Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla firm
„VAT 2021 w firmie. Najnowsze zmiany”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

22 II 2021 r.

18 II 2021 r.

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie :

1.Omówienie dokumentacji dla celów Vat, faktury elektroniczne, noty, ewidencje, mechanizm podzielnej płatności, omówienie zasad działania białej listy podatników VAT

2.Rozliczenie dostawy towarów za granicę – obszar Unii Europejskiej oraz poza UE

3.Zastosowanie stawki VAT 0 % w usłudze transportu międzynarodowego,

4. Ujęcie dokumentów w obrocie zagranicznym, rozliczanie w układzie trójstronnym

5. Rozliczenie nabycia towarów od podmiotów z obszaru Unii Europejskiej oraz poza UE

6. Omówienie procedury zwrotu VAT.

7. Korekta podatku Vat.

 

I. Omówienie zmian po 01-10-2020 roku, oraz po 01-01-2021 roku.

Dokładny opis struktury schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K

1.Omówienie struktury schematu podstawowego dla JPK_V7M oraz JPK_V7K

2. Ewidencja dla JPK_V7M i JPK_V7K

3.Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K

4.Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K

5. Opis Deklaracji, w ujęciu deklaracyjnym oraz w ujęciu ewidencyjnym

6.Struktura elementu Deklaracja dla JPK_V7M i JPK_V7K

7.Pozycje szczegółowe deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K

8.Nowe dodatkowe dane w JPK_VAT :

- Grupowanie towarów ( GTU 01-13)

- Oznaczenie rodzaju transakcji

- Oznaczenie dowodów sprzedaży

9. JPK_VAT w okresie zawieszenia działalności,

10. Odroczenie terminu wysyłki JPK_VAT

11.Pakiet SLIM VAT – najważniejsze założenia po 01-01-2021 r,

12. Korygowanie plików JPK według nowych przepisów.

 

II. Wybrane praktyczne informacje dodatkowe dla Kursantów :

 1. Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją korektę z tytułu ulgi na złe długi trzeba będzie dodatkowo oznaczać w ewidencji jako dokument wew.?
 2. W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług ?
 3. Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK_VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej należy odznaczać poszczególne grupy towarów i usług według symboli GTU ?
 4. Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją wykazuje się numer kontrahenta łącznie z przedrostkiem kraju ?
 5. Jakie transakcje nie są prezentowane w JPK_VAT ?
 6. Czy faktury korygujące wystawione do faktur, które podlegają oznaczeniu w ewidencji „ FP”, także podlegają temu oznaczeniu ?

 

III. Omówienie kar finansowych

Kara pieniężna w wysokości 500,00 zł za każdy błąd w pliku JPK_VAT


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:15 - Webinar cz. 2

12:15 - 12:30 - Przerwa

12:30 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Iwona Maria Kmieciak - specjalista z zakresu rachunkowości (Kancelaria rachunkowa) – posiada kilkunastoletnią praktykę z ww. zakresu. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętej księgowości i rachunkowości.


Cena szkolenia: 390zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymują fakturę i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
„NOWELIZACJA PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ PROBLEMATYKA ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW W DOBIE COVID-19”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

1 II 2021 r.

28 I 2021 r.

4 III 2021 r.

2 III 2021 r.

Szkolenie uwzględnia wprowadzone w grudniu 2020 r. zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców oraz kolejnych przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. W czasie szkolenia uczestnicy poznają nowe schematy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz zawodu, który cudzoziemiec wykonuje. Ponadto podczas szkolenia przedstawione zostaną praktyczne problemy dotyczące procedur powierzenia pracy cudzoziemcom w związku ze stanem epidemii. Prowadzący przedstawi także najczęściej popełniane błędy mające wpływ na dalsze zatrudnienie cudzoziemców już po ustaniu stanu epidemii. Szkolenie pozwoli zapoznać się ze stanowiskami Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

Chcesz poznać odpowiedzi m.in. na nw. pytania:

•          które wizy pozwalają automatycznie na wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę - NOWOŚĆ!

•          na jakich zasadach pracownicy z branży IT mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę - NOWOŚĆ!

•          w jaki sposób cudzoziemcy zatrudnieni w zespołach „startupowych” nie muszą występować o zezwolenia na pracę, a ich przyjazd będzie możliwy z całą rodziną - NOWOŚĆ!

•          na jakich zasadach od pracowników firm przenoszonych do Polski nie będą wymagane zezwolenia na pracę, a ich przyjazd będzie możliwy z całą rodziną - NOWOŚĆ!

•          kiedy cudzoziemcy zatrudniani w Polskich oddziałach nie będą potrzebowali zezwoleń na pracę, a ich przyjazd będzie możliwy z całą rodziną - NOWOŚĆ!

•          kiedy lekarze i lekarze dentyści mogą wykonywać pracę bez zezwoleń na pracę - NOWOŚĆ!

•          jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby zatrudnienie pielęgniarki lub położnej od-bywało się bez zezwolenia na pracę - NOWOŚĆ!

•          na jakich zasadach możliwe jest zatrudnienie ratownika medycznego bez zezwolenia na pracę - NOWOŚĆ!

•          jaka w czasie epidemii jest możliwość zatrudnienia lub przejęcia cudzoziemca w zależności od dokumentów pobytowych w Polsce!

•          na jakich warunkach w okresie epidemii przewidziano możliwość pracy cudzoziemców bez jakiegokolwiek dodatkowego zezwolenia!

•          kiedy w okresie epidemii można powierzyć cudzoziemcowi pracę na innych warunkach, niż w zezwoleniu na pracę!

•          jakie należy spełnić warunki, aby po odwołaniu epidemii móc dalej zatrudniać cudzoziemca lub przerwa w zatrudnieniu była jak najkrótsza!

 

PROGRAM SZKOLENIA

1) Dokumenty wizowe pozwalające na wykonywanie pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę.

2) Procedura pobytu i zatrudnienia w Polsce pracowników z branży IT bez dodatkowego zezwolenia na pracę!

3) Porównanie nowych zasad dla pracowników z branży IT z pobytem w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji!

4) Schemat pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców wykonujących w zespołach „startup”bez zezwolenia na pracę!

5) Możliwość przebywania i pracy cudzoziemców będących rodziną pracowników  „startupowych”!

6) Procedura przeniesienia do Polski małych i średnich firm wraz z możliwością wykonywania pracy przez cudzoziemców bez zezwolenia na pracę.

7) Porównanie oddelegowania do oddziału z przeniesieniem do nowego oddziału bez wymogu posiadania zezwolenia na pracę!

8) Możliwość przebywania i pracy cudzoziemców będących rodziną cudzoziemców małych i średnich firm!

9) Procedura pobytu i pracy w Polsce lekarzy i lekarzy dentystów bez zezwoleń na pracę!

10) Wymagania jakie muszą spełnić pielęgniarki lub położne, aby podjąć w Polsce pracę bez zezwolenia na pracę!

11) Zasady pobytu i pracy w Polsce ratowników medycznych bez zezwolenia na pracę!

12) Status pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce od rozpoczęcia epidemii!

13) Możliwość pobytu cudzoziemców migrujących w czasie epidemii.

14) Status pobytowy cudzoziemca przyjeżdżającego do Polski po rozpoczęciu epidemii!

15) Odmowa wydania zezwolenia na pracę lub pobyt i pracę i ich wpływ na pobyt i pracę w Polsce w dotychczasowym i nowym podmiocie!

16) Umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pracę lub pobyt i pracę cudzoziemca i ich wpływ na pobyt i pracę w Polsce w dotychczasowym i nowym podmiocie!

17) Cofnięcie zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pracę i ich wpływ na pobyt i pracę w Polsce w dotychczasowym i nowym podmiocie!

18) Decyzja w sprawie wydalenia cudzoziemca i ich wpływ na pobyt i pracę w Polsce w dotychczasowym i nowym podmiocie!

19) Kontrowersje dotyczące okresu ważności zezwolenia na pracę sezonową!

20) Praca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową bez konieczności uzyskania zezwoleń!

21) Migracja  -  oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt - zezwolenie na pobyt i pracę sezonową!

22) Upływa okres legalnej pracy cudzoziemca i nie wiesz kiedy i w jaki sposób należy składać wnioski o przedłużenie zezwolenia na pracę / pracę sezonową!

23) Podjęcie niezbędnych działań w czasie epidemii, mających na celu niedopuszczenie do nielegalnego pobytu po jej zakończeniu!

24) Status cudzoziemca wykonującego pracę w dotychczasowym podmiocie od dnia rozpoczęcia epidemii!

25) Przejęcie pracownika w okresie obowiązywania epidemii!

26) Przerwy w pracy a możliwość dalszego zatrudnienia cudzoziemca w okresie epidemii!

27) Przeciwdziałanie mające na celu niedopuszczenie do nielegalnego zatrudnienia po zakończeniu epidemii!

28) Kontrowersje dotyczące pracy na innych warunkach, niż w zezwoleniu na pracy w okresie epidemii i po jej zakończeniu!

29) Praca tymczasowa w dobie COVID-19!

30) Problem „przejęcia” cudzoziemca z agencji pracy tymczasowej!

31) Obowiązki i zagrożenia dla firm korzystających z outsourcing!

32) Zagrożenia związane z uzyskaniem informacji starosty!

33) Kontrowersje dotyczące wymagań w zakresie zezwoleń na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

34) Cudzoziemcy świadczący pracę dla instytucji tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki oraz działające na rzecz tego systemu - praca legalna czy nielegalna!

35) Dopuszczalność pracy na innych warunkach - przestoje, stanowiska pracy, wymiar czasu lub godzin pracy, wynagrodzenia.

36) Dopuszczalność pracy na innych warunkach w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii!

37) Wpływ tłumaczenia dokumentów na fakt nielegalnego pobytu i pracy cudzoziemców!

38) Ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca!

39) Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia!

40) Badania lekarskie, szkolenia bhp, kwalifikacje oraz ich wpływ na odpowiedzialność podmiotu w razie wypadku przy pracy!

41) Kontrole PIP i Straży Granicznej - prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców!

42) Delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce po zmianach!

43) Odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem!

44) Sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa!


HARMONOGRAM SZKOLENIA

8:00 - 9:00 - Logowania uczestników

9:00 - 10:30 – Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 14:00 - Webinar cz. 3


Wykładowca: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez 12 lat jako inspektor pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu prawa pracy. Autor wielu opracowań i publikacji. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców i zatrudnienia nauczycieli. Przeprowadził kilkaset szkoleń m.in. dla  przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, urzędów wojewódzkich, ZUS, PUP oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Korzystając z długoletniej praktyki w zakresie prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju.


Cena szkolenia: 380zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22

2. W  terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymują fakturę i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
„Praca zdalna, a telepraca. Jak wprowadzić, zorganizować i rozliczać pracę świadczoną poza zakładem pracy”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

1 II 2021 r.

28 I 2021 r.

1 III 2021 r.

25 II 2021 r.

Według zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzona na potrzeby tzw. Koronaustawy regulacja dotycząca pracy zdalnej niebawem zostanie przeniesiona do Kodeksu pracy. W konsekwencji tego zabiegu legislacyjnego praca zdalna na stałe zaistnieje obok stosowanej w praktyce już od 2007 r. telepracy.

 • Jakie różnice zachodzą pomiędzy tymi obiema formami pracy?
 • W jakich przypadkach można stosować wyłącznie telepracę a kiedy pracę zdalną?
 • W jaki sposób, zgodnie z przepisami, wprowadzić każdą z tych form organizacji pracy w zakładzie pracy?
 • Jak organizować pracę telepracownika, a jak pracę zdalną?
 • Jak rozliczać zadania powierzone pracownikom w ramach każdej z tych form?
 • Jakie elementy dokumentacji pracowniczej są charakterystyczne dla każdej z tych form?
 • Jakim system czasu pracy najlepiej objąć pracowników świadczących pracę zdalnie lub w formie telepracy?
 • W jakich przypadkach nie trzeba odnotowywać liczby przepracowanych godzin oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika świadczącego pracę zdalnie oraz telepracownika?
 • Czy na czas niezdolności do pracy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę zdalną lub w formie telepracy?
 • Jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę z telepracownikiem oraz pracownikiem świadczącym pracę poza zakładem pracy?

PROGRAM SZKOLENIA

1)      TELEPRACA

a)      Pojęcie telepracownika,

b)      Miejsce wykonywania telepracy,

c)      Wprowadzenie telepracy,

-     porozumienie z organizacją związkową,

-     regulamin telepracy,

-     wniosek pracownika,

d)     Uzgodnienie warunków pracy,

e)      Elementy informacji dodatkowej telepracownika,

f)       Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania stanowiska pracy oraz BHP,

g)      Uprawnienia telepracownika,

h)      Odbiór i kontrole stanowiska pracy,

i)        Wniosek o zaprzestanie wykonywania telepracy,

j)        Odmowa zatrudnienia w formie telepracy lub brak możliwości jej wprowadzenia a wypowiedzenie umowy o pracę,

2)      PRACA ZDALNA

a)      Pojęcie pracy zdalnej,

a)      Miejsce wykonywania telepracy,

b)      Szczególna rola poleceń służbowych w ramach pracy zdalnej,

c)      Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania stanowiska pracy oraz BHP,

2)      CZAS PRACY

a)      Wybór najoptymalniejszego systemu czasu pracy dla telepracy oraz pracy zdalnej,

b)      Sposoby rejestracji obecności na stanowisku pracy,

c)      Monitoring pracy zdalnej oraz telepracy,

d)     Tworzenie harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików),

e)      Prowadzenie ewidencji czasu pracy telepracownika oraz pracownika świadczącego pracę zdalnie,

3)      DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

a)      Polecenia wydawane w przedmiocie pracy zdalnej,

b)      Ewidencja wykonanych czynności pracy zdalnej,

c)      Praca zdalna oraz telepraca a czasowe powierzenie innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 3 KP,

d)     Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność,

e)      Procedura rozwiązania umowy o pracę i związane z nią dokumenty,

4)      WYPADKI PRZY PRACY ZDALNEJ i TELEPRACY

a)      Procedura powypadkowa,

b)      Problem związku wypadku z pracą świadczoną zdalnie lub w formie telepracy.

UWAGA! Wykładowca zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji programu adekwatnie do zmian zachodzących w prawie pracy.

Powyższe ma na celu zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą na dzień szkolenia.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 – 14:00 – Webinar cz. 3

14:00 – Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


Cena szkolenia: 350zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22

2. W  terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymują fakturę i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
„Dokumentacja pracownicza od A do Z w firmie”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

15 II 2021 r.

11 II 2021 r.

W 2019 roku zasady prowadzenia dokumentacji uległy radykalnym zmianom, co było w szczególności spowodowane koniecznością dostosowania dotychczasowych przepisów do wymogów wynikających z RODO.

Szkolenie uwzględnia aktualny stan prawny w omawianym zakresie oraz najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podczas szkolenia omówione zostaną również przepisy wprowadzone na mocy tzw. Koronaustawy i jej kolejnych nowelizacji (TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH), które rzutują na obowiązki w sferze zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

W skład materiałów, które otrzymują uczestnicy szkolenia wchodzą wzory licznych dokumentów standardowo zamieszczanych w dokumentacji pracowniczej!!!

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

-     Gdzie przechowywać polecenie pracy zdalnej?

-     Czy porozumienie zawarte z przedstawicielstwem załogi w trybie art. 15g lub art. 15zf Koronaustawy przechowujemy w dokumentacji pracowniczej?

-     Jakie dokumenty usprawiedliwiają nieobecność pracownika w pracy z powodu kwarantanny, izolacji lub niezdolności do pracy z powodu COVID-19 oraz sprawowania opieki?

-     Jakie są zasady wysyłania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii i przechowywania wydawanych w tym okresie elektronicznych orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy?

-     Jak należy dokumentować fakt powierzenia pracownikowi innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 3 KP?

-     Czy pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury pracownika i przechowywać w dokumentacji wyniki pomiarów?

Ponadto dowiesz się, m.in.:

-     Jakich reguł wynikających z RODO należy przestrzegać przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,

-     Jak ustalać okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od okresu zatrudnienia pracownika,

-                                 Jakie działania są zakazane na etapie rekrutacji,

-     Jak należy postąpić w przypadku uzyskania danych osobowych poza okresem rekrutacji (kandydat wysyła CV lub list motywacyjny z własnej inicjatywy),

-     Czy pracodawca może żądać podania adresu zamieszkania i numeru PESEL w celu zamieszczenia na skierowaniu lekarskim,

-                                 Czy pracodawca może wykorzystać zdjęcie pracownika na potrzeby zatrudnienia,

-     Czy pracodawca może umieszczać na stronie internetowej imiona i nazwiska pracowników oraz ich firmowe maile i numery telefonów,

-     Czy można przechowywać w aktach osobowych dane zgormadzone przed wejściem w życie RODO,

-                                 Czy można zamieszczać powód absencji pracownika na liście obecności,

-     Czy na liście obecności można zamieszczać imiona i nazwiska pracowników,

-     Jakie dokumenty niewymienione w przepisach rozporządzenia można przechowywać w aktach osobowych,

-     Czy poszczególne części dokumentacji pracowniczej można prowadzić w formie mieszanej, tj. częściowo w postaci elektronicznej a częściowo papierowej,

-                                 Czy w aktach osobowych można przechowywać notatki służbowe,

-     Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy pracownika,

-     Jak przechowywać e-zwolnienia,

-     Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju,

-     Jaka jest podstawa prawna przechowywania skierowań i orzeczeń lekarskich wydanych na rzecz innego pracodawcy,

-     Czy w aktach osobowych należy przechowywać korespondencję z komornikiem,

-     Czy umowa o pracę może zostać zawarta w formie elektronicznej,

-     Czy umowa o pracę może zostać sporządzona w języku obcym,

-     Czy pracodawca jest zobowiązany tworzyć zakresy obowiązków (czynności) i jak powinny one wyglądać,

-     Gdzie przechowywać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz klauzulę informacyjną RODO,

-     Czy dokumenty zgłoszeniowe ZUS i US należy przechowywać w części B akt osobowych,

-     Czy pracownik może zachować oryginały zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został wysłany przez pracodawcę,

-     Czy w aktach pracownika należy przechowywać oryginał czy kopię zaświadczenia o szkoleniu okresowym bhp,

-     Czy należy odnotowywać liczbę przepracowanych godzin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy,

-     Warunki przechowywania należy zapewnić w przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej, a jakie w przypadku e-akt,

-     Jaka wygląda procedura odbioru całości dokumentacji lub jej części oraz procedura wydawania jej kopii,

-     Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy,

-     W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany udostępnić dokumentację pracowniczej pracownikowi oraz podmiotom zewnętrznym,

-                                 Jakie reguły rządzą przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby ZFŚS,

-                                 Jakie są zasady wystawiania świadectwa pracy i jego korekty,

-     Jak przebiega proces wydawania dokumentacji lub jej części pracownikowi, byłemu pracownikowi i członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika,

-     W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany wydać całość lub część dokumentacji członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika,

-     W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi/byłemu pracownikowi odpis całości lub części dokumentacji pracowniczej,

-     Jak często pracodawca jest zobowiązany wydawać całość lub część dokumentacji pracowniczej na wniosek uprawnionych osób,

-     W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi wgląd do dokumentacji pracowniczej,

-     Czy pracodawca może pobierać opłatę za wydanie odpisu dokumentacji pracowniczej,

-     Jakim organom i podmiotom zewnętrznym pracodawca zobowiązany jest udostępniać dokumentację pracowniczą,

-     Jakie warunki techniczne (w tym temperatura i wilgotność powietrza) należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji papierowej?

-     Jakie warunki techniczne należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej,

-     Na jakich warunkach pracodawca może połączyć dokumentację pracowniczą z różnych okresów zatrudnienia pracownika ponownie przyjmowanego do pracy,

-     Czy pracodawca po przejściu na formę elektroniczną prowadzenia dokumentacji może zobowiązać pracownika do uzyskania podpisu kwalifikowanego,

-     Jakie formaty kompresji należy stosować w przypadku przenoszenia uporządkowanego zbioru dokumentów pomiędzy systemami lub wysyłania na odległość,

-     Jakie wymogi techniczne musi spełniać dokument przekonwertowany na postać elektroniczną,

-     Czy pracownik/były pracownik może zażądać wydania dokumentacji lub jej części w postaci elektronicznego odpisu jeżeli dokumentacja prowadzona była w formie papierowej i odwrotnie,

-     Jakie informacje powinny znaleźć się w informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracodawcy, który utworzył regulamin pracy, a jakie w przypadku pracodawcy niezobowiązanego do jego utworzenia,

-     W jakich przypadkach okres przechowywania dokumentacji ulega wydłużeniu,

-     Jakiej grupie pracowników pracodawca jest zobowiązany wydać informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej?

-     Jak liczyć okres roku nienagannej pracy uprawniający do usunięcia z akt osobowych zawiadomienia o ukaraniu karą porządkową?

-     W jakich przypadkach dokumentacja pracownicza ponownie zatrudnionego pracownika podlega dwom różnym okresom przechowywania,

-     Czy w plan urlopu należy do kategorii dokumentów związanych z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, przechowywanych w dokumentacji pracowniczej?

-     Kto jest zobowiązany dostarczyć pracodawcy zaświadczenie o niekaralności?

-     Czy pracodawca jest zobowiązany zwrócić koszt uzyskania zaświadczenia o niekaralności?

-      Czy pracodawca może przechowywać informacje o zainteresowaniach, hobby i innych danych wrażliwych przekazane przez kandydatów do pracy na etapie rekrutacji w treści CV lub listów motywacyjnych,

-     Jakie reguły rządzą przechowywaniem dokumentacji pracowniczej w okresie przejściowym,

-     Jakie są okresy przechowywania harmonogramów czasu pracy w okresie przejściowym,

-     Jakie dodatkowe zbiory dokumentów – poza dokumentacją pracowniczą – jest zobowiązany prowadzić pracodawca.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1)      Pojęcie i zakres dokumentacji pracowniczej,

2)      Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy,

a)      Dane, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika,

b)      Dane wrażliwe,

c)      Dane biometryczne,

d)     Wykorzystanie wizerunku i personaliów w stosunku pracy (plakietki służbowe, szyldy na drzwiach pokoi, maile służbowe)

e)      Upoważnienie dostępu do danych osobowych,

f)       Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej przez firmę zewnętrzną,

3)      Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,

a)      Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,

b)      Papierowa i elektroniczna postać dokumentacji pracowniczej,

c)      Okresy przechowywania,

d)     Udostępnianie i wydawanie dokumentacji osobom uprawnionym,

e)      Ustawa o języku polskim a dokumentacja pracownicza,

f)       Niszczenie dokumentacji pracowniczej,

g)      Przechowywanie dokumentacji nieprzewidzianej w przepisach,

4)      Omówienie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, zasad ich tworzenia oraz związanych z nimi praw i obowiązków stron stosunku pracy,

5)      Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w szczególnych przypadkach

a)      Zniszczenie lub zagubienie,

b)      Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,

c)      Upadłość lub likwidacja pracodawcy,

6)      Najczęstsze błędy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej,

7)      Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej.

UWAGA! Wykładowca zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji programu adekwatnie do zmian zachodzących w prawie pracy.

Powyższe ma na celu zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą na dzień szkolenia.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 – 14:00 – Webinar cz. 3

14:00 – Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


Cena szkolenia: 350zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22

2. W  terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymują fakturę i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
« poprzednia 1 2 następna »

(C) 1993 - 2021 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies