Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla urzędów i instytucji
„Aktywizacja i adaptacja osób bezrobotnych przez doradcę klienta PUP w odniesieniu do zachodzących zmian na rynku pracy w erze koronawirusa”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

26 VIII 2020 r.

24 VIII 2020 r.

28 IX 2020 r.

24 IX 2020 r.

28 X 2020 r.

26 X 2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zmiana:

 1. Wprowadzanie zmian w życiu- trudności; zrozumieć zmianę
 2. Pomoc osobom w asymilacji zmiany
 3. Poszukiwanie osobistego potencjału, mocnych stron i słabości w sytuacji zmiany, zmiana sił osłabiających na siły wspierające w zmianie.

II. Metody pracy z osobami w zmianie:

 1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności u osób w sytuacji zmiany.
 2. Elementy metody RTZ, jako skutecznej metody prowadzącej do zmiany zachowań, które mogą prowadzić do rozwoju osobistego i poprawy jakości życia.
 3. Coaching- prowadzenie osoby, /pomoc w poszerzeniu swoich możliwości, pomoc w zwiększeniu poziomu świadomości siebie, świadomość swoich mocnych stron i możliwości./
 4. Osiąganie celów i podejmowanie decyzji

 


 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:15 - Webinar cz. 2

12:15 - 12:30 - Przerwa

12:30 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia

 


 

Wykładowca:

 • Psycholog- coach, terapeutka, od ponad 20 lat realizuje szkolenia dla PSZ
 • Edukator MEN
 • Trener I i II stopnia, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych - rekomendacja trenerska od 1994r.
 • Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie
 • Doradca metodyczny

Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 350zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszenia otrzymują Państwo materiały szkoleniowe i dostęp do webinaru za pośrednictwem linku.

3. W dniu szkolenia uczestnicy logują się do webinaru między 8:00-9:00 poprzez przesłany wcześniej link.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 

 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ WYWOŁANĄ PRZEZ COVID-19 Z UŻYCIEM SYSTEMU SL2014

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

28 VIII 2020 r.

25 VIII 2020 r.

Program szkolenia

1. Obowiązki Wnioskodawcy wynikające z podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

 

2. Wniosek o dofinansowanie podstawą do sporządzenia wniosku o płatność.

 

3. Centralny system teleinformatyczny SL 2014-  cel i zadania. Zakres danych gromadzony w  SL 2014.

 

4. Jak zacząć pracę w systemie SL2014? Nadawanie i cofanie uprawnień do pracy w systemie.

 

5. Opis poszczególnych modułów systemu – korespondencja, harmonogram płatności, monitorowanie uczestników, baza personelu, zamówienia publiczne;

 

6. Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014

 

7. Zasady wypełniania części merytorycznej.

 

8. Pomiar wskaźników produktu i rezultatów (w tym efektywności zatrudnieniowej).

 

9. Zasady wypełniania części finansowej (konstrukcja budżet projektu).

 

10. Zasada kwalifikowalności wydatków.

 

11. Monitorowanie uczestników projektu (zasady uzupełnianie modułu w systemie SL 2014).

 

12. Harmonogram płatności – zasady jego sporządzania i aktualizacja.

 

13. Dokumentowanie wydatków z uwzględnieniem zasad  wynikających z przepisów prawa. Szczególne wymogi dla wydatków finansowanych ze środków unijnych.

 

14. Ogólne warunki realizacji zamówień publicznych.

 

15. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

16. Analiza sporządzonych wniosków.

 

17. Najczęściej popełniane błędy podczas opracowania wniosków. Jak ich unikać korzystając z sytemu SL2014.

 

18. Pytania uczestników i konsultacje.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:15 - Webinar cz. 2

12:15 - 12:30 - Przerwa

12:30 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia - praktyk w zakresie zarządzania projektami - od 2005 r.  autorka i koordynator wielu projektów konkursowych i systemowych. Od  2013 specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z pozyskiwaniem, realizacją  i rozliczaniem  funduszy unijnych. m.in. dla członów Komisji Oceny Projektów,  dla  pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami unijnymi oraz Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy. Ekspert Centralnej Bazy Ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (od 2008 roku)  dokonujący oceny projektów (również  innowacyjnych i ponadnarodowych) oraz strategii wdrażania projektów innowacyjnych. Jako ekspert RPO WM dokonuje ocen w ramach  Osi priorytetowej VIII, IX, X. Od 2015 roku również Ekspert Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dokonujący oceny projektów w sferze zatrudnienia w ramach POWER.

 


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 350zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminie zgłoszenia.

2. W terminie upływu zgłoszenia otrzymują Państwo materiały szkoleniowe i dostęp do webinaru za pośrednictwem linku.

3. W dniu szkolenia uczestnicy logują się do webinaru między 8:00-9:00 poprzez przesłany wcześniej link.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
„Pomoc de minimis stosowana w wybranych usługach i instrumentach rynku pracy w działalności PUP”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

27-28 VIII 2020 r.

24 VIII 2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie wskazanych przez uczestników szkolenia usług i  instrumentów rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udzielanych zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis:

-  refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (art. 46),

-  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (art. 46),

-  finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców ( art. 69a)

-  prace interwencyjne, roboty publiczne, skierowanie na zasadach robót publicznych, jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (art. 59c),

-  grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy (art. 60a),

-  świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego (art. 60b),

-  dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego (art. 60d),

-  premia za zatrudnienie bezrobotnego po stażu (art. 66l),

-  przygotowanie zawodowe dorosłych (art. 53a),

-  szkolenia bezrobotnych w ramach trójstronnych umów szkoleniowych ( art. 40 ust 2e).

2. Pojęcie pomocy publicznej i beneficjenta pomocy publicznej- czy zawsze udzielamy pomocy publiczne?

3. Które z przepisów o pomocy de minimis należy wybrać? Omówienie przepisów:

a)      rozporządzenia Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis:

b)       rozporządzenia Komisji (UE) 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym:

c)      rozporządzenie Komisji (UE) 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

4. Zasady postępowania przy udzielaniu pomocy de minimis oraz monitorowaniu i kontrolowaniu udzielonej pomocy:

a)      informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis:

-  nowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- omówienie zasad wypełniania, przedstawienie propozycji zmian w formularzu informacji przedkładanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

-  dokumenty pozwalające określić wysokość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis,

b)      zasady zawierania umów:

-  niezbędne elementy umów zawieranych z przedsiębiorcami,

-  dopuszczalny tryb wypowiadania warunków umowy,

-  monitoring umów i postępowanie przy niedotrzymaniu warunków umowy;

c)      zasady wydawania i  korekty zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis – zawartość zaświadczenia, termin wydania zaświadczenia, dopuszczalny sposób korygowania zaświadczeń.

5. Omówienie zagadnień dotyczących zwrotu udzielonej pomocy de mini mis.

6. Obowiązki organu udzielającego pomocy i podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy de minimis- obowiązki sprawozdawcze, archiwizacyjne, kontrolne, obowiązki w zakresie przekazywania informacji i zwrotu pomocy).

7. Dyskontowanie pomocy de mini mis w odniesieniu do poszczególnych usług i instrumentów:

8. Sprawozdania z pomocy de minimis- system SHRIMP i SRPP

 • pojęcie czynnika dyskontowego i stopy dyskontowej,
 • postępowanie w przypadku zmian w wysokości udzielonej pomocy de mini mis,
 • Kalkulatory EDB.

9. Obliczanie wielkości pomocy de minimis w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości publicznoprawnych.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1
10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 11:00 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 części

11:00 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 – 12:10 – Przerwa

12:10 – 12:30 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 2 części

12:30 - 13:30 - Webinar cz. 3

13:30 – 14:00 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 3 części

DZIEŃ II

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1
10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 11:00 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 1 części

11:00 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 – 12:10 – Przerwa

12:10 – 12:30 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 2 części

12:30 - 13:30 - Webinar cz. 3

13:30 – 14:00 - Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie podczas 3 części

14:00 – Zakończenia szkolenia


Wykładowca: Kierownik Działu Instrumentów PUP -  certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.


Liczba godzin szkolenia – 13 godz. lekc.

Cena szkolenia: 750zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszenia otrzymują Państwo materiały szkoleniowe i dostęp do webinaru za pośrednictwem linku.

3. W dniu szkolenia uczestnicy logują się do webinaru między 8:00-9:00 poprzez przesłany wcześniej link.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
„Kontrola i nieprawidłowości w realizacji projektów PUP”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

20 VIII 2020 r.

18 VIII 2020 r.

24 IX 2020 r.

22 IX 2020 r.

16 X 2020 r.

14 X 2020 r.

 

Program szkolenia

1. Podstawy prawne i wytyczne przeprowadzenia kontroli.

2. Tryb kontroli.

3. Rodzaje kontroli.

4. Pogłębiona analiza wniosków o płatność beneficjenta i danych uczestników – lista sprawdzająca, główne pytania.

5. Uprawnienie kontrolującego.

6. Kontrola na dokumentach.

7. Kontrola w miejscu realizacji  projektu - co i jak przygotować.

8. Kontrola w siedzibie beneficjenta, o czym należy pamiętać.

9. Kontrola projektów rozliczanych metodami uproszczonymi, w tym kontrola kosztów pośrednich.

10. Kontrole na zakończenie realizacji projektu – jakie informacje są ważne.

11. Kontrole trwałości rezultatów.

12. Wizyty monitoringowe - jak przygotować uczestników i wykonawców.

13. Kontrola ochrony danych osobowych.

14. Informacja  pokontrolna.

15. Zalecenia pokontrolne lub rekomendacje i sposób nadzoru nad usuwaniem wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

16. Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z kontrolą.

17. Kontrole zewnętrzne w ramach POWER i RPO  2014-2020.

18. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

19. Założenia systemu wskaźników postępu rzeczowego.

20. Zasady dotyczące pomiaru wskaźników w projekcie oraz dokumentacja z tym związana.

21. Ćwiczenia podsumowujące.

22. Przykłady nieprawidłowości.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:15 - Webinar cz. 2

12:15 - 12:30 - Przerwa

12:30 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia - praktyk w zakresie zarządzania projektami - od 2005 r.  autorka i koordynator wielu projektów konkursowych i systemowych. Od  2013 specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z pozyskiwaniem, realizacją  i rozliczaniem  funduszy unijnych. m.in. dla członów Komisji Oceny Projektów,  dla  pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami unijnymi oraz Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy. Ekspert Centralnej Bazy Ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (od 2008 roku)  dokonujący oceny projektów (również  innowacyjnych i ponadnarodowych) oraz strategii wdrażania projektów innowacyjnych. Jako ekspert RPO WM dokonuje ocen w ramach  Osi priorytetowej VIII, IX, X. Od 2015 roku również Ekspert Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dokonujący oceny projektów w sferze zatrudnienia w ramach POWER.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 350zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodna jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminie zgłoszenia.

2. W terminie upływu zgłoszenia otrzymują Państwo materiały szkoleniowe i dostęp do webinaru za pośrednictwem linku.

3. W dniu szkolenia uczestnicy logują się do webinaru między 8:00-9:00 poprzez przesłany wcześniej link.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

 
« poprzednia 1 2 3 4 następna »

(C) 1993 - 2020 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies