Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla urzędów i instytucji
„Podstawy prawne egzekucji administracyjnej - postępowanie zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych w Powiatowych Urzędach Pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

24 VI 2021 r.

22 VI 2021 r.

19 VII 2021 r.

15 VII 2021 r.

19 VIII 2021 r.

17 VIII 2021 r.

20 IX 2021 r.

16 IX 2021 r.

 

Nowe regulacje prawne

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany zawarte w:

- Ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 r.

- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej z dnia 12 stycznia 2021 r.

- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z dnia 5 stycznia 2021 r.

- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej z dnia 18 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie danych zawartych w upomnieniu z dnia 4 grudnia 2020 r.

- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych z dnia 18 listopada 2020 r.

- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego z dnia 24 lipca 2020 r.


PROGRAM SZKOLENIA

1.   Podstawy prawne postępowania zmierzającego do zastosowania środków

egzekucyjnych:

-  ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

-  ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

-  rozporządzenia Ministra Finansów

-  ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego

-  ustawa - Kodeks cywilny

2.   Postępowanie zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych:

-  procedura  dochodzenia  zwrotu  nienależnie  pobranego świadczenia

-  przedawnienie roszczeń

-  upomnienie

-  tytuł wykonawczy

-  zakończenie postępowania

3.  Podsumowanie treści przekazywanych w trakcie szkolenia

 

Akty prawne wykorzystane w szkoleniu:

1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

2. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

3. Ustawa - Kodeks cywilny

4. Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego

5. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

6. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

7. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

8. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej

9. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie danych zawartych w upomnieniu

10. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

11. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor  nauk  prawnych.  Radca  prawny.  Specjalista  z  zakresu  postępowania administracyjnego  i  egzekucyjnego  w  administracji.  Doskonale  zorientowany  w  tematyce zarówno  pod  względem  teoretycznym  jak  i  praktycznym.  Przeprowadził  ponad  3000  godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, pracowników pomocy społecznej  oraz  pozostałych  pracowników  administracji  rządowej  i  samorządowej.  Liczba uczestników  szkoleń  przekroczyła  3500  osób.  Zrealizował  szkolenia  zamknięte  dla  50 powiatowych  urzędów  pracy.  Jest  autorem  ponad  200  szkoleń  z  zakresu  między  innymi postępowania  administracyjnego  oraz  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 390zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
„Profesjonalne świadczenie pomocy klientom PUP - szkolenie dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specj. ds. rozwoju zawodowego oraz specj. ds. programów.”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

25 VI 2021 r.

23 VI 2021 r.

5 VII 2021 r.

1 VII 2021 r.

24 IX 2021 r.

22 IX 2021 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

•         zadania pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego oraz specjalisty ds. programów w świetle obowiązujących przepisów a schemat organizacyjny urzędu pracy

•         rola pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, specjalisty ds. programów  w procesie aktywizacji zawodowej klientów urzędu pracy,

 

2. Przygotowanie i realizowanie Indywidualnego  Planu Działania

•          obowiązujące przepisy w zakresie IPD

•          zasady tworzenia, realizacji i modyfikacji IPD

•          najczęściej popełniane błędy w IPD

 

3. Specyfika pracy z klientem urzędu pracy

•          współpraca z pracodawcami,

•          współpraca z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy

•          czynniki i elementy warunkujące wysoki poziom świadczonych usług

•          zasady i zakres współpracy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami w urzędzie.

•          budowanie relacji w pracy z klientem w oparciu o efektywną komunikację.

•          sytuacje trudne we współpracy z klientami oraz trudności aktywizacji zawodowej.

•          dobór odpowiednich narzędzi, usług, instrumentów rynku pracy dla klientów PUP.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Pracownik PSZ, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy PUP, długoletni trener i wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie  pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla pracowników PUP.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 390zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ WYWOŁANĄ PRZEZ COVID-19 Z UŻYCIEM SYSTEMU SL2014

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

28 VI 2021 r.

24 VI 2021 r.

26 VII 2021 r.

22 VII 2021 r.

23 VIII 2021 r.

19 VIII 2021 r.

24 IX 2021 r.

22 IX 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

Program szkolenia

1. Obowiązki Wnioskodawcy wynikające z podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

 

2. Wniosek o dofinansowanie podstawą do sporządzenia wniosku o płatność.

 

3. Centralny system teleinformatyczny SL 2014 - cel i zadania. Zakres danych gromadzony w  SL 2014.

 

4. Jak zacząć pracę w systemie SL2014? Nadawanie i cofanie uprawnień do pracy w systemie.

 

5. Opis poszczególnych modułów systemu – korespondencja, harmonogram płatności, monitorowanie uczestników, baza personelu, zamówienia publiczne;

 

6. Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014

 

7. Zasady wypełniania części merytorycznej.

 

8. Pomiar wskaźników produktu i rezultatów (w tym efektywności zatrudnieniowej).

 

9. Zasady wypełniania części finansowej (konstrukcja budżet projektu).

 

10. Zasada kwalifikowalności wydatków.

 

11. Monitorowanie uczestników projektu (zasady uzupełnianie modułu w systemie SL 2014).

 

12. Harmonogram płatności – zasady jego sporządzania i aktualizacja.

 

13. Dokumentowanie wydatków z uwzględnieniem zasad  wynikających z przepisów prawa. Szczególne wymogi dla wydatków finansowanych ze środków unijnych.

 

14. Ogólne warunki realizacji zamówień publicznych.

 

15. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

16. Najczęściej popełniane błędy podczas opracowania wniosków. Jak ich unikać korzystając z sytemu SL2014.

 

17. Pytania uczestników.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia - praktyk w zakresie zarządzania projektami - od 2005 r.  autorka i koordynator wielu projektów konkursowych i systemowych. Od  2013 specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z pozyskiwaniem, realizacją  i rozliczaniem  funduszy unijnych. m.in. dla członów Komisji Oceny Projektów,  dla  pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami unijnymi oraz Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy. Ekspert Centralnej Bazy Ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (od 2008 roku)  dokonujący oceny projektów (również  innowacyjnych i ponadnarodowych) oraz strategii wdrażania projektów innowacyjnych. Jako ekspert RPO WM dokonuje ocen w ramach  Osi priorytetowej VIII, IX, X. Od 2015 roku również Ekspert Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dokonujący oceny projektów w sferze zatrudnienia w ramach POWER.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 390zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
„Pomoc de minimis – procedura stosowania w działalności w PUP”

Termin szkolenia

Termin zgłoszenia

30 VI 2021 r.

28 VI 2021 r.

8 IX 2021 r.

6 IX 2021 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Pojęcie pomocy publicznej i beneficjenta pomocy publicznej- czy zawsze udzielamy pomocy publiczne?

2. Które z przepisów o pomocy de minimis należy wybrać? Omówienie przepisów:

a)      rozporządzenia Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania rt. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis:

b)       rozporządzenia Komisji (UE) 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania rt. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym:

c)      rozporządzenie Komisji (UE) 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie stosowania rt. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

3. Zasady postępowania przy udzielaniu pomocy de minimis oraz monitorowaniu i kontrolowaniu udzielonej pomocy:

a)      informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis:

-  nowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- omówienie zasad wypełniania, przedstawienie propozycji zmian w formularzu informacji przedkładanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

-  dokumenty pozwalające określić wysokość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis,

b)      zasady zawierania umów:

-  niezbędne elementy umów zawieranych z przedsiębiorcami,

-  dopuszczalny tryb wypowiadania warunków umowy,

-  monitoring umów i postępowanie przy niedotrzymaniu warunków umowy;

c)      zasady wydawania i  korekty zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis – zawartość zaświadczenia, termin wydania zaświadczenia, dopuszczalny sposób korygowania zaświadczeń.

4. Omówienie zagadnień dotyczących zwrotu udzielonej pomocy de minimis.

5. Obowiązki organu udzielającego pomocy i podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy de minimis- obowiązki sprawozdawcze, archiwizacyjne, kontrolne, obowiązki w zakresie przekazywania informacji i zwrotu pomocy).

6. Dyskontowanie pomocy de mini mis w odniesieniu do poszczególnych usług i instrumentów:

  • pojęcie czynnika dyskontowego i stopy dyskontowej,
  • postępowanie w przypadku zmian w wysokości udzielonej pomocy de minimis,
  • Kalkulatory EDB.

7. Sprawozdania z pomocy de minimis- system SHRIMP i SRPP

8. Obliczanie wielkości pomocy de minimis w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości publicznoprawnych.


 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia

 


 

Wykładowca: Kierownik Działu Instrumentów PUP -  certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 390zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
« poprzednia 1 2 3 4 następna »

(C) 1993 - 2021 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies