Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Powiatowe Urzędy Pracy
„Warsztat pracy doradcy klienta po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 14.06.2019 r. - zasady przygotowania, realizacji oraz modyfikacji IPD”

Warszawa

18 IX 2019 r.
Hotel Wald
ul. Połczyńska 52
www.wald.pl

Termin zgłoszenia:
11 IX 2019 r.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

10:00 – 16:00

1.       Przyczyny wprowadzenia zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2.       Omówienie projektowanych zmian w ustawie w zakresie:

•        uchylenia przepisów dotyczących profilowania pomocy w kontekście ich wpływu na pracę doradcy z klientem indywidualnym,

•        zmian w realizacji IPD,

•        możliwości zastosowania usług i instrumentów dla zarejestrowanych klientów,

•        realizacji instrumentów przeznaczonych wyłącznie dla osób długotrwale bezrobotnych i klientów pomocy społecznej.

3.       Zasady tworzenia, realizacji i modyfikacji efektywnego IPD jako formy aktywizacji klientów:

•        podstawy prawne regulujące sporządzenie IPD (zmiany w art. 34a ustawy),

•        identyfikacja potencjału zawodowego klienta, jego potrzeb i oczekiwań oraz barier utrudniających podjęcie zatrudnienia,

•        określenie z klientem możliwości i terminów realizacji konkretnych działań w celu poprawy jego sytuacji zawodowej  oraz szans zatrudnienia  na lokalnym rynku pracy,

•        dobór adekwatnych do problemu zawodowego klientausług, instrumentów

i innych formy pomocy określonych w ustawie możliwych do zastosowaniu przez urząd pracy,

•        ustalenie działań do samodzielnej realizacji przez klienta, zasady kontroli przez doradcę wykonania działań,

•        analiza i monitorowanie IPD – wyznaczanie terminów i form kontaktu z doradcą klienta, ustalenie potrzeby i możliwości wyznaczenia dodatkowych działań stosownych do zmieniającej się sytuacji klienta w celu doprowadzenia do zatrudnienia.

•        określenie warunków przerwania i zakończenia  IPD

4.       Modyfikacja IPD osób bezrobotnych, dla których przed zmianą przepisów ustalono III profil pomocy.

5.       Właściwe dokumentowanie działań realizowanych w IPD, odpowiednie zapisy w IPD w SI SYRIUSZ

6.       Bariery i trudności w realizacji IPD.

7.       Zasady współpracy doradcy klienta z innymi pracownikami CAZ w celu skutecznej aktywizacji zawodowej klientów PUP .

Wykładowca: Kierownik Działu Instrumentów PUP -  certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.


 

Cena szkolenia: 550 zł /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia - wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/

W cenę wliczono m. in.: honorarium wykładowcy, sala wykładowa, serwis  kawowy, obiad, koszty obsługi szkolenia, Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

 
„Cudzoziemiec w Powiatowym Urzędzie Pracy. Procedury i zasady postępowań – nowelizacja Ustawy o Cudzoziemcach z 27.04.2019 oraz zmiany w KPA z 04.05.2019”

 

Program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd uczestników szkolenia

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

 

UWAGA NOWOŚĆ!!!

1. Nowelizacja Ustawy o Cudzoziemcach (wchodzi w życie z dniem 27.04.2019 r.)

- Nowe pojęcia bezrobotnego w kontekście cudzoziemców

- stażysta, absolwent i wolontariusz – nowe okoliczności pobytu cudzoziemców

- zmiany w zakresie wjazdu do Polski

2. Przyjazd cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

obywatele Unii Europejskiej, obywatele państw trzecich w szczególności : Ukraina, Rosja, Białoruś, Nepal, Bangladesz

- wiza, rodzaje wiz – szczegółowa analiza

- ruch bezwizowy, rodzaje dokumentów pobytowych i paszportowych

- różnice pomiędzy dokumentami paszportowymi a innymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość

3. Formy zatrudniania cudzoziemca

Zatrudnianie cudzoziemca, który podejmuje zatrudnianie w Polsce po raz pierwszy

Zatrudnianie cudzoziemca, który wykonywał pracę w Polsce dla innego podmiotu gospodarczego·

Przedłużanie stosunku pracy z cudzoziemcem

Zatrudnienie cudzoziemca u rolnika

4. Kwalifikacje zawodowe, nostryfikacja uprawnień dla cudzoziemców


godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia

 

5. Różnica w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG i po za nimi

Zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia. Konsekwencje prawne zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę

Zezwolenia na pracę – jakie zezwolenie jest najkorzystniejsze, rodzaje zezwoleń na pracę, jak prawidłowo wypełnić formularz o udzielenie zezwolenia na pracę/przedłużenie zezwolenia na pracę

6. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – elektroniczny system

-do jakiego urzędu pracy złożyć wniosek, możliwości

- załączniki do oświadczenia– ilość i forma

- opłata od oświadczenia – jak udokumentować

- oświadczenie niepełne lub niekompletne –    tryb uzupełnienia oświadczenia

- kto może zarejestrować oświadczenie

- jak wypełnić oświadczenie-- zasady wpisu oświadczenia do ewidencji

- tryb dokonania wpisu, - terminy dot. dokonania wpisu

- przesłanki obligatoryjnej odmowy wpisu   oświadczenia do ewidencji

- przesłanki fakultatywnej odmowy wpisu oświadczenia do ewidencji

- informacja o stawieniu się cudzoziemca i   podjęciu  pracy

- informacja o nie stawieniu się cudzoziemca i nie podjęciu pracy

- skutki i konsekwencje braku informacji

- okres wykonywania pracy

7. Co to jest informacja starosty i jak ją otrzymać-złożenie oferty w PUP, wzór wypełnienia oferty, na co zwracać uwagę, kiedy informacja starosty nie jest konieczna

- wypełnienie informacji starosty – szczegółowa analiza

Kto nie musi ubiegać się o zezwolenie na pracę i informację starosty – szczegółowa analiza aktów prawnych zwalniających z uzyskania dokumentów z PUP – studenci, osoby posiadające Kartę Polaka itp.

8. Procedura  wydawania zezwoleń na pracę sezonową

- działy PKD, w których może być wykonywana praca sezonowa

- wniosek o wydanie zezwolenia

- warunki rejestracji wniosku

- kiedy urząd ma obowiązek wydać mi zaświadczenie o wpisie do ewidencji pracy sezonowej a kiedy  zezwolenie

- odmowa wydania zezwolenia na pracę  sezonową, co zrobić

- obowiązki powierzającego cudzoziemcowi  pracę/obowiązki cudzoziemca

- zezwolenie na pracę sezonową

- dokumenty cudzoziemca

- jak prawidłowo dokonać opłaty ?

9. Legalny pobyt i praca cudzoziemca w Polsce – jednolite zezwolenie na pracę , warunki uzyskania, rodzaje kart pobytu.

Pobyt pracownika delegowanego do pracy w Polsce

Karta pobytu dla pracownika przeniesionego wewnątrz przedsiębiorstwa

Pobyt dla prowadzącego działalność w Polsce przedsiębiorcy

Meldunek cudzoziemców

10. Przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sprawach cudzoziemców:

- budowa i analiza decyzji,

- wezwania,

- postanowienia,

- zażalenia,

- odwołania

- terminy

- pozostałe formy prawne

UWAGA NOWOŚĆ!!!

11. Ustawa sektorowa RODO z 4.05.2019 r. wprowadzająca następujące zmiany w KPA:

- Nowe obowiązki informacyjne

- skarga na działanie organu, a obowiązek informacyjny

- rozsyłanie pism wg rozdzielnika a RODO


godz. 19.00 – kolacja


DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia

12. Studium przypadków – warsztaty:

 • podział uczestników na podgrupy,
 • praca w podgrupach,
 • analiza przypadków (na przykładach z praktyki),
 • referowanie,
 • omówienie najczęściej popełnianych błędów,
 • podsumowanie

13. Proponowane zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców – projekt nowej ustawy o rynku pracy

14. Kontrola i nadzór sprawowane przez Urzędy Wojewódzkie
(Oddziały ds. Cudzoziemców) nad działalnością Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

 • Podstawy prawne i zasady kontroli
 • Przebieg kontroli
 • Dokumentacja (protokół kontroli)

godz. 13.00 – 14.00 – obiad, zakończenie szkolenia

 


Wykładowca:

Mariola Iskrzyńska - Strzałka -  prawnik- praktyk z ponad 20-letnią praktyką z zakresu zatrudniania cudzoziemców. Kierownik Oddziału Cudzoziemców ds. legalizacji pobytu i pracy Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.


Cena szkolenia: 1390zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 zł/os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu –nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe).

 
„PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA RODO 2019 Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA ORAZ USTAWY SEKTOROWEJ (RODO) Z 04.05.2019 WPROWADZAJĄCEJ ZMIANY W USTAWIE O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY”

PROGRAM SZKOLENIA

 

I dzień

godz. 1100-1300 - zajęcia

 • omówienie zagadnień dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz przepisów w tym zakresie w odniesieniu do zadań realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

godz. 1300-1400

 • obiad

godz. 1400-1800 - zajęcia

 • stosowanie RODO (art. 1-4 RODO), realizowanie przez PUP obowiązków administratora oraz podmiotu przetwarzającego, omówienie i wyjaśnienie zagadnień dotyczących stosowania i dokumentowania realizacji zasad i warunków przetwarzania danych osobowych wynikających z artykułów 5-11 RODO oraz praw osób których dane dotyczą wynikających z art. 12-23 RODO
 • obowiązki administratora oraz podmiotu przetwarzającego, omówienie ich praktycznego realizowania w odniesieniu do art. 24-29 RODO a także zagadnień dotyczących rejestrowania czynności przetwarzania i wszystkich kategorii czynności przetwarzania, współpracy z organem nadzorczym, bezpieczeństwa przetwarzania, naruszeń ochrony danych osobowych, zawiadamiania osób,których dane dotyczą, oceny skutków dla ochrony danych, konsultacji oraz inspektora ochrony danych w odniesieniu do art. 30-39 RODO
 • stosowanie Ustawy z dnia 4 V 2019 roku wdrażającej RODO obejmujące m. in. zmiany w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uwzględniające:

-  prowadzenie rejestru,

-  zabezpieczenie danych,

-  okres przetwarzania danych,

-  przekazywanie danych,

-  udostępnianie danych,

-  pozyskiwanie danych,

-  przetwarzanie danych,

-  usuwanie danych

-  oraz dostęp do danych,

-  stosowanie dotychczasowych przepisów wykonawczych,

-  terminy wejścia w życie

-  pozostałe zagadnienia.

 

godz. 1800-1900

 • kolacja

II dzień

godz. 800-900

 • śniadanie

godz. 900-1300 - zajęcia

 • RODO a kontrola przestrzegania przepisów: prawne i merytoryczne aspekty kontroli; obszary istotne z punktu widzenia kontroli; udział w kontroli; przebieg kontroli; zagadnienia związane z zakończeniem kontroli
 • Praktyczne wykorzystanie Formularza oceny spełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (uodo), który został opracowany przez międzyresortowy zespół roboczy audytorów wewnętrznych i kontrolerów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów. Stanowi on podsumowanie dotychczasowych doświadczeń ww. jednostek oraz wypracowanych materiałów wewnętrznych w zakresie przygotowania służb audytu i kontroli do realizacji zadań związanych z oceną systemu ochrony danych osobowych. Materiał przedstawia najważniejsze zagadnienia, których może dotyczyć ocena i muszą być wdrożone.
 • dyskusja, konsultacje, omówienie i wyjaśnienie sytuacji związanych ze stosowaniem RODO oraz zgłoszonych przez uczestników, między innymi:

1) Czy i jaki zakres informacji należy umieszczać w siedzibie administratora w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego.

2) Realizowanie przez pracodawcę obowiązku wynikającego z Art. 222§8w związku z §6 kp

3) Jak należy postępować z danymi osobowymi w sytuacji wnioskowania ze strony Policji, komornika, sądów itp. o ich udostępnienie.

4) Postępowanie z pozyskanymi danymi osobowymi, kiedy brak jest prawnie uzasadnionego celu przetwarzania.

5) Procedura i postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych

6) Konkretne kwestie związane z przetwarzaniem danych w okresie zatrudnienia.

7) Udostępnianie danych pracowników podmiotom zewnętrznym.

8) Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań na podstawie umów cywilnoprawnych

9) Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna – SEPI "Platforma SEPI - kto jest administratorem danych? kto upoważnia osoby mające mieć dostęp do platformy? jakie powinny być zawarte umowy pomiędzy PUP a Sygnity oraz pomiędzy PUP a ośrodkami pomocy społecznej/ komórką świadczeń rodzinnych - czy powierzenia czy udostępnienia?

10) Określenie zgodności przetwarzania z prawem danych osobowych członków rodziny osoby zarejestrowanej w PUP niezbędnych w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, kiedy dane pozyskano w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą, czyli od osoby zarejestrowanej w PUP a dane te zaliczane są do szczególnych kategorii danych osobowych.

11) Określenie zgodności przetwarzania z prawem danych osobowych poręczycieli umów (dane pozyskiwane od wnioskodawców) – zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oaz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 . poz. 1380) w sytuacji, kiedy dane osobowe zawarte w wekslach przetwarzane są na podstawie zgody a zgoda taka zostanie wycofana po zawarciu umowy i przyznaniu środków.

12) Wydawanie zaświadczeń na prośbę osoby, której dane dotyczą.

13) Dane osobowe a informacja publiczna (DO a BIP)

14) Przetwarzania danych osobowych osób, które należy zawiadomić w razie wypadku.

15) Inne pytania i wyjaśnienia …

 

 • podsumowanie
 • zakończenie

 

godz. 1300-1400

 • obiad

 

Wszystkie  zagadnienia  dotyczące  stosowania  RODO  oraz  proces  kontroli  przestrzegania przepisów  zostaną  omówione  na  praktycznych  przykładach  w  odniesieniu  do  praktyk i okoliczności mających miejsce w Powiatowych urzędach pracy na terenie kraju.


Wykładowca: Inspektor Ochrony Danych w jednostce publicznej – jednostce organizacyjnej samorządu województwa - Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Doświadczony trener i wykładowca. Specjalista z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Praktyk w stosowaniu przepisów RODO w Publicznych Służbach Zatrudnienia.


Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu –nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe).


 


(C) 1993 - 2019 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies