Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla urzędów i instytucji
„Praktyka stosowania postępowania administracyjnego w działalności PUP”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

21 X 2021 r.

19 X 2021 r.

18 XI 2021 r.

16 XI 2021 r.

9 XII 2021 r.

7 XII 2021 r.

 

Prawidłowe stosowanie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w procesie załatwiania spraw jest tak ważne, jak stosowanie prawa materialnego. Często zdarzają się przypadki  kiedy decyzja administracyjna prawidłowa pod względem prawa materialnego zostaje usunięta z obiegu prawnego, ze względu na naruszenie przepisów procedury administracyjnej. W praktyce zdarzają się przypadki między innymi: nieprawidłowości w zakresie zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowania, niewłaściwego uzasadnienia decyzji administracyjnych, nieterminowego załatwiania spraw, błędów w postępowaniu dowodowym, niestosowania przepisów dotyczących doręczania, nieprawidłowego stosowaniu przepisów dotyczących weryfikacji decyzji administracyjnych w trybie samokontroli, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnej.

Szkolenie ma na celu przekazanie i usystematyzowanie wiedzy w przedmiocie procedury administracyjnej z ukierunkowaniem na specyfikę prowadzonych postępowań administracyjnych w powiatowych urzędach pracy, biorąc pod uwagę najczęściej popełniane błędy w praktycznym stosowaniu ustawy. Treści teoretyczne uzupełnione zostaną przykładami biorąc pod uwagę ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wstęp do postępowania administracyjnego.

 • Prawo materialne a prawo procesowe.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Istota procedury administracyjnej.

2. Wszczęcie postępowania.

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
 • Konsekwencje braku zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

3. Załatwianie spraw.

 • Terminy załatwienia spraw.
 • Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie i jego znaczenie.
 • Przekroczenie terminu załatwienia sprawy.

4. Doręczenia.

 • Sposoby doręczania pism.
 • Potwierdzenie odbioru pisma.
 • Informacja o sposobie doręczenia.
 • Błędy w doręczaniu pism.

5. Decyzje.

 • Elementy decyzji i ich charakterystyka.
 • Prawidłowe uzasadnienie decyzji administracyjnej.

6. Odwołania.

 • Postępowanie przed organem I instancji.
 • Decyzja w wyniku samokontroli.
 • Postępowanie w przypadku przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

7. Weryfikacja decyzji ostatecznych.

 • Wznowienie postępowania.
 • Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji.
 • Najczęściej popełniane błędy w postępowaniu nadzwyczajnym.

 

Akty prawne wykorzystane w szkoleniu:

1. Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor  nauk  prawnych.  Radca  prawny.  Specjalista  z  zakresu  postępowania administracyjnego  i  egzekucyjnego  w  administracji.  Doskonale  zorientowany  w  tematyce zarówno  pod  względem  teoretycznym  jak  i  praktycznym.  Przeprowadził  ponad  3000  godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, pracowników pomocy społecznej  oraz  pozostałych  pracowników  administracji  rządowej  i  samorządowej.  Liczba uczestników  szkoleń  przekroczyła  3500  osób.  Zrealizował  szkolenia  zamknięte  dla  50 powiatowych  urzędów  pracy.  Jest  autorem  ponad  200  szkoleń  z  zakresu  między  innymi postępowania  administracyjnego  oraz  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 390zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodny na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
„Praktyka stosowania wybranych instrumentów rynku pracy w działalności PUP”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

21 X 2021 r. 19 X 2021 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Działania podejmowane przez urzędy pracy celu promocji usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form pomocy wspierających aktywizację zawodową klientów.

2. Omówienie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy regulujących zasady realizacji  wybranych instrumentów i innych form aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy: staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnego pow. 50 roku życia, dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

3. Omówienie przepisów wykonawczych (rozporządzeń) dotyczących  poszczególnych form wsparcia z uwzględnieniem zagadnień dotyczących:

 • prawidłowej zawartości wniosku, terminu rozpatrzenia oraz kryteriów jego weryfikacji,
 • zasad zawierania umów – niezbędnych elementów umów, skutków niewywiązywania się z warunków umów.
 • prowadzenia monitoringu umów, podejmowania czynności sprawdzających realizację  zawieranych umów oraz  postępowania przy niedotrzymaniu warunków umów.

4. Stosowane przez PUP procedury i zasady realizacji poszczególnych instrumentów.

5. Monitorowanie przebiegu realizacji umów – sposoby monitorowania, kontrola i nadzór nad realizacją umowy, zasady kontynuacji umów po przejęciu pracodawcy przez inną osobę lub podmiot, dopuszczalność uzupełnienia stanowiska pracy, podstawy dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę.

6. Zasady postępowania w przypadku niedotrzymania warunków umowy – wypowiedzenie umowy, wezwanie do zwrotu środków.

7. Metody dochodzenia roszczeń nienależnie pobranych świadczeń.

8. Działania podejmowane przez urząd w przypadku wpłynięcia wniosków o odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia należności z tytułu przypisanych do zwrotu.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Kierownik Działu Instrumentów PUP -  certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ, od 2008 roku prowadzi szkolenia obszarze usług, instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 390zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ WYWOŁANĄ PRZEZ COVID-19 Z UŻYCIEM SYSTEMU SL2014

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

25 X 2021 r.

21 X 2021 r.

30 XI 2021 r.

26 XI 2021 r.

20 XII 2021 r.

16 XII 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Program szkolenia

1. Obowiązki Wnioskodawcy wynikające z podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

 

2. Wniosek o dofinansowanie podstawą do sporządzenia wniosku o płatność.

 

3. Centralny system teleinformatyczny SL 2014 - cel i zadania. Zakres danych gromadzony w  SL 2014.

 

4. Jak zacząć pracę w systemie SL2014? Nadawanie i cofanie uprawnień do pracy w systemie.

 

5. Opis poszczególnych modułów systemu – korespondencja, harmonogram płatności, monitorowanie uczestników, baza personelu, zamówienia publiczne;

 

6. Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014

 

7. Zasady wypełniania części merytorycznej.

 

8. Pomiar wskaźników produktu i rezultatów (w tym efektywności zatrudnieniowej).

 

9. Zasady wypełniania części finansowej (konstrukcja budżet projektu).

 

10. Zasada kwalifikowalności wydatków.

 

11. Monitorowanie uczestników projektu (zasady uzupełnianie modułu w systemie SL 2014).

 

12. Harmonogram płatności – zasady jego sporządzania i aktualizacja.

 

13. Dokumentowanie wydatków z uwzględnieniem zasad  wynikających z przepisów prawa. Szczególne wymogi dla wydatków finansowanych ze środków unijnych.

 

14. Ogólne warunki realizacji zamówień publicznych.

 

15. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

16. Najczęściej popełniane błędy podczas opracowania wniosków. Jak ich unikać korzystając z sytemu SL2014.

 

17. Pytania uczestników.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia - praktyk w zakresie zarządzania projektami - od 2005 r.  autorka i koordynator wielu projektów konkursowych i systemowych. Od  2013 specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z pozyskiwaniem, realizacją  i rozliczaniem  funduszy unijnych. m.in. dla członów Komisji Oceny Projektów,  dla  pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami unijnymi oraz Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy. Ekspert Centralnej Bazy Ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (od 2008 roku)  dokonujący oceny projektów (również  innowacyjnych i ponadnarodowych) oraz strategii wdrażania projektów innowacyjnych. Jako ekspert RPO WM dokonuje ocen w ramach  Osi priorytetowej VIII, IX, X. Od 2015 roku również Ekspert Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dokonujący oceny projektów w sferze zatrudnienia w ramach POWER.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 390zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
„Procedura rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w świetle obowiązujących przepisów prawnych w 2021 r.”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

25 X 2021 r.

21 X 2021 r.

25 XI 2021 r.

23 XI 2021 r.

13 XII 2021 r.

9 XII 2021 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy jako czynność materialno-techniczna:

 • Czynność materialno-techniczna i jej znaczenie w prawie administracyjnym
 • Czynność materialno-techniczna a decyzja administracyjna
 • Odmowa dokonania czynności materialno-technicznej

2. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy - analiza przepisów bezpośrednich:

 • Przegląd podstawowych aktów prawnych
 • Definicja legalna bezrobotnego
 • Poszukującego pracy
 • Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy - tryb postępowania
 • Odmowa dokonania rejestracji
 • Właściwość powiatowych urzędów pracy
 • Zakresy informacji niezbędnych do rejestracji
 • Dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób
 • Oświadczenia o prawdziwości danych składanego przez bezrobotnego lub poszukującego pracy - kwestia odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń
 • Przegląd wybranych orzeczeń sądowych

3. Świadectwo pracy jako podstawowy dokument w sprawie przyznania prawa do zasiłku - znaczenie i wymogi prawne.

 • Ustawa - Kodeks pracy jako podstawowy akt prawny regulujący kwestie wydawania świadectwa pracy
 • Treść świadectwa pracy - analiza rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy
 • Świadectwo pracy a inne dowody dotyczące zatrudnienia
 • Zatrudnienie jako okres uprawniający do zasiłku

Akty prawne wykorzystane w szkoleniu (wybrane):

1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

2. Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy

 


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:00 - Webinar cz. 2

12:00 - 12:20 - Przerwa

12:20 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Doktor  nauk  prawnych.  Radca  prawny.  Specjalista  z  zakresu  postępowania administracyjnego  i  egzekucyjnego  w  administracji.  Doskonale  zorientowany  w  tematyce zarówno  pod  względem  teoretycznym  jak  i  praktycznym.  Przeprowadził  ponad  3000  godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, pracowników pomocy społecznej  oraz  pozostałych  pracowników  administracji  rządowej  i  samorządowej.  Liczba uczestników  szkoleń  przekroczyła  3500  osób.  Zrealizował  szkolenia  zamknięte  dla  50 powiatowych  urzędów  pracy.  Jest  autorem  ponad  200  szkoleń  z  zakresu  między  innymi postępowania  administracyjnego  oraz  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy.


Liczba godzin szkolenia – 6 godz. lekc.

Cena szkolenia: 390zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgodny na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22 w terminach upływu zgłoszeń.

2. W terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia przesłana zostaje do PUP faktura z 14-dniowym terminem płatności i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE „Procedura rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy w powiatowym urzędzie pracy w świetle obowiązujących przepisów prawnych.”
 
« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »

(C) 1993 - 2021 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies