Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Audyt i kontrola zarządcza
AUDYTOR WEWNĘTRZNY W SEKTORZE PUBLICZNYM

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla osób zainteresowanych zdobyciem nowych atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, audytora wewnętrznego w sektorze publicznym spełniających wymagania kwalifikacyjne CGAP.

Dyplom CGAP to uznany na całym świecie specjalistyczny certyfikat ktory jest przeznaczony dla audytorów wewnętrznych zatrudnionych w sektorze publicznym. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych    (Dz. U. z dnia 2009 nr 157,poz.1240) w Polsce CGAP daje uprawnienia do pracy w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym i samorządowym.

CGAP jest również uznawany w firmach sektora MiŚP często jako pierwszy i podstawowy wymóg na objęcie stanowiska audytora wewnętrznego.

Dyplom CGAP nadawany jest przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (Institute of Internal Auditors IIA - www.theiia.org), międzynarodowe stowarzyszenie gromadzące specjalistów w zakresie audytu wewnętrznego.

Kwalifikacja CGAP to najszybszy sposób na zdobycie uprawnień audytora wewnętrznego o zasięgu międzynarodowym.

Umożliwia m.in. przeprowadzenie audytu funduszy UE, a osoby które planują w przyszłości zdawać egzamin CIA (kwalifikacja z audytu wewnętrznego popularna głownie w organizacjach komercyjnych), przyznaje zwolnienie z jego egzaminu CIA przyspieszając naukę i obniżając koszty.

Aby rozpocząć proces certyfikacji CGAP należy utworzyć swój profil w systemie Certyficion Candidate Manageme System) na www.theii.org oraz wnieść opłatę rejestracyjną. Czynności te można wykonać już po szkoleniu, gdy kandydaci planują przystąpić do egzaminu.

Rejestracja na egzamin CGAP odbywa się w systemie PersonVup. Przed rejestracją w systemie należy dokonać opłaty egzaminu.

Od momentu rejestracji uczestnik programu powinien w ciągu 4 lat zdać egzamin CGAP oraz spełnić pozostałe warunki formalne.

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów CGAP.

1. Ukończone studia wyższe z dyplomem co najmniej licencjata (osoby, ktore nie posiadają wykształcenia wyższego, muszą legitymować się minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w biznesie oraz maturą)

2. Posiadać minimum dwuletni staż pracy w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym ( do doświadczenia zawodowego można zaliczyć również:

  • doświadczenie zawodowe, w którym zakres obowiązków jest zbliżony do obowiązków audytora wewnętrznego;
  • praca w dziale kontroli wewnętrznej;
  • pracę wymagającą kontrolowania / sprawdzania zgodności z przepisami;
  • kontrolę / zapewnienie jakości;
  • pracę w której zakresie są wymagane generalne elementy kontroli (należy dokładnie opisać jakiego rodzaju kontrola / sprawdzanie jest dokonywane) dokumentowanie doświadczenia zawodowego na formularzu podpisanym przez przełożonego lub mentora.

3. Uzyskać referencje zaświadczające o postawie zawodowej i moralnej kandydata (formularz podpisany przez przełozonego lb mentora)

Do egzaminu CGAP można przystąpić w języku polskim poprzez certyfikowane centra testowe firmy Preson VUE, obsługujące egzaminy IIA w Polsce.

Egzamin składa się z 125 pytań jednokrotnego wyboru i obejmuje cztery domeny:

Domena I Standardy governance, podstawa ryzyka / kontroli (10-20%)

Domena II Praktyka audytu w sektorze publicznym (35-45%)

Domena III Umiejętności i techniki audytu w sektorze publicznego (20-25%)

Domena IV Środowisko audytu w sektorze publicznym (20-25%)

Czas przeznaczony na napisanie egzaminu CGAP to 3 godziny 15 minut. Podczas egzaminu CGAP kandydaci zobowiązują się do przestrzegania Kodeksu Etyki oraz zasady poufności IIA.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Część I - Wstępne informacje.

1.1. Przewodnik po kursie

- Układ materiału

- Zasady zaliczania kursu

- Korzyści dla uczestników

1.2. Przewodnik po certyfikacji CGAP

- Dla kogo CGAP

- Zakres potrzebnej wiedzy

- Przewodnik po procesie certyfikacji

- Opłaty

2. Część II - Domena I

2.1. Standardy, Governance oraz Ramowe Zasady Ryzyka /Kontroli

2.1.1.Standardy

- Rola standardów audytu/badania

- Stosowanie odpowiednich standardów

- Rola i wpływ pozostałych standardów (np. standardów rachunkowości, norm jakości)

2.1.2 Governance

- Governance w sektorze publicznym

- Role audytu w sektorze governance

2.1.3. Ramowe zasady Ryzyka/ kontroli (np.COSO, CoCo)

- Rola Ramowych Zasad

- Elementy ramowych zasad ryzyka/kontroli

- stosowanie Ramowych Zasad

2.1.4. Kodeks Etyki IIA

- Kodeks etyki IIA

3. Część III - Domena II

3.1. Praktyka audytu w sektorze publicznym

3.1.1. Zarządzanie funkcją Audytu Wewnętrznego

- Cele, uprawnienia i odpowiedzialność

- Polityki i procedury

- Zapewnienie jakości

- Planowanie

- Kadry

- marketing

- Misja/rola/rezultaty działań audytu w administracji

3.1.2. Rodzaje usług audytorskich

- Audyt zgodności

- Audyt działalności / sprawności (np. oszczędności, wydajności, skuteczności)

- Audyt sprawozdań finansowych

- Audyt systemów finansowych

- Audyty informatyczne I

- Audyty informatyczne II

- Usługi doradcze

- Usługi związane z naruszeniem zasady uczciwości (oszustwo, niegospodarności i nadużycie)

3.1.3. Procesy świadczenia usług audytorskich

- Zarządzanie poszczególnymi przedsięwzięciami

- Planowanie

- Praktyki dotyczące oceny i kontroli ryzyka

- Czynności audytorskie

- Przekazanie informacji o wynikach.

- Działania poaudytorskie

4. Część IV - Domena III

4.1 Umiejętności i techniki audytorów w sektorze publicznym

- Koncepcje i techniki zarządzania

- Pomiar sprawności działania

- Ewaluacja programów

- Metody ilościowe (np. przeglądy analityczne i metody statystyczne ) (P)

- metody jakościowe (np. kwestionariusze, wywiady, diagramy)

- Metody identyfikacji i prowadzenia dochodzenia w sprach naruszenia zasad uczciwości.

- Metody prowadzenia badań/gromadzenia danych.

- Umiejętności analityczne (umiejętność odróżnienia informacji istotnych od nieistotnych)

5. Część V - Domena IV.

5.1 Środowisko audytu w sektorze publicznym

5.1.1. Zarządzania zadaniami

5.1.2. Zarządzanie finansowe

- Wymagania dotyczące sprawozdawczości i rozliczenia operacji w sektorze publicznym

- Zasady podatkowe i zasady gromadzenia dochodów

- Specyficzne aspekty budżetowania w sektorze publicznym

- Rachunkowość w sektorze publicznym

- Ograniczenia w inwestowaniu środków publicznych

- Activity-based costing/cost - allocation

5.1.3. Konsekwencje różnych metod świadczenia usług

- świadczenie usług przez pracowników

- Dotacje

- Kontrakty

- Jonint Ventures/Partnerships/Authorities/SpecjalOperating Agencies/

- Quasi - governmental

- Prywatyzacja

5.1.4. Konsekwencje świadczenia usług obywatelom

- Prawo klientów/ obywateli do właściwej procedury

- Prawo do zachowania poufności informacji

- Kwestie wynikające z faktu oddzielenia funkcji płatnika od beneficjenta

- Rzeczywistość sprzecznych misji.

- Zagrożone grupy społeczne

5.1.5. Specyficzne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

5.1.6. Specyficzne wymagania dotyczące zakupów i zamówień publicznych.

6. Cześć VI - EGZAMIN WEWNĘTRZNY

 
KONTROLA ZARZĄDCZA W SAMORZĄDOWYCH PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA

Dla kogo?

Oferta jest skierowana do Dyrektorów i kierowników każdego szczebla w placówkach ochrony zdrowia oraz kierownictwa odpowiednich Wydziałów (np. Zdrowia) w jednostkach samorządowych nadzorujących obszar.

PROGRAM SZKOLENIA

1. System Kontroli Wewnętrznej wg. standardów COSO I

2. Zarządzanie ryzykiem wg standardów COSO I i COSO II

3. Prawo, definicje, standardy i znaczenie Kontroli Zarządczej

4. Analiza ryzyka dla potrzeb Kontroli Zarządczej.

4.1. Roczny Plan Działaności

4.2. Cele jednostki

4.3. Zadania dla realizacji celów

4.4. Mierniki wykonania zadania

4.5. Wskaźniki, ryzyka, dokumentacja

5. warsztaty: analiza ryzyka:

5.1. Identyfikacja ryzyk

5.2. Kryteria oceny ryzyk

5.3. Ocena ryzyk

5.4. Analiza

6. warsztaty - samoocena Kontroli Zarządczej

7. Podsumowanie.

 
SAMOOCENA - ISTOTNY ELEMENT OCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dla kogo ?

Oferta jest skierowana do każdego szczebla w jednostkach sektora finansów publicznych i jednostkach samorządowych, a szczególnie do koordynatora lub członków Zespołów ds. Kontroli Zarządczej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. System Kontroli wewnętrznej wg COSO I

2. Zarządzanie ryzykiem wg COSO I i COSO II

3. Prawo definicje, standardy i znaczenie kontroli Zarządczej.

a) Ustawa o finansach publicznych, Rozporządzenia, komunikaty, wytyczne

b) Elementy Kontroli Wewnętrznej

4. Kwestionariusze samooceny elementów kontroli wewnętrznej:

a) Samoocena środowiska kontroli

b) Samoocena zarządzania ryzykiem

c) samoocena mechanizmów kontrolnych

d) Samoocena obszaru informacji i komunikacji

e) Samoocena mechanizmów monitorowania

5. Wnioski wynikające z samooceny

6. Wykorzystanie wyników samooceny

 
ANALIZA RYZYKA DLA POTRZEB KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dla kogo ?

Oferta jest skierowana do Kierowników każdego szczebla w jednostkach sektora finansów publicznych, jednostkach samorządowych oraz Administracji Zespolonej i Nie Zespolonej, a szczególności do koordynatorów lub członków Zespołów ds. Kontroli Zarządczej.

PROGRAM SEMINARIUM

1. System Kontroli Wewnętrznej wg COSO I

2. Zarządzanie ryzykiem wg COSO I i COSO II

3. Prawo, definicje, standardy i znaczenie Kontroli Zarządczej

3.1. Ustawa o finansach publicznych, Rozporządzenia, komunikaty, wytyczne.

4. Analiza ryzyka dla potrzeb kontroli zarządczej - warsztaty

4.1 Identyfikacja ryzyk - metody i przykłady.

4.2. Kryteria oceny

4.3 Ocena ryzyk - metody i przykłady

5. Hierarchizacja ryzyk - warsztaty.

6. Podsumowanie zarządzanie ryzykami.

 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies