Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Prawo
„Aktualny stan prawny i planowane zmiany w Prawie Pracy w 2020 r.”

Rzeszów 9 XII 2019


Hotel Classic

ul. Armii Krajowej 32

www.hotelclassic.pl


Termin zgłoszenia:
2 XII 2019 r.

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

10:00-15:00

1. Zmiany w rozporządzeniu w/s świadectw pracy

· Jak zmienił się formularz świadectwa pracy r.?

· Na czym polega zmiana objaśnień zawartych w załączniku do rozporządzenia?

2. Zmiany w dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy

· Jakie zmiany zaszły w protokole powypadkowym i statystycznej karcie wypadku?

· Do kiedy można stosować „stare” dokumenty związane z wypadkiem przy pracy?

3. Zmiany rozporządzenia w/s szkoleń BHP

· Na czym polega zmiana karty szkolenia wstępnego BHP oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP?

· W jaki sposób doprecyzowano wykaz jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie BHP?

· Które zmiany rozporządzenia zostały spowodowane reformą oświatową?

· Jakie zmiany zaszły w wykazie osób zobowiązanych do odbycia szkolenia okresowego?

4. Zmiany w rozporządzeniu w/s napojów i posiłków regeneracyjnych

· Czy zapewnienie posiłku regeneracyjnego może przyjąć postać kateringu?

5. Projekt zmiany ustawy o dniach wolnych od pracy

· Jak nowe dni wolne od pracy proponuje nowelizacja ustawy?

6. Projekt zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

· Jak ma zostać poszerzony katalog świadczeń niewliczanych do podstawy ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę?

· Dlaczego polska ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest niezgodna prawem unijnym?

7. Projekt zmiany ustawy o SIP

· Jakie są konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26.04.2018 r. (K 6/15) w zakresie ustawy o SIP?

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

· Jak mają być formułowane ofertypracy?

9. Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

· Czy wdrożenie Dyrektywy pociągnie za sobą zmianę przepisów o urlopie ojcowskim i urlopie rodzicielskim?

· W jakich przypadkach będzie przysługiwał urlop opiekuńczy oraz czas wolny z powodu działania siły wyższej?

· Jakie elastyczne formy zatrudnienia przewiduje Dyrektywa?

· Kiedy zostaną wdrożone jej przepisy?

10. Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw

· Na czym polega zmiana katalogu przesłanek dyskryminacji w zatrudnieniu?

· W jaki sposób rozszerzono ochronę trwałości stosunku pracy innych członków najbliższej rodziny sprawujących opiekę nad dzieckiem?

· W jakich przypadkach przysługuje odszkodowanie z tytułu mobbingu?

· Jakie zmiany wprowadzono w zakresie wydawania świadectwa pracy?

· Na czym polega zmiana przepisów o przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy?

11. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych i RODO

· Jakie rodzaje monitoringu może stosować pracodawca?

· W jaki sposób pracodawca informuje pracowników o monitoringu?

· Jak długo przechowywane są nagrania obrazu uzyskane za pomocą kamer użytkowych?

· Jakie pomieszczenia są objęte zakazem stosowania monitoringu i czy zakaz ten jest bezwzględny?

· Na jakich zasadach pracodawca może monitorować służbową pocztę elektroniczną pracownika?

· Na jakich zasadach dopuszczalne są inne formy monitoringu pracowniczego, np. nagrywanie rozmów, geo-lokalizacja satelitarna w systemie GPS?

12. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

· Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku ze zmianą formy prowadzenia akt osobowych z pisemnej na elektroniczną i z elektronicznej na pisemną?

· Ile wynosił okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?

· Jakie płyną korzyści z faktu złożenia raportów informacyjnych i jakie są z tym związane obowiązki?

· W jakich przypadkach wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy jest wypłacane na rachunek bankowy pracownika a kiedy do rąk własnych?

13. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)

· Jakichdanych pracodawca może żądać od kandydata na pracownika a jakich od pracownika?

· Które spośród danych osobowych wymienionych w art. 221 KP są przetwarzane obligatoryjnie a które fakultatywnie?

· W jakiej formie pracodawca może uzyskać od kandydata na pracownika i pracownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?

· Na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracownika (np. odcisk palca, skan źrenicy oka itp.)?

14. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

· W jakich przypadkach możliwe jest zwolnienie pracownika z obowiązku odbycia szkolenia bhp?

· Jakie są formy wykonywania zadań służby bhp w zakładzie pracy, w którym służby tej nie utworzono?

· W jakich przypadkach pracodawca będzie mógł samodzielnie prowadzić zadania służby bhp?

15. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz ustawy o komornikach sądowych

· W jaki sposób będzie przebiegać elektroniczna wymiana informacji o zatrudnieniu dłużników alimentacyjnych pomiędzy odpowiednimi służbami i instytucjami a komornikami sądowymi?

· Jakie będą sankcje za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi?


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


Cena szkolenia: 590zł/ os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych.

Wszystkie formy kształcenia przez Szkołę Zarządzania realizowane są zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. nr , poz. 1632). Świadczone usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26lit.a)Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .).

W cenę wliczono m. in.: honorarium wykładowcy, sala wykładowa, serwis kawowy, obiad, koszty obsługi szkolenia, Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Aktualny stan prawny i planowane zmiany w Prawie Pracy w 2020 r.”

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 
„Czas pracy w firmie w 2019 r. Zasady planowania i rozliczania czasu pracy.”

Program szkolenia

9.00-16.00

PROGRAM SZKOLENIA

1) Pojęcie czasu pracy

2) Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy

a) Określenie granic doby pracowniczej

b) Przypadki jej naruszenia

3) Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału) na zasadach art. 130 KP. Wymiar czasu pracy w roku 2016

4) Maksymalny limit łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP)

5) Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy

6) Okres rozliczeniowy

a) Znaczenie

b) Wydłużenie

c) Rozliczanie

7) Systemy czasu pracy

a) podstawowy

b) równoważny

- zwykły

- dozór urządzeń, pogotowie pracy

- pilnowanie, straż, ratownictwo

c) ruch ciągły

d) przerywany

e) zadaniowy

f) weekendowy

g) skrócony tydzień pracy

8) Ruchomy czas pracy

9) Indywidualny rozkład czasu pracy

10) Praca zmianowa

11) Przerwy w pracy

a) wliczane do czasu pracy

- śniadaniowa (134 KP)

- krótkotrwałe przerwy z przyczyn stojących po stronie pracownika lub pracodawcy (problem przerwy fizjologicznej)

- przerwy wynikające z przepisów szczególnych

- na podstawie prawa zakładowego

- przestój

b) nie wliczane do czasu pracy

- lunchowa (141 KP)

- na podstawie prawa zakładowego

12) Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie

13) Ustalanie organizacji czasu pracy na zasadach art. 150 KP

14) Dokumentacja związana z czasem pracy

a) Ewidencja czasu pracy

b) Rozkład a harmonogram (grafik)

c) Tworzenie grafików dla poszczególnych systemów czasu pracy

d) Problem zmiany grafiku

e) Przypadki wyłączenia obowiązku tworzenia grafiku

15) Pojęcie dnia wolnego od pracy

16) Praca w godzinach nadliczbowych

a) Definicja (system podstawowy i równoważny)

b) Warunki dopuszczalności

c) Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

d) Rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej i średniotygodniowej

- czas wolny z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika

- dodatki 50% i 100%

e) Wyłączenia

f) Roczny limit godzin nadliczbowych

17) Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy

a) Warunki

b) Rekompensowanie

18) Praca w niedzielę i święto

a) Granice czasowe niedzieli

b) Święta z ustawy o dniach wolnych oraz ustaw szczególnych (święta dla wyznawców określonych kościołów i związków wyznaniowych)

c) Warunki dopuszczalności pracy w niedzielę i święto

d) Rekompensowanie

e) Ustalanie „co 4-tej wolnej niedzieli”

19) Czas pracy kadry zarządzającej

20) Dyżur pracowniczy

21) Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

22) Praca w porze nocnej

a) Definicje

- pora nocna

- pracownik pracujący w nocy

b) Warunki dopuszczalności

c) Rekompensowanie (dodatek nocny)

d) Wyłączenia

23) Zasady wliczania określonych zdarzeń do czasu pracy

a) Przygotowanie do pracy

b) Podróż służbowa

c) Szkolenia

24) Czas pracy - regulacje szczególne

a) Kobiety

b) Pracownicy wychowujący dziecko do lat 4 (art. 148 KP)

c) Niepełnosprawni

25) Zagadnienie różne

a) „Dozatrudnianie” niepełnoetatowców a praca nadliczbowa i limit z art. 151 § 5 KP

b) Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


 
„Wybrana problematyka - trudne przypadki z zakresu Prawa Pracy i BHP 2019”

Program szkolenia

9.00-16.00

[01] Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych.

[02] Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?

[03] Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?

[04] W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?

[05] Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?

[06] Z ilu godzin odpoczynku może skorzystać pracownik, który zakończył podróż służbową w godzinach nocnych?

[07] Jak prawidłowo udzielić pracownikowi równoważnego odpoczynku (art. 132 § 3 KP) w zamian za niezachowany odpoczynek dobowy?

[08] Jaki jest wymiar urlopu pracownika, który przepracował jedynie parę dni na przełomie dwóch miesięcy?

[09] Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równoległym)?

[10] Czy pracownik może skutecznie odmówić zwrotu omyłkowo nadpłaconego wynagrodzenia za pracę?

[11] Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne poza godzinami swojej pracy?

[12] Jakie przyczyny mogą uzasadniać odmowę akceptacji wniosku pracownika w przedmiocie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą oraz korzystania z uprawnień określonych w art. 676 § 6 KP i art. 1421 KP?

[13] Czy urodzenie dziecka przez pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego przerywa ten urlop?

[14] Ile lat należy doliczyć do stażu urlopowego absolwentowi 2-letniego liceum eksternistycznego?

[15] Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić miejsce do siedzenia pracownikowi wykonującemu pracę w pozycji stojącej?

[16] Jak spełnić wymóg zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej od pracy?

[17] Czy pracownikowi przysługuje „urlop okolicznościowy” z tytułu własnego ślubu kościelnego, który ma się odbyć w pewien czas po ślubie cywilnym?

[18] Czy w trybie art. 163 § 3 KP urlop wypoczynkowy może zostać udzielony zaliczkowo?

[19] Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik podczas przerwy w pracy na terenie zakładu pracy i poza nim oraz podczas tzw. wyjścia prywatnego?

[20] Czy BHP-owiec wychowujący dziecko w wieku do lat 4 może odmówić udziału w pracach zespołu powypadkowego w nocy, poza jego godzinami pracy lub poza stałym miejscem pracy?

[21] Czy uzyskanie stopnia niepełnosprawności pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie? Czy w skierowaniu na badania lekarskie pracodawca może zamieścić informację o niepełnosprawności pracownika?

[22] Na jakich zasadach jest realizowane zwolnienie od pracy dawcy organów oraz dawcy szpiku kostnego?

[23] Czy okres przygotowania się do pracy (np. przebranie się, pobieranie narzędzi, podział załogi) jest wliczany do czasu pracy?

[24] Komu przysługuje status emeryta-byłego pracownika uprawnionego do świadczeń z ZFŚS?

[25] Czy czas podróży służbowej wlicza się do czasu pracy?

[26] Ile razy pracownik może kwestionować ustalenia poczynione w protokole powypadkowym dotyczącym tego samego zdarzenia?

[27] W jaki sposób ustalić dodatek nocy, gdy pracownik świadczy pracę na przełomie miesięcy o różnym nominale czasu pracy?

[28] Czy dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy?

[29] Jaką dietę otrzyma pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową przez kilka państw?

[30] Jaki jest skład zespołu powypadkowego, w sytuacji, gdy wypadkowi uległ członek służby bhp/osoba wykonująca zadania tej służby w zakładzie pracy?

[31] Czy wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy może zostać uznany za wypadek przy pracy?

[32] Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który został zobligowany do pracy w „wolną sobotę” (art. 1513 KP) w sytuacji, gdy wziął on w tym dniu urlop na żądanie?

[33] Czy pracownik, który zawiadomił o przyczynie nieobecności lecz spóźnił się z jej usprawiedliwieniem może zostać zwolniony z pracy?

[34] Czy pracodawca musi skierować na badania kontrolne pracownika, którego 30 dniowy okres nieobecności w pracy był przerywany weekendami?

[35] Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić prysznic pracownikowi dojeżdżającemu do pracy na rowerze?

[36] Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przed uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności był zatrudniony na ¾ etatu?

[37] Czy pracownik ma prawo do diety za podróż służbową trwającą pomiędzy 8 a 12 godzin, za którą pracodawca nie zapewnił pełnego wyżywienia a jedynie 2 posiłki?

[38] Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który nie przeszedł badań kontrolnych jednocześnie otrzymując w tym dniu L-4?

[39] Czy przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu w trybie art. 177 § 3 KP może doprowadzić do jej przekształcenia w umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu przekroczenia „limitu 3/33”?

[40] Czy polski pracodawca w umowie o pracę z obywatelem polskim może wskazać jako prawo właściwe prawo innego państwa, jeżeli praca nie będzie świadczona poza granicami Rzeczpospolitej Polski?

[41] Czy pracownik zmieniający pracę w trakcie roku kalendarzowego ma prawo do 14 dni wypoczynku?

[42] Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?

[43] Czy umowa o pracę może zostać sporządzona w języku obcym?

[44] Jak rekompensować pracę wykonywaną w okresie tzw. „czarnej dziury”, czyli pomiędzy dobami pracowniczymi?

[45] Czy wynagrodzenie za pracę może zostać określone na poziomie niższym od minimalnego i zostać uzupełnione stałym dodatkiem wyrównawczym?

[46] Czy pracodawca może wypożyczyć swojego pracownika innemu pracodawcy?

[47] Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

[48] Czy należy zrekompensować pracę nadliczbową trwającą krócej niż 1 godzina?

[49] Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu?

[50] Jak ustalić 14 kolejnych dni wypoczynku na potrzeby art. 162 KP?

[51] Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugiemu małżonkowi?

[52] Czy pracodawca może skierować pracownika na badania lekarskie przed upływem ważności poprzednich badań?

[53] Czy pracodawca jest zobligowany wystawić pracownikowi referencje?

[54] Czy w przypadku udokumentowania wyższego stażu pracy z opóźnieniem pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej?

[55] Czy urlop wypoczynkowy może trwać przez część dnia pracy?

[56] Czy pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci i pogrzebu byłego małżonka lub byłej teściowej?

[57] Czy siedząca praca biurowa lub praca na stanowisku kierowcy mogą być uznane za prace w wymuszonej pozycji ciała?

[58] Czy egzamin kończący szkolenie bhp przeprowadzane w formie e-learningu może odbyć się na odległość?

[59] Czy pracownik uczęszczający na studia doktoranckie ma prawo do urlopu szkoleniowego z art. 1031 § 2 pkt 1 KP?

[60] Jaki jest termin pieniężnej rekompensaty za dobowe godziny nadliczbowe w przypadku wielomiesięcznego okresu rozliczeniowego?


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


 
„Zasady delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług w 2019 r.”


Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z  przepisami i zasadami dotyczącymi delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.


Adresaci szkolenia

Kurs adresowany jest do pracodawców:

  • Wysyłających swoich pracowników do innych państw w związku z realizacją umowy zawartej z partnerem zagranicznym, np. prace budowlane
  • Wysyłających swoich pracowników do zagranicznych oddziałów macierzystej firmy
  • Wysyłających pracowników do jednostki międzynarodowego podmiotu, którego częścią jest polski oddział
  • Biur rachunkowych prowadzących obsługę kadrowo-płacową firm delegujących pracowników zagranicę
  • Agencji Pracy Tymczasowej delegujących pracowników tymczasowych do innych państw (praca sezonowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi)
  • Kadra zarządzająca firm

Program szkolenia

9.00-16.00

1) Prawo właściwe dla umowy o pracę

-      W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?

-      Czy strony umowy o pracę maja nieograniczona swobodę w określeniu prawa właściwego?

-      Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?

-      Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

 

2)      Delegowanie pracowników do innego państwa na tle dyrektywy 96/71/WE

-        W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem celem świadczenia usług?

-        Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?

-        Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?

-        Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:

- czas pracy,

- minimalne wynagrodzenie,

- urlop wypoczynkowy,

- bhp,

- praca w dni świąteczne,

-        Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?

-        Na czym polega mechanizm zasady korzystności?

-  W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?

-        Czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?

 

3)      Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE)

-        Jak należy zmienić umowę o pracę i treść informacji dodatkowej w okresie oddelegowania do państwa trzeciego?

-        Jak ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę realizowanej na terytorium państwa trzeciego?

-        Czy polskie przepisy zachowują moc w okresie oddelegowania na terytorium państwa trzeciego?

 

4)      Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE

-        Jakie są ogólne założenia dyrektywy?

-        Jakie relacje zachodzą pomiędzy dyrektywą 2014/67/WE i dyrektywą 96/71/WE?

-        W jakich przypadkach zachodzi rzekome delegowanie i jakie z tytułu jego stwierdzenia wynikają konsekwencje?

5) Polska ustawa o pracownikach delegowanych

-        Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących swych pracowników „do” i „z” Polski?

-        Jakie mechanizmy kontroli pracodawców delegujących przewiduje polska ustawa o pracownikach delegowanych?

-        Jakie uprawnienia na podstawie ustawy zyskała Państwowa Inspekcja Pracy?

-        Jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?

 

6) Dyrektywa2018/957/UE (NOWOŚĆ!)

-        Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących:

-  maksymalnego okresu delegowania,

-  stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy,

-  zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”,

-  krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?

-        W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikom delegowanym zakwaterowanie oraz zwrócić koszty podróży służbowej odbywanej w ramach oddelegowania?

-        Jakie są warunki uchylenia obowiązku równego traktowania pracowników tymczasowych świadczących pracę w warunkach oddelegowania?

-        Jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?

-        Jaki jest termin wdrożenia przepisów wydanych na podstawie Dyrektywy 2018/957/UE?

-        Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów dyrektywy 2018/957/UE?

 

7) Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004

-    Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?

-    Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników delegowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?

-    Jakie są reguły wydawania formularza A1?

-    Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


 
« poprzednia 1 2 następna »

(C) 1993 - 2019 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies