Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Rachunkowość i finanse
"Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego- zamknięcie roku 2017 i zmiany w 2018 r."

PROGRAM SZKOLENIA

1.         Wprowadzenie w problematykę

a.         odpowiedzialność za całokształt gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym za rachunkowość i sprawozdawczość budżetową

b.         szczególne rozwiązania w zakresie obsługi księgowej dla wybranych jednostek samorządowych – rola, zadania i odpowiedzialność jednostek obsługujących

2.         Zakres i podstawy prawne gospodarki finansowej oraz powadzenia rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego – zmiany w obowiązujących przepisach:

a.         obejmujące rok 2017

         zmiany w ustawie o rachunkowości

         zmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

b.         wchodzące w roku 2018

         Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

         projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej

3.         Zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym:

         polityka rachunkowości w świetle zmienionych przepisów, a w szczególności zmiany w Zakładowych Planach Kont

         typowe operacje gospodarcze, korespondencja pomiędzy kontami, powiązania ze sprawozdaniami finansowymi i budżetowymi

b.         klasyfikacja budżetowa po zmianach – modyfikacja i nowe paragrafy

c.         zasady wyceny

4.         Charakterystyka wybranych kategorii majątkowych i finansowych, w tym:

a.         rozliczenie i ewidencja należności, dochodów i przychodów budżetowych

         należności, zasady udzielania ulg w spłacie oraz zasady umarzania należności

b.         rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych

c.         środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także ich amortyzacja, w tym:

         wydatki inwestycyjne

         wydatki remontowe

d.         ewidencja i weryfikacja zaangażowania

e.         ewidencja kosztów i przychodów oraz ustalenie wyniku finansowego, w tym:

         rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów

5.         Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, Dz. Urz. M.F. z 2016 r. poz. 55.

6.         Sprawozdania finansowe

a.         według przepisów obowiązujących w 2017 roku

b.         według przepisów obowiązujących od 2018 roku

7.         Sprawozdania budżetowe

a.         według przepisów obowiązujących w 2017 roku

b.         według projektowanych zmian

8.         Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

TRENER:

Dr Małgorzata Winter- Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego – Katedra Finansów i Rachunkowości. Biegły rewident; członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego dla biegłych rewidentów w kadencji 2015-2019. Specjalizacja w zakresie rachunkowości finansowej w tym budżetowej. Jest wykładowcą na kursach dokształcających dla biegłych rewidentów i praktyków księgowych m.in z zakresu finansów publicznych.


 


(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies