Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Prawo
„Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w działaniu organów administracji publicznej - z uwzględnieniem zmian dostosowawczych z 4 V 2019”

Rzeszów

25 VI 2019 r.

Grein Hotel Rzeszów

Al. Rejtana 1 www.greinhotel.pl

Termin zgłoszenia:
18 VI 2019 r.

Kraków

2 VII Kraków

Hotel City SM

ul. Gajowa 16
www.hotelcity.pl/pl/

Termin zgłoszenia:
25 VI 2019 r.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

10:00 – 16:00

 

1.         Istota i funkcje postępowania administracyjnego w działaniu decyzyjnym organów służb zatrudnienia.

2.         Zasady ogólne postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapewnienia zastosowania RODO w praktyce działania organów

3.         Znaczenie zasady in diubio pro libertate w procesie stosowania prawa – art. 7a k.p.a.

4.         Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 7b k.p.a.

5.         Zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności w praktyce organów administracji publicznej – art. 8 § 1 k.p.a.

6.         Zasada pewności prawa  - praktyczne aspekty zastosowania - art. 8 § 2 k.p.a..

7.         Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.

8.         Zasada dwuinstancyjności – reguła, wyjątki w nowych uwarunkowaniach prawnych – art. 15 k.p.a..

9.         Ostateczność a prawomocność – istota i skutki prawne- art.16 § 3 k.p.a.

10.       Zasady i tryb wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia ogólnego ( RODO)

11.       Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu przed organami służb zatrudnienia.

a)         Administracyjne postępowanie ogólne a prawne formy działania organów służb zatrudnienia.

b)         Zastosowanie administracyjnego postępowania uproszczonego, po nowelizacji K.p.a. w działaniu organów służb zatrudnienia.

 

12.       Podmioty postępowania administracyjnego.

a)         Organy prowadzące postępowanie w sprawach objętych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( pojęcie organu,  organy wyższego stopnia,  zdolność prawna organu do prowadzenia postępowania - właściwość miejscowa, rzeczowa, instancyjna, delegacyjna, istota i rodzaje sporów o właściwość, wyłączenie pracownika i organu).

13. Czynności techniczno - procesowe postępowania administracyjnego

a)  doręczenia w szczególności w warunkach postępowania z udziałem znacznej liczby podmiotów, wezwania, udostępnianie akt, protokoły i adnotacje, terminy w k.p.a., warunki obliczania terminu po nowelizacji, instytucja przywrócenia terminu w k.p.a.,)

c)         środki dyscyplinujące przebieg postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian po nowelizacji, instytucja ponaglenia, zasady i tryb prowadzenia postępowania w warunkach ponaglenia, odpowiedzialność porządkowa pracownika.

Z uwzględnieniem zasad i trybu wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia ogólnego ( RODO)

 

14.Wszczęcie postępowania w trybie i na zasadach obowiązujących po nowelizacji K.p.a. w sprawach indywidualnych przed organami służb zatrudnienia ( sposoby wszczęcia postępowania, instytucja odmowy wszczęcia postępowania, data i forma wszczęcia postępowania, pojęcie i wymogi formalne podania, pozostawienie podania bez rozpoznania, przekazanie podania według właściwości, zasada weryfikacji treści wniosków stron i żądań w nich zawartych)

Klauzule informacyjne RODO przy pierwszej czynności postępowania, jako obligatoryjny wymóg prawa strony do informacji.

15.       Dowody i postępowanie wyjaśniające według reguł obowiązujących po nowelizacji ( pojęcie i przedmiot dowodu, uprawdopodobnienie, prawdopodobieństwo, domniemania faktyczne i prawne, fikcje prawne, klasyfikacja środków dowodowych, postępowanie dowodowe, formy postępowania dowodowego - postępowanie gabinetowe, rozprawa,  istota i skutki zastosowania art. 79 a k.p.a. w postępowaniu dowodowym przed organami służb zatrudnienia.)

16.       Zakres obowiązków informacyjnych organów służb zatrudnienia w fazie postępowania wyjaśniającego (z uwzględnieniem RODO)

17.       Zasada in dubio pro reo w postępowaniu wyjaśniającym – przesłanki i skutki zastosowania regulacji w postępowaniu dowodowym przed organami służb zatrudnienia

18.  Przerwanie toku postępowania,

a)  Zawieszenie postępowania

b)  Umorzenie postępowania.

 

19. Rozstrzygnięcia zapadające w postępowaniu przed organami służb zatrudnienia.

a)  decyzja  ( pojęcie i charakter prawny decyzji, klasyfikacja, elementy decyzji w warunkach po nowelizacji k.p.a., rygor natychmiastowej wykonalności, klauzule dodatkowe decyzji)

b) postanowienie ( pojęcie i charakter prawny postanowienia, klasyfikacja postanowień, forma postanowienia)

20.  Uwarunkowania mocy wiążącej decyzji administracyjnej oraz milczącego załatwienia sprawy.

21.   Ugoda w k.p.a.

22.  Mechanizmy polubownego rozstrzygania kwestii spornych – instytucja mediacji w k.p.a.

a) prawne uwarunkowania zastosowania instytucji mediacji;

b) podmioty postępowania mediacyjnego;

c) istota i charakter prawny postępowania mediacyjnego;

d) zasady i tryb zastosowania instytucji mediacji w fazie postępowania administracyjnego;

e) rola mediatora w postępowaniu.

23.  Milczące załatwienie sprawy.

a) cel zastosowania instytucji;

b) uwarunkowania materialnoprawne zastosowania instytucji;

c) uwarunkowania procesowe zastosowania instytucji;

d) milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda.

e) zasady wdrażania obowiązków informacyjnych RODO przy zastosowaniu instytucji milczącego załatwienia sprawy.

24. Zasady podejmowania rozstrzygnięć w ramach współdziałania organów – nowe instytucje procesowe – zasady i tryb zastosowania przed organami służb zatrudnienia.

25.       Kontrola rozstrzygnięć w administracyjnym toku instancji

( klasyfikacja środków kontroli, odwołanie i postępowanie odwoławcze, rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym z uwzględnieniem ostatnich zmian K.p.a., zrzeczenie odwołania – istota i skutki prawne, zakaz reformationis in peius, samokontrola w postępowaniu odwoławczym, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – zmiany w obrębie charakteru prawnego,  nowe zasady postępowania odwoławczego – art. 136 k.p.a. praktyczne aspekty zastosowania art. 138 § 2a i 2b k.p.a., wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa, nowe uwarunkowania kontroli sądowoadministracyjnej decyzji kasacyjnych organu administracji publicznej)

 

26.       Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych wadliwych a instytucja prawomocności

a)         wznowienie postępowania ( przesłanki wznowienia postępowania, postępowanie w sprawie wznowienia,

b)         stwierdzenie nieważności decyzji ( przesłanki stwierdzenia nieważności, postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności )

27.       Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych niewadliwych a instytucja prawomocności,

a)         Uchylenie lub zmiana decyzji  w trybie art. 154 i 155 k.p.a. - odwołalność fakultatywna ( wzruszenie decyzji nie tworzącej praw nabytych - 154 k.p.a., wzruszenie decyzji tworzącej prawa nabyte - 155 k.p.a.)

b)         Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 161 k.p.a. - odwołalność subsydiarna.

c)   Uchylenie decyzji w związku z kontrolą jej wykonania -

art. 162 § 2 k.p.a.

d) Uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie przepisów szczególnych - art.163 k.p.a.

28. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.

29.Opłaty i koszty postępowania.

 

30. Administracyjne postępowania uproszczone – zasada ograniczonego formalizmu, przesłanki, tryb i skutki zastosowania.

31.Administracyjne kary pieniężne.

a) administracyjna kara pieniężna – zakres znaczeniowy pojęcia;

b) zasada miarkowania w procesie wymierzania administracyjnej kary pieniężnej;

c) przesłanki odstąpienia od wymierzania;

d) zasady i tryb zastosowania instytucji ulgi w spłacie kary;

e) instytucja przedawnienia orzekania;

f) instytucja przedawnienia egzekwowania.

32. Europejska współpraca administracyjna.

33.  Zasady i tryb wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia ogólnego ( RODO) w postępowaniu w sprawach wydawania zaświadczeń oraz w postępowaniu w sprawach skarg i wniosków.


Wykładowca: Doktor nauk prawnych, wykładowca na uczelni wyższej, specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji i postępowania sądowo administracyjnego, autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, długoletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym – prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Wyższej. Wieloletni praktyk związany z organami administracji publicznej, radca prawny, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, posiadający również długoletnie doświadczenie w zakresie szkolenia kadr administracji publicznej w tym Urzędów Pracy od 2004 r.


 

Cena szkolenia: 550 zł /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych

Jeśli usługa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a) w całości (100%) zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004

o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm.) lub

b) w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701),  do ceny takiej usługi nie jest naliczana stawka VAT.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia ( wzór na stronie http://www.szkola-zarzadzania.eu/

W cenę wliczono m. in.: honorarium wykładowcy, sala wykładowa, serwis  kawowy, obiad, koszty obsługi szkolenia, Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

 
„Praktyczne aspekty prawa pracy 2019 r. z uwzględnieniem m. in. zmian wprowadzonych ustawą wdrażająca RODO z 4 V 2019 r.”

PROGRAM SZKOLENIA

Godz. 9:00- 15:00

Nowe zasady pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników – w tym osób niepełnosprawnych od 2019 r.

- Jakie dane można uzyskiwać na podstawie oświadczenia a jakie na podstawie zgody, o której mowa w RODO,

- Kiedy i na jakich warunkach dopuszczalne jest przetwarzanie danych biometrycznych pracownika,

- Kto w imieniu pracodawcy może przetwarzać dane osobowe

- Jak stosować monitoring wizyjny – formalne obowiązki,

- Zasady przetwarzania danych wrażliwych osób niepełnosprawnych,

- Jak zabezpieczyć dane o stanie zdrowia osób niepełnosprawnych.

- Udostępnianie danych osobowych dla celów korzystania z ZFŚS

Nowe rozwiązania w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy

Zasady prowadzenia akt osobowych od 2019 r. z uwzględnieniem zaleceń instytucji kontrolujących ochronę danych osobowych.

Struktura prowadzenia akt osobowych. W tym wyjaśnienie;

- co oznacza pojęcie „ dokumentacji pracownicza” pracownika oraz pracownika z którym rozwiązano umowę o  pracę? Co obejmuje „dokumentacja pracownicza”

- co oznacza pojęcie „dokumentacji płacowej – dotyczącej wypłaconego wynagrodzenia” pracownika oraz pracownika z którym rozwiązano umowę o  pracę

- co oznacza ?:

  • poufność,
  • integralność,
  • kompletność,
  • dostępność – dokumentacji pracowniczej

- w jaki sposób potwierdzać zgodność odpisów i kopii dokumentacji pracowniczej,

- w jaki sposób przechowywać oświadczenia o pozyskiwaniu danych osobowych pracownika i członków jego rodziny,

- czy Pracodawca może żądać od kandydatów do pracy oraz pracowników wypełniania kwestionariuszy osobowych,

- w jaki sposób sporządzać umowy od pracę od 01.01.2019 r. w przypadku braku wzorów druków kadrowych,

- jakie ustanowiono warunki techniczne przechowywania akt osobowych,

W jakim zakresie należy stosować nowe przepisy dla dokumentacji pracowników zatrudnionych przed 01.01.2019 r. (Nowa część D akt osobowych)

Jakie działania lub zaniechania w zakresie przetwarzania dokumentacji pracowniczej stanowią wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Jak interpretować bezprawne przechowywanie danych osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych

Jaka jest możliwość tworzenia części A1, B2, C1 akt osobowych

Pytania o karalność pracowników, stopień niepełnosprawności – cele i dokumentacja

PONADTO:

Czy Pracodawca jest obowiązany zakładać odrębne dla pracownika akta na dokumentację związaną ze stosunkiem pracy ( ewidencja czasu pracy, dokumentacja płacowa)

Jak prawidłowo sporządzać dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika,

Jakie dane osobowe można usunąć z dotychczasowych akt osobowych

Jakie dane można odbierać od pracownika po 01.01.2019 ( dane kontaktowe?, dane osób które należy zawiadomić w przypadku wypadków przy pracy?

Ustana umowa o pracę – czy jest ważna. Jak potwierdzić warunki pracy i płacy nie sporządzając umowy o pracę.

Potwierdzenie pracownikowi umowy w formie pisemnej po nowelizacji przepisów - kiedy najpóźniej wręczyć umowę i jaką ma mieć ona datę

Badania lekarskie, szkolenia bhp - oryginały czy kopie zaświadczeń do akt osobowych

Zasady honorowania orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy,
Sposób sporządzenia skierowania na badania lekarskie,
Wymóg zawarcia umowy z jednostką medycyny pracy

Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 Kp) - najczęstsze błędy, prawidłowy sposób sporządzania i uzupełniania - czy dobrze ją sporządzasz?

W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia i jaki mają one wpływ na uprawnienia urlopowe i wynagrodzeniowe dla pracownika?

W której części akt umieścić porozumienie urlopowe i jaka ma by jego treść

Spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych - jak to interpretować?

Dostosowanie „starych” akt osobowych do nowych przepisów

Struktura prowadzenia ewidencji czasu pracy i dokumentacji potwierdzającej obecność w pracy

Czy ewidencję czasu pracy należy prowadzić w strukturze z uwzględnieniem podziału na części

Jakie informacje powinna zawierać ewidencja czasu pracy

Czy w ewidencji należy przechowywać grafiki czasu pracy

Gdzie przechowywać wnioski pracowników o udzielenie urlopów wypoczynkowych oraz innych dni wolnych od pracy

Wzór ewidencji czasu pracy w zależności od stosowanego systemu czasu pracy

Prowadzenie list obecności w świetle prawa pracy i RODO

Symbolika stosowana w listach obecności

Nowe obowiązki informacyjne Pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy:

W jaki sposób Pracodawca doręcza informację lub zawiadomienie o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej

Jakie rodzaje informacji wydawane są pracownikowi (oprócz świadectwa pracy) w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy

Których pracowników należy informować o 10 letnim okresie przechowywania akt osobowych i bezpowrotnym niszczeniu przechowywanej dokumentacji

Zmiany przechowywania, archiwizacji oraz prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy od 2019 r. Nowe formy: papierowe i elektroniczne.

Jak interpretować formę elektroniczną dokumentów w świetle kodeksu cywilnego

Czy można prowadzić dokumentację pracowniczą częściowo w formie papierowej i elektronicznej

Jakie są sposoby zmiany prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej. Skrócenie przechowywania akt pracowniczych. Warunki odbioru dokumentacji oraz niszczenie dokumentacji

Kiedy przechowujemy dokumentację pracowniczą;

- przez okres 10

- przez okres 50 lat

- w przypadku sporu w sądzie pracy.

Jak w praktyce liczyć okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej

Jak liczyć okres przechowywania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika (kontynuacja)

Kiedy zakładamy nowe akta, a kiedy kontynuujemy prowadzenie akt osobowych

W jakim terminie pracodawca jest obowiązany wydać dokumentację pracowniczą

Jakie uprawnienia przysługują pracownikom, byłym pracownikom i najbliższej rodzinie dotyczące wydawania i uzyskiwania dokumentacji? (Komu przysługuje prawo odbioru i jakie są warunki otrzymywania dokumentacji w formie papierowej)

Przesłanki niszczenia dokumentacji pracowniczej przez Pracodawcę w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści.

Niszczenie dotychczasowych umów o pracę – w świetle roszczeń pracowników o nawiązanie stosunku pracy

Zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej:

- pracownikom

- byłym pracownikom,

- członkom rodziny

Czy pracodawca może żądać od pracowników pokrycia kosztów sporządzenia kopii dokumentacji oraz jej wydania w całości lub w części

Czy pracodawca ma możliwość wyboru formy wydania kopii dokumentacji pracowniczej

Ile razy pracownik może żądać od pracodawcy wydania kopii świadectwa pracy

Ile kosztuje sporządzenie i wydanie przez Pracodawcę kopii dokumentacji pracowniczej

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

Procedury kontroli i uprawnienia inspektorów pracy

Dokumenty związane ze stosunkiem pracy niezbędne do kontroli

W jakich przypadkach PIP może stosować kary od 1000 zł do 30 000 zł

Komu inspektor pracy może przypisać odpowiedzialność za naruszenia przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.

Nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników. Formalne warunki stosowania i wprowadzenia monitoringu

Monitoring wizyjny

Monitoring poczty elektronicznej

Możliwość nagrywania rozmów telefonicznych pracowników

 

Świadectwa pracy

Brak konieczności wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach zatrudnienia.

Co z niewydanymi świadectwami pracy na starych zasadach - czy wydać je mimo że zmieniły się przepisy.

Nowy wzór świadectwa pracy - uwaga zmiana zawartości i układu informacji wskazywanych w świadectwie.

Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty świadectwa pracy.

Tryb uzupełniania, prostowania i wydawania odpisów świadectwa pracy.

Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika. Wydawanie świadectw pracy - kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?

Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.

Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny.

Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia.

Jak sporządzić duplikat świadectwa pracy.

Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP

- ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

- zwiększenia możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników,

Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę, w tym:

Wzory list płac

Nowe wykroczenia za nieprawidłowe wypłacanie wynagrodzeń za pracę

INNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRAWA PRACY

W zależności od pytań uczestników szkolenia ( np. czas pracy, urlopy )

 


Wykładowca: Prawnik- praktyk, inspektor PIP,  wykładowca z zakresu prawa i bezpieczeństwa pracy.

 
„Przeciwdziałanie zjawiskom korupcyjnym oraz przestępstwom przeciwko dokumentom i mobbingowi”.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zasady postępowania wg  Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji

-     zasada jawności

-     zasada bezstronności i obiektywizmu

-     zasada niezależności

-     realizacja podstawowych zasad ,a Kodeks Etyki Służby Cywilnej

II. Stan zagrożenia przestępczością korupcyjną oraz możliwości ustawowe ścigania

III. Wyrażenia ustawowe

a.   korzyść majątkowa i osobista

b.   osoba pełniąca funkcję publiczną

c.   funkcjonariusz publiczny

d.   środki publiczne

e.   sektor finansów publicznych

IV. Przepadek korzyści z przestępstwa

V. Pojęcie przestępstwa korupcji

a.     przedmiot ochrony

b.     podmiot korupcji

c.     łapownictwo bierne (sprzedajność urzędnicza

d.     łapownictwo czynne (przekupstwo)

e.     płatna protekcja

f.      zagrożenia karą i środkami karnymi, tryb ścigania

g.     sprzedajność i przekupstwo wyborcze

h.     przestępstwa korupcyjne w obrocie gospodarczym

VI.  Wyłączenie odpowiedzialności karnej

VII. Indeks postrzegania korupcji

VIII. Etyka a przestępczość korupcyjna

IX.  Postępowanie w przypadku wręczenia osobie pełniącej funkcję publiczną korzyści majątkowej

X.  Poza procesowe możliwości zwalczania korupcji

-     praktyczne aspekty definiowania obszarów narażonych na korupcję   i podejmowania działań antykorupcyjnych.

-      punkty krytyczne w funkcjonowaniu systemu antykorupcyjnego

XI.    Pojęcie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów

-     definicja dokumentu

-     podrobienie dokumentu

-     poświadczenie nieprawdy

-     pisemne oświadczenie

-     używanie dokumentu

-     uczynienie dokumentu bezużytecznym

-     uszkodzenie dokumentu

-     ukrycie dokumentu

-     usunięcie dokumentu

XII.   Przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko dokumentom

XIII. Mobbing  – charakterystyka problemu

-    rozpoznanie zjawiska

-    specyfika zjawiska

-    charakterystyka działań lobbingowych

-    typologia mobbingu

-    zasady postępowania w przypadku wystąpienia mobbingu.

-    forma zgłoszenia przez pracownika wystąpienia mobbingu,

-   organ właściwy do rozpatrzenia skargi pracownika, konsekwencje grożące osobie    stosującej mobbing

 

 
" Postępowanie administracyjne po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego od 01.06.2017 r. "

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Ratio legis nowelizacji K.p.a

2.  Istota i funkcje postępowania administracyjnego w warunkach po nowelizacji

3.    Zasady ogólne postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji tj. art. 7a, 7b, art 8 $ 1 i 2, art, 13, art, 15, art, 16 4 3 k.p.a

4.    Znaczenie zasady in diubio pro libertate w procesie stosowania prawa- art 7a k.p.a

5.    Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania- art. 7b.k.p.a

6.    Zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności w praktyce organów administracji publicznej- art. 8 $ 1 k.p.a

7.   Zasada pewności prawa- praktyczne aspekty zastosowania- art 8 $ 1 k.p.a

8.   Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych art. 13 K.p.a

9.   Zasada dwuinstancyjności  reguła, wyjątki w nowych uwarunkowaniach prawnych- art. 15. k.p.a

10.  Ostateczność a prawomocność- istota i skutki prawne 16 § 3 k.p.a.

11.  Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego.

a)  Administracyjne postępowanie ogólne a prawne formy działania administracji

b.) Administracyjne postępowania uproszczone, po nowelizacji K.p.

12. Podmioty postępowania administracyjnego.

a)   Organy prowadzące postępowanie ( pojęcie organu w k.p.a., organy wyższego stopnia,  zdolność prawna organu do prowadzenia postępowania - właściwość miejscowa, rzeczowa, instancyjna, delegacyjna, istota i rodzaje sporów o właściwość, wyłączenie

pracownika i organu).

13.  Czynności techniczno- procesowe postępowania administracyjnego:

a)   doręczenia w szczególności w warunkach postępowania z udziałem znacznej liczby podmiotów, wezwania, udostępnianie akt., protokoły i adnotacje, terminy w k.p.a, warunki obliczania terminu po nowelizacji, instytucja przywrócenia terminu w k.p.a

b)   środki dyscyplinujące przebieg postępowania ze szczególnym uwzględnieniem zmian po nowelizacji, instytucja ponaglenia, zasady i tryb prowadzenia postępowania w warunkach ponaglenia , odpowiedzialność porządkowa

pracownika.

14.  Wszczęcie postępowania w trybie i na zasadach obowiązujących po nowelizacji K.p.a. ( sposoby wszczęcia postępowania, instytucja odmowy wszczęcia postępowania, data i forma wszczęcia postępowania, pojęcie i wymogi formalne podania, pozostawienie

podania bez rozpoznania, przekazanie podania według właściwości, zasada weryfikacji treści wniosków stron i żądań w nich zawartych).

15.  Dowody i postępowanie wyjaśniające według reguł obowiązujących po nowelizacji ( pojęcie i przedmiot dowodu, uprawdopodobnienie, prawdopodobieństwo, domniemania faktyczne i prawne, fikcje prawne, klasyfikacja środków

dowodowych,postępowanie dowodowe, formy postępowania dowodowego - postępowanie gabinetowe, rozprawa,  istota i skutki zastosowania art. 79 a k.p.a. w postępowaniu dowodowym.)

16.  Zakres obowiązków informacyjnych organów w fazie postępowania wyjaśniającego.

17.  Zasada in dubio pro reo w postępowaniu wyjaśniającym – przesłanki i skutki zastosowania regulacji

18.  Przerwanie toku postępowania,

a)   Zawieszenie postępowania

b)   Umorzenie postępowania

19.  Rozstrzygnięcia zapadające w postępowania administracyjnym.

a)    decyzja ( pojęcie i charakter prawny decyzji, klasyfikacja, elementy decyzji w warunkach po nowelizacji k.p.a., rygor natychmiastowej wykonalności, klauzule dodatkowe decyzji)

b)   postanowienie ( pojęcie i charakter prawny postanowienia, klasyfikacja postanowień, forma postanowienia)

20.   Uwarunkowania mocy wiążącej decyzji administracyjnej oraz milczącego załatwienia sprawy.

21.  Ugoda w k.p.a.

22.  Mechanizmy polubownego rozstrzygania kwestii spornych – instytucja mediacji w k.p.a.

a)   prawne uwarunkowania zastosowania instytucji mediacji;

b)  podmioty postępowania mediacyjnego;

c)   istota i charakter prawny postępowania mediacyjnego;

d) zasady i tryb zastosowania instytucji mediacji w fazie postępowania administracyjnego;

e) rola mediatora w postępowaniu.

23.  Milczące załatwienie sprawy.

a) cel zastosowania instytucji;

b) uwarunkowania materialno prawne zastosowania instytucji;

c) uwarunkowania procesowe zastosowania instytucji;

d) milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda.

24.  Zasady podejmowania rozstrzygnięć w ramach współdziałania organów – nowe instytucje procesowe – zasady i tryb zastosowania.

25. Kontrola rozstrzygnięć w administracyjnym toku instancji ( klasyfikacja środków kontroli, odwołanie i postępowanie odwoławcze, rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym z uwzględnieniem ostatnich zmian K.p.a., zrzeczenie odwołania – istota i

skutki prawne, zakaz reformationis in peius, samokontrola w postępowaniu odwoławczym, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – zmiany w obrębie charakteru prawnego,  nowe zasady postępowania odwoławczego – art. 136 k.p.a. praktyczne aspekty

zastosowania art. 138 § 2a i 2b k.p.a., wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa, nowe uwarunkowania kontroli sądowo administracyjnej decyzji kasacyjnych organu administracji publicznej)

26.  Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych wadliwych a instytucja prawomocności

a) wznowienie postępowania ( przesłanki wznowienia postępowania, postępowanie w sprawie wznowienia,

b) stwierdzenie nieważności decyzji ( przesłanki stwierdzenia nieważności, postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności )

27.  Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych niewadliwych a instytucja prawomocności,

a) Uchylenie lub zmiana decyzji  w trybie art. 154 i 155 k.p.a. - odwołalność fakultatywna ( wzruszenie decyzji nie tworzącej praw nabytych - 154 k.p.a., wzruszenie decyzji tworzącej prawa nabyte - 155 k.p.a.)

b) Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 161 k.p.a. - odwołalność subsydiarna.

c)   Uchylenie decyzji w związku z kontrolą jej wykonania - art. 162 § 2 k.p.a.

d) Uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie przepisów szczególnych - art.163 k.p.a.

28.  Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.

29.  Opłaty i koszty postępowania.

30.  Administracyjne postępowania uproszczone – zasada ograniczonego formalizmu, przesłanki, tryb i skutki zastosowania.

31.  Administracyjne kary pieniężne.

a) administracyjna kara pieniężna – zakres znaczeniowy pojęcia;

b) zasada miarkowania w procesie wymierzania administracyjnej kary pieniężnej;

c) przesłanki odstąpienia od wymierzania;

d) zasady i tryb zastosowania instytucji ulgi w spłacie kary;

e) instytucja przedawnienia orzekania;

f) instytucja przedawnienia egzekwowania.

32.  Europejska współpraca administracyjna.

 

 


(C) 1993 - 2019 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies