Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla urzędów i instytucji
„Praktyka tworzenia, realizacji i modyfikacji Indywidualnego Planu Działania jako skutecznej formy aktywizacji klientów PUP”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

10 VI 2020 r.

SZKOLENIE GWARANTOWANE

OSTATNIE MIEJSCA

5 VI 2020 r.

26 VI 2020 r.

24 VI 2020 r.

6 VII 2020 r.

2 VII 2020 r.

17 VII 2020 r.

14 VII 2020 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA


1.         IPD w świetle obowiązujących przepisów:

•          cel, elementy składowe oraz założenia opracowania i realizacji IPD,

•          zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ich wpływ na pracę doradcy z klientem indywidualnym w zakresie modyfikacji

i zakończenia IPD osób, dla których wcześniej ustalony został III profil klienta

2.         Planowanie procesu aktywizacji klienta indywidualnego :

•          identyfikacja potencjału zawodowego klienta, jego potrzeb i oczekiwań oraz  barier utrudniających podjęcie zatrudnienia,

•          analiza zebranych danych o kliencie,

•          określanie problemu klienta w oparciu o posiadane dane,

•          ustalanie ścieżki aktywizacji - określenie z klientem możliwości i terminów realizacji konkretnych działań w celu poprawy jego sytuacji zawodowej  oraz szans zatrudnienia  na lokalnym rynku pracy,

•          dobór adekwatnych do problemu zawodowego klienta usług, instrumentów

i innych formy pomocy określonych w ustawie możliwych do zastosowaniu przez urząd pracy,

•          ustalenie działań do samodzielnej realizacji przez klienta, zasady kontroli przez doradcę wykonania działań.

3.         Indywidualny Plan Działania – realizacja i warunki zakończenia:

•          analiza i monitorowanie IPD – wyznaczanie terminów i form kontaktu z doradcą klienta,

•          modyfikacja IPD stosownie do zmieniającej się sytuacji klienta- ustalenie potrzeby

i możliwości wyznaczenia dodatkowych działań w celu doprowadzenia do zatrudnienia.

•          właściwe dokumentowanie realizacji poszczególnych etapów IPD, odpowiednie zapisy w IPD w SI SYRIUSZ


4.         Bariery i trudności w realizacji IPD, bilans IPD, kontrola realizacji.


5.         Postępowania z klientami w sytuacjach, gdy dotychczasowy Indywidualny Plan Działania nie przyniósł zamierzonych efektów.


6.         Zasady współpracy doradcy klienta z osobą objętą IPD oraz innymi stanowiskami w ramach CAZ przy tworzeniu i realizacji IPD w celu skutecznej aktywizacji zawodowej klientów PUP .


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 11:00 - Webinar cz. 1

11:00 - 11:10 - Przerwa

11:10 - 11:30 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 części

11:30 - 13:00 - Webinar cz. 2

13:00 - 13:30 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 i 2 części

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Kierownik Działu Instrumentów PUP -  certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 350zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszenia otrzymują Państwo materiały szkoleniowe i dostęp do webinaru za pośrednictwem linku.

3. W dniu szkolenia uczestnicy logują się do webinaru między 8:00-9:00 poprzez przesłany wcześniej link.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
„Profesjonalne świadczenie pomocy klientom PUP - warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specj. ds. rozwoju zawodowego oraz specj. ds. programów.”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

6 VII 2020 r.

1 VII 2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

•         zadania pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego oraz specjalisty ds. programów w świetle obowiązujących przepisów a schemat organizacyjny urzędu pracy

•          rola pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, specjalisty ds. programów  w procesie aktywizacji zawodowej klientów urzędu pracy,

 

2. Przygotowanie i realizowanie Indywidualnego  Planu Działania

•          obowiązujące przepisy w zakresie IPD

•          zasady tworzenia, realizacji i modyfikacji IPD

•          najczęściej popełniane błędy w IPD

 

3. Specyfika pracy z klientem urzędu pracy

•          współpraca z pracodawcami,

•          współpraca z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy

•          czynniki i elementy warunkujące wysoki poziom świadczonych usług

•          zasady i zakres współpracy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami w urzędzie.

•          budowanie relacji w pracy z klientem w oparciu o efektywną komunikację.

•          sytuacje trudne we współpracy z klientami oraz trudności aktywizacji zawodowej.

•          dobór odpowiednich narzędzi, usług, instrumentów rynku pracy dla klientów PUP.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 11:00 - Webinar cz. 1

11:00 - 11:10 - Przerwa

11:10 - 11:30 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 części

11:30 - 13:00 - Webinar cz. 2

13:00 - 13:30 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 i 2 części

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Pracownik PSZ, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy PUP, długoletni trener i wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie  pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla pracowników PUP.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 350zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach zgłoszenia.

2. W terminie upływu zgłoszenia otrzymują Państwo materiały szkoleniowe i dostęp do webinaru za pośrednictwem linku.

3. W dniu szkolenia uczestnicy logują się do webinaru między 8:00-9:00 poprzez przesłany wcześniej link.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
„Efektywna realizacja zadań pośrednika pracy i doradcy zawodowego we współpracy z osobą bezrobotną/poszukującą pracy”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

23 VI 2020 r.

19 VI 2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych:

 • zadania pośrednika pracy, doradcy zawodowego w świetle obowiązujących przepisów,
 • rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w procesie aktywizacji zawodowej klientów urzędu pracy,
 • warsztat pracy pośrednika pracy i doradcy zawodowego

2. Indywidualny Plan Działania:

 • zasady tworzenia, realizacji i modyfikacji efektywnego IPD jako formy aktywizacji klientów

3. Specyfika pracy z klientem indywidualnym – aspekt pośrednictwa pracy:

 • typologia klientów urzędu pracy
 • specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • bariery w trakcie realizacji zadań pośrednika pracy
 • rekrutacja na zgłaszane oferty pracy
 • efektywne wykorzystanie form pomocy w aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • pośrednictwo pracy indywidualne i grupowe

4.Specyfika pracy z klientem indywidualnym – aspekt poradnictwa zawodowego:

 • metodyka pracy z klientem (prowadzenie rozmowy, rozpoznawanie problemu zawodowego, diagnoza sytuacji klienta).
 • analiza zebranych danych o kliencie (wykorzystanie w planowaniu procesu aktywizacji klienta).
 • poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe
 • testy i metody wykorzystywane w poradnictwie zawodowym

HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 11:00 - Webinar cz. 1

11:00 - 11:10 - Przerwa

11:10 - 11:30 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 części

11:30 - 13:00 - Webinar cz. 2

13:00 - 13:30 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 i 2 części

13:30 - Zakończenie szkolenia

Wykładowca: Pracownik PSZ, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy PUP, długoletni trener i wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie  pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla pracowników PUP.


 

Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 350zł/os.


 

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach zgłoszenia.

2. W terminie upływu zgłoszenia otrzymują Państwo materiały szkoleniowe i dostęp do webinaru za pośrednictwem linku.

3. W dniu szkolenia uczestnicy logują się do webinaru między 8:00-9:00 poprzez przesłany wcześniej link.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 
Efektywne zarządzanie projektem PUP w 2020r. z uwzględnieniem zmian w metodyce projektów

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

18-19 VI 2020 r.

15 VI 2020 r.

29-30 VI 2020 r.

25 VI 2020 r.

Program szkolenia

I.         PRAWIDŁOWA REALIZACJA PRZEZ URZĄD PRACY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS

1.         Omówienie najważniejszych zapisów w dokumentach programowych niezbędnych w procesie realizacji projektów konkursowych i pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS.

II.        FORMY WSPARCIA, WSKAŹNIKI ORAZ KWALIFIKOWALNOŚĆ OSÓB I WYDATKÓW.

1. Omówienie sposobu dokumentowanie działań projektowych w aspekcie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie:

– procedury realizacji,

– promocja projektu,

– rekrutacja, kwalifikowalność uczestników projektu, pozyskiwanie danych osobowych,

– dokumentacja realizowanych zadań projektowych

– zarządzanie projektem a koszty pośrednie, najnowsze interpretacje i stanowiska związane z zarządzaniem projektem pup,

– działania monitoringowe ( w tym monitoring założonych wskaźników produktu i rezultatu).

2. Wniosek o płatność podstawą oceny realizacji projektu.

– monitoring uczestników projektu,

– postęp rzeczowy wniosku,

- wskaźniki efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźniki horyzontalne

– postęp finansowy wniosku,

- ewidencja księgowa i aktualne wymogi odnośnie opisu dokumentów finansowo-księgowych

- zmiany w zakresie rozliczania w projektach EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

- zmiany w zakresie rozliczania wydatków na zarządzanie projektami EFS;

- finansowanie VAT w projekcie

– dokumenty do analizy pogłębionej.

- zamykanie i końcowe rozliczanie projektów z 2018 r.

III.      KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW

1.Zakres kontroli obejmujący uczestników projektu, realizację  poszczególnych form wsparcia,

2. Zakres i cel wizyt monitoringowych.

 

IV.      ROLA PUP W PROJEKTACH PARTNERSKICH

 

V.        OMÓWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYSTEPUJACYCH BŁĘDÓW I UCHYBIEŃ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU.

 

VI.      PYTANIA UCZESTNIKÓW.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1
10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 11:00 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 części

11:00 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 – 12:10 – Przerwa

12:10 – 12:30 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 2 części
12:30 - 13:30 - Webinar cz. 3

13:30 – 14:00 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 3 części

DZIEŃ II

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1
10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 11:00 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 części

11:00 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 – 12:10 – Przerwa

12:10 – 12:30 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 2 części
12:30 - 13:30 - Webinar cz. 3

13:30 – 14:00 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 3 części

14:00 – Zakończenia szkolenia


Wykładowca: Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia - praktyk w zakresie zarządzania projektami - od 2005 r.  autorka i koordynator wielu projektów konkursowych i systemowych. Od  2013 specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z pozyskiwaniem, realizacją  i rozliczaniem  funduszy unijnych. m.in. dla członów Komisji Oceny Projektów,  dla  pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami unijnymi oraz Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy. Ekspert Centralnej Bazy Ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (od 2008 roku)  dokonujący oceny projektów (również  innowacyjnych i ponadnarodowych) oraz strategii wdrażania projektów innowacyjnych. Jako ekspert RPO WM dokonuje ocen w ramach  Osi priorytetowej VIII, IX, X. Od 2015 roku również Ekspert Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dokonujący oceny projektów w sferze zatrudnienia w ramach POWER.


Liczba godzin szkolenia – 13 godz. lekc.

Cena szkolenia: 750zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszenia otrzymują Państwo materiały szkoleniowe i dostęp do webinaru za pośrednictwem linku.

3. W dniu szkolenia uczestnicy logują się do webinaru między 8:00-9:00 poprzez przesłany wcześniej link.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2020 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies