Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla firm
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W POLSKIEJ USTAWIE O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW I ZMIAN W INNYCH PAŃSTWACH UE OD 30 LIPCA 2020 R.

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

24 VIII 2020 r.

21 VIII 2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA

 

1) Prawo właściwe dla umowy o pracę

-      W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?

-      Czy strony umowy o pracę maja nieograniczona swobodę w określeniu prawa właściwego?

-      Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?

-      Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

 

2)      Delegowanie pracowników do innego państwa na tle dyrektywy 96/71/WE

-        W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem celem świadczenia usług?

-        Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?

-        Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?

-        Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:

  • czas pracy,
  • minimalne wynagrodzenie,
  • urlop wypoczynkowy,
  • bhp,
  • praca w dni świąteczne,

-        Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?

-        Na czym polega mechanizm zasady korzystności?

  • W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?

-        Czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?

 

3)      Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE)

-        Jak należy zmienić umowę o pracę i treść informacji dodatkowej w okresie oddelegowania do państwa trzeciego?

-        Jak ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę realizowanej na terytorium państwa trzeciego?

-        Czy polskie przepisy zachowują moc w okresie oddelegowania na terytorium państwa trzeciego?

 

4)      Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE

-        Jakie są ogólne założenia dyrektywy?

-        Jakie relacje zachodzą pomiędzy dyrektywą 2014/67/WE i dyrektywą 96/71/WE?

-        W jakich przypadkach zachodzi rzekome delegowanie i jakie z tytułu jego stwierdzenia wynikają konsekwencje?

5) Polska ustawa o pracownikach delegowanych

-        Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących swych pracowników „do” i „z” Polski?

-        Jakie mechanizmy kontroli pracodawców delegujących przewiduje polska ustawa o pracownikach delegowanych?

-        Jakie uprawnienia na podstawie ustawy zyskała Państwowa Inspekcja Pracy?

-        Jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?

6) Dyrektywa 2018/957/UE. NOWOŚĆ!

-        Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących:

  • maksymalnego okresu delegowania,
  • stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy,
  • zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”,
  • krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?

-        W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikom delegowanym zakwaterowanie oraz zwrócić koszty podróży służbowej odbywanej w ramach oddelegowania?

-        Jakie są warunki uchylenia obowiązku równego traktowania pracowników tymczasowych świadczących pracę w warunkach oddelegowania?

-        Jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?

-        Jaki jest termin wdrożenia przepisów wydanych na podstawie Dyrektywy 2018/957/UE?

-        Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów dyrektywy 2018/957/UE?

 

7) Zmiana polskiej ustawy o delegowaniu pracowników.  NOWOŚĆ!

-        Jakie zmiany zajdą w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników?

-        Jak zmienią się obowiązki polskich pracodawców?

-        Jakie uprawnienia uzyska Państwowa Inspekcja Pracy?

-        Jak liczony będzie okres 12 miesięcy delegowania z możliwością jego wydłużenia do 18 miesięcy?

8) Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanychna tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004

-    Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?

-    Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników delegowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?

-    Jakie są reguły wydawania formularza A1?

-    Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?

 

UWAGA! Wykładowca zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji programu adekwatnie do zmian zachodzących w prawie pracy.

Powyższe ma na celu zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą na dzień szkolenia.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 8:30 - Logowania uczestników

08:00 - 10:00 - Webinar cz. 1

10:00 - 10:10 - Przerwa

10:10 - 11:30 - Webinar cz. 2

11:30 - 11:50 - Przerwa

11:50 – 13:00 – Webinar cz. 3

13:00 – Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


Cena szkolenia: 350zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22, równocześnie z dokonaniem płatności na szkolenie.

2. Po dokonaniu płatności otrzymują Państwo potwierdzenie o zarejestrowaniu zgłoszenia.

3. W dniu szkolenia uczestnicy logują się do webinaru między 8:00-8:30 poprzez przesłany wcześniej link.

4. Po zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz fakturę i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
„25 trudnych przypadków z zakresu prawa pracy w okresie pandemii koronawirusa”

 

PROGRAM SZKOLENIA

#01. Na jakich zasadach pracodawca może monitorować pracę wykonywaną zdalnie?

#02. Jakie korzyści daje objęcie zadaniowym systemem czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalnie?

#03. W jakich przypadkach zawierać porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia na podstawie art. 231a KP, a kiedy na podstawie art.15zf Koronaustawy?

#04. W jakich sytuacjach obawa zarażenia koronawirusem może stanowić uzasadnioną podstawę odmowy wykonania polecenia służbowego lub zaprzestania świadczenia pracy?

#05. Jak rejestrować okresy pracy zdalnej oraz odnotowywać je w ewidencji czasu pracy?

#06. Czy pracownik objęty kwarantanną może świadczyć pracę w formie zdalnej?

#07. Czy można pracownikowi objętemu kwarantanną wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

#08. Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?

#09. Czy na podstawie art. 15g Koronaustawy można obniżyć wymiar etatu pracownikowi podlegającemu ochronie przedemerytalnej lub innej ochronie trwałości stosunku pracy?

#10. W jaki sposób usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu objęcia obowiązkową kwarantanną?

#11. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, którego wymiar etatu został obniżony na podstawie art. 15g Koronaustawy?

#12. Na jakich zasadach pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury ciała pracownika?

#13. W jaki sposób wprowadzić równoważny system czasu pracy oraz wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy na zasadach art. 15zf?

#14. Czy pracownicy objęci obniżonym wymiarem czasu pracy na podstawie art. 15g Koronaustawy mogą pracować w godzinach ponadwymiarowych lub nadliczbowych?

#15. Czy pracodawca może zobowiązać pracowników do wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych w okresie stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego?

#16. Jakie zasady rządzą organizacją szkoleń BHP w okresie zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii?

#17. Jakie zasady rządzą przeprowadzaniem profilaktycznych badań lekarskich w okresie zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii?

#18. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia na podstawie art. 15g Koronaustawy: wymiar określony w umowie o pracę, czy wymiar określony w porozumieniu z przedstawicielstwem załogi?

#19. Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać z dotychczasowych uprawnień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

#20. W jakich przypadkach zastosowanie znajdzie przestój z art. 81 KP, a w jakich przypadkach przestój ekonomiczny na zasadach art. 15g Koronaustawy?

#21. Czy pracownik objęty przestojem ekonomicznym może zostać wezwany do podjęcia pracy przez pracodawcę?

#22. Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami koronawirusa?

#23. Czy obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje na każdym zakładzie pracy?

#24. Jakie zdarzenie, do którego doszło w domu pracownika podczas pracy zdalnej może zostać uznane za wypadek przy pracy?

#25. Jak najkorzystniej ukształtować wymiar czasu pracy w ramach 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego w systemach podstawowego i równoważnego czasu pracy?


HARMONOGRAM SZKOLENIA

11:45 - 12:15 - Logowania uczestników

12:15 - 13:00 - Webinar cz. 1

13:00 - 13:20 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 części

13:20- 13:30 - Przerwa

13:30 - 14:30 - Webinar cz. 2
14:30 - 15:00 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 i 2 części

15:00 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


Cena szkolenia: 250zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22, równocześnie z dokonaniem płatności na szkolenie.

2. Po dokonaniu płatności otrzymują Państwo potwierdzenie o zarejestrowaniu zgłoszenia.

3. W dniu szkolenia uczestnicy logują się do webinaru między 8:00-9:00 poprzez przesłany wcześniej link.

4. Po zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz fakturę i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
"Prawo pracy w erze koronawirusa. Przepisy prawa pracy w „Tarczach antykryzysowych” od 1 do 4

 

W związku z ogólnoświatowym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę określaną jako COVID-19 została uchwalonaustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), nazywanakoronaustawą.

Na przestrzeni niespełna trzech miesięcy od wejścia w życie koronaustawa doczekała się już sześciu nowelizacji na podstawie kolejnych ustaw zwanych potocznie „Tarczami” opatrzonych kolejnymi cyframi. Ostatnią odsłoną tych zmian jest „Tarcza 4”. Przewidziane w treści koronaustawy rozwiązania dotyczące prawa pracy ciągle wzbudzają wiele kontrowersji i wątpliwości w praktyce.

Niniejsze szkolenie przybliża istotę tych regulacji, stanowiąc próbę odpowiedzi na najczęściej powstające na ich tle pytania.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

1) Czwarta nowelizacja przepisów koronaustawy (TARCZA 4)

a) Dalsze zmiany w terminie i zasadach korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

b) Doprecyzowanie zasad organizacji pracy zdalnej,

c) Możliwość wysyłania pracowników na „przymusowy” urlop wypoczynkowy,

d) Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań i innych świadczeń wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę,

e) Doprecyzowanie sposobu ustalania spadku obrotów,

f) Możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji przez pracodawcę,

g) Istotny wzrost obciążenia funduszem wynagrodzeń jako warunek wprowadzenia przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru etatu,

h) Możliwość zawieszenia obowiązków związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

i) Możliwość skorzystania z dofinansowania z FGŚS przez pracodawców, którzy nie objęli pracowników przestojem ekonomicznym, przestojem kodeksowym (art. 81 KP), czy obniżonym wymiarem czasu pracy,

2)      Trzecia nowelizacja przepisów koronaustawy (TARCZA 3)

a)      Ograniczenie możliwości dokonywania potrąceń i egzekucji z wynagrodzenia za pracę

b)      Kolejne zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

3)      Druga nowelizacja przepisów koronaustawy (TARCZA 2)

a)      Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP w okresie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

b)      Zmiana przepisów dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego

c)      Dodatkowe uprawnienia pracodawców z branży infrastruktury krytycznej

d)     Zmiana przepisów dotyczących pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych

e)      Możliwość wprowadzenia dni wolnych od pracy na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

f)       Możliwość czasowego przeniesienia pracownika samorządowego do innej pracy.

4)      Pierwsza nowelizacja przepisów koronaustawy

a)      Zmiany w zakresie czasu pracy

-    ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego z 11 do 8 godzin i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego z 35 do 32 godzin;

-    ułatwienie stosowania systemu równoważnego czasu pracy przewidującego 12-godzinnym dobowy wymiar czasu pracy,

-    uproszczenie wdrażania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych;

b)      Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia,

c)      Porozumienie w sprawie obniżenie wymiaru etatu pracowników,

d)     Zawieszenie okresowych badań profilaktycznych pracowników,

e)      Możliwość przeprowadzenia profilaktycznych badań wstępnych i kontrolnych przez lekarza nieposiadającego specjalizacji z zakresu medycyny pracy,

f)       Zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

5)      Zwolnienia od pracy z powodu koronawirusa

a)      Usprawiedliwianie nieobecności spowodowanej kwarantanną, izolacją oraz hospitalizacją,

b)      Zasiłki opiekuńcze z ustawy zasiłkowej i koronaustawy

6)      Przestój w rozumieniu art. 81 KP aprzestój ekonomiczny w rozumieniu koronaustawy

7)      Praca zdalna według koronaustawy a telepraca według przepisów kodeksu pracy,

8)      Alternatywne formy pracy pozazakładowej, w tym powierzenie innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 3 KP

9)      Sposoby organizacji pracy, która nie może być świadczona w formie zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego

UWAGA! Wykładowca zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji programu adekwatnie do zmian zachodzących w prawie pracy.

Powyższe ma na celu zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą na dzień szkolenia.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 9:45 - Webinar cz. 1

9:45 - 10:05 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 części

10:05- 10:15 - Przerwa

10:15 - 11:15 - Webinar cz. 2

11:15 - 11:45 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 i 2 części

11:45 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


Cena szkolenia: 250zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

 
„Zmiany w KSH z 1 III 2020 r. Zdalne funkcjonowanie organów spółek w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19.”

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany w KSH od 1 marca 2020r. – elektronizacja postępowania przed KRS.

2. Tarcza antykryzysowa - zdalne funkcjonowanie organów spółek kapitałowych (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników).

3. Przesunięcie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań.

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

5.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – przesunięcie terminów.

6. Zapisy tarczy antykryzysowej mogące mieć zastosowanie do spółek prawa handlowego, w tym spółek komunalnych- omówienie.

 


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 11:00 - Webinar cz. 1
11:00 - 11:15 - Przerwa

11:15 - 11:30 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 części

11:30 - 13:00 - Webinar cz. 2
13:00 - 13:30 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 i 2 części

13:30 - Zakończenie szkolenia


 

Wykładowca: Radca prawny, prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa handlowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla firm i jednostek  samorządu terytorialnego.


Cena szkolenia: 350zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22, równocześnie z dokonaniem płatności na szkolenie.

2. Po dokonaniu płatności otrzymują Państwo potwierdzenie o zarejestrowaniu zgłoszenia.

3. W dniu szkolenia uczestnicy logują się do webinaru między 8:00-9:00 poprzez przesłany wcześniej link i otrzymują materiały szkoleniowe.

4. Po zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymują fakturę i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2020 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies