Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla firm
„Kompendium Prawa Pracy - najistotniejsze problemy prawa pracy 2020/2021 r.”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

4 X 2021 r.

30 IX 2021 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie stanowi próbę rozstrzygnięcia szeregu kontrowersji pojawiających się w praktyce na tle stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.

1)      W jaki sposób została uregulowana praca zdalna w projekcie zmieniającym przepisy Kodeku pracy? NOWOŚĆ!!!

2)      Jakie zmiany w zakresie zwolnień od pracy i uprawnień rodzicielskich spowoduje wdrożenie dyrektywy 2019/1158 w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów? NOWOŚĆ!!!

3)      Jakie są planowane zmiany w zakresie procedur związanych z badaniem stanu trzeźwości pracowników? NOWOŚĆ!!!

4)      Czy po zmianie przepisów w skierowaniu na badania należy wskazywać czas pracy przy monitorze ekranowym? NOWOŚĆ!!!

5)      Czy po zmianie przepisów w skierowaniu na badania należy wskazywać wysokość na jakiej pracownik wykonuje pracę? NOWOŚĆ!!!

6)      Czy po ostatniej zmianie przepisów nadal możliwe jest wydanie duplikatu/odpisu świadectwa pracy?

7)      Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zawiązku z zaostrzeniem przepisów wobec dłużników alimentacyjnych?

8)      Czy dzień szczepienia przeciw Covid-19 jest dniem wolnym od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?

9)      Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe testy na Covid-19?

10)  W jakim przypadku pracownik powracający po okresie kwarantanny bądź izolacji spowodowanej koronawirusem podlega badaniom profilaktycznym?

11)  Jakie zmiany w zakresie wstępnych badań lekarskich wprowadziła Tarcza 6.0?

12)  Czy pracownik może odmówić poddania się badaniom profilaktycznym w sytuacji, gdy ośrodek medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę o usługi medyczne jest otwarty w okresie pandemii koronawirusa?

13)  Czy pracownik objęty kwarantanną może świadczyć pracę w formie zdalnej?

14)  Czy pracownik może zostać zmuszony do pracy w okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych?

15)  Czy polecenie wykonywania pracy zdalnej należy przechowywać w aktach osobowych?

16)  Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mogą odbywać się w formie e-learningu?

17)  Czy można przeprowadzić okresowe szkolenie BHP w reżimie sanitarnym?

18)  Czy podczas kwarantanny pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?

19)  Na jakich zasadach pracownik może zostać zmuszony do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie pandemicznym, a na jakich zasadach poza tym okresem?

20)  W jaki sposób usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu objęcia obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową?

21)  Czy można pracownikowi objętemu kwarantanną wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

22)  Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?

23)  Jak rejestrować okresy pracy zdalnej oraz odnotowywać je w ewidencji czasu pracy?

24)  Czy ewidencja wykonywanych czynności prowadzona przez pracownika świadczącego pracę zdalną, zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy?

25)  Jakie korzyści daje objęcie zadaniowym systemem czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalnie?

26)  W jaki sposób zrekompensować niezachowany odpoczynek na zasadach art. 132 KP, a w jaki sposób na zasadach art. 15zf Koronaustawy?

27)  W jaki sposób ustalić kwotę wolną od potrąceń na zasadach Tarczy 3?

28)  W jakich przypadkach roczny wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika objętego obniżeniem wymiaru etatu na zasadach art. 15g Koronaustawy nie ulegnie obniżeniu?

29)  Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać z dotychczasowych uprawnień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

30)  Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony w umowie o pracę?

UWAGA! Wykładowca zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji programu adekwatnie do zmian zachodzących w prawie pracy.

Powyższe ma na celu zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą na dzień szkolenia.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 – 14:00 – Webinar cz. 3

14:00 – Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


Cena szkolenia: 390zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22

2. W  terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymują fakturę i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


(C) 1993 - 2021 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies