz. 730)

 • USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001)

godz. 1300-1400

 • obiad

godz. 1400-1900 - zajęcia

II RODO – DOŚWIADCZENIE

(wnioski i propozycje praktyk stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia – PUP wynikających z doświadczenia przy realizacji operacji przetwarzania zgodnie z RODO)

Praktyczne przykłady realizowania zadań wskazanych w RODO i innych aktach prawnych przez powiatowe urzędy pracy jako administratora lub podmiot przetwarzający, szczególnie:

1. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi wart. 5 RODO oraz w art. 25 RODO,

2. Realizacja praw osób, których dane są przetwarzane przez PUP, wskazanych w art. 12-22 oraz art. 34 RODO,

3. Realizacja obowiązków współadministratora, o którym mowa w art. 26 RODO, jeżeli przepisy prawa wskazują takie sytuacje,

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 28 RODO,

5. Dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych w PUP jedynie osób upoważnionych zgodnie z art. 29 RODO,

6. Prowadzenie rejestrów, o których mowa w art. 30 RODO,

7. Współpraca z organem nadzorczym - art. 31 RODO,

8. Wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 32 RODO,

9. Zgłaszanie i dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu w trybie art. 33 RODO,

10. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych po spełnieniu przesłanek z art. 34 RODO,

11. Przeprowadzanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania oraz prowadzenie konsultacji z organem nadzorczym, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa (art. 35 i 36 RODO),

12. Wyznaczenie inspektora ochrony danych z zastosowaniem zasad wskazanych w art. 37 i 38 RODO i określenie jego zadań,

13. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdziale V RODO,

14. Ewidencjonowanie wniosków w sprawie udostępnienia danych osobowych.

 

godz. 1900

 • kolacja

II dzień

godz. 800-900

 • śniadanie

godz. 900-1300 - zajęcia

III RODO – POTRZEBY i OCZEKIWANIA oraz PRAKTYCZNEDZIAŁANIA

w celu ich realizacji

(zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania w odniesieniu do operacji przetwarzania realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia – PUP oraz praktyczne sposoby ich realizowania z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań ze wskazaniem praktycznych działań w celu ich realizacji)

1.Praktyczne wykorzystanie Formularza oceny spełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (uodo), który został opracowany przez międzyresortowy zespół roboczy audytorów wewnętrznych i kontrolerów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

2. Praktyczne działanie wynikające z przepisów mówiących o Prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej.” zawarte w „Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369)”

3. Obowiązki pracowników powiatowych urzędów pracy w związku z udostępnianiem danych osobowych.

4. Postępowanie z pozyskanymi danymi osobowymi, kiedy brak jest prawnie uzasadnionego celu przetwarzania w powiatowym urzędzie pracy.

5.  Postępowanie w sytuacji pozyskania danych osobowych w ramach realizowanych w PUP celów i wyodrębnionych czynności przetwarzań a niewłaściwych miejscowo ze względu na wskazany cel.

6. Przetwarzanie danych pracowników w ramach organizowanych szkoleń zgodnie z wytycznymi UODO.

7. Wskazywanie odbiorców danych osobowych z uwzględnieniem organów publicznych nieuznawanych za odbiorcę.

8. Postępowanie w sytuacji, kiedy otrzymano dokumenty lub załączniki do nich zawierające dane osobowe zgodnie z realizowanymi celami i wyodrębnionymi czynnościami oraz kategoriami czynności natomiast niezgodnie z kategoriami osób, danych osobowych i ich zakresem.

9. Zapobiegania INCYDENTOM i NARUSZENIOM ochrony danych osobowych oraz postępowanie, kiedy wystąpią.

10. Postępowanie z danymi osobowymi w sytuacji wnioskowania ze strony Policji, komornika, sądów itp. o ich udostępnienie.

11. Konkretne kwestie związane z przetwarzaniem danych w okresie zatrudnienia.

12. Udostępnianie danych pracowników podmiotom zewnętrznym.

13. Wykorzystanie wewnętrznych zasobów telekomunikacyjnych.

14. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań na podstawie umów cywilnoprawnych.

15. Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna – SEPI "Platforma SEPI – wyjaśnienie zagadnień związanych z korzystaniem, przetwarzaniem, powierzaniem                                               i udostępnianiem danych osobowych.

16. Określenie zgodności przetwarzania z prawem danych osobowych członków rodziny osoby zarejestrowanej w PUP niezbędnych w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, kiedy dane pozyskano w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą, czyli od osoby zarejestrowanej w PUP a dane te zaliczane są do szczególnych kategorii danych osobowych.

17. Określenie zgodności przetwarzania z prawem danych osobowych poręczycieli umów (dane pozyskiwane od wnioskodawców) – zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oaz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017. poz. 1380) w sytuacji, kiedy dane osobowe zawarte w wekslach przetwarzane są na podstawie zgody a zgoda taka zostanie wycofana po zawarciu umowy i przyznaniu środków.

18. Anonimizacja i pseudonimizacja – okoliczności, warunki i zasady stosowania.

19. Wydawanie zaświadczeń na prośbę osoby, której dane dotyczą.

20. Dane osobowe a informacja publiczna (DO a BIP).

21. Ustalenie administratora lub podmiotu przetwarzającego a powierzanie lub udostępnianie danych osobowych.

22. Okoliczności, sytuacje, zasady zawierania i wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

23. Polecenie –upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – okoliczności, zasady wydawania i stosowane wzory.

24. Powierzanie przetwarzania danych osobowych lub udostępnianie w celu realizowania staży, prac interwencyjnych oraz szkoleń.

25. Ryzyka - Sposób realizacji obowiązków nałożonych na administratora.

26. Rejestr czynności - czy należy wprowadzić aktualizacje rejestru pod kątem zmian w ustawach po 04.05.2019

27. Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę ochrony danych osobowych w urzędzie zgodnie z art. 32 RODO, jakie dokumenty zredagować, przykładowa dokumentacja sprawozdania.

28. KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) kto jest Administratorem i jaką powinien prowadzić dokumentację.

29. Czy powiatowe urzędu pracy powinny zawierać z jednostkami organizującymi szkolenia dla bezrobotnych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

30. W zakresie zabezpieczenia zawieranych przez powiatowe urzędy pracy umów cywilnoprawnych o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – jakie dane osobowe i stosując jakie klauzule informacyjne zbierać od małżonka wnioskodawcy, poręczyciela, małżonka poręczyciela? Kategorie danych wskazane w ustawie mogą być niewystarczające do właściwego zabezpieczenia wykonania umowy.

31. Na jakiej podstawie prawnej oprzeć ewentualną klauzulę informacyjną dla osób załączających do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej tytuł prawny do rzeczy lub nieruchomości, który może zawierać dane osobowe osób trzecich (np. umowa wynajmu, dowód rejestracyjny samochodu)? – Wyjaśnienie postępowania w takiej sytuacji.

32. Czy w klauzulach informacyjnych dla klientów Urzędu drobiazgowo wyliczać wszystkich odbiorców danych bądź ich kategorie, czy też wskazać ten katalog bardziej ogólnie, np. zwrotem „odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”? Wyjaśnienie sytuacji i sposobu postępowania.

33. W przypadku skierowania do Urzędu anonimowego (np. niepodpisany maszynopis) wniosku o udzielenie informacji publicznej, informacji tej udziela się jeśli sposób udzielenia tej informacji da się pogodzić z anonimowych charakterem wiadomości (np. wnioskodawca życzy sobie opublikowania danej informacji na BIP urzędu). Jaką podstawę prawną RODO zastosować, jeśli wnioskujący o udzielenie informacji publicznej podaje swoje pełne dane osobowe, mimo że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wskazuje kategorii danych jakie podmiot publiczny może w tym zakresie przetwarzać. Również uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskującego w praktyce zwykle nie jest możliwe. Wyjaśnienie okoliczności i sposobu postępowania.

34. Czy powiatowe urzędy pracy w ramach przyznanego im prawa zbierania danych osobowych o osobach bezrobotnych dotyczących adresu zameldowania mogą występować w ramach dostępu do bazy PESEL o uzyskanie informacji o okresach, w jakich zameldowanie to miało miejsce, w celu wydania właściwej decyzji administracyjnej? (art. 4 ust. 5b pkt 10 ustawy). Wyjaśnienie okoliczności i sposobu postępowania.

 


Wykładowca: Inspektor Ochrony Danych w jednostce publicznej – jednostce organizacyjnej samorządu województwa - Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Doświadczony trener i wykładowca. Specjalista z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Praktyk w stosowaniu przepisów RODO w Publicznych Służbach Zatrudnienia.


Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu – nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie, serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe).

 

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł

 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2019 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies