Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

RODO
„Rola i zadania Inspektora Ochrony Danych na podstawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i RODO 2018r. w sektorze publicznym”

 

PROGRAM SZKOLENIA

1.         Nowe ramy prawne w ochronie danych osobowych:

1.1.      Cele reformy unijnej,

1.2.      Terytorialny zasięg RODO,

1.3.      Wpływ RODO na prawo w Polsce,

1.4.      Sprostowanie w RODO,

1.5.      Konsekwencje wejścia w życie RODO w przepisach sektorowych.

2.         Nowe pojęcia w RODO:

2.1.      Przetwarzanie, profilowanie, pseudonimizacja, odbiorca danych, administrator, współadmnistratorzy, podmiot przetwarzający itd.,

2.2.      Dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.

3.         Inspektor Ochrony Danych:

3.1.      Przesłanki wyznaczenia IOD,

3.2.      Obowiązki IOD,

3.2.1.   Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą,

3.2.2.   Pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego,

3.3.      Status IOD - gwarancje i miejsce w organizacji.

4.         Zasady przetwarzania danych:

4.1.      Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,

4.2.      Ograniczenie celu,

4.3.      Minimalizacja danych,

4.4.      Prawidłowość,

4.5.      Ograniczenie przechowywania,

4.6.      Poufność i integralność danych,

4.7.      Rozliczalność.

5.         Podstawy przetwarzania danych:

5.1.      Co umożliwia przetwarzanie danych,

5.2.      Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych.

6.         Prawa i obowiązki na gruncie RODO:

6.1.      Prawo dostępu do danych,

6.2.      Prawo do sprostowania danych,

6.3.      Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

6.4.      Prawo do ograniczenia przetwarzania,

6.5.      Prawo do przenoszenia danych,

6.6.      Prawo do sprzeciwu,

6.7.      Prawo do żądania kopii danych.

7.         Obowiązek informacyjny:

7.1.      O czym informować i kiedy,

7.2.      Wyjątki.

8.         Powierzanie i podpowierzenie przetwarzania danych:

8.1.      Warunki powierzenia danych osobowych,

8.2.      Obowiązki podmiotu przetwarzającego,

8.3.      Rejestrowanie wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora,

9.         Rejestr czynności przetwarzania.

10.       Szacowanie ryzyka.

11.       Ocena skutków dla ochrony danych.

12.       Zgłaszanie naruszeń:

12.1.    Zawiadomienie organu nadzorczego,

12.2.    Zawiadamianie osób o naruszeniu.

13.       Zabezpieczenie danych osobowych:

13.1.    Nowe podejście,

13.2.    Stosowanie wewnętrznych polityk,

13.3.    Wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych,

13.4.    Zapewnienie ciągłości działania.

14.       Odpowiedzialność na gruncie RODO.

15.       Wdrażanie RODO w organizacji:

15.1.    Procesy przetwarzania danych,

15.2.    Określenie harmonogramu.

16.       Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych osobowych (Privacy by design oraz Privacy by default).

17.       Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania.

18.       Organ nadzorczy.

 


 
„Obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe na gruncie najnowszych zmian w przepisach -RODO 2018 i ustawy o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r.”

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Akty prawne, definicje i zasady przetwarzania danych wg RODO
 2. Legalność i zasady pozyskiwania zgody,
 3. Obowiązki informacyjne, prawa osób i ich realizacja
 4. Powierzenie, udostępnianie i współadministrowanie
 5. Zasady rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych
 6. Analiza ryzyka
 7. Ocena skutków dla ochrony danych
 8. Techniczne i organizacyjne środki zabezpieczenia danych osobowych
 9. Wykonywanie audytów i sprawozdań dla ADO
 10. Zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych do organu nadzorczego oraz do podmiotów danych
 11. Odpowiedzialność karna, administracyjna i cywilna ADO

 

 
„Rola i zadania Inspektora Ochrony Danych na podstawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i RODO 2018r. w sektorze publicznym.”


 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rola IOD w procesie dostosowania wymogów RODO.

 • Wymagania
 • Status
 • Zadania (audyty, realizacja praw osób, szkolenia itd.)

2. Akty prawne, definicje i zasady przetwarzania danych wg RODO

 • Rozporządzenie, nowa ustawa, ustawa zmieniająca
 • Podstawowe definicje z RODO

Zasady dotyczące przetwarzania danych

3. Legalność i zasady pozyskiwania zgody

 • Zgodność przetwarzania z prawem danych zwykłych i szczególnych kategorii danych
 • Warunki wyrażenia zgody i jej rozliczalność

4. Prawa osób i ich realizacja w praktyce

 • Przejrzyste informowanie i komunikacja
 • Obowiązek informacyjny
 • Prawa dostępu do danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia, przenoszenia i sprzeciwu.

5. Powierzenie, udostępnianie i współadministrowanie

 • Definicje pojęć i praktyczne ich wykorzystywanie w procesie przekazywania danych

6. Zasady rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych

 • Wymóg prowadzenia rejestrów czynności przez ADO
 • Wzory rejestrów i  przykładowe zapisy procesów

7. Analiza ryzyka jako wymóg dla privacy by design i privacy by default

 • Metodyka przeprowadzania analizy
 • Przykładowe macierze do prowadzenia analizy ryzyka

8. Ocena skutków dla ochrony danych

 • Wykaz rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny
 • Opis procedury przeprowadzania oceny

9. Środki zabezpieczenia danych osobowych

 • Techniczne i fizyczne zabezpieczenie danych
 • Działania organizacyjne w celu realizacji zasad ochrony danych

10. Wykonywanie audytów i sprawozdań dla ADO

 • Podejście procesowe do audytu
 • Opis sprawozdania z audytu IOD

11. Zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych

Analiza naruszenia i jego skutków

Zgłaszanie naruszenia do organu nadzorczego

Zgłaszanie naruszenia podmiotom danych

12. Odpowiedzialność karna, administracyjna i cywilna ADO i IOD

13. Pytania i odpowiedzi, konsultacje

 


(C) 1993 - 2019 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies