Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Powiatowe Urzędy Pracy
„Cudzoziemiec w Powiatowym Urzędzie Pracy. Procedury i zasady postępowań – nowelizacja Ustawy o Cudzoziemcach z 27.04.2019 oraz zmiany w KPA z 04.05.2019”

Olsztyn 30-31 V 2019 r. - GWARANTOWANE

Hotel Na Skarpie

ul. Gietkowska 6a

www.hotelnaskarpie.com.pl/

Termin zgłoszenia:

27 V 2019 r.


Rzeszów 6-7 VI 2019 r.

Grein Hotel Rzeszów

Al. Rejtana 1

www.greinhotel.pl

Termin zgłoszenia:

31 V 2019 r.


Wrocław 13-14 VI 2019 r.

Hotel Bacero

ul. Ołtaszyńska 107

www.hotelbacero.pl

Termin zgłoszenia:

7 VI 2019 r.


Poznań 24-25 VI 2019 r.

Hotel Gromada

ul. Babimojska 7

www.gromada.pl/hotel-poznan

Termin zgłoszenia:

17 VI 2019 r.


Warszawa 27-28 VI 2019 r.

Hotel byDeSilva

ul. Kubickiego 3

www.desilva.pl/wilanow/kontakt_i_lokalizacja

Termin zgłoszenia:

21 VI 2019 r.


Kraków 4-5 VII 2019 r.

Hotel City SM

ul. Gajowa 16

www.hotelcity.pl/pl/

Termin zgłoszenia:

28 VI 2019 r.Program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

godz. 10.00 – 11.00 – przyjazd uczestników szkolenia

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia

 

UWAGA NOWOŚĆ!!!

1. Nowelizacja Ustawy o Cudzoziemcach (wchodzi w życie z dniem 27.04.2019 r.)

- Nowe pojęcia bezrobotnego w kontekście cudzoziemców

- stażysta, absolwent i wolontariusz – nowe okoliczności pobytu cudzoziemców

- zmiany w zakresie wjazdu do Polski

2. Przyjazd cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

obywatele Unii Europejskiej, obywatele państw trzecich w szczególności : Ukraina, Rosja, Białoruś, Nepal, Bangladesz

- wiza, rodzaje wiz – szczegółowa analiza

- ruch bezwizowy, rodzaje dokumentów pobytowych i paszportowych

- różnice pomiędzy dokumentami paszportowymi a innymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość

3. Formy zatrudniania cudzoziemca

Zatrudnianie cudzoziemca, który podejmuje zatrudnianie w Polsce po raz pierwszy

Zatrudnianie cudzoziemca, który wykonywał pracę w Polsce dla innego podmiotu gospodarczego·

Przedłużanie stosunku pracy z cudzoziemcem

Zatrudnienie cudzoziemca u rolnika

4. Kwalifikacje zawodowe, nostryfikacja uprawnień dla cudzoziemców


godz. 13.00 – 14.00 – obiad

godz. 14.00 – 19.00 – zajęcia

 

5. Różnica w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG i po za nimi

Zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia. Konsekwencje prawne zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę

Zezwolenia na pracę – jakie zezwolenie jest najkorzystniejsze, rodzaje zezwoleń na pracę, jak prawidłowo wypełnić formularz o udzielenie zezwolenia na pracę/przedłużenie zezwolenia na pracę

6. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – elektroniczny system

-do jakiego urzędu pracy złożyć wniosek, możliwości

- załączniki do oświadczenia– ilość i forma

- opłata od oświadczenia – jak udokumentować

- oświadczenie niepełne lub niekompletne –    tryb uzupełnienia oświadczenia

- kto może zarejestrować oświadczenie

- jak wypełnić oświadczenie-- zasady wpisu oświadczenia do ewidencji

- tryb dokonania wpisu, - terminy dot. dokonania wpisu

- przesłanki obligatoryjnej odmowy wpisu   oświadczenia do ewidencji

- przesłanki fakultatywnej odmowy wpisu oświadczenia do ewidencji

- informacja o stawieniu się cudzoziemca i   podjęciu  pracy

- informacja o nie stawieniu się cudzoziemca i nie podjęciu pracy

- skutki i konsekwencje braku informacji

- okres wykonywania pracy

7. Co to jest informacja starosty i jak ją otrzymać-złożenie oferty w PUP, wzór wypełnienia oferty, na co zwracać uwagę, kiedy informacja starosty nie jest konieczna

- wypełnienie informacji starosty – szczegółowa analiza

Kto nie musi ubiegać się o zezwolenie na pracę i informację starosty – szczegółowa analiza aktów prawnych zwalniających z uzyskania dokumentów z PUP – studenci, osoby posiadające Kartę Polaka itp.

8. Procedura  wydawania zezwoleń na pracę sezonową

- działy PKD, w których może być wykonywana praca sezonowa

- wniosek o wydanie zezwolenia

- warunki rejestracji wniosku

- kiedy urząd ma obowiązek wydać mi zaświadczenie o wpisie do ewidencji pracy sezonowej a kiedy  zezwolenie

- odmowa wydania zezwolenia na pracę  sezonową, co zrobić

- obowiązki powierzającego cudzoziemcowi  pracę/obowiązki cudzoziemca

- zezwolenie na pracę sezonową

- dokumenty cudzoziemca

- jak prawidłowo dokonać opłaty ?

9. Legalny pobyt i praca cudzoziemca w Polsce – jednolite zezwolenie na pracę , warunki uzyskania, rodzaje kart pobytu.

Pobyt pracownika delegowanego do pracy w Polsce

Karta pobytu dla pracownika przeniesionego wewnątrz przedsiębiorstwa

Pobyt dla prowadzącego działalność w Polsce przedsiębiorcy

Meldunek cudzoziemców

10. Przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sprawach cudzoziemców:

- budowa i analiza decyzji,

- wezwania,

- postanowienia,

- zażalenia,

- odwołania

- terminy

- pozostałe formy prawne

UWAGA NOWOŚĆ!!!

11. Ustawa sektorowa RODO z 4.05.2019 r. wprowadzająca następujące zmiany w KPA:

- Nowe obowiązki informacyjne

- skarga na działanie organu, a obowiązek informacyjny

- rozsyłanie pism wg rozdzielnika a RODO


godz. 19.00 – kolacja


DZIEŃ DRUGI

godz. 08.00 – 09.00 – śniadanie

godz. 09.00 – 13.00 – zajęcia

12. Studium przypadków – warsztaty:

 • podział uczestników na podgrupy,
 • praca w podgrupach,
 • analiza przypadków (na przykładach z praktyki),
 • referowanie,
 • omówienie najczęściej popełnianych błędów,
 • podsumowanie

13. Proponowane zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców – projekt nowej ustawy o rynku pracy

14. Kontrola i nadzór sprawowane przez Urzędy Wojewódzkie
(Oddziały ds. Cudzoziemców) nad działalnością Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

 • Podstawy prawne i zasady kontroli
 • Przebieg kontroli
 • Dokumentacja (protokół kontroli)

godz. 13.00 – 14.00 – obiad, zakończenie szkolenia

 


Wykładowca:

Mariola Iskrzyńska - Strzałka -  prawnik- praktyk z ponad 20-letnią praktyką z zakresu zatrudniania cudzoziemców. Kierownik Oddziału Cudzoziemców ds. legalizacji pobytu i pracy Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.


Cena szkolenia: 1390zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 zł/os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu –nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe).

 
„PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA RODO 2019 Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA ORAZ USTAWY SEKTOROWEJ (RODO) Z 04.05.2019 WPROWADZAJĄCEJ ZMIANY W USTAWIE O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY”

Rzeszów 6-7 VI 2019 r.

Grein Hotel Rzeszów

Al. Rejtana 1

www.greinhotel.pl

Termin zgłoszenia:

31 V 2019 r.


Wrocław 13-14 VI 2019 r.

Hotel Bacero

ul. Ołtaszyńska 107

www.hotelbacero.pl

Termin zgłoszenia:

7 VI 2019 r.


Poznań 24-25 VI 2019 r.

Hotel Gromada

ul. Babimojska 7

www.gromada.pl/hotel-poznan

Termin zgłoszenia:

17 VI 2019 r.


Warszawa 27-28 VI 2019 r.

Hotel byDeSilva

ul. Kubickiego 3

www.desilva.pl/wilanow/kontakt_i_lokalizacja

Termin zgłoszenia:

21 VI 2019 r.


Kraków 4-5 VII 2019 r.

Hotel City SM

ul. Gajowa 16

www.hotelcity.pl/pl/

Termin zgłoszenia:

28 VI 2019 r.


PROGRAM SZKOLENIA

I dzień

godz. 1100-1300 - zajęcia

 • omówienie zagadnień dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz przepisów w tym zakresie w odniesieniu do zadań realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

godz. 1300-1400

 • obiad

godz. 1400-1800 - zajęcia

 • stosowanie RODO (art. 1-4 RODO), realizowanie przez PUP obowiązków administratora oraz podmiotu przetwarzającego, omówienie i wyjaśnienie zagadnień dotyczących stosowania i dokumentowania realizacji zasad i warunków przetwarzania danych osobowych wynikających z artykułów 5-11 RODO oraz praw osób których dane dotyczą wynikających z art. 12-23 RODO
 • obowiązki administratora oraz podmiotu przetwarzającego, omówienie ich praktycznego realizowania w odniesieniu do art. 24-29 RODO a także zagadnień dotyczących rejestrowania czynności przetwarzania i wszystkich kategorii czynności przetwarzania, współpracy z organem nadzorczym, bezpieczeństwa przetwarzania, naruszeń ochrony danych osobowych, zawiadamiania osób,których dane dotyczą, oceny skutków dla ochrony danych, konsultacji oraz inspektora ochrony danych w odniesieniu do art. 30-39 RODO
 • stosowanie Ustawy z dnia 4 V 2019 roku wdrażającej RODO obejmujące m. in. zmiany w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uwzględniające:

-  prowadzenie rejestru,

-  zabezpieczenie danych,

-  okres przetwarzania danych,

-  przekazywanie danych,

-  udostępnianie danych,

-  pozyskiwanie danych,

-  przetwarzanie danych,

-  usuwanie danych

-  oraz dostęp do danych,

-  stosowanie dotychczasowych przepisów wykonawczych,

-  terminy wejścia w życie

-  pozostałe zagadnienia.

 

godz. 1800-1900

 • kolacja

II dzień

godz. 800-900

 • śniadanie

godz. 900-1300 - zajęcia

 • RODO a kontrola przestrzegania przepisów: prawne i merytoryczne aspekty kontroli; obszary istotne z punktu widzenia kontroli; udział w kontroli; przebieg kontroli; zagadnienia związane z zakończeniem kontroli
 • Praktyczne wykorzystanie Formularza oceny spełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (uodo), który został opracowany przez międzyresortowy zespół roboczy audytorów wewnętrznych i kontrolerów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów. Stanowi on podsumowanie dotychczasowych doświadczeń ww. jednostek oraz wypracowanych materiałów wewnętrznych w zakresie przygotowania służb audytu i kontroli do realizacji zadań związanych z oceną systemu ochrony danych osobowych. Materiał przedstawia najważniejsze zagadnienia, których może dotyczyć ocena i muszą być wdrożone.
 • dyskusja, konsultacje, omówienie i wyjaśnienie sytuacji związanych ze stosowaniem RODO oraz zgłoszonych przez uczestników, między innymi:

1) Czy i jaki zakres informacji należy umieszczać w siedzibie administratora w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego.

2) Realizowanie przez pracodawcę obowiązku wynikającego z Art. 222§8w związku z §6 kp

3) Jak należy postępować z danymi osobowymi w sytuacji wnioskowania ze strony Policji, komornika, sądów itp. o ich udostępnienie.

4) Postępowanie z pozyskanymi danymi osobowymi, kiedy brak jest prawnie uzasadnionego celu przetwarzania.

5) Procedura i postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych

6) Konkretne kwestie związane z przetwarzaniem danych w okresie zatrudnienia.

7) Udostępnianie danych pracowników podmiotom zewnętrznym.

8) Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań na podstawie umów cywilnoprawnych

9) Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna – SEPI "Platforma SEPI - kto jest administratorem danych? kto upoważnia osoby mające mieć dostęp do platformy? jakie powinny być zawarte umowy pomiędzy PUP a Sygnity oraz pomiędzy PUP a ośrodkami pomocy społecznej/ komórką świadczeń rodzinnych - czy powierzenia czy udostępnienia?

10) Określenie zgodności przetwarzania z prawem danych osobowych członków rodziny osoby zarejestrowanej w PUP niezbędnych w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, kiedy dane pozyskano w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą, czyli od osoby zarejestrowanej w PUP a dane te zaliczane są do szczególnych kategorii danych osobowych.

11) Określenie zgodności przetwarzania z prawem danych osobowych poręczycieli umów (dane pozyskiwane od wnioskodawców) – zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oaz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 . poz. 1380) w sytuacji, kiedy dane osobowe zawarte w wekslach przetwarzane są na podstawie zgody a zgoda taka zostanie wycofana po zawarciu umowy i przyznaniu środków.

12) Wydawanie zaświadczeń na prośbę osoby, której dane dotyczą.

13) Dane osobowe a informacja publiczna (DO a BIP)

14) Przetwarzania danych osobowych osób, które należy zawiadomić w razie wypadku.

15) Inne pytania i wyjaśnienia …

 

 • podsumowanie
 • zakończenie

 

godz. 1300-1400

 • obiad

 

Wszystkie  zagadnienia  dotyczące  stosowania  RODO  oraz  proces  kontroli  przestrzegania przepisów  zostaną  omówione  na  praktycznych  przykładach  w  odniesieniu  do  praktyk i okoliczności mających miejsce w Powiatowych urzędach pracy na terenie kraju.


Wykładowca: Inspektor Ochrony Danych w jednostce publicznej – jednostce organizacyjnej samorządu województwa - Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Doświadczony trener i wykładowca. Specjalista z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Praktyk w stosowaniu przepisów RODO w Publicznych Służbach Zatrudnienia.


Cena szkolenia: 1390 zł/ os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia (wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/)

W cenę szkolenia wliczono m. in.: pobyt w Hotelu –nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, zaświadczenia, materiały szkoleniowe).


 
„Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w działaniu Publicznych Służb Zatrudnienia - z uwzględnieniem zmian dostosowawczych z 4 V 2019”

Rzeszów

25 VI 2019 r.

Grein Hotel Rzeszów

Al. Rejtana 1 www.greinhotel.pl

Termin zgłoszenia:
18 VI 2019 r.

Kraków

2 VII Kraków

Hotel City SM

ul. Gajowa 16
www.hotelcity.pl/pl/

Termin zgłoszenia:
25 VI 2019 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

10:00 – 16:00

 

1.         Istota i funkcje postępowania administracyjnego w działaniu decyzyjnym organów służb zatrudnienia.

2.         Zasady ogólne postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapewnienia zastosowania RODO w praktyce działania organów

3.         Znaczenie zasady in diubio pro libertate w procesie stosowania prawa – art. 7a k.p.a.

4.         Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 7b k.p.a.

5.         Zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności w praktyce organów administracji publicznej – art. 8 § 1 k.p.a.

6.         Zasada pewności prawa  - praktyczne aspekty zastosowania - art. 8 § 2 k.p.a..

7.         Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.

8.         Zasada dwuinstancyjności – reguła, wyjątki w nowych uwarunkowaniach prawnych – art. 15 k.p.a..

9.         Ostateczność a prawomocność – istota i skutki prawne- art.16 § 3 k.p.a.

10.       Zasady i tryb wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia ogólnego ( RODO)

11.       Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu przed organami służb zatrudnienia.

a)         Administracyjne postępowanie ogólne a prawne formy działania organów służb zatrudnienia.

b)         Zastosowanie administracyjnego postępowania uproszczonego, po nowelizacji K.p.a. w działaniu organów służb zatrudnienia.

 

12.       Podmioty postępowania administracyjnego.

a)         Organy prowadzące postępowanie w sprawach objętych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( pojęcie organu,  organy wyższego stopnia,  zdolność prawna organu do prowadzenia postępowania - właściwość miejscowa, rzeczowa, instancyjna, delegacyjna, istota i rodzaje sporów o właściwość, wyłączenie pracownika i organu).

13. Czynności techniczno - procesowe postępowania administracyjnego

a)  doręczenia w szczególności w warunkach postępowania z udziałem znacznej liczby podmiotów, wezwania, udostępnianie akt, protokoły i adnotacje, terminy w k.p.a., warunki obliczania terminu po nowelizacji, instytucja przywrócenia terminu w k.p.a.,)

c)         środki dyscyplinujące przebieg postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian po nowelizacji, instytucja ponaglenia, zasady i tryb prowadzenia postępowania w warunkach ponaglenia, odpowiedzialność porządkowa pracownika.

Z uwzględnieniem zasad i trybu wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia ogólnego ( RODO)

 

14.Wszczęcie postępowania w trybie i na zasadach obowiązujących po nowelizacji K.p.a. w sprawach indywidualnych przed organami służb zatrudnienia ( sposoby wszczęcia postępowania, instytucja odmowy wszczęcia postępowania, data i forma wszczęcia postępowania, pojęcie i wymogi formalne podania, pozostawienie podania bez rozpoznania, przekazanie podania według właściwości, zasada weryfikacji treści wniosków stron i żądań w nich zawartych)

Klauzule informacyjne RODO przy pierwszej czynności postępowania, jako obligatoryjny wymóg prawa strony do informacji.

15.       Dowody i postępowanie wyjaśniające według reguł obowiązujących po nowelizacji ( pojęcie i przedmiot dowodu, uprawdopodobnienie, prawdopodobieństwo, domniemania faktyczne i prawne, fikcje prawne, klasyfikacja środków dowodowych, postępowanie dowodowe, formy postępowania dowodowego - postępowanie gabinetowe, rozprawa,  istota i skutki zastosowania art. 79 a k.p.a. w postępowaniu dowodowym przed organami służb zatrudnienia.)

16.       Zakres obowiązków informacyjnych organów służb zatrudnienia w fazie postępowania wyjaśniającego (z uwzględnieniem RODO)

17.       Zasada in dubio pro reo w postępowaniu wyjaśniającym – przesłanki i skutki zastosowania regulacji w postępowaniu dowodowym przed organami służb zatrudnienia

18.  Przerwanie toku postępowania,

a)  Zawieszenie postępowania

b)  Umorzenie postępowania.

 

19. Rozstrzygnięcia zapadające w postępowaniu przed organami służb zatrudnienia.

a)  decyzja  ( pojęcie i charakter prawny decyzji, klasyfikacja, elementy decyzji w warunkach po nowelizacji k.p.a., rygor natychmiastowej wykonalności, klauzule dodatkowe decyzji)

b) postanowienie ( pojęcie i charakter prawny postanowienia, klasyfikacja postanowień, forma postanowienia)

20.  Uwarunkowania mocy wiążącej decyzji administracyjnej oraz milczącego załatwienia sprawy.

21.   Ugoda w k.p.a.

22.  Mechanizmy polubownego rozstrzygania kwestii spornych – instytucja mediacji w k.p.a.

a) prawne uwarunkowania zastosowania instytucji mediacji;

b) podmioty postępowania mediacyjnego;

c) istota i charakter prawny postępowania mediacyjnego;

d) zasady i tryb zastosowania instytucji mediacji w fazie postępowania administracyjnego;

e) rola mediatora w postępowaniu.

23.  Milczące załatwienie sprawy.

a) cel zastosowania instytucji;

b) uwarunkowania materialnoprawne zastosowania instytucji;

c) uwarunkowania procesowe zastosowania instytucji;

d) milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda.

e) zasady wdrażania obowiązków informacyjnych RODO przy zastosowaniu instytucji milczącego załatwienia sprawy.

24. Zasady podejmowania rozstrzygnięć w ramach współdziałania organów – nowe instytucje procesowe – zasady i tryb zastosowania przed organami służb zatrudnienia.

25.       Kontrola rozstrzygnięć w administracyjnym toku instancji

( klasyfikacja środków kontroli, odwołanie i postępowanie odwoławcze, rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym z uwzględnieniem ostatnich zmian K.p.a., zrzeczenie odwołania – istota i skutki prawne, zakaz reformationis in peius, samokontrola w postępowaniu odwoławczym, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – zmiany w obrębie charakteru prawnego,  nowe zasady postępowania odwoławczego – art. 136 k.p.a. praktyczne aspekty zastosowania art. 138 § 2a i 2b k.p.a., wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa, nowe uwarunkowania kontroli sądowoadministracyjnej decyzji kasacyjnych organu administracji publicznej)

 

26.       Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych wadliwych a instytucja prawomocności

a)         wznowienie postępowania ( przesłanki wznowienia postępowania, postępowanie w sprawie wznowienia,

b)         stwierdzenie nieważności decyzji ( przesłanki stwierdzenia nieważności, postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności )

27.       Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych niewadliwych a instytucja prawomocności,

a)         Uchylenie lub zmiana decyzji  w trybie art. 154 i 155 k.p.a. - odwołalność fakultatywna ( wzruszenie decyzji nie tworzącej praw nabytych - 154 k.p.a., wzruszenie decyzji tworzącej prawa nabyte - 155 k.p.a.)

b)         Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 161 k.p.a. - odwołalność subsydiarna.

c)   Uchylenie decyzji w związku z kontrolą jej wykonania -

art. 162 § 2 k.p.a.

d) Uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie przepisów szczególnych - art.163 k.p.a.

28. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.

29.Opłaty i koszty postępowania.

 

30. Administracyjne postępowania uproszczone – zasada ograniczonego formalizmu, przesłanki, tryb i skutki zastosowania.

31.Administracyjne kary pieniężne.

a) administracyjna kara pieniężna – zakres znaczeniowy pojęcia;

b) zasada miarkowania w procesie wymierzania administracyjnej kary pieniężnej;

c) przesłanki odstąpienia od wymierzania;

d) zasady i tryb zastosowania instytucji ulgi w spłacie kary;

e) instytucja przedawnienia orzekania;

f) instytucja przedawnienia egzekwowania.

32. Europejska współpraca administracyjna.

33.  Zasady i tryb wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia ogólnego ( RODO) w postępowaniu w sprawach wydawania zaświadczeń oraz w postępowaniu w sprawach skarg i wniosków.


 

Wykładowca: Doktor nauk prawnych, wykładowca na uczelni wyższej, specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji i postępowania sądowo administracyjnego, autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, długoletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym – prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Wyższej. Wieloletni praktyk związany z organami administracji publicznej, radca prawny, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, posiadający również długoletnie doświadczenie w zakresie szkolenia kadr administracji publicznej w tym Urzędów Pracy od 2004 r.

 


 

Cena szkolenia: 550 zł /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia ( wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/

W cenę wliczono m. in.: honorarium wykładowcy, sala wykładowa, serwis  kawowy, obiad, koszty obsługi szkolenia, Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

 

 
„Warsztat pracy doradcy klienta po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 14.06.2019 r. - zasady przygotowania, realizacji oraz modyfikacji IPD”

Warszawa

24 VI 2019 r.

Hotel Wald
ul. Połczyńska 52
www.wald.pl

Termin zgłoszenia:
17 VI 2019 r.

Kraków

10 VII 2019 r.

Hotel City SM
ul. Gajowa 16

www.hotelcity.pl/pl

Termin zgłoszenia:
3 VII 2019 r.

Poznań

12 VII 2019 r.

Hotel Gromada
ul. Babimojska 7
www.gromada.pl/hotel-poznan

Termin zgłoszenia:
5 VII 2019 r.

PROGRAM SZKOLENIA

10:00 – 16:00

1.       Przyczyny wprowadzenia zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2.       Omówienie projektowanych zmian w ustawie w zakresie:

•        uchylenia przepisów dotyczących profilowania pomocy w kontekście ich wpływu na pracę doradcy z klientem indywidualnym,

•        zmian w realizacji IPD,

•        możliwości zastosowania usług i instrumentów dla zarejestrowanych klientów,

•        realizacji instrumentów przeznaczonych wyłącznie dla osób długotrwale bezrobotnych i klientów pomocy społecznej.

3.       Zasady tworzenia, realizacji i modyfikacji efektywnego IPD jako formy aktywizacji klientów:

•        podstawy prawne regulujące sporządzenie IPD (zmiany w art. 34a ustawy),

•        identyfikacja potencjału zawodowego klienta, jego potrzeb i oczekiwań oraz barier utrudniających podjęcie zatrudnienia,

•        określenie z klientem możliwości i terminów realizacji konkretnych działań w celu poprawy jego sytuacji zawodowej  oraz szans zatrudnienia  na lokalnym rynku pracy,

•        dobór adekwatnych do problemu zawodowego klientausług, instrumentów

i innych formy pomocy określonych w ustawie możliwych do zastosowaniu przez urząd pracy,

•        ustalenie działań do samodzielnej realizacji przez klienta, zasady kontroli przez doradcę wykonania działań,

•        analiza i monitorowanie IPD – wyznaczanie terminów i form kontaktu z doradcą klienta, ustalenie potrzeby i możliwości wyznaczenia dodatkowych działań stosownych do zmieniającej się sytuacji klienta w celu doprowadzenia do zatrudnienia.

•        określenie warunków przerwania i zakończenia  IPD

4.       Modyfikacja IPD osób bezrobotnych, dla których przed zmianą przepisów ustalono III profil pomocy.

5.       Właściwe dokumentowanie działań realizowanych w IPD, odpowiednie zapisy w IPD w SI SYRIUSZ

6.       Bariery i trudności w realizacji IPD.

7.       Zasady współpracy doradcy klienta z innymi pracownikami CAZ w celu skutecznej aktywizacji zawodowej klientów PUP .

Wykładowca: Kierownik Działu Instrumentów PUP -  certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.


 

Cena szkolenia: 550 zł /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia - wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/

W cenę wliczono m. in.: honorarium wykładowcy, sala wykładowa, serwis  kawowy, obiad, koszty obsługi szkolenia, Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

 
« poprzednia 1 2 następna »

(C) 1993 - 2019 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies