Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Podatki
"PODATEK VAT I PODATKI DOCHODOWE W PRAKTYCE FIRM- ZMIANY 2017"

PROGRAM SZKOLENIA

 1. I. VAT –  zmiany-2017 , najważniejsze wątpliwości
 1. Prewspółczynnik. Odliczenie VAT naliczonego według struktury.
 1. Prawo do odliczenia VAT – moment odliczenia, wyłączenia prawa do odliczenia, faktury „puste” i „karuzele” (ostatnie orzecznictwo i praktyka organów podatkowych).
 1. Odliczenia VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych.
 1. VAT w transakcjach międzynarodowych.

Warunki stosowania stawki zerowej przy WDT oraz eksporcie, transakcje łańcuchowe, usługi a mechanizm odwróconego poboru, stałe miejsce prowadzenia działalności.

 1. Mechanizm odwrotnego obciążenia w kraju, w tym przy usługach budowlanych;
 2. WNT, import usług – nowe zasady odliczania VAT naliczonego;
 3. Sankcja VAT – stawka 20%, 30% oraz 100%. Wyłączenia.
 4. Podwyższone („karne”) odsetki od niektórych zobowiązań VAT
 1. II. Podatki dochodowe  – najczęstsze wątpliwości,  zmiany w ostatnich latach oraz w roku 2017
 1. Moment powstania przychodu, w tym: zaliczki (przedpłaty itp.), okresy rozliczeniowe. Kary umowne, odszkodowania.
 1. Okres ujęcia kosztów, w tym: koszty pośrednie, bezpośrednie, RMK.
 2. Niedostateczna kapitalizacja: kiedy odsetki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów? Ważne zmiany od 1.1.2015.
 3. Zmiany 2017:

- raport;

- płatności w gotówce (limit 15 000 zł);

- stawka podatku 15%, warunki stosowania;

- działalność badawczo-rozwojowa

- podatek „u źródła”.

 1. Podatek „u źródła”, certyfikat rezydencji, deklaracje podatkowe.
 2. Rozliczenie strat.
 3. Konsorcja, spółki osobowe – jak rozliczać dochód?
 4. Dokumentacja dla celów cen transferowych (art. 9a U.PDOP).

9. Pytania.

 
PODATKI W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH

PROGRAM SZKOLENIA

I. Pomoc publiczna w strefach ekonomicznych.

1. Cele działania stref ekonomicznych.

2. Grunt strefy ekonomicznej

3. Zezwolenie strefowe.

3.1. Procedura uzyskania zezwolenia strefowego.

3.2. Sukcesja prawna przy zezwoleniach

3.3. Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej

4. Pomoc publiczna w SSE czyli koszty kwalifikowane

5. Leasing w SSE

6. Nowe miejsca pracy

7. Łączenie pomocy

8. Wysokość pomocy publicznej - matematyka na usługach podatków

II. Kalkulacja wyniku podatkowego

3.1. Kontrakty terminowe

3.2. Odsetki

3.3. Sprzedaż odpadów produkcyjnych, praw emisji gazów

3.4. Transport

3.5. Wydzielenie organizacyjne

3.6. Odszkodowania

3.7. wadium

3.8. Przewidywane zmiany w przepisach strefowych.

3.9. Rozliczenie straty z działalności strefowej.

Istnieje możliwość realizacji w/w szkolenia jako szkolenia zamkniętego.

 
PODATEK AKCYZOWY - ZGADNIENIA OGÓLNE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego

 • dyrektywy europejskie
 • wyroki ETS

2. System opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE

 • paliwa silikonowe
 • napoje alkoholowe
 • wyroby tytoniowe

3. Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym

 • podmiot opodatkowania
 • czynności podlegające opodatkowaniu
 • przedmiot opodatkowania
 • obowiązek podatkowy
 • Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy
 • właściwości organu podatkowego.

4. Deklaracje w podatku akcyzowym.

5. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi.

 • Procedura zawieszania poboru akcyzy

- procedury związane przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ( przemieszczanie z zastosowaniem systemu, procedury awaryjne)

- dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi (wypełnienie Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego - ADT; obieg kart ADT; elektroniczny dokument - e AD, zastępujący e-AD)

- warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym

 • Skład podatkowy

-otwarcie i prowadzenie składu podatkowego

- warunki prowadzenia składu podatkowego

- obowiązki składu podatkowego magazynującego wyroby akcyzowe osób trzecich.

- ewidencja prowadzone w składzie podatkowym

 • podmiot pośredniczący,
 • zarejestrowany odbiorca,
 • zarejestrowany wysyłający,
 • zabezpieczenie akcyzowe (formy i rodzaje zabezpieczeń, zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych, w tym także za pomocą elektronicznego systemu; zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego),
 • obrót wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą ( Dokumentowanie i stosowanie procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą: Uproszczony Dokument Towarzyszący obieg kart UDT),
 • Obrót niektórymi wyrobami akcyzowymi, a obowiązek oznaczania ich znakami akcyzy ( obowiązek oznaczania znaków akcyzy; prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy),

6. Zezwolenia akcyzowe.

 • zezwolenia obligatoryjne
 • zezwolenia fakultatywne

7. Systemy informatyczne dla akcyzy ( EMCS)

8. Typowe problemy podatkowe w podatku

 • Obrót wyrobami z zawartością alkoholu
 • obrót olejem opałowym
 • obrót olejami smarowymi
 • obrót wyrobami ze znakami akcyzy.

Istnieje możliwość realizacji w/w szkolenia jako szkolenia zamkniętego

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

Dla kogo?

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do członków zarządu, członków rad nadzorczych, głównych księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów finansowych.

Cel seminarium:

Członkowie zarządów odgrywają decydującą rolę w zakresie kierowania i wytyczania polityki spółki. wykonywanie tak istotnej funkcji, wiąże się również ze szczególną odpowiedzialnością. Wszelkie uchybienia, czy błędy tych osób powodować mogą odpowiedzialność zarówno cywilnoprawną, jak też karną, które wynikają z różnych aktów prawnych. Celem szkolenia jest wyeksponowanie wszelkich ryzyk na jakie narażone są osoby będące członkami zarządów, wynikające z przepisów prawa zarówno handlowego, podatkowego jak i cywilnego. Omówione zostały również przepisy karne jaki i karno - skarbowe. Program szkolenia zawiera również sposoby ograniczania ww. odpowiedzialności.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zarząd, Rada Nadzorcza - istota, prawa, obowiązki

2. Odpowiedzialność za zobowiązania publiczno prawne

a) podatnik, płatnik, inkasent.

b) następcy prawni, odpowiedzialność osoby trzeciej

c) odpowiedzialność z art. 116

d) inne ustawy podatkowe

3. Odpowiedzialność wobec spółki

a) tworzenie spółki

b) szkoda wyrządzona zawiniona działaniem

c) nienależne wpłaty

d) obejmowanie akcji własnych

e) przekształcenie spółki

4. odpowiedzialność wobec wspólników i akcjonariatu.

a) wysokość wkładów

b) zgłoszenie odpowiedzialności.

c) podział i łączenie spółki

5. odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki

a) odpowiedzialność na podstawie art. 299 KSH

b) wniosek o ogłoszeniu upadłości

c) odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

6. Naruszenie obowiązków rejestrowych - KRS

7. Odpowiedzialność karna.

a) KSH

b) KKS

c) KK

d) Ustawa o rachunkowości

8. Sposoby ograniczenia ryzyka

a) delegacja zadań

b) schemat działania zarządu

c) kontrola wewnętrzna i zewnętrzna

d) Forma wykonywania funkcji

e) ubezpieczenia OC członków zarządu

f) miejsce efektywnego zarządzania - uregulowania OECD.

Istnieje możliwość organizacji w/w szkolenia jako szkolenia zamkniętego.

 
« poprzednia 1 2 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies