Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla firm
"Prawo pracy w erze koronawirusa. Przepisy prawa pracy w „Tarczach antykryzysowych” od 1 do 4

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

10 VI 2020 r.

5 VI 2020 r.

1 VII 2020 r.

26 VI 2020 r.

 

W związku z ogólnoświatowym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę określaną jako COVID-19 została uchwalonaustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), nazywanakoronaustawą.

Na przestrzeni niespełna trzech miesięcy od wejścia w życie koronaustawa doczekała się już sześciu nowelizacji na podstawie kolejnych ustaw zwanych potocznie „Tarczami” opatrzonych kolejnymi cyframi. Ostatnią odsłoną tych zmian jest „Tarcza 4”. Przewidziane w treści koronaustawy rozwiązania dotyczące prawa pracy ciągle wzbudzają wiele kontrowersji i wątpliwości w praktyce.

Niniejsze szkolenie przybliża istotę tych regulacji, stanowiąc próbę odpowiedzi na najczęściej powstające na ich tle pytania.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

1) Czwarta nowelizacja przepisów koronaustawy (TARCZA 4)

a) Dalsze zmiany w terminie i zasadach korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

b) Doprecyzowanie zasad organizacji pracy zdalnej,

c) Możliwość wysyłania pracowników na „przymusowy” urlop wypoczynkowy,

d) Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań i innych świadczeń wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę,

e) Doprecyzowanie sposobu ustalania spadku obrotów,

f) Możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji przez pracodawcę,

g) Istotny wzrost obciążenia funduszem wynagrodzeń jako warunek wprowadzenia przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru etatu,

h) Możliwość zawieszenia obowiązków związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

i) Możliwość skorzystania z dofinansowania z FGŚS przez pracodawców, którzy nie objęli pracowników przestojem ekonomicznym, przestojem kodeksowym (art. 81 KP), czy obniżonym wymiarem czasu pracy,

2)      Trzecia nowelizacja przepisów koronaustawy (TARCZA 3)

a)      Ograniczenie możliwości dokonywania potrąceń i egzekucji z wynagrodzenia za pracę

b)      Kolejne zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

3)      Druga nowelizacja przepisów koronaustawy (TARCZA 2)

a)      Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP w okresie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

b)      Zmiana przepisów dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego

c)      Dodatkowe uprawnienia pracodawców z branży infrastruktury krytycznej

d)     Zmiana przepisów dotyczących pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych

e)      Możliwość wprowadzenia dni wolnych od pracy na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

f)       Możliwość czasowego przeniesienia pracownika samorządowego do innej pracy.

4)      Pierwsza nowelizacja przepisów koronaustawy

a)      Zmiany w zakresie czasu pracy

-    ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego z 11 do 8 godzin i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego z 35 do 32 godzin;

-    ułatwienie stosowania systemu równoważnego czasu pracy przewidującego 12-godzinnym dobowy wymiar czasu pracy,

-    uproszczenie wdrażania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych;

b)      Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia,

c)      Porozumienie w sprawie obniżenie wymiaru etatu pracowników,

d)     Zawieszenie okresowych badań profilaktycznych pracowników,

e)      Możliwość przeprowadzenia profilaktycznych badań wstępnych i kontrolnych przez lekarza nieposiadającego specjalizacji z zakresu medycyny pracy,

f)       Zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego,

5)      Zwolnienia od pracy z powodu koronawirusa

a)      Usprawiedliwianie nieobecności spowodowanej kwarantanną, izolacją oraz hospitalizacją,

b)      Zasiłki opiekuńcze z ustawy zasiłkowej i koronaustawy

6)      Przestój w rozumieniu art. 81 KP aprzestój ekonomiczny w rozumieniu koronaustawy

7)      Praca zdalna według koronaustawy a telepraca według przepisów kodeksu pracy,

8)      Alternatywne formy pracy pozazakładowej, w tym powierzenie innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 3 KP

9)      Sposoby organizacji pracy, która nie może być świadczona w formie zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego

UWAGA! Wykładowca zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji programu adekwatnie do zmian zachodzących w prawie pracy.

Powyższe ma na celu zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą na dzień szkolenia.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 9:45 - Webinar cz. 1

9:45 - 10:05 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 części

10:05- 10:15 - Przerwa

10:15 - 11:15 - Webinar cz. 2

11:15 - 11:45 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 i 2 części

11:45 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


Cena szkolenia: 250zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

 
„25 trudnych przypadków z zakresu prawa pracy w okresie pandemii koronawirusa”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

10 VI 2020 r.

5 VI 2020 r.

1 VII 2020 r.

26 VI 2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA

#01. Na jakich zasadach pracodawca może monitorować pracę wykonywaną zdalnie?

#02. Jakie korzyści daje objęcie zadaniowym systemem czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalnie?

#03. W jakich przypadkach zawierać porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia na podstawie art. 231a KP, a kiedy na podstawie art.15zf Koronaustawy?

#04. W jakich sytuacjach obawa zarażenia koronawirusem może stanowić uzasadnioną podstawę odmowy wykonania polecenia służbowego lub zaprzestania świadczenia pracy?

#05. Jak rejestrować okresy pracy zdalnej oraz odnotowywać je w ewidencji czasu pracy?

#06. Czy pracownik objęty kwarantanną może świadczyć pracę w formie zdalnej?

#07. Czy można pracownikowi objętemu kwarantanną wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

#08. Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?

#09. Czy na podstawie art. 15g Koronaustawy można obniżyć wymiar etatu pracownikowi podlegającemu ochronie przedemerytalnej lub innej ochronie trwałości stosunku pracy?

#10. W jaki sposób usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu objęcia obowiązkową kwarantanną?

#11. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, którego wymiar etatu został obniżony na podstawie art. 15g Koronaustawy?

#12. Na jakich zasadach pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury ciała pracownika?

#13. W jaki sposób wprowadzić równoważny system czasu pracy oraz wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy na zasadach art. 15zf?

#14. Czy pracownicy objęci obniżonym wymiarem czasu pracy na podstawie art. 15g Koronaustawy mogą pracować w godzinach ponadwymiarowych lub nadliczbowych?

#15. Czy pracodawca może zobowiązać pracowników do wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych w okresie stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego?

#16. Jakie zasady rządzą organizacją szkoleń BHP w okresie zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii?

#17. Jakie zasady rządzą przeprowadzaniem profilaktycznych badań lekarskich w okresie zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii?

#18. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia na podstawie art. 15g Koronaustawy: wymiar określony w umowie o pracę, czy wymiar określony w porozumieniu z przedstawicielstwem załogi?

#19. Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać z dotychczasowych uprawnień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

#20. W jakich przypadkach zastosowanie znajdzie przestój z art. 81 KP, a w jakich przypadkach przestój ekonomiczny na zasadach art. 15g Koronaustawy?

#21. Czy pracownik objęty przestojem ekonomicznym może zostać wezwany do podjęcia pracy przez pracodawcę?

#22. Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami koronawirusa?

#23. Czy obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje na każdym zakładzie pracy?

#24. Jakie zdarzenie, do którego doszło w domu pracownika podczas pracy zdalnej może zostać uznane za wypadek przy pracy?

#25. Jak najkorzystniej ukształtować wymiar czasu pracy w ramach 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego w systemach podstawowego i równoważnego czasu pracy?


HARMONOGRAM SZKOLENIA

11:45 - 12:15 - Logowania uczestników

12:15 - 13:00 - Webinar cz. 1

13:00 - 13:20 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 części

13:20- 13:30 - Przerwa

13:30 - 14:30 - Webinar cz. 2
14:30 - 15:00 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 i 2 części

15:00 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


Cena szkolenia: 250zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22, równocześnie z dokonaniem płatności na szkolenie.

2. Po dokonaniu płatności otrzymują Państwo potwierdzenie o zarejestrowaniu zgłoszenia.

3. W dniu szkolenia uczestnicy logują się do webinaru między 8:00-9:00 poprzez przesłany wcześniej link.

4. Po zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz fakturę i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
„Zmiany w KSH z 1 III 2020 r. Zdalne funkcjonowanie organów spółek w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19.”


PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany w KSH od 1 marca 2020r. – elektronizacja postępowania przed KRS.

2. Tarcza antykryzysowa - zdalne funkcjonowanie organów spółek kapitałowych (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników).

3. Przesunięcie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań.

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

5.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – przesunięcie terminów.

6. Zapisy tarczy antykryzysowej mogące mieć zastosowanie do spółek prawa handlowego, w tym spółek komunalnych- omówienie.

 


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 11:00 - Webinar cz. 1
11:00 - 11:15 - Przerwa

11:15 - 11:30 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 części

11:30 - 13:00 - Webinar cz. 2
13:00 - 13:30 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 i 2 części

13:30 - Zakończenie szkolenia


 

Wykładowca: Radca prawny, prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa handlowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla firm i jednostek  samorządu terytorialnego.


Cena szkolenia: 250zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22, równocześnie z dokonaniem płatności na szkolenie.

2. Po dokonaniu płatności otrzymują Państwo potwierdzenie o zarejestrowaniu zgłoszenia.

3. W dniu szkolenia uczestnicy logują się do webinaru między 8:00-9:00 poprzez przesłany wcześniej link i otrzymują materiały szkoleniowe.

4. Po zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymują fakturę i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
„ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY w erze koronawirusa”

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

  • Jakie są zalety i wady stosowania, wprowadzonego w oparciu o przepisy „koronaustawy”, systemu równoważnego czasu pracy, przewidującego wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin,
  • W jaki sposób wprowadzić i zmienić system czasu pracy i okres rozliczeniowy,
  • Czy można wydłużyć okres rozliczeniowy w trakcie trwania dotychczasowego okresu rozliczeniowego,
  • Jakie są wady i zalety stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego,
  • W jaki sposób rekompensować skrócony odpoczynek dobowy i tygodniowy w przypadkach dopuszczonych na mocy „koronaustawy”.


PROGRAM SZKOLENIA

1)      Granice doby pracowniczej i skutki jej naruszenia,

2)      Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy oraz rekompensowanie faktu jego niezapewnienia,

3)      Systemy czasu pracy – wybór najodpowiedniejszego systemu,

4)      Wprowadzanie i zmiana systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego,

5)      Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału), ze szczególnym uwzględnieniem 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego,

6)      Harmonogram czasu pracy (tzw. grafik) – tworzenie i zmiana,

7)      Rozliczanie czasu pracy w ramach poszczególnych systemów czasu pracy,

8)      Prowadzenie ewidencji czasu pracy,

9)      Praca ponadwymiarowa „niepełnoetatowców”,

10)  Praca nadliczbowa i jej rekompensowanie,

11)  Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy i jej rekompensowanie,

12)  Praca w niedzielę i święto oraz jej rekompensowanie,

13)  Czas pracy kadry kierowniczej,

14)  Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

 

UWAGA! Wykładowca zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji programu adekwatnie do zmian zachodzących w prawie pracy.

Powyższe ma na celu zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą na dzień szkolenia.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 9:45 - Webinar cz. 1

9:45 - 10:05 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 części

10:05- 10:15 - Przerwa

10:15 - 11:15 - Webinar cz. 2

11:15 - 11:45 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 i 2 części

11:45 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


Cena szkolenia: 250zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22, równocześnie z dokonaniem płatności na szkolenie.

2. Po dokonaniu płatności otrzymują Państwo potwierdzenie o zarejestrowaniu zgłoszenia.

3. W dniu szkolenia uczestnicy logują się do webinaru między 8:00-9:00 poprzez przesłany wcześniej link.

4. Po zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz fakturę i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
« poprzednia 1 2 następna »

(C) 1993 - 2020 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies