Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla firm
„NOWELIZACJA PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ PROBLEMATYKA ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW W DOBIE COVID-19”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

18 V 2021 r.

14 V 2021 r.

14 VI 2021 r. 10 VI 2021 r.

Szkolenie uwzględnia wprowadzone w grudniu 2020 r. zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców oraz kolejnych przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. W czasie szkolenia uczestnicy poznają nowe schematy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz zawodu, który cudzoziemiec wykonuje. Ponadto podczas szkolenia przedstawione zostaną praktyczne problemy dotyczące procedur powierzenia pracy cudzoziemcom w związku ze stanem epidemii. Prowadzący przedstawi także najczęściej popełniane błędy mające wpływ na dalsze zatrudnienie cudzoziemców już po ustaniu stanu epidemii. Szkolenie pozwoli zapoznać się ze stanowiskami Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

Chcesz poznać odpowiedzi m.in. na nw. pytania:

•          które wizy pozwalają automatycznie na wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę - NOWOŚĆ!

•          na jakich zasadach pracownicy z branży IT mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę - NOWOŚĆ!

•          w jaki sposób cudzoziemcy zatrudnieni w zespołach „startupowych” nie muszą występować o zezwolenia na pracę, a ich przyjazd będzie możliwy z całą rodziną - NOWOŚĆ!

•          na jakich zasadach od pracowników firm przenoszonych do Polski nie będą wymagane zezwolenia na pracę, a ich przyjazd będzie możliwy z całą rodziną - NOWOŚĆ!

•          kiedy cudzoziemcy zatrudniani w Polskich oddziałach nie będą potrzebowali zezwoleń na pracę, a ich przyjazd będzie możliwy z całą rodziną - NOWOŚĆ!

•          kiedy lekarze i lekarze dentyści mogą wykonywać pracę bez zezwoleń na pracę - NOWOŚĆ!

•          jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby zatrudnienie pielęgniarki lub położnej od-bywało się bez zezwolenia na pracę - NOWOŚĆ!

•          na jakich zasadach możliwe jest zatrudnienie ratownika medycznego bez zezwolenia na pracę - NOWOŚĆ!

•          jaka w czasie epidemii jest możliwość zatrudnienia lub przejęcia cudzoziemca w zależności od dokumentów pobytowych w Polsce!

•          na jakich warunkach w okresie epidemii przewidziano możliwość pracy cudzoziemców bez jakiegokolwiek dodatkowego zezwolenia!

•          kiedy w okresie epidemii można powierzyć cudzoziemcowi pracę na innych warunkach, niż w zezwoleniu na pracę!

•          jakie należy spełnić warunki, aby po odwołaniu epidemii móc dalej zatrudniać cudzoziemca lub przerwa w zatrudnieniu była jak najkrótsza!

 

PROGRAM SZKOLENIA

1) Dokumenty wizowe pozwalające na wykonywanie pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę.

2) Procedura pobytu i zatrudnienia w Polsce pracowników z branży IT bez dodatkowego zezwolenia na pracę!

3) Porównanie nowych zasad dla pracowników z branży IT z pobytem w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji!

4) Schemat pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców wykonujących w zespołach „startup”bez zezwolenia na pracę!

5) Możliwość przebywania i pracy cudzoziemców będących rodziną pracowników  „startupowych”!

6) Procedura przeniesienia do Polski małych i średnich firm wraz z możliwością wykonywania pracy przez cudzoziemców bez zezwolenia na pracę.

7) Porównanie oddelegowania do oddziału z przeniesieniem do nowego oddziału bez wymogu posiadania zezwolenia na pracę!

8) Możliwość przebywania i pracy cudzoziemców będących rodziną cudzoziemców małych i średnich firm!

9) Procedura pobytu i pracy w Polsce lekarzy i lekarzy dentystów bez zezwoleń na pracę!

10) Wymagania jakie muszą spełnić pielęgniarki lub położne, aby podjąć w Polsce pracę bez zezwolenia na pracę!

11) Zasady pobytu i pracy w Polsce ratowników medycznych bez zezwolenia na pracę!

12) Status pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce od rozpoczęcia epidemii!

13) Możliwość pobytu cudzoziemców migrujących w czasie epidemii.

14) Status pobytowy cudzoziemca przyjeżdżającego do Polski po rozpoczęciu epidemii!

15) Odmowa wydania zezwolenia na pracę lub pobyt i pracę i ich wpływ na pobyt i pracę w Polsce w dotychczasowym i nowym podmiocie!

16) Umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pracę lub pobyt i pracę cudzoziemca i ich wpływ na pobyt i pracę w Polsce w dotychczasowym i nowym podmiocie!

17) Cofnięcie zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pracę i ich wpływ na pobyt i pracę w Polsce w dotychczasowym i nowym podmiocie!

18) Decyzja w sprawie wydalenia cudzoziemca i ich wpływ na pobyt i pracę w Polsce w dotychczasowym i nowym podmiocie!

19) Kontrowersje dotyczące okresu ważności zezwolenia na pracę sezonową!

20) Praca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową bez konieczności uzyskania zezwoleń!

21) Migracja  -  oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt - zezwolenie na pobyt i pracę sezonową!

22) Upływa okres legalnej pracy cudzoziemca i nie wiesz kiedy i w jaki sposób należy składać wnioski o przedłużenie zezwolenia na pracę / pracę sezonową!

23) Podjęcie niezbędnych działań w czasie epidemii, mających na celu niedopuszczenie do nielegalnego pobytu po jej zakończeniu!

24) Status cudzoziemca wykonującego pracę w dotychczasowym podmiocie od dnia rozpoczęcia epidemii!

25) Przejęcie pracownika w okresie obowiązywania epidemii!

26) Przerwy w pracy a możliwość dalszego zatrudnienia cudzoziemca w okresie epidemii!

27) Przeciwdziałanie mające na celu niedopuszczenie do nielegalnego zatrudnienia po zakończeniu epidemii!

28) Kontrowersje dotyczące pracy na innych warunkach, niż w zezwoleniu na pracy w okresie epidemii i po jej zakończeniu!

29) Praca tymczasowa w dobie COVID-19!

30) Problem „przejęcia” cudzoziemca z agencji pracy tymczasowej!

31) Obowiązki i zagrożenia dla firm korzystających z outsourcing!

32) Zagrożenia związane z uzyskaniem informacji starosty!

33) Kontrowersje dotyczące wymagań w zakresie zezwoleń na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

34) Cudzoziemcy świadczący pracę dla instytucji tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki oraz działające na rzecz tego systemu - praca legalna czy nielegalna!

35) Dopuszczalność pracy na innych warunkach - przestoje, stanowiska pracy, wymiar czasu lub godzin pracy, wynagrodzenia.

36) Dopuszczalność pracy na innych warunkach w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii!

37) Wpływ tłumaczenia dokumentów na fakt nielegalnego pobytu i pracy cudzoziemców!

38) Ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca!

39) Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia!

40) Badania lekarskie, szkolenia bhp, kwalifikacje oraz ich wpływ na odpowiedzialność podmiotu w razie wypadku przy pracy!

41) Kontrole PIP i Straży Granicznej - prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców!

42) Delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce po zmianach!

43) Odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem!

44) Sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa!


HARMONOGRAM SZKOLENIA

8:00 - 9:00 - Logowania uczestników

9:00 - 10:30 – Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 14:00 - Webinar cz. 3


Wykładowca: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez 12 lat jako inspektor pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu prawa pracy. Autor wielu opracowań i publikacji. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców i zatrudnienia nauczycieli. Przeprowadził kilkaset szkoleń m.in. dla  przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, urzędów wojewódzkich, ZUS, PUP oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Korzystając z długoletniej praktyki w zakresie prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju.


Cena szkolenia: 380zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22

2. W  terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymują fakturę i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


(C) 1993 - 2021 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies