Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Prawo
„Przeciwdziałanie zjawiskom korupcyjnym oraz przestępstwom przeciwko dokumentom i mobbingowi”.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zasady postępowania wg  Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji

-     zasada jawności

-     zasada bezstronności i obiektywizmu

-     zasada niezależności

-     realizacja podstawowych zasad ,a Kodeks Etyki Służby Cywilnej

II. Stan zagrożenia przestępczością korupcyjną oraz możliwości ustawowe ścigania

III. Wyrażenia ustawowe

a.   korzyść majątkowa i osobista

b.   osoba pełniąca funkcję publiczną

c.   funkcjonariusz publiczny

d.   środki publiczne

e.   sektor finansów publicznych

IV. Przepadek korzyści z przestępstwa

V. Pojęcie przestępstwa korupcji

a.     przedmiot ochrony

b.     podmiot korupcji

c.     łapownictwo bierne (sprzedajność urzędnicza

d.     łapownictwo czynne (przekupstwo)

e.     płatna protekcja

f.      zagrożenia karą i środkami karnymi, tryb ścigania

g.     sprzedajność i przekupstwo wyborcze

h.     przestępstwa korupcyjne w obrocie gospodarczym

VI.  Wyłączenie odpowiedzialności karnej

VII. Indeks postrzegania korupcji

VIII. Etyka a przestępczość korupcyjna

IX.  Postępowanie w przypadku wręczenia osobie pełniącej funkcję publiczną korzyści majątkowej

X.  Poza procesowe możliwości zwalczania korupcji

-     praktyczne aspekty definiowania obszarów narażonych na korupcję   i podejmowania działań antykorupcyjnych.

-      punkty krytyczne w funkcjonowaniu systemu antykorupcyjnego

XI.    Pojęcie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów

-     definicja dokumentu

-     podrobienie dokumentu

-     poświadczenie nieprawdy

-     pisemne oświadczenie

-     używanie dokumentu

-     uczynienie dokumentu bezużytecznym

-     uszkodzenie dokumentu

-     ukrycie dokumentu

-     usunięcie dokumentu

XII.   Przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko dokumentom

XIII. Mobbing  – charakterystyka problemu

-    rozpoznanie zjawiska

-    specyfika zjawiska

-    charakterystyka działań lobbingowych

-    typologia mobbingu

-    zasady postępowania w przypadku wystąpienia mobbingu.

-    forma zgłoszenia przez pracownika wystąpienia mobbingu,

-   organ właściwy do rozpatrzenia skargi pracownika, konsekwencje grożące osobie    stosującej mobbing

 

 
" Postępowanie administracyjne po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego od 01.06.2017 r. "

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Ratio legis nowelizacji K.p.a

2.  Istota i funkcje postępowania administracyjnego w warunkach po nowelizacji

3.    Zasady ogólne postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji tj. art. 7a, 7b, art 8 $ 1 i 2, art, 13, art, 15, art, 16 4 3 k.p.a

4.    Znaczenie zasady in diubio pro libertate w procesie stosowania prawa- art 7a k.p.a

5.    Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania- art. 7b.k.p.a

6.    Zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności w praktyce organów administracji publicznej- art. 8 $ 1 k.p.a

7.   Zasada pewności prawa- praktyczne aspekty zastosowania- art 8 $ 1 k.p.a

8.   Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych art. 13 K.p.a

9.   Zasada dwuinstancyjności  reguła, wyjątki w nowych uwarunkowaniach prawnych- art. 15. k.p.a

10.  Ostateczność a prawomocność- istota i skutki prawne 16 § 3 k.p.a.

11.  Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego.

a)  Administracyjne postępowanie ogólne a prawne formy działania administracji

b.) Administracyjne postępowania uproszczone, po nowelizacji K.p.

12. Podmioty postępowania administracyjnego.

a)   Organy prowadzące postępowanie ( pojęcie organu w k.p.a., organy wyższego stopnia,  zdolność prawna organu do prowadzenia postępowania - właściwość miejscowa, rzeczowa, instancyjna, delegacyjna, istota i rodzaje sporów o właściwość, wyłączenie

pracownika i organu).

13.  Czynności techniczno- procesowe postępowania administracyjnego:

a)   doręczenia w szczególności w warunkach postępowania z udziałem znacznej liczby podmiotów, wezwania, udostępnianie akt., protokoły i adnotacje, terminy w k.p.a, warunki obliczania terminu po nowelizacji, instytucja przywrócenia terminu w k.p.a

b)   środki dyscyplinujące przebieg postępowania ze szczególnym uwzględnieniem zmian po nowelizacji, instytucja ponaglenia, zasady i tryb prowadzenia postępowania w warunkach ponaglenia , odpowiedzialność porządkowa

pracownika.

14.  Wszczęcie postępowania w trybie i na zasadach obowiązujących po nowelizacji K.p.a. ( sposoby wszczęcia postępowania, instytucja odmowy wszczęcia postępowania, data i forma wszczęcia postępowania, pojęcie i wymogi formalne podania, pozostawienie

podania bez rozpoznania, przekazanie podania według właściwości, zasada weryfikacji treści wniosków stron i żądań w nich zawartych).

15.  Dowody i postępowanie wyjaśniające według reguł obowiązujących po nowelizacji ( pojęcie i przedmiot dowodu, uprawdopodobnienie, prawdopodobieństwo, domniemania faktyczne i prawne, fikcje prawne, klasyfikacja środków

dowodowych,postępowanie dowodowe, formy postępowania dowodowego - postępowanie gabinetowe, rozprawa,  istota i skutki zastosowania art. 79 a k.p.a. w postępowaniu dowodowym.)

16.  Zakres obowiązków informacyjnych organów w fazie postępowania wyjaśniającego.

17.  Zasada in dubio pro reo w postępowaniu wyjaśniającym – przesłanki i skutki zastosowania regulacji

18.  Przerwanie toku postępowania,

a)   Zawieszenie postępowania

b)   Umorzenie postępowania

19.  Rozstrzygnięcia zapadające w postępowania administracyjnym.

a)    decyzja ( pojęcie i charakter prawny decyzji, klasyfikacja, elementy decyzji w warunkach po nowelizacji k.p.a., rygor natychmiastowej wykonalności, klauzule dodatkowe decyzji)

b)   postanowienie ( pojęcie i charakter prawny postanowienia, klasyfikacja postanowień, forma postanowienia)

20.   Uwarunkowania mocy wiążącej decyzji administracyjnej oraz milczącego załatwienia sprawy.

21.  Ugoda w k.p.a.

22.  Mechanizmy polubownego rozstrzygania kwestii spornych – instytucja mediacji w k.p.a.

a)   prawne uwarunkowania zastosowania instytucji mediacji;

b)  podmioty postępowania mediacyjnego;

c)   istota i charakter prawny postępowania mediacyjnego;

d) zasady i tryb zastosowania instytucji mediacji w fazie postępowania administracyjnego;

e) rola mediatora w postępowaniu.

23.  Milczące załatwienie sprawy.

a) cel zastosowania instytucji;

b) uwarunkowania materialno prawne zastosowania instytucji;

c) uwarunkowania procesowe zastosowania instytucji;

d) milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda.

24.  Zasady podejmowania rozstrzygnięć w ramach współdziałania organów – nowe instytucje procesowe – zasady i tryb zastosowania.

25. Kontrola rozstrzygnięć w administracyjnym toku instancji ( klasyfikacja środków kontroli, odwołanie i postępowanie odwoławcze, rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym z uwzględnieniem ostatnich zmian K.p.a., zrzeczenie odwołania – istota i

skutki prawne, zakaz reformationis in peius, samokontrola w postępowaniu odwoławczym, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – zmiany w obrębie charakteru prawnego,  nowe zasady postępowania odwoławczego – art. 136 k.p.a. praktyczne aspekty

zastosowania art. 138 § 2a i 2b k.p.a., wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa, nowe uwarunkowania kontroli sądowo administracyjnej decyzji kasacyjnych organu administracji publicznej)

26.  Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych wadliwych a instytucja prawomocności

a) wznowienie postępowania ( przesłanki wznowienia postępowania, postępowanie w sprawie wznowienia,

b) stwierdzenie nieważności decyzji ( przesłanki stwierdzenia nieważności, postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności )

27.  Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych niewadliwych a instytucja prawomocności,

a) Uchylenie lub zmiana decyzji  w trybie art. 154 i 155 k.p.a. - odwołalność fakultatywna ( wzruszenie decyzji nie tworzącej praw nabytych - 154 k.p.a., wzruszenie decyzji tworzącej prawa nabyte - 155 k.p.a.)

b) Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 161 k.p.a. - odwołalność subsydiarna.

c)   Uchylenie decyzji w związku z kontrolą jej wykonania - art. 162 § 2 k.p.a.

d) Uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie przepisów szczególnych - art.163 k.p.a.

28.  Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.

29.  Opłaty i koszty postępowania.

30.  Administracyjne postępowania uproszczone – zasada ograniczonego formalizmu, przesłanki, tryb i skutki zastosowania.

31.  Administracyjne kary pieniężne.

a) administracyjna kara pieniężna – zakres znaczeniowy pojęcia;

b) zasada miarkowania w procesie wymierzania administracyjnej kary pieniężnej;

c) przesłanki odstąpienia od wymierzania;

d) zasady i tryb zastosowania instytucji ulgi w spłacie kary;

e) instytucja przedawnienia orzekania;

f) instytucja przedawnienia egzekwowania.

32.  Europejska współpraca administracyjna.

 

 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies