Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Prawo
Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA

9:00-16:00

1)      Pojęcie i zakres dokumentacji pracowniczej,

2)      Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy,

a)      Dane, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika,

b)      Dane wrażliwe,

c)      Dane biometryczne,

d)     Wykorzystanie wizerunku i personaliów w stosunku pracy (plakietki służbowe, szyldy na drzwiach pokoi, maile służbowe)

e)      Upoważnienie dostępu do danych osobowych,

f)       Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej przez firmę zewnętrzną,

3)      Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,

a)      Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,

b)      Papierowa i elektroniczna postać dokumentacji pracowniczej,

c)      Okresy przechowywania,

d)     Udostępnianie i wydawanie dokumentacji osobom uprawnionym,

e)      Ustawa o języku polskim a dokumentacja pracownicza,

f)       Niszczenie dokumentacji pracowniczej,

g)      Przechowywanie dokumentacji nieprzewidzianej w przepisach,

4)      Omówienie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, zasad ich tworzenia oraz związanych z nimi praw i obowiązków stron stosunku pracy,

a)      Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy,

b)      Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,

c)      Karta (lista) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,

d)     Karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

5)      Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w szczególnych przypadkach

a)      Zniszczenie lub zagubienie,

b)      Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,

c)      Upadłość lub likwidacja pracodawcy,

6)      Najczęstsze błędy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej,

7)      Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej.


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


Cena szkolenia: 590zł/ os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych.

Wszystkie formy kształcenia przez Szkołę Zarządzania realizowane są zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. nr , poz. 1632). Świadczone usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26lit.a)Ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .).

W cenę wliczono m. in.: honorarium wykładowcy, sala wykładowa, serwis  kawowy, obiad, koszty obsługi szkolenia, Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

 
Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i bhp IV EDYCJA (2020 r.)

PROGRAM SZKOLENIA

9:00-16:00

[01] Czy pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracownika, który zataił fakt swojej niepełnosprawności?

[02] Problematyczny homeworking, czyli czy można łączyć pracę w biurze z pracą w domu (czasowo, naprzemiennie, w pewnych okresach)?

[03] Czy pracownik może nagrywać rozmowy z przełożonymi i innymi pracownikami na potrzeby ewentualnego postępowania w sądzie?

[04] Czy pracownikowi odnawiającemu uprawnienia (np. 5kW) przysługuje 6-dniowy urlop szkoleniowy?

[05] Czy na zasadach art. 82 KP można obniżyć wynagrodzenie pracownika za wadliwe wykonanie pracy poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę?

[06] Czy z uprawnień związanych z rodzicielstwem może korzystać pracownik, którego małżonek/małżonka jest osobą bezrobotną?

[07] Czy pracodawca może zobligować pracowników do utrzymywania czystości w zakładzie pracy, w tym sprzątania stanowisk pracy, czy toalet?

[08] Czy z urlopu macierzyńskiego może skorzystać kobieta, która poroniła przed 20 tygodniem ciąży?

[09] Czy bezpośrednio po >30-dniowej nieobecności spowodowanej chorobą pracownik może wziąć udział w szkoleniu BHP

[10] Czy pracownik nocnej zmiany może pracować w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę po godzinie 24:00?

[11] Na czym polega „bezpośredni nadzór” w rozumieniu § 81 OgólPrzepBhpR?

[12] Na czym polega zasada niepodzielności urlopu wypoczynkowego i jakie są od niej wyjątki?

[13] Czy pracownik może ponieść odpowiedzialność za porzucenie pracy?

[14] Na jakich zasadach przenieść niewykorzystany urlop wypoczynkowy na okres obowiązywania kolejnej umowy o pracę?

[15] Czy były pracownik ma prawo do odprawy rentowej, jeżeli decyzja ZUS została wydana po ustaniu stosunku pracy w trybie art. 53 KP?

[16] Czy pracownik, który dociera do stanowiska pracy wchodząc po drabinie podlega badaniom wysokościowym?

[17] Czy pracownika leczącego się z choroby alkoholowej można zwolnić dyscyplinarnie?

[18] W jaki sposób obliczyć okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego dla pracownika łączącego korzystanie z tego urlopu z pracą?

[19] Czy można wyciągać jakiekolwiek konsekwencje wobec pracownika, który notorycznie choruje?

[20] Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać przeniesiony do następnego pracodawcy na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcami i pracownikiem?

[21] Czy pracodawca powinien zapewnić krem z filtrem UV pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni w okresie letnim?

[22] Jakie są granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy?

[23] Czy pracownikowi odnawiającemu uprawnienia (np. 5kW) przysługuje 6-dniowy urlop szkoleniowy?

[24] W jaki sposób udzielić urlopu wypoczynkowego pracownicy, która łączy urlop rodzicielski z pracą?

[25] W jakich przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem korzystającym z ochrony przedemerytalnej?

[26] Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?

[27] Na jakich zasadach możliwe jest wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę?

[28] W jakich przypadkach pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

[29] W jakim wymiarze (7 czy 8 godzin) planować pracę pracownikowi w okresie pomiędzy kolejnymi orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności?

[30] Jak określić termin wypłaty wynagrodzenia, aby był zgodny z art. 85 KP?

[31] Czy można odpracować „wyjście prywatne” zanim ono nastąpi na zasadzie tzw. banku godzin?

[32] Czy woda kranowa nasycona CO2 spełnia wymóg napoju profilaktycznego?

[33] Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy lub poza jego godzinami pracy, w godzinach nocnych?

[34] Czy do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich można upoważnić osobę spoza zakładu pracy?

[35] Czy pracownik podejmujący swą pierwszą w życiu pracę na prawo do urlopu na żądanie?

[36] Czy koordynator ds. BHP musi być powołany w galeriach handlowych czy biurowcach?

[37] Jak ustalić wymiar urlopu niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na część etatu?

[38] Czy przywrócony do pracy pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej ustalonej wraz z okresem pozostawania bez pracy?

[39] Awans lub „degradacja” w ramach tego samego działu a obowiązek odbycia szkolenia BHP oraz badań profilaktycznych?

[40] Czy można zawrzeć nieodpłatną umowę zlecenie?

[41] W jakich przypadkach urlop wychowawczy i urlop rodzicielski nie chronią pracownika przed zwolnieniem z pracy?

[42] Czy pracownik korzystający z urlopu wychowawczego może oddać dziecko do żłobka czy przedszkola na 3-4 godziny dziennie?

[43] Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalent pracownikowi, który korzystał z urlopu bezpłatnego przez niemal 2-miesięcny okres zatrudnienia?

[44] Od którego momentu rozpoczyna się urlop wypoczynkowy pracownika III zmiany - od chwili zakończenia zmiany; dnia kalendarzowego, w którym świadczył pracę, czy zakończenia doby pracowniczej?

[45] Czy pracodawca jest zobowiązany tworzyć zakresy obowiązków (czynności) i jak powinien on wyglądać?

[46] Na kim - pracodawca użytkownik czy APT - spoczywa obowiązek dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownika tymczasowego?

[47] Czy pracownik, który otrzymał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z adnotacją: „zatrudnienie tylko w warunkach pracy chronionej” może zostać zwolniony z pracy, jeżeli jego pracodawca nie ma statusu ZPChR?

[48] Jak ustalić stan zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?

[49] Czy pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy lub wynagradzania? Czy zmniejszenie zatrudnienia poniżej 50 pracowników powoduje automatyczne utratę mocy przez regulamin?

[50] Kto ponowi koszty kursu/szkolenia (np. 5KW, prawo jazdy specjalistyczne itp.) w zakresie  „przed” i „w trakcie” zatrudnienia?

[51] Jaki jest wymiar urlopu pracownika, którego stosunek pracy zakończył się w danym roku kalendarzowym skróconym okresem wypowiedzenia?

[52] Czy w aktach pracownika należy przechowywać oryginał czy kopię zaświadczenia o szkoleniu okresowym bhp?

[53] Czy zgodnie z § 6 pkt 1a DokPracR należy odnotowywać liczbę przepracowanych godzin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy?

[54] Jaki jest maksymalny czas pracy w pomieszczeniu bez naturalnego oświetlenia?

[55] Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia kierowcy okularów korygujących wzrok?

[56] Jak długo może trwać płatna nieobecność usprawiedliwiona z powodu badań profilaktycznych?

[57] Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy?

[58] Jaka jest wysokość diety, jeżeli w trakcie podróży służbowej pracownik jest niezdolny do pracy?

[59] Czy pracodawca jest zobligowany zapewnić specjalistyczne krzesełko pracownikowi z dysfunkcją kręgosłupa?

[60] Jakie zdarzenie, do którego doszło w domu telepracownika może zostać uznane za wypadek przy pracy?


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


Cena szkolenia: 590zł/ os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych.

Wszystkie formy kształcenia przez Szkołę Zarządzania realizowane są zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. nr , poz. 1632). Świadczone usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26lit.a)Ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .).

W cenę wliczono m. in.: honorarium wykładowcy, sala wykładowa, serwis  kawowy, obiad, koszty obsługi szkolenia, Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

 
„Aktualny stan prawny i planowane zmiany w Prawie Pracy w 2020 r.”

 

PROGRAM SZKOLENIA

10:00-15:00

1. Zmiany w rozporządzeniu w/s świadectw pracy

· Jak zmienił się formularz świadectwa pracy r.?

· Na czym polega zmiana objaśnień zawartych w załączniku do rozporządzenia?

2. Zmiany w dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy

· Jakie zmiany zaszły w protokole powypadkowym i statystycznej karcie wypadku?

· Do kiedy można stosować „stare” dokumenty związane z wypadkiem przy pracy?

3. Zmiany rozporządzenia w/s szkoleń BHP

· Na czym polega zmiana karty szkolenia wstępnego BHP oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP?

· W jaki sposób doprecyzowano wykaz jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie BHP?

· Które zmiany rozporządzenia zostały spowodowane reformą oświatową?

· Jakie zmiany zaszły w wykazie osób zobowiązanych do odbycia szkolenia okresowego?

4. Zmiany w rozporządzeniu w/s napojów i posiłków regeneracyjnych

· Czy zapewnienie posiłku regeneracyjnego może przyjąć postać kateringu?

5. Projekt zmiany ustawy o dniach wolnych od pracy

· Jak nowe dni wolne od pracy proponuje nowelizacja ustawy?

6. Projekt zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

· Jak ma zostać poszerzony katalog świadczeń niewliczanych do podstawy ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę?

· Dlaczego polska ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest niezgodna prawem unijnym?

7. Projekt zmiany ustawy o SIP

· Jakie są konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26.04.2018 r. (K 6/15) w zakresie ustawy o SIP?

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

· Jak mają być formułowane ofertypracy?

9. Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

· Czy wdrożenie Dyrektywy pociągnie za sobą zmianę przepisów o urlopie ojcowskim i urlopie rodzicielskim?

· W jakich przypadkach będzie przysługiwał urlop opiekuńczy oraz czas wolny z powodu działania siły wyższej?

· Jakie elastyczne formy zatrudnienia przewiduje Dyrektywa?

· Kiedy zostaną wdrożone jej przepisy?

10. Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw

· Na czym polega zmiana katalogu przesłanek dyskryminacji w zatrudnieniu?

· W jaki sposób rozszerzono ochronę trwałości stosunku pracy innych członków najbliższej rodziny sprawujących opiekę nad dzieckiem?

· W jakich przypadkach przysługuje odszkodowanie z tytułu mobbingu?

· Jakie zmiany wprowadzono w zakresie wydawania świadectwa pracy?

· Na czym polega zmiana przepisów o przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy?

11. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych i RODO

· Jakie rodzaje monitoringu może stosować pracodawca?

· W jaki sposób pracodawca informuje pracowników o monitoringu?

· Jak długo przechowywane są nagrania obrazu uzyskane za pomocą kamer użytkowych?

· Jakie pomieszczenia są objęte zakazem stosowania monitoringu i czy zakaz ten jest bezwzględny?

· Na jakich zasadach pracodawca może monitorować służbową pocztę elektroniczną pracownika?

· Na jakich zasadach dopuszczalne są inne formy monitoringu pracowniczego, np. nagrywanie rozmów, geo-lokalizacja satelitarna w systemie GPS?

12. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

· Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku ze zmianą formy prowadzenia akt osobowych z pisemnej na elektroniczną i z elektronicznej na pisemną?

· Ile wynosił okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?

· Jakie płyną korzyści z faktu złożenia raportów informacyjnych i jakie są z tym związane obowiązki?

· W jakich przypadkach wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy jest wypłacane na rachunek bankowy pracownika a kiedy do rąk własnych?

13. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)

· Jakichdanych pracodawca może żądać od kandydata na pracownika a jakich od pracownika?

· Które spośród danych osobowych wymienionych w art. 221 KP są przetwarzane obligatoryjnie a które fakultatywnie?

· W jakiej formie pracodawca może uzyskać od kandydata na pracownika i pracownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?

· Na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracownika (np. odcisk palca, skan źrenicy oka itp.)?

14. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

· W jakich przypadkach możliwe jest zwolnienie pracownika z obowiązku odbycia szkolenia bhp?

· Jakie są formy wykonywania zadań służby bhp w zakładzie pracy, w którym służby tej nie utworzono?

· W jakich przypadkach pracodawca będzie mógł samodzielnie prowadzić zadania służby bhp?

15. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz ustawy o komornikach sądowych

· W jaki sposób będzie przebiegać elektroniczna wymiana informacji o zatrudnieniu dłużników alimentacyjnych pomiędzy odpowiednimi służbami i instytucjami a komornikami sądowymi?

· Jakie będą sankcje za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi?


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


Cena szkolenia: 590zł/ os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych.

Wszystkie formy kształcenia przez Szkołę Zarządzania realizowane są zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. nr , poz. 1632). Świadczone usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26lit.a)Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .).

W cenę wliczono m. in.: honorarium wykładowcy, sala wykładowa, serwis kawowy, obiad, koszty obsługi szkolenia, Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Aktualny stan prawny i planowane zmiany w Prawie Pracy w 2020 r.”

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 
„Czas pracy w firmie w 2019 r. Zasady planowania i rozliczania czasu pracy.”

Program szkolenia

9.00-16.00

PROGRAM SZKOLENIA

1) Pojęcie czasu pracy

2) Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy

a) Określenie granic doby pracowniczej

b) Przypadki jej naruszenia

3) Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału) na zasadach art. 130 KP. Wymiar czasu pracy w roku 2016

4) Maksymalny limit łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP)

5) Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy

6) Okres rozliczeniowy

a) Znaczenie

b) Wydłużenie

c) Rozliczanie

7) Systemy czasu pracy

a) podstawowy

b) równoważny

- zwykły

- dozór urządzeń, pogotowie pracy

- pilnowanie, straż, ratownictwo

c) ruch ciągły

d) przerywany

e) zadaniowy

f) weekendowy

g) skrócony tydzień pracy

8) Ruchomy czas pracy

9) Indywidualny rozkład czasu pracy

10) Praca zmianowa

11) Przerwy w pracy

a) wliczane do czasu pracy

- śniadaniowa (134 KP)

- krótkotrwałe przerwy z przyczyn stojących po stronie pracownika lub pracodawcy (problem przerwy fizjologicznej)

- przerwy wynikające z przepisów szczególnych

- na podstawie prawa zakładowego

- przestój

b) nie wliczane do czasu pracy

- lunchowa (141 KP)

- na podstawie prawa zakładowego

12) Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie

13) Ustalanie organizacji czasu pracy na zasadach art. 150 KP

14) Dokumentacja związana z czasem pracy

a) Ewidencja czasu pracy

b) Rozkład a harmonogram (grafik)

c) Tworzenie grafików dla poszczególnych systemów czasu pracy

d) Problem zmiany grafiku

e) Przypadki wyłączenia obowiązku tworzenia grafiku

15) Pojęcie dnia wolnego od pracy

16) Praca w godzinach nadliczbowych

a) Definicja (system podstawowy i równoważny)

b) Warunki dopuszczalności

c) Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

d) Rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej i średniotygodniowej

- czas wolny z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika

- dodatki 50% i 100%

e) Wyłączenia

f) Roczny limit godzin nadliczbowych

17) Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy

a) Warunki

b) Rekompensowanie

18) Praca w niedzielę i święto

a) Granice czasowe niedzieli

b) Święta z ustawy o dniach wolnych oraz ustaw szczególnych (święta dla wyznawców określonych kościołów i związków wyznaniowych)

c) Warunki dopuszczalności pracy w niedzielę i święto

d) Rekompensowanie

e) Ustalanie „co 4-tej wolnej niedzieli”

19) Czas pracy kadry zarządzającej

20) Dyżur pracowniczy

21) Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

22) Praca w porze nocnej

a) Definicje

- pora nocna

- pracownik pracujący w nocy

b) Warunki dopuszczalności

c) Rekompensowanie (dodatek nocny)

d) Wyłączenia

23) Zasady wliczania określonych zdarzeń do czasu pracy

a) Przygotowanie do pracy

b) Podróż służbowa

c) Szkolenia

24) Czas pracy - regulacje szczególne

a) Kobiety

b) Pracownicy wychowujący dziecko do lat 4 (art. 148 KP)

c) Niepełnosprawni

25) Zagadnienie różne

a) „Dozatrudnianie” niepełnoetatowców a praca nadliczbowa i limit z art. 151 § 5 KP

b) Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies