Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Powiatowe Urzędy Pracy
„Legalizacja pracy cudzoziemców przez PUP w 2020 r. - nowa polityka migracyjna”

Program szkolenia

I. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

1.Dokumenty formalne  oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeń wykonawczych

2. Kto jest pracodawcą – analiza pracodawcy jednoosobowego (CEIDG) , spółek i osób fizycznych

3. Zawód a stanowisko pracy - różnice

godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia – cd.

4. Wynagrodzenie wskazane w oświadczeniu a przepisy prawne ustaw dotyczących cudzoziemców (czy można zmienić wysokość wynagrodzenia)

5. Okresy powierzenia wykonywania pracy – analiza podczas warsztatów

6. Decyzja o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń – praktyczne wzory tworzone podczas szkolenia

7. Terminy kpa a terminy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – co to znaczy 7 dni roboczych – praktyczne orzeczenia

8. Systemy informatyczne wykorzystywane prze PUP – analiza ułatwień i utrudnień

9. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec PUP – skutki prawne

10. Tworzenie wzorów pism i decyzji administracyjnych w sprawach oświadczeń

 

II. Zezwolenie na pracę sezonową

1. Dokumenty formalne złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

2. Analiza wniosku pracodawcy

3. Zezwolenia na pracę sezonową – co oznacza 9 miesięcy w roku kalendarzowym

4. Odmowa udzielenia zezwolenia na pracę sezonową – praktyczne ćwiczenia

5. Klasyfikacja działalności dot. pracy sezonowej – analiza i omówienie proponowanych zmian NOWOŚĆ

godz. 19.00 – kolacja


DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia – cd.

III. Pobyt cudzoziemca w Polsce – obliczanie legalnego pobytu – zmiany w ustawie o cudzoziemcach - NOWOŚĆ

IV.      Metryka sprawy w prowadzonych przez PUP postępowaniach

V.        Upoważnienia pracowników w sprawach oświadczeń i zezwoleń

VI.      Opłata skarbowa a opłata administracyjna – różnice NOWE ZAGADNIENIA

VII.     Klauzula informacyjna dla cudzoziemców zamierzających podjąć lub podejmujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej RODO

VIII.   Rejestracja cudzoziemca w urzędzie pracy NOWE ZAGADNIENIA

IX.      Pełnomocnik w PUP – analiza udzielanych pełnomocnik i obowiązki PUP w stosunku do pełnomocnik – analiza orzeczeń NAJNOWSZA LINIA ORZECZNICZA

X.        Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy

1.         Termin wydania informacji

2.         Zwolnienia z informacji starosty

3.         Analiza oferty pracy w kontekście wydawanej informacji

XI.      Brexit a cudzoziemiec w PUP NOWE INFORMACJE !!!

XII.     Warsztaty – analiza przypadków i najczęściej zadawanych pytań

godz. 13.00 – 14.00 – obiad, zakończenie szkolenia


Wykładowca: Mariola Iskrzyńska - Strzałka -  prawnik- praktyk z ponad 20-letnią praktyką z zakresu zatrudniania cudzoziemców.


Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszeń, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu – nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł

 
„Procedury administracyjne dla pracowników PUP – kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z aspektem zatrudniania cudzoziemców”

Program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd uczestników szkolenia

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

I. Wprowadzenie do kpa;

II. Przedmiotowy i podmiotowy zakres KPA:

 1. ogólne zasady postępowania administracyjnego po nowelizacji ich praktyczne znaczenie dla organu (zasada przyjaznej interpretacji prawa, zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności, zasada pewności prawa, zasada współdziałania organów dla dobra postępowania, zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych),
 2. zasada pisemności postępowania po zmianach z kwietnia 2018 r. (art. 14),
 3. ocena działania urzędów i pracowników tych urzędów – nowy art. 14a,
 4. pojęcie interesu w kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić w różnych postępowaniach i ich interpretacja przez orzecznictwo sądów administracyjnych,
 5. uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia – cd.

III.    Podmiotowe aspekty postępowania administracyjnego:

 1. organ prowadzący postępowanie (właściwość organu, wyłączenie pracownika i organu od załatwienia sprawy, pełnomocnictwo administracyjne)
 2. strona postępowania administracyjnego (pojęcie strony, przedstawiciel strony, pełnomocnik strony),
 3. inni uczestnicy postępowania administracyjnego.

IV.    Najczęstsze błędy popełniane przez pracowników PUP w stosowaniu KPA wg wyników kontroli Wojewodów;

V.    Przebieg postępowania administracyjnego:

 1. Wszczęcie postępowania administracyjnego, a obowiązek informacyjny wg RODO (sposoby wszczęcia postępowania, skutki wszczęcia postępowania),
 2. dowody w kpa( zasady prowadzenia postępowania dowodowego, poświadczanie dokumentów),
 3. kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism według nowych zasad;braki istotne i nieistotne pism, termin uzupełnienia braków formalnych podania, braki podania i konsekwencje ich nieuzupełnienia. Tryb uzupełniania braków podania. Pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 k.p.a. po nowelizacji)
 4. podpis zaufany zamiast profilu zaufanego ePUAP – nowy instrument do elektronicznej identyfikacji uczestników postępowania od września 2018 r.,
 5. inne czynności procesowe postępowania (wezwania, protokoły i adnotacje),
 6. Uwierzytelnianie kopii dokumentów na wniosek strony (art. 76a §2b).
 7. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nim przez stronę.
 8. Wskazanie stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od niej zależnych (art.79a k.p.a.)
 9. Rozstrzyganie na korzyść strony wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy (k.p.a. po nowelizacji - art.81a)
 10. Przekazanie podania wniesionego do organu niewłaściwego

VI. Terminy w postępowaniu administracyjnym (rodzaje terminów, obliczanie terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach - koniec terminu, a sobota, niedziela i święto, przywracanie terminów),

VII. Instytucja ponaglenia organu, pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia,

 1. bezczynność i przewlekłość postępowania.
 2. Instytucja ponaglenia. Postępowanie w sprawie ponaglenia. Obowiązki organów administracji publicznej w związku z wniesieniem ponaglenia.
 3. Rozszerzona odpowiedzialność urzędników za bezczynność/przewlekłość            (art. 38 k.p.a.)
 4. Ponaglenie a skarga na bezczynność/przewlekłość do sądu administracyjnego.

VIII.  Przedłużenie postępowania w świetle znowelizowanego art. 36 kodeksu K.p.a. po nowelizacji

godz. 19.00 – kolacja

DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia – cd.

IX.  Doręczenie w kpa

 1. Doręczenia właściwe,  zastępcze, konkludentne
 2. Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Doręczenia   na elektroniczną skrzynkę podawczą w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny
 3. Publiczne formy komunikacji ze stroną (obwieszczenie, forma zwyczajowa, bip)
 4. Modyfikacja i rozszerzenie dotychczasowej regulacji. Publiczne obwieszczenie w przypadku wielości stron postępowania.( art. 49 w nowym brzmieniu, nowy przepis – art. 49a k.p.a)
 5. Fikcja doręczenia
 6. Konsekwencje wadliwego doręczenia bądź niedoręczenia w ogóle.

X. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:

 1. decyzje administracyjne -zrzeczenie się prawa do odwołania i nowy zakres pouczenia; decyzja prawomocna; ostateczność, a prawomocność decyzji administracyjnej; związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje prawne,
 2. postanowienia.

XI. Zawieszenie postępowania w kpa – obowiązki strony i pracownika PUP.

XII. Postępowanie uproszczone.

XIII.    Kompetencje organów samorządowych w postępowaniach, których przedmiotem jest weryfikacja rozstrzygnięć zapadłych w postępowaniu administracyjnym:

 1. postępowanie odwoławcze, zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie i decyzję organu I instancji; zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy,
 2. nowe zasady zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego,
 3. wznowienie postępowania administracyjnego,
 4. stwierdzenie nieważności decyzji,
 5. inne przypadki zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnych.
XIV. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a RODO.
XV. Warsztaty – tworzenie pism administracyjnych.
XVI. Legalizacja pracy przez PUP i ww. procedury administracyjne w kontekście wydawanych oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.
XVII. Podsumowanie szkolenia. Dyskusja.

Wykładowca: Mariola Iskrzyńska - Strzałka -  prawnik- praktyk z ponad 20-letnią praktyką z zakresu zatrudniania cudzoziemców.


Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszeń, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu – nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł

 
„Efektywne zarządzanie projektem PUP w 2020r. z uwzględnieniem zmian w metodyce projektów.”

Program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd uczestników szkolenia

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

I.         PRAWIDŁOWA REALIZACJA PRZEZ URZĄD PRACY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS

1.         Omówienie najważniejszych zapisów w dokumentach programowych niezbędnych w procesie realizacji projektów konkursowych i pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia

II.        FORMY WSPARCIA, WSKAŹNIKI ORAZ KWALIFIKOWALNOŚĆ OSÓB I WYDATKÓW.

1. Omówienie sposobu dokumentowanie działań projektowych w aspekcie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie:

– procedury realizacji,

– promocja projektu,

– rekrutacja, kwalifikowalność uczestników projektu, pozyskiwanie danych osobowych,

– dokumentacja realizowanych zadań projektowych

– zarządzanie projektem a koszty pośrednie, najnowsze interpretacje i stanowiska związane z zarządzaniem projektem pup,

– działania monitoringowe ( w tym monitoring założonych wskaźników produktu i rezultatu).

2. Wniosek o płatność podstawą oceny realizacji projektu.

– monitoring uczestników projektu,

– postęp rzeczowy wniosku,

- wskaźniki efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźniki horyzontalne

– postęp finansowy wniosku,

- ewidencja księgowa i aktualne wymogi odnośnie opisu dokumentów finansowo-księgowych

- zmiany w zakresie rozliczania w projektach EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

- zmiany w zakresie rozliczania wydatków na zarządzanie projektami EFS;

- finansowanie VAT w projekcie

– dokumenty do analizy pogłębionej.

- zamykanie i końcowe rozliczanie projektów z 2018 r.

godz. 19.00 – kolacja

DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia

III.      KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW

1.Zakres kontroli obejmujący uczestników projektu, realizację  poszczególnych form wsparcia,

2. Zakres i cel wizyt monitoringowych.

 

IV.      ROLA PUP W PROJEKTACH PARTNERSKICH

 

V.        OMÓWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYSTEPUJACYCH BŁĘDÓW I UCHYBIEŃ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU.

 

VI.      PYTANIA UCZESTNIKÓW.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad, zakończenie szkolenia


Wykładowca: Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia-  praktyk w zakresie zarządzania projektami - od 2005 r.  autorka i koordynator wielu projektów konkursowych i systemowych. Od  2013 specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z pozyskiwaniem, realizacją  i rozliczaniem  funduszy unijnych. m.in. dla członów Komisji Oceny Projektów,  dla  pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami unijnymi oraz Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy. Ekspert Centralnej Bazy Ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (od 2008 roku)  dokonujący oceny projektów (również  innowacyjnych i ponadnarodowych) oraz strategii wdrażania projektów innowacyjnych. Jako ekspert RPO WM dokonuje ocen w ramach  Osi priorytetowej VIII, IX, X. Od 2015 roku również Ekspert Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dokonujący oceny projektów w sferze zatrudnienia w ramach POWER.


Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszeń, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu – nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł

 
„Stosowanie RODO z uwzględnieniem specyfiki Powiatowego Urzędu Pracy”

Program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd uczestników szkolenia

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

1. Podstawy prawne stosowania RODO

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO       I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)RODO ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
 • USTAWA z dnia 10 maja 2018o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r.(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2)(Dz. U. z 2019 r. poz. 730)
 • USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U.2019 r. poz. 1428 z późń. zm.)
 1. Zasady przetwarzania – zgodność z RODO.

1)      Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi wart. 5 RODO oraz w art. 25 RODO,

2)      Realizacja praw osób, których dane są przetwarzane przez PUP, wskazanych w art. 12-22 oraz art. 34 RODO

3)      Realizacja obowiązków współadministratora, o którym mowa w art. 26 RODO, jeżeli przepisy prawa wskazują takie sytuacje,

4)      Powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 28 RODO,

5)      Dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych w PUP jedynie osób upoważnionych zgodnie z art. 29 RODO,

6)      Prowadzenie rejestrów, o których mowa w art. 30 RODO,

7)      Współpraca z organem nadzorczym - art. 31 RODO,

8)      Wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 32RODO,

9)      Zgłaszanie i dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu w trybie art. 33 RODO,

10)  Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych po spełnieniu przesłanek z art. 34 RODO,

11)  Przeprowadzanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania oraz prowadzenie konsultacji z organem nadzorczym, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa (art. 35 i 36 RODO),

12)  Wyznaczenie inspektora ochrony danych z zastosowaniem zasad wskazanych w art. 37 i 38 RODO i określenie jego zadań,

13)  Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdziale V RODO,

14)  Ewidencjonowanie wniosków w sprawie udostępnienia danych osobowych.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia – cd.

2. WARSZTATY - PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZOWANIA ZADAŃ PUP ZGODNIE Z RODO:

 • Praktyczne wykorzystanie formularza oceny realizowania obowiązków w aspekcie RODO opracowanego przez międzyresortowy zespół roboczy audytorów wewnętrznych i kontrolerów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.
 • Praktyczne działanie wynikające z przepisów mówiących o „Prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej.” zawarte w „Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369)”
 • Obowiązki pracowników powiatowych urzędów pracy w związku z udostępnianiem danych osobowych.
 • Postępowanie z pozyskanymi danymi osobowymi, kiedy brak jest prawnie uzasadnionego celu przetwarzania w powiatowym urzędzie pracy.
 • Postępowanie w sytuacji pozyskania danych osobowych w ramach realizowanych w PUP celów i wyodrębnionych czynności przetwarzań a niewłaściwych miejscowo ze względu na wskazany cel.
 • Przetwarzanie danych pracowników w ramach organizowanych szkoleń zgodnie z wytycznymi UODO.
 • Wskazywanie odbiorców danych osobowych z uwzględnieniem organów publicznych nieuznawanych za odbiorcę.
 • Postępowanie w sytuacji, kiedy otrzymano dokumenty lub załączniki do nich zawierające dane osobowe zgodnie z realizowanymi celami i wyodrębnionymi czynnościami oraz kategoriami czynności natomiast niezgodnie z kategoriami osób, danych osobowych i ich zakresem.
 • Zapobiegania INCYDENTOM i NARUSZENIOM ochrony danych osobowych oraz postępowanie, kiedy wystąpią.
 • Postępowanie z danymi osobowymi w sytuacji wnioskowania ze strony Policji, komornika, sądów itp. o ich udostępnienie.
 • Udostępnianie danych pracowników podmiotom zewnętrznym.
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań na podstawie umów cywilnoprawnych.

godz. 19.00 – kolacja


DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia – cd.

 • Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna – SEPI "Platforma SEPI – wyjaśnienie zagadnień związanych z korzystaniem, przetwarzaniem, powierzaniem                                               i udostępnianiem danych osobowych.
 • Określenie zgodności przetwarzania z prawem danych osobowych członków rodziny osoby zarejestrowanej w PUP niezbędnych w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, kiedy dane pozyskano w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą, czyli od osoby zarejestrowanej w PUP a dane te zaliczane są do szczególnych kategorii danych osobowych.
 • Określenie zgodności przetwarzania z prawem danych osobowych poręczycieli umów (dane pozyskiwane od wnioskodawców) – zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oaz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017. poz. 1380) w sytuacji, kiedy dane osobowe zawarte w wekslach przetwarzane są na podstawie zgody a zgoda taka zostanie wycofana po zawarciu umowy i przyznaniu środków.
 • Anonimizacja i pseudonimizacja – okoliczności, warunki i zasady stosowania.
 • Ustalenie administratora lub podmiotu przetwarzającego a powierzanie lub udostępnianie danych osobowych.
 • Okoliczności, sytuacje, zasady zawierania i wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Polecenie –upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – okoliczności, zasady wydawania i stosowane wzory.
 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych lub udostępnianie w celu realizowania staży, prac interwencyjnych oraz szkoleń.
 • Ryzyka - Sposób realizacji obowiązków nałożonych na administratora.
 • Rejestr czynności - czy należy wprowadzić aktualizacje rejestru pod kątem zmian w ustawach po 04.05.2019
 • KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) kto jest Administratorem i jaką powinien prowadzić dokumentację.
 • Czy powiatowe urzędu pracy powinny zawierać z jednostkami organizującymi szkolenia dla bezrobotnych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?
 • W zakresie zabezpieczenia zawieranych przez powiatowe urzędy pracy umów cywilnoprawnych o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – jakie dane osobowe i stosując jakie klauzule informacyjne zbierać od małżonka wnioskodawcy, poręczyciela, małżonka poręczyciela? Kategorie danych wskazane w ustawie mogą być niewystarczające do właściwego zabezpieczenia wykonania umowy.
 • Na jakiej podstawie prawnej oprzeć ewentualną klauzulę informacyjną dla osób załączających do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej tytuł prawny do rzeczy lub nieruchomości, który może zawierać dane osobowe osób trzecich (np. umowa wynajmu, dowód rejestracyjny samochodu)? – Wyjaśnienie postępowania w takiej sytuacji.
 • Czy w klauzulach informacyjnych dla klientów Urzędu drobiazgowo wyliczać wszystkich odbiorców danych bądź ich kategorie, czy też wskazać ten katalog bardziej ogólnie, np. zwrotem „odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”? Wyjaśnienie sytuacji i sposobu postępowania.
 • W przypadku skierowania do Urzędu anonimowego (np. niepodpisany maszynopis) wniosku o udzielenie informacji publicznej, informacji tej udziela się jeśli sposób udzielenia tej informacji da się pogodzić z anonimowych charakterem wiadomości (np. wnioskodawca życzy sobie opublikowania danej informacji na BIP urzędu). Jaką podstawę prawną RODO zastosować, jeśli wnioskujący o udzielenie informacji publicznej podaje swoje pełne dane osobowe, mimo że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wskazuje kategorii danych jakie podmiot publiczny może w tym zakresie przetwarzać. Również uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskującego w praktyce zwykle nie jest możliwe. Wyjaśnienie okoliczności i sposobu postępowania.
 • Czy powiatowe urzędy pracy w ramach przyznanego im prawa zbierania danych osobowych o osobach bezrobotnych dotyczących adresu zameldowania mogą występować w ramach dostępu do bazy PESEL o uzyskanie informacji o okresach, w jakich zameldowanie to miało miejsce, w celu wydania właściwej decyzji administracyjnej? (art. 4 ust. 5b pkt 10 ustawy). Wyjaśnienie okoliczności i sposobu postępowania.

godz. 13.00 – 14.00 – obiad, zakończenie szkolenia


Wykładowca: Inspektor Ochrony Danych w jednostce publicznej – jednostce organizacyjnej samorządu województwa - Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Doświadczony trener i wykładowca. Specjalista z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Praktyk w stosowaniu przepisów RODO w Publicznych Służbach Zatrudnienia


Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po terminie zgłoszeń, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu – nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł

 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2020 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies